עבטה לש "ןויקינה ילעופ"

ינפג יבא `רד :תאמ
.59-56 םידומע ,(2000 תנש) ,29 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

"פועלי הניקיון" של הטבע
םיימלוג םיכפש רוהיטל הלוזו הליעי ,תיעבט הפולח הווהמ "קוריה ןגאה"
םיקסועה ברקב תלבוקמו תרכומ איה בחרה םלועב .םימהוזמ םיחלוקו
םיימילקאה היתונורתי תורמל ,לארשיב .הביבסה תוכיאבו םימ רוהיטב
הטישה םושייל רבד טעמכ השענ אל ,םירחאהו

התייה םיכפשה תייעב ,םימ תוראב לע ומחל וניתובא תובאשכ ,ורבע םימיב
המכתסה ,אשונל ונירוה לש םתוסחייתה .םתוא דירטהש ןורחאה רבדה
,תושפנ ינוילימ הנומ הייסולכואהשכ ,םויה ךא .הלסאה תפיטש לע הדפקהב
.בויבה ימב ליעי לופיטמ סונמ ןיא

ימ תוכיא לע םייאמה ,םוהיז רוקמ םיווהמ םילפוטמ םניאש םיכפש
םימה תא םיפילחמ ,רוהיט יכילהת ורבעש םיכפש ימ ,תאז תמועל .הייתשה
.דועו ושביש םילחנ םייחל םיריזחמ ,תואלקחב םיריפשה

לפטמה ,ן"דפשה ומכ קנע ילעפמל םינפומ תולודג תויסולכוא לש ןהיכפש
םינטק םיבושייל דעונש ןורתיפ םג םייק ךא .סלכואמה ןד שוג יכפשב
םוגרת ,םיקורי םינגא ארקנ אוה .ףסומ יגולוקא ךרע ףא ולו ,םיירפכו
'הקורי' השיגב רבודמ .Constructed Wetlands ילגנאה חנומה לש תירבעל
הביבסב םייעבט םיכילהת תועצמאב ,םיחלוק שוטיל וא םיכפשב לופיט לש
.יתוכאלמ חרואב הרצונ רשא ,הייחמצ תריתעו םימ תייוור

םימ יפוג ךרד םיכפש רבעמ יכ ,וארה םינש תוכורא תויתטיש תויפצת
,תרחא תיגולויב תוליעפבו הייחמצב םיעפושמה ,(wetlands) םידודר םייעבט
תודוה ,תאז .םיכפשב םימהזמה זוכיר תא תיתועמשמ הרוצב ןיטקה
םירמוח לש יגולויב קוריפ :םהבו ,םייעבט םיכילהת רפסמ לש בולישל
,החיפס ,עוקיש ,הציבה יחמצ ידי לע םימהזמ םירמוח תטילק ,םיינגרוא
.םיפסונ םיימיכ םיכילהתו ןוניס

םירחא לש םפודינלו ,םימהזמהמ קלח תאילכל םיאיבמה ,הלא םיכילהת
היגרנא יבאשמ לע םיססבתמ ,(םיקיזמ יתלב םירמוחל וקרפתהש רחאל)
ורקימו םייליע םייח ילעבו םיחמצ ,עקרק ,חור ,שמש :םייעבט הביבסו
.םימזניגרוא

תיעבט הקולח
סמועה תא ןיטקהל אוה (יתוכאלמה) קוריה ןגאה לש יזכרמה דיקפתה
המרל ,תיקלח םימהוזמ םיחלוקלו םיימלוג םיכפשל ינייפואה ,ינגרואה
,םילחנב המרזה ןוגכ ,ןגאהמ םאצומב םימה לש ידיתע לוצינ רשפאתש
.הייתשל ףא םימייוסמ םירקמבו ,היקשה ,שפונו ףונ תורטמל שומיש

םימיקמ רשא ,םינוש םיגוסמ םיקדייח םה הכאלמב םישועה רקיע
הלא םיקדייח .קוריה ןגאבש הייחמצהו המדאה ירגרג ינפ לע 'תובשומ'
.םתוברתה ךרוצל היגרנא רוקמכ ינגרואה רמוחה תא םילצנמ

םיעצמאב םיכפש רוהיטל תיעבט הפולח ,ךכיפל ,הווהמ קוריה ןגאה תשיג
םיכפשה ימ ןהב תוכרעמ וא תלעפושמ הצוב ומכ םייביסנטניא רתוי
םלוא .(םיגברימ) םיקדייחה 'םיבשוי' וילע קצומ עצמ ךרד םיפטפטמ
םה םימזינגרואורקימשכ ,םיהז תושיגה יתשב רוהיטה יכילהת ,םסיסבב
.ינגרוא רמוח םיקרפמה

תוטישל תיסחי הלוזו הליעי ,הצחמל תיעבט תכרעמכ ותמורתל ףסונב
,הכלהכ קזחותמו עצובמ ,ןנכותמה "קוריה ןגאה" ,תוילנויצנבנוקה רוהיטה
םינימ תוחתפתהל קתרמו רישע יגולוקא דקומו ןח תבר תיפונ הנינפ הווהמ
.םייח ילעבו םיחמצ לש םיבר

תונורסחו תונורתי
זאמ ושמיש תוציב ירוזאש םגה ,תיסחי השדח איה םיקוריה םינגאה תשיג
הללק"כ םיקזחומ םתויהב ,םיכפש קוליסל םיפדעומ םירתא םלועמו
םיכפש רהטל תיסיפ-תימיכ-תיגולויבה םתלוכי .הנממ קוחרל שיש "הראמו
םייתטישה םירקחמה ולחה תע ,האמה לש '50 -ה תונשמ קר הרכוה
.םינושה ויטביה לע רוהיטה לאיצנטופ דומילל הפוריא ברעמב םינושארה

םילצונמ ,תובר תוחתפתמ תונידמבו רבעשל תוצעומה תירבב יכ ןייצל שי
םימ רוהיט ךרוצל ,םיחלוקב ינושילש חופיטל "םיקורי םינגא" םינש הזמ
תנבהל ירקחמה ץמאמה דואמ בחרתה '80 -הו '70 -ה תונשב .ההובג המרב
ןהו יברעמה שוגב ןה ,םלועב תובר תונידמל ,םייעבטה רוהיטה יכילהת
לש לעופב םושייה תליחתכ תוארל לבוקמ '80 -ה תונש עצמא תא .יחרזמב
םיכפשמ לחה :םינוש תורוקממ םיכפש רוהיטל םיקוריה םינגאה תטיש
ןועט ינוריע רגנכ םימרוזה םשגה ימ ךרד ,תוימוקמ תויושר יכפשו םייתיב
,הרבדה ירמוחו םינשד יסמוע םע יאלקח רגנ ,םיקלד לש תורזגנו םינמש
תקפהל תורכימ תלוספו היישעת יכפשב הלכו ,םייח ילעב יקשמ תושרפה
.םינוש םלג ירמוח

ןה םויה תלבוקמו ,היתונורסחו היתונורתי לע תרכומ קוריה רוהיטה תשיג
תוכיאל תויושרו תודסומ ידי לע ןהו םימ רוהיט יסדנהמ ידוגיא ברקב
,(USEPA) הביבסה תנגהל יאקירמאה דרשמה .תובר תונידמב הביבסה
סרכ בע החנמ ךמסימ לש תשדוחמ הרודהמ הלא םימיב איצוה ,המגודל
.היתולבגימו היתונורתי ,םיקוריה םינגאה תטיש יטביה לכ תא טרפמה
עדיהו ןויסינה תא םכסמה ,םיקורי םינגא חותיפל טרופמ יעוצקמ ךירדמ
רומישל דרשמה ידי לע הנשה םסרופ ,הכ דע הילרטסואב רבצנש ברה
.הילרטסואבש סלוו תואס וינ תנידמב םימו עקרק

םורדו היבמולוקל דעו ןילופו הירגנוה ךרד ודוהו דנליז וינמ ,בחרה םלועב
וא םיימלוג םיכפש רוהיטל תוקורי תוכרעמ יפלא םויכ תולעופ ,הקירפא
.החלצה לש הבר הדימב ,םיחלוק

את לכל דיקפת
ויתורטמ יתש תא תרשל ודעונ ,קוריה ןגאה לש לדוגהו הנבימה ,הרוצה
רשפאל תנמ לע ,םימבש םימהזמה רוהיטב תיברמ תוליעי :תוירקיעה
הרוצה .רישע יגולוקא דקומו קורי בחרמ תריציו ,רזוח שומישל םתבשה
לכ רשאכ ,רוטב םיאת ךרעמ וא תינבלמ ,תילבוא תויהל הלוכי תיבחרמה
שולש תוחפל תומייק ,ירוט ךרעמב יונבה ןגאב .רדגומ דיקפת אלממ את
:רוהיט תודיחי
.םיפחרמו םיפצה םימהזמה עוקיש תכירב .א
תרקדזמ םימ תייחמצב ןייפואמ רשא הדודר המירזה וב םייניב רוזא .ב
.(הנק יחמצ ומכ)    
.םיפצ םימ יחמצ ילב וא םע ,תיסחי קומעו חותפ םימ ףוג .ג

:תויסיסב תורוצת שולש תולבוקמ ,םימה תמירז תניחבמ
.תיעקרק לע הרקיעבו תיקפוא איה המירזה וב ןגא .א
עצמל דעבמ םירבוע םימהשכ ,תיעקרק תת רקיעב איה המירזה וב ןגא .ב
.יבובקנ    
.תיקפוא המירז םג תללוכ ךא תיכנא הרקיעב איה המירזה וב ןגא .ג

הבכישל םג ריוואהמ ןצמח םתיא םיאשונ הטמ יפלכ םימה ינפמ םימרזה
NH3 הינומאה ןוצמיח בלש תא זרזמש המ ,םימה ףוג לש הנותחתה
והז .םינובלחה קוריפ לש ירקיעה ינקנחה רצותה איהש ,(היצקיפירטינ)
ןקנחה תובוכרת יסמוע תקחרה רשוכ תא ליבגמהו רתויב יתייעבה בלשה
.קוריה ןגאב

השולשב תובשחתמה ,הדובע תואחסונ רפסמ וחתופ ןגאה לדוג תעיבקל
יזוכיר ,רהטל שי התוא תימויה םיכפשה תקיפס :םייזכרמ םיצוליא
םותב עיגהל שי הילא רוהיטה תמרו ,ןגאל תסנכנה המירזב םימהזמה
.ןגאה אצומב ךילהתה

ןמזה םרוג
לש םמויקב אוה ,םיחלוק םיכפש רוהיטל קוריה ןגאה לש דחוימה ונורתי
םדירפהל ןתינ .םימהזמה תקחרהל ליבקמב םילעופה םיכילהת רפסמ
:תוירוגטק שולשל

תעיקש לש ךרדב הרקיעב איה הקחרהה םהב - םיילקיסיפ םיכילהת .א
.המירזה תטאהמ האצותכ ,ןגאה תיעקרק לא םימה תדומע ךותמ םיקצומ
םתיא דחי םיעקושו ,םיקצומה לא םיפסונ םוהיז ירמוח םיחפסנ ללכ ךרדב
.תיעקרקה לא

וא םיכפשה תייהשש לככ :ןמזה םרוגמ םיעפשומ ורכזוהש םיכילהתה לכ
קוריה ןגאה ןונכיתב .רוהיטה תמר הלוע ךכ ,רתוי תכשוממ ןגאב םיחלוקה
.םוהיזה ימרוג לכ לש םקוליס חטבויש ךכ ,הייהשה ןמז תא בשחל שי

ןקנח תובוכרת ןוגכ) ןשד ירמוח תקחרה םהב - םייגולויב םיכילהת .ב
תובוכרת תא םילצנמ רשא ,םימזינגרואורקימ תועצמאב תישענ (ןחרזו
םילבקתמ ,ליעי ךילהת לש ופוסב .היגרנא ןוזמ רוקמכ ינגרואה ןמחפה
.ריוואל םיפדנתמה יזג ןקנחו ינצמח וד ןמחפ תוינגרואה תובוכרתהמ

םתוליעפ ךרוצל םיקדייחהו םיחמצה ידי לע תוחפסנ טפסופה תובוכרת
.םתחימצו

הרבדהה ירמוח קוריפל םג םימרוג םיילאיבורקימ םיכילהת יכ ןייצל בושח
םימרוג ,שמשה רואל הפישחו ןוצמיח יכילהת ,ןכ ומכ .םיכפשב םייוצמש
.תולחמ ימרוג םייעמ יקדייח תתמהל

תובוגת ידי לע השענ םיכפשהמ םימהזמה קוליס םהב םיימיכ םיכילהת .ג
יתלב תויהל תוכפוה רשא ,תוכתמ רקיעב ,םוהיזה ימרוג ןיב תוימיכ
.ןגאה תיעקרק לא תועקוש ךכו תוסיסמ

בגנב ץולח לעפמ
םינגאה תשיג הכוז הל הברה תוירלופופהו םירורבה תונורתיה תורמל
.םויה דע המושייל רבד טעמכ השענ אל לארשיב בחרה םלועב םיקוריה
ןוחבל ,ןירג לכימ 'פורפ תושארב ןוינכטב רקחמ תווצ לחה םינש ששכ ינפל
לע ,רדנסכלא לחנב םצמוצמ חטש יוסינבו םירקובמ םיאנתב הטישה תא
.הינתנ ריעה יחלוק

תודדועמ ויה תואצותהו ,תיעקרק תת ןהו תיליע המירזב ןה עצוב יוסינה
התחפ ,ינגרוא רמוח תוחכונל דדמ איהש ,יגולויבה ןצמחה תכירצ :רתויב
םיפחרמה םיקצומה תומכ .םיסנכנה םיכפשל האוושהב דבלב 4% לש המרל
וקלוס ןקנחה תובוכרת .25% ורתונ ןחרזה תובוכרתמו 10%, ידכל הדרי
.ןיטולחל טעמכ

םולגה ברה לאיצנטופה תא הרקחמ תואצות םוסריפב השיגדה ןירג 'פורפ
,םילחנב המרזהל םיאתתש ןויקינ תמרל דע םיחלוק שוטילל ,וז הטישב
ןוינכטב תווצה דקמתמ ,הווהב .דחאכ םייפונ-םיישפונו םייגולוקא םיכרצל
לש הקינכטב ,ןקנחה תובוכרת תקחרהל םיקוריה םינגאה תטיש לועייב
.תיכנא המירז

לילגבש ןינחס רפכב ,השדח תירקחמ תרגסמב הלא םימיב תנחבנ הקינכטה
הצובק םג תפתוש ול ימוחת בר תווצ לוהינב ,םיירצמבש תאדאס לאבו
.תיניטסלפ

יחמצ לע רקיעב ססבתמה ,קוריה ןגאה תשיגב ץראב ימושיי ץולח לעפמ
תרגסמב .בגנה םורדבש רדמס תואנ ץוביקב הלא םימיב עצבתמ ,םימ
לש םייחה ילעב יקשמ יכפש םגו םייתיבה םיכפשה ורהוטי הז טקייורפ
תאשודמ זוקינ תלעתב םתמרזה ידי לע ,ף"ירח הוונו רדמס תואנ םיצוביקה
רשא ,םינוש םיניממ םימ יחמצ ולתשיי ןגאה זכרמב .יפונ לועפית רגאמ לא
ומכ ,םיינגרוא יתלב ףאו םיינגרוא םימהזמ לש תחכומ הטילק תלוכי םהל
.(לקינ ,םוימדק ,תיפסכ) תוליער תוכתמ

הרטמב ,בהל ץוביקב בורקב עצבתהל דמוע הקוריה השיגב ףסונ טקייורפ
םירצוי רשא ,(הממיל בור 400 -מ הלעמל) ץוביקה יכפש תייעב תא רותפל
ידברמו תוילופיט םדק עוקיש תוכירב לע ססבתי ןקתימה .דבכ ינגרוא סמוע
15 -כ לש חטש לעו רטמ לש יבועב יבובקנ יעקרק עצמ לע ולתשייש ,םינק
.םנוד

דרשמהו תואירבה דרשמ ידי לע תינורקע הרשוא קוריה ןגאה תינכות
וז היגולונכטב תיחמתמה תילגנא הרבח ידי לע עצובתו ,הביבסה תוכיאל
.(םלועב םינוש תומוקמב הלאכ םינקתימ 500 -מ רתוי רבכ המיקה)
םיעטמו הדש ילודיג תייקשהל םלוצינ תא רשפאתש המרל ורהוטי םיכפשה
.ץוביקה לש

קראפב בויב םגא
ימי לש בר רפסמבו ההובג הנירקב תעפושמ התויה לשב רכינ ןורתי לארשיל
םג םולג ךכב ךא .םייעבטה רוהיטה יכילהתל םיעייסמה ,הנשב שמש
םיחלוקה תחלמהל םורגל םילולע םיהובג תודאתה ירועיש :ןורסיח
םג תאז תובקעבו םירהוטמה םימב םיחלמה יזוכיר תיילעל ,עקרקהו
רקיעב ,ינייפוא קורי ןגאל תשרדנה עקרקה תולע אוה ףסונ ןורסיח .עקרקב
קוריה ןגאה תטיש יכ הארנ ,ךכל יא .ץראה זכרמב שוקיבה ירוזאב
דבכ םרוג הווהמ וניא עקרקה ריחמ םהב ,הירפירפה ירוזאל רתוי המיאתמ
תועצמאב תופדנתהו תודאתה ידי לע םימה ןדבוא ירועיש תא .לקשמ
לדומ וא יעקרק תתה לדומה ץומיא ידי לע תיתועמשמ ןיטקהל ןתינ ,חמוצה
ויהי ,עקרקה ינפל תחתמ ועוניש םימ .קוריה ןגאה לש תיכנאה המירזה
.תודאתה יכילהתל םיפושח תוחפ

איה ,קוריה ןגאה תשיגב ןומטה ברה יתלעותה לאיצנטופל תקהבומ המגוד
לע היכפש רוהיט תא הססיב םחורי .בגנה ןופצבש םחורי קראפ לש הרקמה
.םיביבר לחנ תדג לע ,הרייעל תיברעמ ונבנש ןוצמיחו עוקיש תוכירב רפסמ
,םנוד 400 -כ לש חטש לע םיביבר לחנ ידיצ ינשמ םקוממה םחורי קראפ
יולת ומויקו (תודיחי 10,000) רעי יצע לש בר ןווגימב ל"קקה ידי לע עטינ
ןוצמיחה תוכירבב 'םירהוטמה' םחורי יכפש ידיחיה םימה רוקמב
.רתאה זכרמב תומקוממה

:ויה םיירוקמה וידועייש קראפה דרומב םחורי רכס םקוה םינשה ךלהמב
תונופטיש ימ תשיפת ,תונופטיש תעינמל ץורעב םימרוזה תואגה ילג תטילק
רובע שפונלו יונל יתנוע םימ ףוג תריציו רכסה ירוחאמ םמוגיא ,םייפרוח
,ובחרתהו ולדג הילעפמו םחורי ריעה ,םינשה םעש אלא .םחורי יבשות
ימלוגה בויבהש םישדוח הזמ .ןיטולחל ואלמתנ ןוצמיחהו עוקישה תוכירבו
רצויש יתוכאלמה םגאל ומיעו ,םיביבר לחנל תוכירבהמ תורישי שלוג
.רכסה

ורצי אל תונורחאה םינשב םינוחשה םיפרוחה ,רעצה הברמלו ,ךכל רבעמ
םחוריב םיריפשה םימה םגא :האצותה .םיביבר לחנב תינופטיש המירז
.תיגולוקא האושל ךפה בחרמה לכו ,תועורז בר ימלוג בויב םגאל ךפה

םיצוחנה םיבאשמה לכ םחורי בחרמב םנשי ,תיתריציו הקורי הייארב
םחורי לש הובגה יפרגופוטה המוקימ .קורי ןגא לש יתילכת בר חותיפל
תעקשה אלל ,קוריה ןגאה לא םיכפשה לש תינויצטיוורג המרזה רשפאמ
לוצינל םינימזה ,םיבחרנ םיחותפ םיחטש םיאצמנ רוזאב .תפסונ היגרנא
תא ,ףוסבלו .רוזאל םיינייפואה םיברה שמשה ימיו ההובגה הנירקה תמר
םייקה רעיה תבחרהלו תייקשהל לצנל היהי ןתינ םירהוטמה םיחלוקה
ןכו ,(םיחלוקב םיקשומ סוטפילקא יצע לש ירחסמ לודיגל ףא ילואו)
םוקמה ישנא תחוורל ישפונ-יפונ םגא תריציל ,םיביבר לחנב המרזהל
.םילייטמהו

יוארה ןמ ,םייתליהק םיכפש רוהיטל םיקוריה םינגאה תשיג :םוכיסל
ךרדה .םייסחי תונורתי רפסממ תינהנה ,לארשיב םשויתו ץמואתש
.םילחנה םוקיש טקייורפ תרגסמב איה ,תאז תושעל רתויב המיאתמה
באה תוינכותב יוטיב אצמו םילחנה םוקיש תלהנימבו ל"קקב ןודנ אשונה
.ןוקריהו רדנסכלא ,שיכל םילחנה םוקישל

רוהיטה ינוכמש ,הדבועה חכונל הלוע םילחנב םיקוריה םינגאה תובישח
תוכיאל םיחלוקה תא םיאיבמ םניא בורל ,לארשיב םילעופה םיינכמה
לש םירימחמה םינוירטירקה יפ לע ,לחנב המרזהל תשרדנה ההובגה
.םילחנה תולהנימו הביבסה תוכיאל דרשמה


:רמאמה רבחמ תודוא
םיקוריה םינגאה תטיש תרדחהב קסועו ל"קקב גולורדיה - ינפג יבא ר"ד
.לארשיל

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ