תדרל רשפא ןכ הזמ ךומנ רתוי

ינולא ירוא :תאמ
.15-14 םידומע ,(1999 ילוי-ינוי) ,26 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

יותר נמוך מזה כן אפשר לרדת
לע לקהל םיכרדה תחאו ,תרוצבה תנש ללגב הקוצמב ימואלה םימה קשמ
ישיחרת תא ךירפמ ןויסינ ריתע רקוח .תרניכהמ רתי תביאש איה רוסחמה
"םודאה וק"ל תחתמ לא םגאה סלפימ תדרוהל םיסחוימה ,ההלבה
יתרוסמה

תגיסנ ירחא םקתשהל םימגאל עייסמ עבטה ,תישונאה תוחרקתהל דוגינב
לע הלועו םגאה בש םימשג תכורב הנוע לכב .תונוחש םינשב םהימימ
.ועמשמכ וטושפ ,ויתודג

ימ סלפימ תדירי רחא הגאדב םיבקועה ,הלא תא תמחנמ הניא וז הדבוע
,םייוסמ סלפימל תחתמ רתי תביאש ,םתנעטל .תונוחש םינשב תרניכה
םיקזנ ,חלמה ליהמת תיילע ומכ ,תיגולוקא תרשרש תבוגת הירחא רורגת
חוכיווה שדחתה ,תרוצב תנש לכב ,ךכו .דועו תוקיזמ תוצא תחירפ ,הגדל
?תרניכהמ הביאשה תא קיספהל שי ויתחתמש ,םודאה וקה והמ :הלאשב

214 סונימ לש סלפימ ביבס רתוי וא תוחפ ובצייתה תועדהש רחאל ,הנהו
רקחל הדבעמב ןויסינ ריתע רקוח ,ןפג השמ רוספורפ עתפל םק ,םירטמ
וקה תא דוע ךימנהל ןתינ" :זירכמו ,םימגאו םימי רקחל ןוכמב ,תרניכה
תחת השעיי רבדהש יאנתב ,תאז .תויונערופ תרשרשל ששח ילבמ ,םודאה
."דומצ חוקיפ

ןפוג שרפ ,םינש תורשע לש ןויסינ לע תנעשנה ,ולש הירואיתה ירקיע תא
ןואטיב) "תימגא"ב םסרופש ,ריאמ ןב ריאמ ,םימה ביצנל יולג בתכמב
:(תרניכה תלהנימ

תוסכמב ץצקל ךירצשכ ,תרוצב תנשב םימ ביצנ תויהל השקש עדוי ינא"
,םירטמ 212.02 סונימ אוה תרניכה סלפימ רשאכ ,תואלקחל םיריפש םימ
םה םשו הפ לבא ,תיסחי בוט בצמב םנמא םירפיווקאב םיסלפימה רשאכ
.הנהכו הנהכ דועו ,םוהיזה ללגב םיליעפ אל םיחודיק שי םשו הפ ,םימהוזמ
לע רבגתהל המ תדימב רוזעל לכות תרניכה ,הלא םישק םימיב אקווד לבא
סלפימ תדרוהל השדח הנקת ןקתל ךתנווכב ןיאש ,יל עודי .םימה תקוצמ
לע סלפימה דמע 29.3.99 ךיראתבו רחאמ .םירטמ 214 סונימ לש םומינימה
לילכ תבשוי יצראה ליבומה םא םגש איה תועמשמה ,םירטמ 212.03 סונימ
םיירוזיא םישומישו תודאתה ללגב קרש ירה ,האבה םימשגה תנועל דע
."םירטמ 213 סונימל תחתמ לא סלפימה עיגי םיימוקמ

ןוילימ 168 איה ,םירטמ 213-214 סונימ םיסלפימה ןיב היוצמה םימה תומכ
רתי תביאשמ ענמיהל ידכש ,ןכתיי דואמ ,ןפוג 'פורפ רמוא ,ןכל .ק"ממ
המ .תרניכהמ תצק בואשל ךרוצ היהי ,רההו ףוחה לש םירפיווקאב
?ךיפה יתלב קזנ םגאל םרגיהל לולע םאה :הלאשה תא ררועמש


?חלמ ינמיס ןיא
להנמכ ןהיכשכ) '80 -ה תונש תישארב רבכ ןפוג 'פורפ לא הנפיה וז הלאש
אל ןפוג 'פורפ תבושת .ישי חמצ ,זאד םימה ביצנ ,(תרניכה רקחל הדבעמה
תווח יפ לעו ידיבש םינותנה יפ לע" :םויה לש וזמ הברהב הנוש התייה
.סלפימה תדרוהל דגנתהל הביס לכ ןיא - החלמהה יכילהת ירקוח לש םתעד
שי םא םג .םגאב חלמה לש לודג לוהימ שי םימשג תכורב הנשב ,םהירבדל
לש הלודגה תומכה ,לשמל ,ןדריה ומכ תורהנהמ רתוי הלודג חלמ תעיפש
םנמא שי תרוצב תונשב .םגאב תוחילמה תדיריל האיבמ םיסנכנה םימה
תומכב רתוי הלודגה הדיריה בקע ךא ,תורהנהמ חלמ לש התוחפ העיפש
ןייצל דואמ בושח .הלוע םגאה תוחילמ לכה ךס ,םגאל םיסנכנה םימה
."םגאה תיעקרקב תונייעמה לש רתי תעיפש ללגב תמרגנ הניא וז היילעש

םיימימ תתה החלמהה ינונגנמ לע םג םירקחמ ושענ הלא לכל ףסונב ,בגא
ןיטקהל ףא היושע ,תכשוממ סלפימ תדרוהש תורשפאה הלוע םהמו ,םגאב
ודדמנש םינותנה ,תרניכה רקחל הדבעמה ינעדמ תעדל .חלמה תעיפש תא
תוכיאב הערה התיה אלש רוריבב םיארמ ,ךומנ סלפימ לש םינשב םגאב
:היה זא ושקיבש המ לכ .סלפימה תדרוהל העינמ לכ ןיאש ןאכמ .םימה
רחא תוריהזב בוקעלו רטנל היהי רשפאש ידכ ,טאל סלפימה תא דירוהל
.םגאה תובוגת

זאמ :דחא בושח לדבהב ,םויה םג םיפקת - ןפוג רמוא - וללה םירבדה
הנעט רתוי דוע םיקזחמ םהמ םילועה םיאצמימהו ,םינותנ תונש 19 ופסונ
ךיפה יתלב יוניש לע םיעיבצמ םניא ,הנש 30 ךשמב ופסאנש םינותנה .וז
תמרב תקהבומ הילע התפצנ אל םג .םיכומנ םיסלפימב תרניכה תוחילמב
,םירחא םייוניש הברה שי .םימה סלפימ תדירי םע תרניכב ןחרזה תובוכרת
הקיזמ תיארנ םתעפשהשו םהילע הטילש םינעדמל ןיאש ,םיימילקא רקיעב
.םימה תוכיא הקוזינ אל תאז לכב ךא -


תוגשגשמ תוצאה
תנשב ימואלה םימה קשמ לש ןוכנ לוהינ יכ ,רובס ןפוג השמ רוספורפ
הקידב םג אלא ,תיללכ היגולוקאב יטרואית עדי קר אל שרוד ,תרוצב
.םוריח תעש לש םיכרצל תונעיה םע בולישב ,רוטינו םינותנ לש תישעמ

לבא - יאמדקא ןורג ךותמ היגולוקאה יעדמ תוממור תא תאשל דואמ לק"
בייחמ לוהינ" .רמוא אוה ,"תרוצב תנשב םימ קשמ להנל רתוי הברה השק
תמאה איה ןהב רתויב הבושחהו הבוטה הכימתהו ,תוטלחה תלבק
."הב ופסאנש םינותנה יפ לע ,ונל תרפסמ תרניכהש

יוניש יכ ,(יגוגמד דואמ ןפואב) ששח עיבהש ימ רבעב היה ,ןפוג ירבדל
.םגאב ןונבלה יגד תייסולכוא תא לסחל לולע סלפימה

לבה לש העיבק" וזש ענכושמ אוה ,תרניכב קתו תונש םישולש לעב ןעדמכ
הדירי היהתש ןכתיי .םגאהמ םלועל ומלעיי אל ןונבלה יגד ,ותעדל ."תוטשו
- הלעי םרפסמש ןכתיי הדימ התואב ךא .םימה תוכיאל בוט הזו ,םרפסמב
םינשה עבראב השענש םשכ שממ ,םתוא ללדל ןתינ הזכ הרקמבו
.תונורחאה

ןצמחה ויפלו ,שיחרתל םג ןפוג 'פורפ סחייתמ םימה ביצנל ובתכמב
בצק רבגי ןצמח רסוחבו ,ליגרהמ רתוי רהמ םלעיי תונותחתה תובכשהמ
תובוכרת רורחיש בצק םג רבגומ הלא םיאנתב .דיפלוס תובוכרת רוציי
םוש תונורחאה םינשה 30 -מ םינותנב ןיא ,וירבדל .םגאה תיעקרקמ ןחרזה
'רוזיח' בצק זוריז יכ ,רוכזל בושח" .שחרתה ןכא הזכ ךילהתש ,ךכל רושיא
- ונניא הז םאו ,ינגרוא רמוח יפדוע תוחכונב םייקתמ ,םידיפלוסל טפלוסה
".םייקתמ וניא ךילהתה

ישאר דיל םגאה תיעקרקמ רמוח תפחרה ינפמ עבוהש ששחל םג עדומ אוה
םיששוחה הלא" ,וירבדל .(יצראה ליבומב אל) םיפוחל ךומס םימה תקיני
דע סלפימה תדרוהל הקיניה ישאר ומאתוה רשאכש ,ךכל םיעדומ םניא
."םירטמ 214 סונימ לש סלפימל םג השעמל ומאתוה םה ,םירטמ 213 סונימ

ןונמא גד לש הלטההו ןוניקה רוזיאב העיגפל עגונ ,הלעומש ףסונ ששח
בצק תצאה ידי לע רבעב הנתינ רבכ ,ןפוג רמוא ,ךכל הבושתה .לילגה
.לודיגה תוכירבמ סולכיאה

תכרעמה התייה '90 -ה תונש תישארל דעש ,העדה הצופנ הנורחאל
הנעט קודבל הדיחיה ךרדהש רובס ןפוג .הרערעתה זאמו הביצי תיגולוקאה
םימדוקה םירושעב םגש םיארמ הלא .םינותנב תוננובתה ידי לע איה ,וז
הרקש ,דואמ יתועמשמ ,דחא יוניש" .הביצי ירמגל התייה אל תכרעמה
תחירפ לש העפותב רבודמ" .ןפוג הלגמ ,"םיסלפימל רושק וניא ללכ ,תרניכב
ריוואהמ ישפוח ןקנח רושקל תולגוסמ ןהש ךכב תודחוימה ,תוילוחכ תוצא
םינש עבש הערה תא יתיפצ .םימל םינלער תושירפמו םימייוסמ םיאנתב
יתערתה ,םלועבו ץראב םייעדמ םימוסריפב ךכ לע יתבתכ ,החתפנש םדוק
ומלעתה םלוכ ךא - וזכ העפות ןימזמש בצמ חתפתמ םגאבש ךכ לע
ולצינש ,תוילוחכה תוצאה ויה יל 'בישקה' ןכש ימ" .ריקה לעש תבותכהמ
,הזכ בצמ .ץיקה ישדוחב םגאב רצונ רשא ןקנח תובוכרתב רוסחמה תא
תחירפ תא ץיאמ ,ןחרז תובוכרת לש תקפסמ המר םויקב הוולמה
."תוילוחכה


ליגרהמ ינדפק רוטינ
םרגש הז אוה ,הלוחה תרומש טקייורפ וליאכ הנעטה תא ףקותב החוד ןפוג
עבוק אוה "!וזמ הלודג תוטש ןיא" .תרניכב תוילוחכה תוצאה תחירפל
.םימה ביצנל ובתכמב

ימ תרניכה לא ועפש - '80 -ה תונש עצמא דע - תוכורא םינש ךשמב :הדבוע"
רשפאמ רשא ינגרוא רמוח םהב ,םיגד תוכירב םנוד 17,000 -מ תלוספ
םירזחוממ בויב ימ יבגל םג רבדה ךכ ,תוילוחכ תוצא לש עפש תוחתפתה
,תאז תורמל .ינגרוא רמוח תויראשב םיעפושמ םה םגש ,םיחלוק ירגאממ
.ךכל םיאנת ויה אל יכ ,םגאב תוילוחכ תוצא תחירפ החתפתה אל

לש םיאנת םימייקתמ םא אלא ,הנש לכ החירפה העיפומ אל םויכ םג"
תוצאה .דועו ןחרז תובוכרת לש תקפסמ תומכ ,ןקנח תובוכרתב רוסחמ
,םגאב תומייק ןה ךא .דוע אלו ,1995 ץיקבו 1994 ץיקב וחרפ תוילוחכה
רבודמ ןיאו - ךכל םימיאתמה םיאנתה ורצוויי רשאכו םא חורפל תולולעו
."סלפימה הבוגל םירושקה םיאנתב

שופיח ומכ ,היעבה לש םירחאה םיילהנימה םיטביהל רשק לכ אלל ,ןכל
רזוח - הנשה םהב שומישה םוצמיצ וא ,םימ תקפסאל םיפסונ תורוקמ רחא
לש תמייוסמ הדרוהל דגנתהל הקדצה לכ ןיא יכ ,ןעוטו ןפוג רוספורפ
תאז תושעל ץלמומ ,רומאכ ,םלוא .םירטמ 213 סונימל תחתמ לא סלפימה
.ליגרהמ ינדפק רוטינ ךות ,טאל

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ