ןדריה רעש המשו הירורעש

יקב הנולא , ץכ דוד :תאמ
.29-28 םידומע ,(1999 רבמטפס-טסוגוא) ,27 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

שערוריה ושמה שער הירדן

רהנ תודג יתש ךרואל היישעת קראפ תמקהל ינדרי-ילארשי טקייורפ
רחואמ אל ןיידע .רוזיאב תיגולוקאה תכרעמה תומלש לע םייאמ ,ןדריה
.םיכילהה תא רוצעל

התע םיפושח ,ערפומ יתלב יעבט רוזיא םלועמו זאמ ,ויתודגו ןדריה רהנ
50 טעמכ ךשמב .םייטרפ םימזי לש חותיפ יצחל תובקעב השק העיגפל
התנכשו לארשי ןיב יעבט לובג ןותחתה ןדריה רהנ שמיש ןהב ,הנש
.וביבס תיגולוקאה תכרעמהו רהנה ורמוש ,תימשאהה הכלממה ,חרזממ
ינדרי-ילארשי הלועפ ףותישל תוינכות ,םולשה ןדיעב ,וישכע אקווד
.ןוזיאה תא רפהל תומייאמ

,םיטקייורפ תואמ ועצוה ,ןדריל לארשי ןיב םולשה ימכסה תמיתח זאמ
- ירוזיא הלועפ ףותישל תורשפאה לוצינל ,דחאכ םייטרפו םיידסמימ
.תויופצה תויתביבסה תועפשהב תובשחתה אלל םלוככ םבור

Jordan) ןדריה רעש יתיישעתה קראפה טקייורפ אוה ךכל המגוד
:ורקיע .םייעוציבו םיינונכית םיבלשב הלא םימיב אצמנש ,(Gateway
ךרואל םיחותפ םיחטש לש םנוד 2500 -כ לע ערתשיש היישעת רוזא תמקה
.ןדריה תודג יתש

,תירבה תוצראו לארשי ןיב רחסה םכסהב ףיעס לע םינוב ןויערה ימזוי
רוזא לש דמעמ ,םיפתושמ םייברע-םיילארשי היישעת ירוזאל קינעמה
רוטפמ הניהת ישפוחה רחסה רוזא תרצות הרוחס ,ויפ לע ,ישפוח רחס
לש םתכרבל הכז טקייורפה .ינדריה דצב הרצוי םא םג ,תוסכממו סכממ
לש ,(ןורש לאירא רשה לש ותנוהכ תפוקתב) תוימואלה תויתשתה דרשמ
.סרפ ןועמש ,ירוזא חותיפל ירטה רשה לשו ןדרי תלשממ שאר

יתש ןיב ,קזב לחנ ךפשב אוה ילארשיה דצב ןדריה רעש לש ומוקימ
רפכ ןדריה ןואג תרומשו יבצ תריט ןדריה ןואג תרומש - עבט תורומש
בשחנ אוה ףא ,סיבוי ידאו ךפשב ,ינדריה דצב דעוימה םוקימה .ןיפור
,םכרוא לכל ויתודגו ןדריה רהנ ידכב אל .תיגולוקא הניחבמ דואמ שיגר
.יטירבה טדנמה תפוקתב דוע עבט-תרומשכ ורדגוה

רשפאיש ,יטרפ רשג ןכו ןוסחיאו הלהנה ,רוציי ינבמ לולכי ןדריה רעש
םיחטשב סוגני אוהש דבלב וז אל ,ךכיפל .קראפה ךותב תורוחס עוניש
םייתיישעת םיכפש רציי ףא אלא ,ףונב השק העיגפ ךות םישיגרו םיחותפ
.ריווא םהזיו רהנל ומרזויש

הערל ועגפי ,היישעתה קראפ תא ותרשיש םירחא םינקתימו השיג ישיבכ
.ומצע קראפל ץוחמ םיבחרנ םירוזאב םג

רומח דרטימ הווהמ ,עבט תורומש ןיב קראפה לש ומוקימ ,ףסונב
םימעה ןיב רושיגהש רוסא .תיגולוקאה תכרעמה דוקפיתלו םייח-ילעבל
.םייח-ילעב לש 'הריגה' דדועי

ועמש אל םינדריה
ןה ,הביבסה תוכיא יליעפ ברקב הפירח האחמ ררוע יופצה יתביבסה קזנה
הביבסה תוכיאל דרשמה .תיתלשממ אלה המרב ןהו תיתלשממה המרב
לש יחכונה ומוקימל םידגנתמ ,םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרהו
.התוחפ השיגרה הביבסב םתעיגפש תופולח ועיצהו טקייורפה

ובורש ,היישעתה קראפ לש ילארשיה קלחה תרבעה איה תופולחה תחא
'חייש רשגב שומיש ךות ,ןאש תיב רוזאל ,םינסחמו םידרשמל דעוימ
הרבחה - עבטה תרימש לע יארחאה ףוגה ,ינדריה דצב .םייקה ןייסוח
םיליעפש דע ,טקייורפה לע עמש אל וליפא - עבטה תרימשל תיתכלממה
.םהל ועידוה םילארשי

ףאב ץלמומ אל הזכ יטרפ טקייורפש הדבועהו ,ולא תויודגנתה תורמל
תללוכ תינכות - הזירה תינכותו 35 א"מת ללוכ) תירוזא וא תיצרא תינכות
טקייורפה תא רשאל תונווכתמ תולשממה ,(ינדרי-ילארשי חותיפל
הווהת אלא ,הביבסב השק עגפיתש קר אל וזכ הטלחה .יחכונה ומוקימב
.ןדריה סרהל רעש חתפיש םידקת

.עודיה רישה תולימ תורמוא ,"חרופ לכה האר אוה ,ןדריה לא דרי דעלא"
םייח-ילעב םוקמב ,אוצמל לולע אוה ,ןדריה לא דריי דעלאש האבה םעפב
!הנושארב ומכ אל שממ .םיכפשו היישעת תוטילפ - םיחרפו


:רמאמה ירבחמ תודוא
Friends of the Earth ןוגריאב םירבח םה םיבתוכה - יקב הנולאו ץכ דוד
.Middle East


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ