םיילאוטריווה םימה תשרפ וק

יזנכשא הלאינד :תאמ
.28-26 םידומע ,(1999 רבמבונ-רבוטקוא) ,28 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

קו פרשת המים הווירטואליים
תלפתהב לחה ,ןוימידה דיכו ךלמה דיכ שי לארשיב םימה רבשמל תונורתיפ
קיטסלפ ילוורשב וא תוילכמב ,תובכרב ,היקרוטמ םימ אובייב הלכו םי ימ
,ןוכיתה חרזמה לש היגולוקאו םימ יאשונב החמומ ,ילגנא ןעדמ .םייקנע
.תינשדחו הנוש השיג עיצמ

ינגד תיברמ תא ,לארשי לש האובתה םסא ,ינופצה בגנה קפסמ הליגר הנשב
,קפואל קפואמ תובוהצ םילוביש םי םוקמב ,הנשה .תימצע הכירצל ףרוחה
הניטסק שיבכמ ,םיפושח רוב תודשו םישורח תודש לש םוח ספיספ הז היה
.הדוהי ירה הכאוב עבש ראב

ןויזיח ינפ לע תפלוח דחא םוי ימצע יתאצמ ,םימתוימה תודשב יד אל םאו
,החירפה אישב תועקפ אוצייל תירונ יחרפ לש םיעבצ תשק :ןפוד אצוי
תחא לש בוהצה עקר לע ,תג תיירקל תינופצ ,המדק בושייה דיל הדשב
.הנידמה העדיש תושקה תרוצבה תונשמ

חוטב אל ללכ ,בגא .ינופצה בגנב יתונש 27 -ב יתיאר אל םיזע הכ םידוגינ
.ךכ לכ הרידנ היהת תאזה הנומתה דיתעבש

הנקב םיימילקא םייוניש ינצינ רשבמ 1998-9 ףרוח יכ םירובס םינעדמ
הנידע תיגולוקא תכרעמ ילעב םירוזיאב הליחת םישגרומ הלא .ילבולג הדימ
,םיב תחאה ולגרשכ בצינה רצ ץרא לבח ,לארשי ומכ ,דחוימב השיגרו
.רבדמב תרחאהו

תכשוממה שבויה תנש יכ ,הרעשה ולעה תירבעה הטיסרבינואב םירקוח
ביבס .הפוריאמ ונילא עיגמה ,םיריעז םיקיקלחב םהוזמה ריוואל הרושק
םשג תופיטל שבגתהל תולגוסמ ןניאש ,תוריעז תופיט תורצונ םיקיקלחה
.תולודג

הממחה טקפאל יכ ,קוחצב קפס תוניצרב קפס ,ורמא תובר אל םינש ינפל
הנופצ עונת תימילקאה תכרעמהש וא :תודגונמ תוכלשה יתש תויהל תויושע
לארשיו המורד עונת תימילקאה תכרעמהש וא ,רבדמל ךופהת לארשיו
.םירטמימ ריתעו חרופ ןגל ךופהת

לש השקה תרוצבה :הדבוע .רבעה ןויסינב ןגועמה ,סיסב שי תוימיטפואל
תויזחתה לכ דגנכ ,היתודג לע תרניכה תא אלימש לובמב המייתסה 1990-91
םינש דוע תויופצו םיקדוצ תורוחשה יאור םעפה םא ,ךדיאמ .תורדוקה
זא וא .עמשמ יתרת ,הרובש תקוש ינפב המצע אוצמל לארשי הלולע ,תונוחש
.רחמל םויהמ טעמכ השדחה תואיצמל םימה תוינידמ תא םיאתהל ץלאינ
.השיפתב ידוסי יוניש שורד םויה םג לבא


"הזודמ ילוורש"ב םימ
ףקיהל םיאלקחה ןובאית תמאתהו לארשי לש םימה תוינידמ ,הכ דע
ןיחלוק ימב שומישל רבעמ לע רקיעב הססבתה הנידמה לש םיבאשמה
חתנ תסגונ תואלקחה ,תאז לכב .םיאלקחה לכ תוסכמב ץוציקו םירהוטמ
תנוע'ב תואלקחה לש הקלח ,2000 תנשב .תימואלה םימה תכורצתמ דבכנ
-ה תונשב רתויו 70% -ו ןכל םדוק הנש 64% תמועל) 57% לע דומעי 'םימה
.(70'

תירוטסיה הריקסב :םימה קשמב םג תלעופ בושו רתיה תוכישמ תטיש לבא
,ןוטיס בד ר"ד בתכ ,לבויה תנש לגרל לארשיב םימה יבאשמ תוחתפתה לע
2 לארשי הבאש ,1994 תנשב יכ ,ןוירוג ןב תטיסרבינואב ריכב רקוח
1.7 לע הדמע הביאשל תצלמומה םימה תומכש העש ,םימ בוק דראילימ
תביאשמ םג אלא ,ןיחלוק ימ רוזחיממ קר אל הסוכ שרפהה .בוק דראילימ
.םוהת ימ לש רתי

תולעבב םי ימ תלפתהב לחה ןוימידה דיכ םגו ךלמה דיכ שי דיתעל תוינכות
,למשח תכירצב תיביסמ היילעו ףוח יחטש לש ףסונ לודליד ,תימונורטסא
.תוילכמב וא תובכרב ,היקרוטמ םימ אוביי ומכ 'םיינואג' תונויערב הלכו

םייקנע קיטסלפ ילוורשב םימ אבייל תוניצרה אישב עיצה ףא והשימ
רעפל תודוה .םימ בוק ןוילימ לש תלוביקב דחא לכ ,(Medusa Bags)
םימה לע ףוצי 'ןעטמה' ,םיחולמ םימו םיריפש םימ ןיב ילוגסה לקשמב
,הלאכ תופילש לש ימושיי ינכטה טביהל רבעמ .ררג תוניפסב ץראל ררגייו
בוק 5000 לש תלוביקב 'הזודמ תיקש' לש סופיט בא ןממיש ףוג אצמנ םרט
.םימ

םירישעה" :קספש ברה לע רופיסה תא ריכזמ היקרוטמ םימה אוביי ןויער
ךיא ותגוז ידי לע לאשנשכ "!םרשועב םיינעה םע קלחתהל םיכירצ
.םעה תיצחמ לע לבוקמ רבכ הכלהה קספ" :הל הנע ,תינכותה תמדקתמ
."!לבקל םינכומ םיינעה ,הדבוע

םהלש םימה יבאשמ תא קלחל ומיכסי םיקרוטהש תואדו לכ ןיא ,ונניינעל
םהיתונכש םע ךוסכיסב רוד תונש הזמ םיעוקש םה ,השעמל .שרוד לכל
.תרפה רהנ ימ תקולח לע קאריעו הירוס


היצזימיטפואב ךישמהל
ןוידל היוארה ,האבה היצפואה ימואלה םויה רדס לע התלע םרט הכ דע
.קימעמ

תטיסרבינואב ,םינעדמ סנכב הנושארל העמשוהש תינשדח השיגב רבודמ
."םיילאוטריו םימ רוציי" הל םיארוק .1997 רבמטפסב ,הילגנא ,סדיל

חרזמה תולכלכל חווט ךורא ןורתפ :םיילאוטריו םימ" ותרתוכש ,רמאמב
תטיסרבינואמ ןלא ינוט רוספורפ ,רבחמה רשיב "םימה תורסח ןוכיתה
,רוזיאכ ןוכיתה חרזמל" תוערה :תוער תושדחו תובוט תושדח שיש ,ןודנול
םימ יד שיו אמצ ראשיי אל שיא" :תובוטה ."70 -ה תונשב רבכ םימה ורמגנ
."םלוכל םלועב

הנעת רשא ,םימ תומכ לש יעדמה דדמל םינווכתמ ,רוסחמ לע םירבדמשכ
ןוזמב הלכו תיתיב תכורצתלו הייתשל םימב לחה ,שפנל םיכרצה לכ לע
בישחתה יפל .םדא לש ונוזמ לודיגל תשרדנה םימה תומכ ,ונייהד
הנשל בוק 100 -כ ,הנשב הייתש ימ בוקל קוקז םדא לכ ,ילמיטפואה
.ונוזמ לודיגל הנשל בוק 1000 -כו םירחא םיכרצל

,רתיה ןיב ,ףקתשמ ,ונלש ומכ חיחצ רוזיאב םימב לדגו ךלוהה רוסחמה
םימ םינומט תאבוימה הטיחב" ךדיאמ .םיאבוימה םינגדה תומכב
םיילאוטריווה םימה לוצינ" :ריבסמו ןלא ינוט ןעוט ,"םיילאוטריו
תא רישעהל רוזיאה ימע לכל רשפאמ ,תילבולגה רחסמה תכרעמ תועצמאב
."ןוזמ אוביי ידי לע םהלש םילדה םימה יבאשמ

לש הקירפאו ןוכיתה חרזמ ידומילל גוחב לגס רבח אוה ןלא 'פורפ
ןוכיתה חרזמה לש היגולוקאו םימ יאשונב החמתמ ,ןודנול תטיסרבינוא
.הקלחמה לש םימ תויגוסל גוחה שארכ ןהכמו

זכרמ תאצוהב תע בתכב יצחו הנשכ ינפל םסרפתהש ,ולש רחא רמאמב
ןלא עיצמ ,ןליא רב תטיסרבינוא דילש ,ןוכיתה חרזמה ידומילל תאדאס-ןיגב
לודיג תוטישו םינז חתפל ,לארשיב םימה קשמ לש היצזימיטפואב ךישמהל"
ןדבוא עונמל ,תונופטיש ימ ירגאמ ךרעמ תבחרהב ךישמהל ,תוינכסח יאלקח
וא תואלקחל םריבעהלו בויב ימ בישהל ,םהלש הלבוהה תורוניצב םימ
."םוהת ימ תרשעהל


"יאניטסלפה ןורתיפה"
הנשב םימ בוק ןוילימ 300 ףיסות התואנ הבשה יכ םיכירעמ םיחמומ
ךכב ןיא יכ םא - יאלקחה רזגימה ידי לע לצונמ רבכ הזמ שילשכ .ןזאמל
רבשמה בושיי .אבו שמשממ םימ רבשמ םע תודדומתהמ ותוא רוטפל ידכ
תחרפה לש ינויצה ןוזחה רשאכ ,לק אל 'יגולואידיא רבש'ב ךורכ היהי
.תבאוכ תיגולוקא תואיצמ לומ ץפנתי הממשה

םסריפש ךמסמב .יטילופואיג ןפ שי תיגולוקאה תואיצמב ,ךכב יד אל םא
וניא םימה רבשמ" יכ ןעטנ ,תיניטסלפה תושרה לש ישומיש רקחמל ןוכמה
בקע רמחומ רשא ,תינויוויש אל הקולח לש אלא ,הקפסא רסוח לש ןיינע
."םימלוה אל הכירצ ילגרה

,זרבה לע לארשיל שיש הטילשה לע קר אל תבקונ תרוקיב תחתמנ ךמסמב
ינויח וניאש ,ילכלכ אלו םימ ללוז יאלקח רזגימ"כ רדגומש המ לע םג אלא
ןויגיה שי תבחרנ היקשהבש םשור רצוי הובגה דוסביסה .הנידמה קשמל
."םינתשמ הכירצה יסופד ויה ,יתימאה ריחמה הבגנ ול .ילכלכ

,ךמסמה ירבחמ תנקסמ יכ םא ,םיקדוצ יד םה הזה עטקב ,בלה לע די םע
היישעתה תא ונביש ידכ ,םיאניטסלפה לא םימה יפדוע תא ריבעהל שי"ש
,בוטה הרקמבו ,רבד תרתופ הניא ,"תינרדומה ןיטסלפ לש תואלקחהו
.ןכשה לש וחתיפל תוירחאה תא תלגלגמ


טלסה לע םויא ןיא
תונורתיפ םישפחמ ונחנאש ךכב ץוענ ,ןלא ינוט 'פורפ ירבדל ,היעבה שרוש
ומכ םימשג יכורב םירוזיאב ולדגש הטיחה יניערג" .ןוכנ אלה םוקמב
םימ יבאשמ ירסח םירוזיאל םירבעומה ,תירבה תוצרא לש ןוכיתה ברעמה
,םיילאוטריו םימ לש יביסמ 'אוביי' השעמל םה ,ןוכיתה חרזמה ומכ
.וירבדכ ,"סולינב םימרוזה םימה תומכמ רתוי לודג ופקיהש

אלו תימואלניבה רחסה תכרעמ םוחתב שפחל עיצמ אוה תונורתיפה תא
יפ לע םימב שומישה תא קלחל שי ,רוסחמ לש בצמב" .םימה תכרעמב
םייאלקח םילודיגל םימ דעייל שי ,םימ תקפסא תרומת רזחה ילוקיש
."תילארשיה הלכלכל קר אלו םימה קשמל תילאיר האושת םיבינמה

וא הנתוכ ומכ אוצייל םילודיגב עיקשהל יאדכ אלש םיעד ימימת לכה ,םויה
שממ שי םא ךא .הכומנ האושת ילעבו םיריפש םימ יללוז םהש ,סרית
?תונויערה ראש לש םלרוגב הלעי המ ,"םיילאוטריווה םימה" ןויערב

העשב ,היקרוטמ םימ אוביי לע רבדל רשפא ךיא :תורחא םילימב
?תוקריו תוריפ תרוצב הפוריאל םימ 'םיאציימ'ש

טלס דיתע לע םויא הווהמ וניא ,ןלא 'פורפ עיבצמ הילע השיגה ץומיא
,ילגנאה החמומה לש תורימחמה הדימה תומא יפ לע םג .ילארשיה תוקריה
םילודיג םג ומכ ,םינופפלמו תוינבגע לש לודיגה ךשמהל תילכלכ הקדצה שי
!דבלב תימוקמ תכורצתל לבא םיפסונ םימ יריתע

סרית ,םיירט םינולמ לש ןאוצי תויהל הכירצ לארשי םאה :איה הלאשה
?םירדהו תוינבגע קסר לע רבדל אלש ,אופק

ןמ ומחל תא איצומה יאלקחב עגפת "םיילאוטריו םימ" לש אוצייה תקספה
.םירחאבו לע לא לש םינעטמה תקלחמב ,תיאלקחה תרצותה ירכומב ,ץראה
לש אוצייהמ 4% ישוקב תואלקחה הווהמ ,םייפסכ םיחנומב ,ךדיאמ
.לארשי

רודה .םיאלקח ידמ רתויב עגפי רבדהש חוטב אל ללכ ,היינש הבשחמב
ייהו םיקסע להנימ ,םיטפשמ ,הסדנה דמול רבכ המדאה ידבוע לש ינשה
הברעה יבשות וליפא .םינפ תורייתמ סנרפתמ וא בשומב היירגנ חתופ ,קט
םיידנליאת םירפכ םילכלכמ תובר אל םינש ינפל דע תובשייתהה ראפ
תואצוהה יוכינ ירחא ראשנש המ .לעופל שדוחל רלוד 800 לש רכשב םימלש
קוקגנב יאצוי לש םהייח תוכיא תא רפשמ םנמא - םימה דוסביס תורמל
,םילארשיה ,ונתוא ריאשמ לבא ,הפוריא יבשות לש םכיחל ברעו הביבסהו
םירקי םימ םינחוט טושפ ונחנא ,םיבר םירקמב .ןאכמו ןאכמ םיטורמ
.ףילחת ול ןיאש באשמ

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ