לגר יטשופ לש תוינידמ ,םימה קשמ

רימת ףסוי :תאמ
.35 דומע ,(1999 רבמטפס-טסוגוא) ,27 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

משק המים מדיניות של פושטי רגל
תוכיא יעדמלו היגולוקאל תילארשיה הדוגאה בושמ תחיתפב םירבד
הביבסה

,יתוברו ירומ

שדקומה הדוגאה ירבח לש דחוימה בשומה תא חותפל דבכתמ ינא
תונש וליאל ונייצ אל םינגראמה ."המושייו םימה קשמ תוינידמ"ל
תונורחאה םינשה 20 תצורמבש עובקל ילע ךכש ןוויכמ ונווכתה תוינידמ
יטשופ לש תוינידמ - םימה יביצנו לארשי תולשממ לכ תוינידמ התיה
.לגר

באשמה תורוקממ רתי תכישמ לש ןורקיעה חנומ היה הטישה דוסיב
.יוסיכ ןיא הזה טפארדרבואלש ועדי לכהשכ לבגומה

קשמ תא הריקפה איה .תיגולוקא האושב תלבוגה תוינידמ וז התיה
ןוכיתה םיה ףוח תעוצרב רקיעב .דעל ודבא םימה תורוקממ םיבר .םימה
ךילהת ךשמנ םירחא םירוזיאב .רתי תוביאשמ האצותכ םתחלמה ידי לע
ולוצינו זפמ רקיה באשמה זובזיב ךות תאז לכ .קסופ יתלבה םוהיזה
.םימב ליעי שומישו ןוכסחל ךוניח רדעהו ליעי יתלבה

ענמ אל שיאו עשפב תלבוגה החנזהה רובע ןידה תא ,הכ דע ,ןתנ אל שיא
.הנידמה יבחרב םילחנלו םירפיווקאל םימהזמה תרידח תעפות תא

תיבב היה אלש םושמ הלא םירמו םישק םירבד רמול ימצעל השרמ ינא
םימה תויעבב קוסעל ינומכ חרטש תסנכ רבח ונלש םירחבנה
.60-ה רושע זאמ ,ףרה אלב ,וללה םיאשונה תא הלעהו היגולוקאהו

הז םוחתב גהנ יטילופה דסממהש רמול בייחו יאכז ינא ינויסנ דוסי לע
,היה .המטאנו יתלשממה ןונגנמה ידיב היובש התיה הימדקאה .ןורוויעב
.ותוא רפהל הבוחש יתטלחה .הקיתש רשק ןיעמ ,הכ דע

,הקיקחב ,םימה ביצנל וקינעהש םירבח תצובק ןיב תסנכב יתינמנ
תויוכמס לבקל הכז אל הנידמב ריכב דבוע וא דיקפ םוש .לע תויוכמס
קשמב ףחסה תא רוצעל ידכ תאז ונישע .םימה ביצנל וקנעוהש יפכ
.ריינה לע הרתונ הקיקחה .םימה

תורוקמ סרה תא הביתכהש תוינידמב דורמל זועה היה אל םהמ שיאל
ידי לע ליצהל ןתינ תויקסעו תוילכלכ לגר תוטישפ .םמוהיזו םימה
ושוריפ םימה קשמב תיתשתה סרה ךא .תורחאו תויאקנב תויצלופינמ
סרהה .ונמויק םצעב היישעתהו תואלקחב ,ןיסולכואב השונא העיגפ
אכוחל קוחה תא וכפה םימה יביצנו תואלקחה ירש .ךיפה יתלב
.אלולטיאו

ויה וללה .הנידמה יבחרב תולבזמ תואמ תריצי וענמ אל םימה יביצנ
.רומח םימ םוהיז רוקמל

אל .םמוקישל וגאד אלו םילחנה לש תטלחומה התחשהב וברעתה אל םה
וגאד אל דוע לכ ע"שיבו לארשיב םיבושי תמקה ,קוחה שרודש יפכ וענמ
,ישי חמצ ,יחכונה םימה ביצנ .םהיגוסל ןיכפושה ימ לש ןיקת קוליסל
הביבסה ירחוש תותומע לש גגה ןוגרא ,הביבסו םייח תלהנה ינפב הדוה
ינקתמ וניקתה אלש הדגב םיבושי תינב רוצעל זיעה אלש םייחה תוכיאו
.םימה םוהיז ךילהת תא םימה ביצנ ריבגה ךכ .בויב

.היקרוטמ םימ אוביב םיארחאה םיאצומ היעבל ןורתפה תא

היסולכואה לודיג תאו תוינברואה תויוחתפתהה תא ורשק אל תונוטלישה
.םייחה רוקמ תא רמשל םתבוח םע םימה תכירצב הילעהו

בשחתהל אלב הרומג תורירש ךות םיפנעל םימ תוסכמ ולעפוה ץראב
ינא .םישבי םיזרב ינפב דומענו בר ןמז ףולחי אל ,יתובר .תואיצמב
.תפכיא אל הנידמה תורמצב שיאלש םשרתמ

.רבדה שוריפ המ רמול רתומל

.ןוחטבל אל ףאו קשמה בצמל ,הכלכל בר ךרע היהי אל הזכ בצמב

םימה קשמ תעקפה - הנה בצמהמ תבייחתמה הדיחיהו תחאה הנקסמה
ךכ .ריכב רש תויהל בייח םימה קשמ לע יארחא .וילע םינוממה ידימ
חמוצהו יחל םדאל ינויח הכ םוחתב ןולשיכלו החנזהל ץק םשוי ,ילוא
.הלוכ הנידמלו

תילארשיה הדוגאה לש דובכ תימע) רימת ףסוי לש החיתפה ירבד םותב
תנגהל .הרעס הצרפ ,(1989 זאמ הביבסה תוכיא יעדמלו היגולוקאל
המכו רבעשל םימה יביצנ םהבו רבדב םיעגונה ואצי המוגעה תואיצמה
רובעכ .יתכלממה םיביצקתה ןחלוש לע םיכומסה הימדקאה ישנאמ
יקסבלסז ןד 'פורפ םימה ביצנל הנמתנ ומוקמבו ישי חמצ רטופ םייתנש
.בר ןמז ךשמנ אל ותוריש םרב .תיתואיצמו השקונ ,השדח תוינידמ טקנש
תובישיה םלואב (1990 ראוניב 11) םינש 10-כ ינפל קוידב הרק הז לכ
םימה קשמ אצמנ התע דעו זאמ .ביבא לתב "בולוקוס תיב" לש לודגה
.קותיש לש בצמב


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ