רוטיקה אולמב תחתפתמ תימי תואלקח

לשא ירימ :תאמ
.39-38 םידומע ,(1999 יאמ-לירפא) ,25 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

חקלאות ימית מתפתחת במלוא הקיטור
ךילהתב םיל םיטלפנה םימימחה םימהמ קלח תלצנמ למשחה תרבח
.תירוטיק חוכ תנחת תביבסב תימי תואלקח חותיפ ךרוצל ,רוצייה
- םידדצה ינשו םינווגמו םיבר םישומישה ,לודג ירחסמה לאיצנטופה
םירכשנ םיאצוי - םילדגמהו הרבחה

ימ' לש אצומה תורוניצ תביבס לא םיכשמנ ,ףרוחה ישדוחב םיב םיחושה
.רתוי טעמ םימימח םיה ימ וב רוזיא ,חוכה-תנחת דיל 'רוריקה

םיגייד רוזיאל ועיגה םהיתובקעב .םיגד ינימ המכ םג 'והיז' הזה ןורתיה תא
היילעה בקע ,רתאב םייחה גראמב יונישה תא וקדבש ,םירקוחה םהירחאו
.םימה תרוטרפמטב

תונורתי תא םשיילו דומלל םה םג םיסנמ תימי תואלקח יחמומו םינלכלכ
.םימחה םימה

תעינמל הדיחיב םיפוחו םי ןוכמ שארב תדמועה תימי תיגולויב ,רזלג תנע
העפותל הז ןויארב תסחייתמ ,למשחה תרבחב יתביבס יושירו םיעגפמ
.תירחסמ תימי תואלקחל םימחה םימה לש לוצינה לאיצנטופלו

?םיל םירזחומה םימחה םימה םירצונ וב ךילהתה והמ
,קנע ירעבמ ידי לע תולעפומ תוירוטיקה חוכה תונחת ,יטמכס ןפואב
ץרפתמה רוטיקה .סויזלצ תולעמ 500 -כ לש הרוטרפמטל םימ םיממחמה
.למשח תרציימ רשא ,הניברוט ליעפמ םידוודהמ

הניחבמ ,ןכל .םיחלמ ילוטנו רתויב םייקנ תויהל םיבייח דודבש םימה
,הניברוטה תא בבוסש רחאל רוטיקה תא תובעלו בושל םלתשמ ,תילכלכ
תרזעב השענ יוביעה .רוטיק רוצייל רזוח שומיש םהב תושעלו םימל וכפוהל
.רוריקה ינקתימל םירבעומו םיבאשנש ,םיה ימ

ףלא 80 -כ תכרוצ ,םיפוחו םי ןוכמ אצמנ הרצחב רשא ,הפיחב חוכה תנחת
םדיקפת תא ומייסש רחאל .הנשה תומי לכב ,םוי םוי ,העשל םי ימ בוק
.םיל רוריקה ימ םירזחומ ,םידאה םוח תא וגפסו רוטיקה יוביעב

?הביבסב םימה תרוטרפמט לע םימחה םימה םיעיפשמ הדימ וזיאב
תרוטרפמטמ תולעמ 10 דע העיגמ ,הנחתהמ םיאצויה רוריקה ימ תרוטרפמט
דע ההובג םיה ימ תרוטרפמט ,רוניצה אצומל ךומס .הילא םיסנכנה םיה ימ
ימב םימחה םימה תמולפ לוהימ ךלהמב תתחופו תכלוה איהו תולעמ 7 ידכל
לש סוידרב רתוי םימח םיה ימ ,הפיחבש וארה םודא-הרפניא ימוליצ .םיה
.רוניצה אצומ ביבס ר"מ 200 -כ

?רוזיאב תויגולויבה תועפשהה ןהמ
(םיחמצ) ןוטקנלפוטיפה תויומכב הילע המשרנ םימימחה םימה רוזיאב
םיגייד .םיגיגדהו םיגדה רפסמ הלע ,ןכ ומכ .(םייח ילעב) ןוטקנלפואוזהו
ילעב .םימחה םימה רוזיאב םהיתוכח תא ךילשהל םיאב ,יונישב וניחבהש
תיעקרקב .תוכירבב םלדגל תנמ לע ,ירוב יגיגד םשמ םיפסוא םיגד תוכירב
ועיגה .הייסולכואה בכרהב לק יוניש לח ,םימימחה םימה רוזיאב ,םיה
.תוברתהל ולחהו ובשייתה ,ההובג םימ תרוטרפמט םיפידעמה םירוצי םשל

ןתינ םאה .למשחה רוציי ךילהתב יאוול רצומ ,םצעב ,םה 'רוריקה ימ'
?ילכלכ חוור םהמ קיפהל
יאוולה ירצומב לפטל הילע יכ ,רמאנ למשחה תרבח לש רוצייה ןוישירב
םינקתימה ולעפוישכ רבטציש) סבג ,םחפה רפא ומכ ,םייכילהתה
תודיחיב תירפוגה תוצומחתמ תוטילפ תעינמל םיינרדומה םייתביבסה
תומקוממה חוכה תונחת לש ירוישה םוחה וא ,(ןולקשאב רתאב תושדחה
.ילכלכ לאיצנטופ לעב באשמ לאכ יאוולה ירצומל סחייתהל ןתינ .םיה ףוחל
םיקוושו םישומיש תאיצמ ךרוצל ,חותיפבו רקחמב העיקשמ למשחה תרבח
.םימח םימל םישדח

חותיפבו רקחמב קסוע ,למשח תרבחב וידיקפת תרגסמב ,םיפוחו םי ןוכמ
.'רוריקה ימ'ב ירוישה םוחה לש ילכלכ לוצינל םיכרד

?םימחה םימה תא לצנל ןתינ דציכ
ןתינו ,הרידא הניה חוכ תנחתב םימחה םימה תקופת ,תיתומכ הניחבמ
וא ,םיגד תוכירבל תורישי םתוא ריבעהל רשפא .בחרנ שומיש םהב תושעל
יבולכ ןיקתהל ןתינ ,ןכ ומכ .הנחתה תבריקב ונבייש תויאלקח תוממחל
.םימחה םימה םוחתב םיחותפ םיגד

תפשל תונכושה ,םלועב חוכ תונחת 150 -מ הלעמל יכ ,ררבתה השענש רקסב
:םילודיג ןווגימ וחתופ םהבו תימי תואלקח ירתא ומיקה ,רהנ וא םי

וא םינונמפש ,םיחפולצ ,ןומלס יגד ומכ ,לכאמ יגד לש םיבר םינימ *
.םינויפרק   

.ינשל ןוזמ רוקמ תשמשמ דחאה לש תלוספה םהב ,םיבלושמ םילודיג *
הכירבב םילדגה םיגדל ןוזמ תושמשמ רשא ,תוצא םילדגמ תחא הכירבב   
תישילש הכירבל םיריבעמ ,םיגדה תושרפהב םירישעה םימה תא .הכומס   
.הלא תושרפהמ תונוזינ רשא ,תופדצ תולדג הב   

םיקדייחל לודיג עצמ) רגא-רגא תקפהל תושמשמה תונוש םי תוצא *
תיישעתל רקיעב ,םינוש םיפסותו ןוזמ ירמוח תקפהל וא ,(הדבעמב   
.תוחקורה   

,ןכ ומכ .םינינפ תורציימ תופדצ וליפא וא ,לכאמל תופדצ ןהבו תוכיכר*
.םינוליסח ומכ ,םינטרס ינימ לש םיירחסמ םילודיג  

?תימי תואלקח חותיפמ חוכ תנחת הקיפמ תלעות וזיא
תרכשהמו םימחה םימה תריכממ הסנכה תפסות ,תישאר .הלופכ תלעות
םיאלקחה דודיעב העקשה ,תינש .תימיה תואלקחה יכרוצל םיחטש
.הליהקל המורתה תרגסמב ,הביבסבש

?םימימחה םימב שומישהמ תימיה תואלקחל ןורתיה המ
תרוטרפמטב יולת םתוחתפתה בצק רשא ,רק םד ילעב םירוצי םה םיגד
לעב ,הנשה תונועל םאתהב הנתשמ םיה ימ תרוטרפמטש ןוויכ .הביבסה
הרידס הקפסא ,תאז תמועל .עובק בצקב חתפתהל לוכי וניא ימיה םייחה
ילמיטפוא הלידג בצקל םיאנתה תא החיטבמ ,הנשה תומי לכ םימח םימ לש
.ףיצרו

םילוהמ ,ףרוחה תנועב דבלב םימח םימב שומיש ידי לע תאז גישהל ןתינ
ךשמ רצקתי ,וז ךרדב .ךרוצה יפל ץיקבו רבעמה תונועב םירק םי ימב
תרצוי הכירבל םימחה םימה תמירז ,ןכ ומכ .תיצחמ ידכ דע וליפא הלידגה
.םהב סמומה ןצמחה זוכיר תא הריבגמ ךכבו ,לובריע

,תורחא םילימב .ההובג תופיפצב םיגדה תא לדגל ןתינ ,ןוכנ לופיטב
.חטש תדיחיל םילודג םילובי בינת רשא תיביסנטניא תואלקח

ןוט לכל םיבאשמו ןמז ,הדובע לש העקשה תוחפ הניה תילכלכה תועמשמה
.ףנעה תויחוור תא הלעמש המ ,הגד לש

?הז םוחתב ץראב הכ דע השענ המ
חותיפלו רקחמל םדא חוכו םיביצקת הדימעמ למשחה תרבח ,רומאכ
םייוסינ ושענ ,רבעב .חוכה תנחת תבריקב תימיה תואלקחה לאיצנטופ
תנחת דיל יוסינ םיכרוע ונא םויכ .רגא-רגא תקפה ךרוצל תוצא לודיגב
בקעמ ךות ,םימימחה םימב תונזומש תוכירבב םיגיגד לודיגב הפיחב חוכה
.ילמיטפוא הלידג בצק תלבקל םיאנתה רחא

דרשמ םע םואיתב ,םייקסע םיטקייורפ שוביגל םילעופ ונא ,ליבקמב
.םימזי םע םירשק םיחתפמו ,לארשי יעקרקמ להנימו תואלקחה

?תימיה תואלקחה לש תוחתפתהה תומגמ תא האור תא ךיא
חותיפ יכ ,ונדמל םלועב חוכ תונחתב וכרענש םייוסינמ םינותנ זוכיר ךותמ
תא ביחרהל תעב הבו ,למשחה תרבחל תילכלכ תלעות חימצהל יושע ןוכנ
םוחה תלוספ תא ךופהל םיווקמ ונא .רוזיאה יאלקח לש הסנרפה תורוקמ
אלל תאז לכ .יאלקח ךרע לעב באשמל - 'םוחה םוהיז' ,וצרת םא - ירוישה
.םינכוש ונא ופוחל רשא ,םיב העיגפ

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ