תחא תרניכ תרבוע םימודא םיווק ינש ןיב

לקרמ ןורוד 'רד , קינקוס ףסא `רד :תאמ
.74, 27-26 םידומע ,(2000 ראוני-רבמצד) ,29 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

בין שני קווים אדומים עוברת כינרת אחת
םינותנ הז בלשב ןיא ,םודאה וקל תחתמ לא תרניכה סלפימ תדירי תורמל
יכ ,רוכזל ךירצ תאז םע .םגאה ימ תוכיאב תורדרדיה לע םיעיבצמה
בר רוחיאב םיתיעל תוביגמ תויגולוקא תוכרעמ

ךפה ,ץראב םימה בצמל דרחש ימ לכ יפב אשינה ,תרניכה לש םודאה וקה
רתאו ויתוריסמ דרפוהש ןגעמה ,תופושחה םגאה תודג .תבאוכ תואיצמל
.ךשמתמה םוסריכל תומליא תויודע ןה ,ופוחמ קחרוהש שפונה

תחתמ דריי תרניכה סלפימ ויפלו ,1999 תנש תליחתב הזחנש שיחרתה
שממתה ,(םגאה לועפיתל עבקנש םומינימה סלפימ) םירטמ 213 סונימל
ףקיהב רכינ םוצמיצ תורמלו ,ןוחשה ףרוחהמ האצותכ .ותרמוח אולמב
155 -ב הלע הביאשה ףקיה .ילילש היה הנשה םגאב םימה ןזאמ ,הביאשה
האצותה .תרניכל הסנכנש םימה תומכ ללכ לע (ק"מלמ) בקועמ רטמ ןוילימ
וקל תחתמ לא תרניכה סלפימ דרי רבוטקוא תליחתב :תענמנ יתלבה
.םימשגה תוששובתה בקע תכשמנ הדיריה תמגמו ,םודאה

םהירחא םיריתומ ,םיקחרתמו םיגוסנ תרניכה יפוח ךיא תוארל םיענ אל
רבעמ .ףונו עבט יכרעב העיגפל דבכ ששחו םיממוש תורייתו שפונ ירתא
תרניכה ימ תוכיא לע םיכומנ םיסלפימ לש העפשהה תלאש הלועו הפצ ,ךכל
.םיריפש םימל אמייק-רב רוקמכ םרמשל תלוכיהו

ישנא וקסע ,'90 -ה תונש תליחת לש תרוצבה רחאל ,1994 תנשב רבכ
לועפיתה סלפימ תדרוה לש תוכלשהה תייגוסב תרניכה רקחל הדבעמה
לש תיגולוקאה תכרעמה לע ,םירטמ 214 סונימל תרניכה לש ילמינימה
אלש ץלמוה תרניכה רקחל הדבעמה הנש התוא המסריפש ח"ודב .םגאה
הזכ ךלהמש ששחמ ,םירטמ 213 סונימל תחתמ תרניכה סלפימ תא דירוהל
תיגולוקא תכרעמכ תרניכה דוקפיתב םיילילש םיכילהת ללוחל לולע
.הימימ תוכיא תא תרמשמה

םודאה וקל תחתמ הדיריה יכ ץלמוה ,הרירב רסוח לש םיבצמב ,תאז םע
תטיקנבו רוטינב הווליש ,ימעפ דח עוריאכו רצק ןמז קרפל השעית םייקה
.םיירשפא םיקזנ םוצמיצל םיעצמא

212.97 סונימ דע עיגה תרניכה סלפימ ןהב 1990-91, םינשבש ,ןייצל שי
םיאנתהו םימה תוחילמ תמרב םיגירח םייוניש לכ ופצנ אל ,םירטמ
.םהבש םייגולוקאה

ביצנ סניכ ,הנוחש הנשל תומדקומה תויזחתה תובקעב ,1999 ראוני ףוסב
ליטה ןוידה םותב .תרניכה סלפימל עגונב תוצעייתהל םיחמומ םורופ םימה
תרבגהל הלועפ תינכות ןיכהל תרניכב רוטינה ךרעמ ישאר לע ביצנה
םגאב םיילילש םיכילהת תוחתפתה לע תמדקומ הארתה רשפאתש ,רוטינה
.םירטמ 213 סונימל תחתמ סלפימה תדרוהמ ענמיהל רשפאתי אלש הדימב

תולולעה תויעבהו תולאשה לולכימ ורדגוה ינושארה ןונכיתה בלשב
םימה ףוגב תיגולוקאה תכרעמב םייוניש ןוגכ ,סלפימה תדירי םע ררועתהל
םירטמרפ רפסמ ורדגוה .םגאה ימ תוחילמ תמרבו ,םגאה תודגבו
תעצומה הלועפה תינכות .םימה תוכיאב םיירשפא םייוניש םינייפאמה
ילויב םגאב םימה סלפימ תדירי ךשמה םעו ,םימה תוביצנ ידי לע הרשוא
:םיאבה םידדמב דקמתה רוטינה .םגאב רבגומ רוטינב לחוה ,1999
םימבש תוצאל ןשד םישמשמה ןחרזו ןקנח תובוכרת רוזחימ יכילהת .1
.(םיטנאירטונ)    
םימה ינפ לע תופצה תוריעזה תוצאה תויסולכואב תורומת .2
.(ןוטקנלפוטיפ)    
.החלמהה תורוקמו םימב חלמה זוכיר .3


תרניכה תוחילמ
רבמבונ תליחתב .םירטמ 212.20 סונימ לע תרניכה סלפימ דמע ילוי תליחתב
,םירטמ 213.11 סונימ לש המרל ,מ"ס 91 -ב דוע דרי סלפימה רשאכ ,'99
ליבומה תיינפהב הרקיעב תרבסומ וז .םימה תוחילמב תמיוסמ היילע הלח
םיחולמה תונייעמה ימ םינפומ םנוקיתכ םימיבש דועב ,םגאל חולמה
.ןדריה לא הלעתב

זא םגו ,1991 לש ןוחשה ץיקה ךלהמב התפצנ תוחילמב המוד היילע תמגמ
ןניא םיחולמה תונייעמב תודידמה תואצות .םגאל חולמה ליבומה הנפוה
םתוחילמב היילע לע וא םיחולמה תונייעמה תעיפש תורבגתה לע תועיבצמ
איבמה ףסונ יתועמשמ םרוג .הנודנה הפוקתב סלפימה תדרוה ךלהמב
.םגאב םימה חפנ תדירי םצע אוה תרניכה ימ תחלמהל


דרי םימרופילוקה זוכיר
.םייתאוצ תורוקממ םיקדייחה זוכיר אוה םימה תוכיא תכרעהל ףסונ דדמ
ירתאבו םגאה יפוחבש הדידמה תונחת לכב תיסחי ךומנ היה םזוכיר
םיחלוק ירגאממ תושילגה טועימ ,הארנה לככ ,הניה ךכל הביסה .הביאשה
.הנורחאה הנשה ךלהמב תווקיהה ןגאב םייוצמה םיכפשב לופיטה ינוכממו
.םימשגה טועיממ עבונה יבויח חוור וז


יוניש אלל תוצאה תויסולכוא
האצותכ .הנועל יתנש ברה עצוממל המוד אצמנ םימב דדמנש תוצאה זוכיר
רבעב ודדמנש םיכרעהמ הנוש הניאו ההובג האצמנ םימה תופיקש ,ךכמ
,ןוזמה גראמב תונושארה ןוזמה תוינרצי ןהש ,תוצאה תייסולכוא .וז הנועב
תויבוהז תויקורי לש םיניממ תבכרומ איהו ,ויתסה תנועל תינייפוא האצמנ
.הגירח העפות לכ התפצנ אל תוצאה תוליעפ בצקב םג .תוילוחכו
םימייקתמו םימה ינפ לע םייחה םיריעז םירוצי) ןוטקנלפואוזה תויסולכואב
וז העפות .ןורחאה ץיקה ישדוחב היילע תמגמ תמייק ,(ןוטקנלפוטיפהמ
.םימה תופיקש רופישל תמרות

םירטמרפ לש האוושהמ .םגאה לכ ינפ לע תודיחא ןניא תודידמה תואצות
דדמ) ליפורולכה זוכיר יכ ,הלוע םגאה זכרמבו םייפוח םירוזיאב םייגולויב
םירחאה םירוזיאב רשאמ םגאה ןופצ יפוחב 20% -כב הובג (תוצאל
.םיפוקש תוחפ הלא םירוזיאב םימה ,םאתהבו


ןחרז תובוכרת רורחיש
,תיגולוקאה תכרעמב תורומתל דדמ שמשמ םימב תוסיסמה תוחרזה זוכיר
םיאצמימה .תוצא תוחתפתהל םיינויח ןשד ירמוח םיווהמ םה ןכש
וניאש ,הנוילעה םימה תבכישב סיסמ ןחרז לש ךומנ זוכיר לע םיעיבצמ
.הנועל םיעצוממה םיכרעהמ הנוש

הובג ,םגאה תיעקרקל ךומס ,הנותחתה םימה תבכישב סיסמה ןחרזה זוכיר
לע עיבצהל הייושע םיזוכירב וז היילע .וז הנועל יתנש ברה עצוממהמ טעמ
םינשל האוושהב תיעקרקהמ ןחרז תובוכרת רורחיש לש רבגומ ךילהת
.ךומנ םגאב םימה סלפימ רשאכ היופצ העפות תומדוק

ןיאו ,רדרדיה אל תרניכה ימ בצמ יללכ ןפואב יכ תוארמ תודידמה הז בלשב
היילעמ םיעבונה םיילילש םיכילהת תורבגתה לע םיעיבצמה םינותנ
וקל תחתמ סלפימה תדירימ האצותכ ,תרניכה ימב ןוזמ ירמוח תונימזב
הניא םייונישל תויגולוקא תוכרעמ תבוגתש רוכזל שי ,םלוא .םודאה
בלשב עיפוהל תולולע םימה תוכיאב תוילילש תורומת .תידיימ חרכהב
,סלפימה תיילע רחאל םג רוטינה ךשמהב תובישח שי ןכ לעו ,רתוי רחואמ
.הבורקה םימשגה תנוע תובקעב היופצה

:רמאמה רבחמ תודוא
רקח ,ןולא לאגי ש"ע תרניכה רקחל הדבעמה להנמ וניה קינקוס ףסא ר"ד
.לארשיל םימגאו םימי
.םימה תוביצנב תווקיהה ןגאו תרניכה רוטינ הנוממ וניה לקרמ ןורוד ר"ד

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ