(החולמה) ןפגה ירפ ארוב

איבל דוד :תאמ
.25-24 םידומע ,(1999 רבמטפס-טסוגוא) ,27 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

בורא פרי הגפן (המלוחה)
םימב םתוא תוקשהל דועו ,בגנה תוברעב ןיי רוצייל םיבנע לדגל םעטה המ
,םעט קר אל ךכל שיש הליג תואלקחה יעדמל הטלוקפה לש יוסינ ?םיחילמ
.חיר םג אלא

ראשו הילטיא הינמרג ,דרפס ,תפרצב םינפגה תודשמ תוקוחר בגנה תוברע
רעפה .ברעממ חרזמ קוחרכ ,ןייע יבנע לודיגב תוחמתמה הפוריא תוצרא
.םילקאהו םימה ,עקרקה ביטב רקיעב אטבתמ אוה ,יפרגואיג קר וניא

םלוא ,יאלקח שומישל םייוארה םיבחרנ םיחטש םייוצמ בגנה רוזיאב
.היקשהל םימב רוסחמה בקע םיישקב תלקתנ תואלקחה תוחתפתה
ההובגה םתוחילמ ךא ,םימ ירגאמ םייוצמ םנמא בגנב םיבר תומוקמב
.םהב שומישמ םיאלקחה תא העיתרה

,תואלקחה יעדמל הטלוקפה ירקוח ידי לע םייוסינ וכרענ תונורחאה םינשב
תחאו ,םיחילמ םימב םינוש םילודיג תייקשהב ,הביבסה תוכיאו ןוזמה
דחא .אוציילו ימוקמה קושל תוינבגע לודיג התייה תוטלובה תוחלצהה
.ןייה ןפג לודיגב זכרתה םירקחמה


ההובג תוחילמ
400 ןיב הענש ,תוחילמ לש תומר שולשב םינייפואמ בגנה תמרב םימה
ימע ןב 'פורפ לש ותושארב ,םירקוחה תווצ .רטילל רולכ םרגילימ 1200
לש חטש לע ןיי ןפג לש תונוש (חמצה לש ןותחתה קלחה) תונכ עטנ ,ודברב
.בגנה תמר תונויסינה תנחתב ,םנוד 15

תוחילמ תמרל תונוש ןפג תונכ לש תיסחיה ןתודימע תא קודבל דעונ רקחמה
ויה ,Salt Creek140 Rug ,תונכ יתשש ,אצמנ .היקשהה ימב הלוע
.רתויב תודימעה

םירחאה לודיגה יאנתו םיחילמ םימב היקשהה תעפשה הקדבנ ,ליבקמב
בכרה לע תערכמ העפשה תעדונ םיבנעה לודיג רוזיאל .ןייה תוכיא לע בגנב
,םיימילקאה םימרוגה ןיבמ .םהינייפאמו תונייה תוכיא לעו םיבנעה
תורוטרפמטה עצוממל תסחוימ תונייה תוכיא לע רתויב הבושחה העפשהה
ןיב תולודג תודונתלו תוכומנ הליל תורוטרפמטל .לודיגה ישדוחב
תוצמוחה תרימש לע תרכינ העפשה םיסחיימ ,הלילהו םויה תרוטרפמט
יביכרמ לש םתורמתשהו םתוחתפתה לע רקיעב ,םיבנעב תוינגרואה
תוכיאה תונוכת תאו םעטה תא תוניילו םיבנעל םיקינעמה ,םעטהו המוראה
.םינושה םינזל תוינייפואה

250 -כ לש הבוגב ,תרושימ המרב תמקוממ ,בגנה תמרב תונויסינה תווח
רוזיאה .הדש יבאשמו םיביבר םיצוביקל ךומסב ,םיה ינפ לעמ םירטמ
םיעקשמ תומכ םע רק ףרוח :םייסופיט םיירבדמ םילקא יאנתב ןייפאתמ
םישדוחב תועיגמו תוהובג תוימויה תורוטרפמטה ץיקה ישדוחב .המועז
תודרוי תוילילה םומינימה תורוטרפמט .רתויו תולעמ 30 -ל רבמטפס-ינוי
.טסוגוא-ילוי םישדוחב ללוכ ,תולעמ 20 -ל תחתמ


תועיתפמ תואצות
,אצמנ .Salt Creek תנכ לע ןויניבוס הנרבק ןז בכרוה םייוסינה דחאב
הדיריל המרג היקשהה ימב חלמ תפסות ,םדקומ היה םיבנעה ריצב רשאכש
ךכל יוטיב .תונייבו םיבנעה שוריתב ודדמנש ,םינושה תוכיאה ידדמב הלק
,תונייה עבצ תמצועב ,לוהוכלאה זוכירבו םיבנעה תוקיתמב ,רקיעב ,היה
.םהל ןתינש יללכה ןויצבו תונייה לש םעטהו המוראה ןויצב

םיבנעה שוריתב ודדמנש תואצותה ,רתוי רחואמ היה ריצבה דעומשכ
ימ תוחילמ לש הנותמ האלעה ,םירטמרפהמ קלח יבגלש וארה תונייבו
םג ומכ ,םיבנעה שורית תוקיתמ לש תקהבומ האלעהל המרג היקשהה
.ןייב רצונש לוהוכלאה זוכירב היילעל

ימב חלמה זוכירב היילעה תובקעב ודדמנש םיפסונ םיקהבומ םייוניש
יחפנב 30% -כ לש הנטקהו םיבנעה לקשמב 24% -כ לש הדירי ויה ,היקשהה
םיקותמ םימב וקשוהש םיבנעמ ץימה תקופתש דועב ,ליבקמב .םיריגרגה
.םיחילמ םימב וקשוהש םיבנעב 60% ידכל הדרי איה ,70% -ל העיגה
.ותוכיאו ןייה עבצ תמצוע םיפסונ םידדמ ינשב לק רופישל המרג תוחילמה

אטבתהש יפכ ,ןייה תוכיא תא הרפיש הנותמ החלמה :םכסמה ןויצל רשאב
לש רתוי תרבגומ החלמה ךא .המוראהו םעטה ןויצו יללכה המיעטה ןויצב
.המוראבו םעטב ,תיללכה תוכיאה ןויצב העגפ היקשהה ימ

קפומה ןייה תוכיאש דבלב תאז אלש ,וארה הכ דע רקחמה תונקסמ
,תעגפנ הניא ,(הנותמ תוחילמ) םיחילמה םימב םיקשומה ,בגנב םימרכמ
קיפהל ןתינש הז לע הלוע ףא לבקתמה ןייה ,םידדמ רפסמבש אלא
.בגנב םייוצמ םניאש ,םיקותמ םימב היקשהב


ךשמיי רקחמה
שי ,ודברב 'פורפ ירבדלו ,תחא רקחמ תנש לע תוססובמ ולבקתהש תואצותה
תמר רוזיאב םייקל ןתינ םאה .תופסונ םינש רפסמ רקחמב ךישמהל ךרוצ
רקחמב הלביק וז הלאש ?תוהובג תויוכיא ילעב תוניי וקיפיש ,םימרכ בגנה
לע ןעשיהל תבייח הנימאו תססובמ הבושת .דבלב תיקלח הבושת יחכונה
.תוחפל םינש עברא-שולש לש רקחמ

לע רתויב הבר העפשה שי (Vintage) ריצבה תנשלש ,אוה תומסרופמה ןמ
תא ססבלו רקחמב ךישמהל שי ןכלו ,תונייה לש תונוכתה לעו תוכיאה
.םיפסונ םירקחמ לע םיאצמימה

םיקהל בגנ תמר תירוזיאה הצעומה הטילחה הלא תואצות ךמס לע רבכ ךא
יאוותב ,ןיי רוצייו םיבנע לודיג לש תודוקנ 13 לולכת וז ."ןייה ךרד" תא
עפשב םייוצמה םיחילמה םימב וקשויש ,ןומר הפצמל רקוב הדש ןיבש
.רוזיאב

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ