ימוהתה לדבהה ,רוגס לגעמב ריוואה גוזימ

ינולא ירוא :תאמ
.28 ,13-12 םידומע ,(1999 רבמבונ-רבוטקוא) ,28 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

מיזוג האוויר במעגל סגור ההבדל התהומי
ומוקימ תא לצנמ ,הקיתעה ופיב "הדמורדנא ילדגמ" םירוגמה טקייורפ
.םיחילמ םוהת ימב רוריקה תטישב שומיש ךרוצל םיה תפשל ךומסה
הביבסל תיתודידיו םיריפש םימ תכסוח הטישה

,ןוכיתה םיה לא הקיתעה ופי ימורממ םיפקשנה ,הדמורדנא ילדגמ ירייד
םישמשמ הלא םימ .ונממ םיבאשנה םיחילמה םימהמ םג ךא ףונהמ םינהנ
.םוקמב תונבנה תורידה 300 לש ריוואה גוזימ תכרעמל 'קלד'

םוהתה ימ לש שגפימה רוזיאב ,רטמ 150 לש קמועמ םיבאשנה םימב רבודמ
,ללכ ךרדב ,אצמנ הז רוזיא .ונממ םילועה םיה ימ םע ,םיה לא םימרוזה
הלא םימ לש םתוחילמ .ףוחה וקמ םירטמ תואמ המכ דע האמ לש קחרמב
םלוא .היקשהל וא הייתשל וחלצי אל םהו ,םיה ימ תוחילממ תיצחמכ איה
תבולשת לש יזכרמה ריוואה גוזימ ךילהתב האלפנ הדובע םישוע םה
.םימה ינזבזבו םילבוקמה רוריקה ילדגמ תא םיפילחמו ,םירוגמה

םג םיבלושמ הבש ,תינרדומו תיתרקוי םירוגמ תיירק םה הדמורדנא ילדגמ
ןנכות רשאכ .רשוכ ןוכמו הייחש תכירב ,םיירוביצ םיחטשו םיתוריש
תמקה :יזכרמ ריווא גוזימל ליגרה ןורתיפב קפתסהל וימזי ולכי ,טקייורפה
םהילעמש ,םיקותמ םימ יללוז םיננצמ לע םיססובמה רוריק ילדגמ רפסמ
.םיזתנ תננע רידת תרמתימ

הביבסל רתוי תיתודידי ךא רתוי הרקי התנקתהש הטיש ופידעה םה ,לעופב
,"רוגס לגעמב םוח תעסה" תארקנ הטישה .ךוראה חווטב שומישל הלוזו
םירזוחה ,םימח םימ .תינוכמב רוטאידרה לש הזל המוד ןורקיעב תלעופו
לילס םישגופ םה ובש םוקמל דע תורוניצ לילסב םיעסומ ,גוזימה תוכרעממ
.יעקרק תתה חודיקהמ םירירק םימ תוריהמב םימרזומ ובש ,רחא תורוניצ
םוחהו הלאב הלא םיבברעתמ םימהש ילבמ ,הזב הז םיבלתשמ םילילסה
,םיננוצה חודיקה ימ לא רבוע ,רוריקה תכרעמ לש םימהמ טלפנה
.םיל הרזחב ךשמהב םימרזומה

םימה תכירצ ,היינבה תלחתה תארקל הייריעל ונשגהש םיבושיחה יפל"
רוריקה ילדגמשכ ,םירוגמה יחטשל העשל ק"ממ 30 לע הדמע טקייורפל
להנמ רפסמ ,"העשל םימ בוק 16 דוע ךורצל םירומא ויה םיליגרה
וליפא ןיא םוהת ימ לש רוריקה תכרעמ םע ,םויה" .ץרפ השמ ,טקייורפה
."רוריק ךרוצל םיריפש םימ לש דחא רטיל לש הכירצ


יתועמשמ ןוכסיח
,רוריקה תכרעמל תרנצהו םיחודיקה תא ןנכיתש ימ ,רינ ןמחנ רני'גניאל
:םימב ןוכסיחל תוירקיעה םיכרדה עברא יבגל תללוכ הייאר
.םי םימ תלפתהל םינקתימ תמקה *
.רזוח שומישל םתבשהו םיכפש ימ רוהיט *
.תונכש תונידממ םימ אוביי *
.יצראה םימה ןזאמב םויכ םילולכ םניאש ,םיחילמ םימב שומישה תלדגה *

אוה ,"הנורחאה םע דחא הנקב הלוע ,הדמורדנא ילדגמב גוזימה תכרעמ"
ילדגמ םתוא םה ,רתויב תוינזבזבה רוריקה תוטישמ תחא ,ונרעצל" .ריבסמ
."םייזכרמ גוזימ ינקתימב רוריקה

םלוא רוגס לגעמב ,ללכ ךרדב ,םימרזומ םנמא גוזימה תכרעמב םימה"
תא לעפתל ידכ .תולעמ 6 -כב םיממחתמ םה גוזימה ינקתימ ךרד רבעמב
.שומישל ורזחוי םרטב םימה תא ןנצל שי ,ריבס חרואב תוכרעמה
לדגמ ךרד םתמרזה לע ססובמ ,םירזחוממה םימה ןוניצל לבוקמה ךילהתה
הזתה ללגב םירכינ םימ ידספה םימרגנ הז ךילהתב ,םלואו .רוריק
קיחרהל שי ותואש חולמ זכרל םיכפוה םירתונה םימה ,ןכ ומכ .תודייאתהו
."בויבל

,םירדח 250 ןב ןולמב םימ דספהש ררבתה ץראב ושענש םינוש םירקחמב
ק"ממ ףלא 150 דע עיגהל יושע תילנויצנוונוקה הטישב תיזכרמ ררוקמה
!הנשב

-כ ללוכ" ,ץרפ טרפמ ,"ופיב הדמורדנא תעבגב םקומה םירוגמה טקייורפ"
תכרעמ לש רורחיסה ימ ןוניצ .שפנ 540 -כ וסלכאיש רויד תודיחי 270
.רוריק ימ לש העשל בקועמ רטמ 400 דע 300 -כ לש הקפסא ךירצי גוזימה
דע 300 קיפהל ןתינ ןהמ תחא לכמש ,תוראב יתש ףוחה וקב וחדקנ ךכ םשל
םיחודיקהמ םימ םיקפוסמ יאוול רצומכ .העשל םיחילמ םוהת ימ ק"מ 350
ןה ,םימה זובזיבל ןה לוזו ליעי ןורתיפ והז .תימוקמה הייחשה תכירבל םג
תחא קר םימה םיפלחומ ,תוליגר תוכירבב .הכירבה ןויקינ לע הרימשל
הליהמו ןוניס בגא םירזחוממ םה הצחרה תנוע לכ ךרואל רשאכ ,הנשל
הכירב .תודייאתה בקע לטובמ אל םימ דספה שי רוזחימה תורמל .רולכב
העשל בקועמ רטמ 50 תקפוס ,םיחילמ םוהת ימ תמרזה לע תססובמה
םילולצה םימה .תועש עבראל תחא תפלחתמ םימה תומכ לכ ,השעמלו
רוריקה ןקתימ תא םיננצמ םהש ,ירחא וא ,ינפל הכירבה לא םימרזומ
ןיא םגו ףסונה סמועב דומעל לוכי הביאשה ןקתימש םושמ ,יזכרמה
."הייחשה תכירבל םיעיגמה םימה תרוטרפמטל הבר תובישח


ימרת יופיח
למשחה תרבח .ץראב שדח וניא ,םימב םינקתימ רוריקל םיה תבריק לוצינ
םימה םיבאשנ הלש הרקמב .םיל תוכומסה הלש חוכה תונחתב תאז השוע
,םלואו .למשחה רוציי תוכרעמ רוריקל םימרזומו םיה ךותמ תורישי
םיליכמ םהש םושמ ,םי ימב שמתשהל ןתינ אל תויתיב גוזימ תוכרעמב
.הנידעה תכרעמה תא דימ ומתסיש ,םימזינגרוא ראשו תוצא

םג אלא ,םיינזבזב םימ ינכרצ קר אל םה םיילנויצנוונוק רוריק ילדגמ"
םג םירזפתמ םימה יזתנ תננעב ,ןכש" .ץרפ רמוא ,"סלכואמ רוזיאב דרטימ
."היזורוקב ולכאנש רוריקה תורוניצמ תוכתמ יקיקלחו םימהזמ םימרוג
לשב תרנצה יאלב םלוא ,רתוי הלוז םנמא איה רוריק ילדגמ תמקה"
.תרנצה לכ תא ףילחהל שי םינש רשע דע עבש ךותו ,םוצע אוה היזורוק
תולעבו תויטקפמוק ןה טקייורפב ונקתוהש םוחה תפלחה תוכרעמ יתש
תודימע תוכתמו הטסורינ םייושע תכרעמב תורוניצה .הכורא םייח תלחות
."PVC םייושע הכלוהה תורוניצו םימה ךותב תויורש תובאשמה ,תורחא

גוזימ תכרעמל תמצמטצמ הניא ,הדמורדנא ילדגמב 'הקוריה הבישחה'
יופיח .היגרנאב ןוכסיח לש טביהב טקייורפה לכל תסחייתמ אלא ריוואה
אלא ,ןוטבל תורישי קבדומ וניא ,המגודל ,םיינוציחה תוריקה לש ןבאה
אולכה ריוואה .ינוציחה ריקהמ םירטמיטנס השולש לש קחרמב ותוא ףטוע
םיסוכמ תוריקה ןיא תורידה ךותב .הלועמ ימרת דדובמ אוה ,ךוותב
הבכיש הדירפמ ריקה ןיבל םניבש ,סבג תוחולב אלא ,חיטב תורישי
םהל הארנש המב םיעיקשמ םישנא םימעפל" .םיעלס רמצ לש תדדובמ
םיאצויו ףוסה דע בושיחה תא םישוע אל לבא ,היגרנא רומישל ןורתיפכ
דעונש ,לופכה גוגיזה םע ןולחה איה הבוט המגוד" .ץרפ רמוא ,"םידספומ
םינימזמ םישנא .הנממ הרוטרפמט תחירבו הרידל םישער תרידח עונמל
תרגסמ ךרד חרוב םוחהמ יתועמשמ קלחש ררבתמ דבעידב לבא ,הזכ ןולח
תבכיש הילע ,אלמ ץע תבכישמ תויונבה תורגסמ וניקתה ןכל .םוינימולאה
."םוינימולא יופיצ ץוחב קרו ,PVC

רבודמ .יוצמה םזיה לש ושפנ תאשמ קוידב הניא ,תודוהל שי ,הקורי היינב
ןיינועמ םזי .הרידה ריחמ תא תורקיימ יעבט ןפואבש ,תולודג תועקשהב
ידיב ראשנ הקזחאה ךשמהש ןוויכ ,טקייורפה תמקהב תוחפש המ עיקשהל
,ןכש .ךורא חווטל םיבשוח הדמורדנא ילדגמ ימזי לבא .םיידיתעה םיריידה
דע עברא רצק ןמז ךותו ,טקייורפה לש הקזחאה תרבח לש םילעבה םג םה
ידי לע ,יזכרמה רוריקב העקשהה תוריפ תא רוצקל ולכוי םינש שמח
.הקזחאב יתועמשמ ןוכסיח

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ