יצראה ליבומה ימ תא תננסמ "תורוקמ"

יאקוטח רימס `רד :תאמ
.45-44 םידומע ,(2000 ראוני-רבמצד) ,29 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

מקורות מסננת את מי המוביל הארצי
הווהי ,"תורוקמ" לש יזכרמה ןוניסה ןקתימב יצראה ליבומה ימ רבעמ
ימב יללכ רופישו םימל םייאת-דח םיליפט תוננתסה ינפמ ףסונ םוסחמ
לארשי תנידמ יבשות לש הייתשה

םינשב ןה ,הווהמ ,םנוד ןוילימ 2.7 -כ לש חטש לע ערתשמה תרניכה ןגא
תנידמ לש יתועמשמה יליעה םימה רוקמ תא ,תומושג םינשב ןהו תונוחש
לחהש ,יצראה ליבומה אוה ,(ר"אפמ) יצראה םימה לעפמ טקייורפ .לארשי
םויכ ךא ,היקשהל םימ קפסל ותמקהב דעוי ,1964 -ב םייתסהו 1957
.תיתיב תכורצתל םימ ובורב קפסמ

בקועמ רטמ ןוילימ 1.7 לע תדמוע תרניכהמ תיברימה תימויה הקיפסה
400 -כ עצוממב תורוקמ ידי לע תרניכהמ םיבאשנ הנש לכבו ,םימ (ק"מלמ)
תולעתב םימה םירבוע םלולסמב .ץראה יבחרב םינכרצל םיקפוסמו ק"מלמ
האלהו ונממו ,הפוטנ תיב תעקבב לוכשא רתאל דע םינגאבו תוחותפ
50% -ל הייתש ימ יצראה ליבומה קפסמ םויכ .םירוגס תורוניצב
ידכ דע תולעל הז רועיש יופצ תובורקה םינשב םלוא ,הנידמה תייסולכואמ
.םייחה תמרב היילעהו הייסולכואב לודיגה בקע ,80%

ינפל םימה יוטיחו יוקינ לע הנומא ,הנידמב תירקיעה םימה תיקפס ,תורוקמ
,יליע םימ רוקמכ .תולחמ ינפמ הייסולכואה לע ןגהל תנמ לע ,םתקפסא
םימה תוכיא הנתשמ ,ףסונב .םינוש תורוקממ םימהזמל תרניכה הפושח
.תונושה הנשה תונועב תרניכב םילחש םייונישל םאתהב

וכרדב ףחוסה ,תרניכל ןדריה תמירזמ האצותכ םימה תוריכע הלוע ףרוחב
תוכיאב הערה הלח ויתסב .םימה תוכיאב הדיריל םימרוגה םינוש םימהזמ
הנש ידמ טעמכ תחרופ ביבאב .תרניכה ימ לש ימרת ךופיהמ האצותכ םימה
םימה תא תעבוצה ,תיסחי הלודג תיאת דח הצא ,םוינידירפ םשב הצא
תמרוגו ,םימיענ יתלב חירו םעט תרניכה ימל הוושמו םודא םוח עבצב
.םייוטיחב הערפהל


תוצא יללוז םיגד
תואירבה דרשמ עבק ,תולחמ עונמלו הבוט תוכיאב םימ קפסל תנמ לע
התחפה בייח שדחה ןקתה .תימואלניבה המרל םאתהב ,םירימחמ םינקת
ימ לכ 1996 ראונימ לחהש ךכ ,תרתומה תיברימה תוריכעה לש תיתגרדה
ינפל ןוניס רובעל ויה םיכירצ ,םירחא םייליע םימו יצראה ליבומה
תוריכעה תמרב תפסונ הדירי לע ףא ץלמוה ךשמהב .םינכרצל םתקפסא
.תרתומה

ומכ םיינגרואנא םירמוח לש םתוחכונמ רקיעב תמרגנ םימה תוריכע
םימרוג ולא לכ .דועו םיקדייח ,תוצא ומכ םיריעז םירוציו ,תיסרח יקיקלח
,םימעט לש תועפותלו הלבוהה תכרעמב םיננסמ תמיתסל ,יוטיחב הערפהל
.הייתשה ימב םייוצר יתלב םיעבצו תוחיר

בלשב .עוקישו (היצלוקולפ) התתפה יכילהתב קלוסמ ףחרמה רמוחה
ידי לע התתפה ירבל םיפחרמה םיקיקלחה תא םיכפוה ,ינושארה התתפהה
.רצק ןמז קרפל ריהמ לובריעו (טאפלוס םוינימולא) םולא לקימיכה תפסוה
,םולאל םייבטימ הלועפ יאנת תרשפאמה תיצמוח הביבס תריצי ךרוצל
תוחוכ לוטיבל תמרוג םולאה תפסוה .םימל תינתירפוג הצמוח תפסומ
תורשפא םיענומו יעבט ןפואב םיפחרמה םיקיקלחה ןיב םימייקה הייחדה
.םילודג םידיכלת תריצי

.עוקיש ירב םילודג םיתיתפל םיקיקלחה םידכלתמ ינשה התתפהה בלשב
םיתיתפה .ליבומה תולעת ךרואל םימה תמירז ידכ ךות תעצבתמ וז הלועפ
הצובה .הצוב םירצויו לוכשא ירגאמבש עוקישה ןגאב םיעקוש םילבקתמה
םיקצומה זוכיר תלדגה) הכמסה יכילהת תרבועו םגאה תיתחתמ תבאשנ
.רזוח שומישל םגאל םתרזחהו םימה תאצוהל ןוניסו (םיפחרמה

יללוז םיגד תרזעב יגולויב יוקינ ר"אפמה ימב השענ ,עוקישה בלש דבלמ
םייחה םיריעזה םייחה ילעבו םיחמצה ללכ) ןוטקנלפו תונוזלח ,תוצא
תייסולכוא לוסיחל םרות רולכ תובוכרת תועצמאב ימיכ יוטיח .(םימב
.תולחמה ימרוג םימזינגרואורקימה


ןוניסל ץולח ןקתימ
םימ ןוניס ןקתימ תמקה ידי לע ,רימחמה ןקתב הדימעל הנגראתה תורוקמ
ןבל לוחכ קורי האר) ץולח ןקתימ םקוה ןושארה בלשב .לוכשא רתאב ליעי
ותלועפמ .ליבומה ימ ןוניסל ינוכסחו ליעי ךילהת חותיפל ,(1997 ראורבפ ,12
ןקתימ לש המקהו יבטימ ןונכית ורשפאיש תונקסמו םינותנ קיפהל ןתינ
םימ ק"מ 12 איה ינויסינה ןקתימה לש תיברימה ותקופת .לודג יזכרמ
.העשל םימ ק"מ ףלא 72 -ל תננכותמ יזכרמה ןקתימה תקופתש דועב ,העשל

לבחמ םיסדנהמ תווצ לש חותיפ ירפ וניה לוכשא רתאבש ץולחה ןקתימ
ותלועפ תטיש .ןוינכטהמ ןוהבר םחנמ 'פורפ םע ףותישב ,תורוקמ לש ןדרי
לש םידחוימה םיאנתל םאתומ ותויהב ודוחיי ךא ,תובר םינש רבכ תמשוימ
.תרניכה ימ

לש רטוקב תחא לכ ,ףוקש PVC תויושעה ןוניס תודומע ששמ בכרומ ןקתימה
תבכרומה םידקמ לופיט תכרעמ םיננסמ גוז לכל .מ"ס 270 הבוגבו מ"ס 30
.םילקימיכ ןונימ תובאשממו ,םישחוב םע םילכימ גוזמ

תכרעמ .1994 רבמטפסמ לחה תופיצרב וכרענ ץולחה ןקתימב םייוסינה
ינשב .קומע יריגרג עצמב ןוניס וירחאלו ,םידקמ לופיט בלש תללוכ ןוניסה
לש הקחרהה תוליעי רופישל םייבטימה םיאנתה וקדבנ לופיטה יבלש
תושירדב דומעתש תוכיאב םימ תלבקל דע ,םימב םיפחרמה םיקיקלחה
.רימחמה ןקתה

םירישכמ תועצמאב הקדבנ םינוש הדובע יאנתב םיננסמה לש םתוליעי
.םיליפטה תקחרה תוליעיו םימה תוכיא תא הפיצר הרוצב םידדומה ,םינוש
תוחכונו תוצא תריפסו יוהיז ומכ ,רתוי תוקימעמ םימ תוכיא תודידמ
איה ףא תמקוממה ,תורוקמ לש תיזכרמה הדבעמב ושענ ,םיימיכ םירמוח
.לוכשא רתאב

םינותנ לש בר רפסמ הפיצר הרוצב ופסאנו ודדמנ םייוסינה ךלהמב
ןמז יקרפל ,ליבקמב ולעפוהש םיננסמ רפסמ לש תוכיא ינותנו םיילועפית
בשחמ תנכות תרזעב השענ םינותנה דוביע .תוממי רפסמ םימעפל וכשמנש
.םינותנה ךרעמ לוהינלו הלעפה תוחונל תמאתומ ,תידועיי

רפסממ ולבקתהש תואצות ךמס לע .רתויב םיחלצומכ ורדגוה ןוניסה ייוסינ
תווצה ישנא ושביג ,םינוש הלעפה יאנתבו ןוניס יעצמב םייוסינ לש בר
ןוניסה עצמ .יזכרמה ןוניסה ןקתימ לש יבטימ ןונכית ורשפיאש תונקסמ
רמוחכ רחבנ ,(םיקיקלחה תא קיחרמה יטרניא רמוח) טיצרטנא גוסמ
ץולחה ןקתימב ורבעש םימה תוכיא התלע ותרזעב .שומישל רתויב םיאתמה
.תואירבה דרשמ ןקת יפ לע תשרדנה תוכיאה לע

ןוכסיחו רתויב ההובג תונימא םיחיטבמ ורדגוה םייסדנהה ןונכיתה ידדמ
תנטקה הגשוה ,המגודל ךכ .יזכרמה ןקתימה לש לועפיתהו המקהה תויולעב
תויולעב םג התחפה התועמשמ רשא ,ןמזה תיצחמ ידכ דע היצלוקולפה ךשמ
.הלעפהה תעב היגרנאה תכירצב םגו המקהה


יזכרמה ןוניסה ןקתימ
עדימה ךמס לע ןנכותמה ,יזכרמה ןוניסה ןקתימ לש המקהה תויולע
הצרההו המקהה תפוקת .רלוד ןוילימ 100 -כב תודמאנ ,ץולחה ןקתיממ
רתאב ומקוי ןוניסה ןקתימל טרפ .הדובעה תנמזה םוימ םינש שולשכ
,תימוקמ הדבעמ ,הלעפהו הרקב הנבמ ,םילקימיכ ןונימו ןוסחיא תוכרעמ
.ץולחה ןוניסה ןקתימו למשח ינקתמ

:םיאבה םיביכרמה תא ליכי יזכרמה ןוניסה ןקתימ

רולכ :םימל םילקימיכה תקרזה יבלש תא תללוכה ,םידקמ לופיט תכרעמ -
,התתפהה ךילהתל ינויטק רמילופו םולא ,ןוניס ינפל ןצמחמכ דיסקואיד
הנישעת ,תיטיאהו הריהמה ,השיחבה תולועפ .הבגה ןוקיתל הצמוחו
םימה תוכיאל םאתהב) הנתשמ המצוע ילעב םיינכמ םישחוב תועצמאב
.(םילפוטמה

העבש הבוגב ינבלמ הנבמ ילעב םיננסמ :םיינויצטיוורג םיננסמ תכרעמ -
םימה ומרזי םיננסמה תדובע ןמזב .טיצרטנאמ ןוניס עצמ םיליכמה ,םירטמ
ואציי םילולצה םימהו ,ןוניסה עצמ תא ורבעי ,ןנסמה לש ןוילעה וקלחמ
,ורותב דחא לכ ,הדובע תועש רפסמ רחאל ורבעי םיננסמה .ןותחתה וקלחב
דרפנב ומרזוי ידגנה הפיטשה ךילהתב .עצמה תפיטש לש יטמוטוא ךילהת
רבטצהש 'ךולכיל'ה תא תוקנל ידכ ,הלעמ יפלכ ןנסמה תיתחתמ םימו ריווא
.ןוניסה תעב

תחתמ ואצייש םיננוסמה םימה :םיננוסמה םימה תביאשל ןקתימ -
ןקתימ .יצראה ליבומה רוניצ הבוגמ ךומנ הבוגב ויהי ,ןוניסה תודומעל
רוניצ לעמ סלפמב אצמנה ,ילועפת םימ רגאמל םתוא הלעי םיאתמ הביאש
.יצראה ליבומה

םיננסמה לש הפוצרו תכשוממ הלעפה רשפאי :םילפוטמה םימה רגאמ -
רגאמה .יצראה ליבומה רוניצב הקפסאל שורדה םימה הבוג תא קפסיו
.םתוכיאב הערה וא םימה םוהיז תעינמל ,הפצ ןליתאילופ תעיריב הסוכי

ינושאר יוטיח תבלשמה ,תמייקה תכרעמב שומיש השעיי :יוטיח תכרעמ -
,רתוי םייקנ ויהי יוטיח ורבעיש םימה .ןימארולכב ינשמו ,דיסקואיד רולכב
יוטיחה ירמוח תכירצ תנטקהו ,דחמ יוטיחה תוליעיב רופיש יופצ ןכלו
.ךדיאמ

- 3% םיווהמ םיננסמה תפיטש ימ :םיננסמה תפיטש ימב לופיט תכרעמ -
םוהיזה ימרוג לש הובג זוכיר םיליכמו ,םיננוסמה םימה תומכמ 2%
לופיט רובעל םהילע ,םימה ירגאמל םתרזחהל םדוק ,ןכל .םימהמ וקחרוהש
ףסונ יוטיח רחאלו ,םיליעי ןוניסו עוקיש ,התתפה ורבעי הלא םימ .רימחמ
.ןוניס ורבע םרטש םימב ולהמיי

ןוניסה ןקתימ תמקהל םדקומה זרכימה תא רבכ המסריפ תורוקמ תרבח
,ןקתימה תמקהל ןתודמעומ ושיגה רשא תוצובקה תקידב ךילהתו ,יזכרמה
.ומוציעב אצמנ

רתוי דוע רפשל ידכ ,םדקהב רשואת ןקתימה תמקה יכ םיווקמ תורוקמב
.הייסולכואל םיקפוסמה םימה תא


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ