םימה קשמ לש תוליזנה יישקב תקבאנ ל"קק

ןוארב הווח :תאמ
.35-34 םידומע ,(2001 ראוני-רבמצד) ,35 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

קק"ל נאבקת בקשיי הנזילות של משק המים
תרימשו רועייה ,ץראה תומדא חותיפ לע ןומאה ףוגה ,לארשיל תמייק ןרק
ימואלה םימה קשמל תעייסמ ,ידוהיה םעה לש ומשב הביבסה תוכיא
זוקינ ילעפמו םימ ירגאמ ,םירכס תיינב תועצמאב

ץאומ לודיג ללגב תונורחאה םינשב רימחה ימואלה םימה קשמ לש ובצמ
.ינש דצמ ,תונוחש םינש לש ףצרו ,דחא דצמ ,הנידמה תייסולכואב

רפיווקא ,ףוחה רפיווקא םיירקיעה םימה תורוקמ תשולשש איה האצותה
םימייוסמ הביאש ירתא .םינכוסמ םיסלפמל ודריו ולדלדיה תרניכהו רהה
.ורגסנ תוראבו ,ומהדזה וא וחלמוה

תוסכמ וצצוק ,לדלדימה עציהה ןיבל שוקיבב היילעה ןיב רשגל תנמ לע
םימב שומישה לע תולבגמ ולטוהו ,תיטסרד הרוצב םיאלקחה לש םימה
.ינוריעה רזגימב

לע ימואלה םימה קשמל עויסל ,םירחאו םייפסכ ,םיצמאמ העיקשמ ל"קק
םיצמאמה .היקשהלו הייתשל םינימזה םימה לאיצנטופ תלדגה ידי
םישומישל םלצנל היה ןתינ אל ןכ אלמלאש) םיילוש םימ םוגיאב םיאטבתמ
רוהיט יכילהת םג ומכ ,םיה לא םכרדב תונופטיש ימ תסיפת ,(םינושה
םירכס 115 -כ הכ דע ל"קק התנב ,ךכ ךרוצל .םיכפש ימ לש תונוש תומרב
.םיבר זוקינ ילעפמו ק"מ ןוילימ 100 -כ לש ללוכ הריגא חפנב םימ ירגאמו
םקלח .םירהוטמ םיכפש ימו תונופטיש ימ םוגיאל םישמשמ הלא םירגאמ
.םיגד לודיגל םג שמשמ

,לארשיב תעצוממה תיתנשה םימה תכורצתמ 6% -כ הווהמה ,וז תומכ
תיב קמעב םיאצמנ ל"קק התנבש םירגאמה .ולא תולועפ אלל תדבוא התיה
םירטמ ןוילימ 10 -כ םיקפסמ רושב לחנ ירגאמ .הברעבו בגנב ,ןאש
בגנב םיסדרפ לש םנוד יפלא תייקשהל ,הנש ידמ םימ לש םיבקועמ
.יברעמה

:ימואלה םימה קשמל התמורת תא ל"קק ליפכת תובורקה םינשה רשעב
.םילקש דראילמ יצחכ לש העקשהב םיפסונ םירגאמ 100 -כ הנבת איה

םילחנל האייחה לופיט
לארשי .םילחנ םוקיש אוה ,םיבר םיבאשמ ל"קק העיקשמ וב ףסונ םוחת
ומרגנש םיקזנה רשאכ ,םייתביבס םיעגפמ יובירב הנייפוא 20 -ה האמה לש
תא רבעב וניזהש ,תונייעמ ימ .דחוימב םישק ויה םילחנבו םימה תורוקמל
.יתיישעתו יאלקח ,יתיב שומישל ורבעוהו וספתנ ,םייח םימב םילחנה
םייתיישעת םיכפש ,םיימלוג םיכפש ימ םילחנה יקיפאל ומרזוה םמוקמב
,הנקת אלל ועגפנש םיבר םילחנ .תוליער תובוכרתו תודבכ תוכתמ םהבו
.םוהתה ימל םילחנה יצורעמ ופלד םימהזמה .בויב תולעתל וכפהו וססג

הלהנימה תא הביבסה תוכיאל דרשמהו ל"קק ומיקה '90 -ה תונש תישארב
,ןתינ קרש לככ ,בישהלו םימהזמה תא קלסל הרטמב ,לארשי ילחנ םוקישל
.ינושארה םבצמל םילחנה לש םימהו ףונה תוינבת תא

.םייקנ םימ לש תויואר תויומכ םהל םיצקמ םא םקתשהל םייושע םילחנ
תא ךופהלו םהב םייעבטה חמוצהו יחה תא רזחשל ןתינ ,הזכ הרקמב
.עבטה קיחב שפונל 'תוקורי תואיר'כ ודקפתיש ,םיחותפ םיחטשל םהיקיפא

הרכהה תדמוע הסיסבב ."תינגאה תינכותה" יפ לע השענ םילחנה םוקיש
ישומישמ םיעפשומ םהו ,תווקיהה ינגאל תורדש םיווהמ םילחנה יצורעש
.חטשה לש לוהינה יכרדמו םינגאב עקרקה

,ימורדה ןדריה :םילחנה םוקישל תוימוקמ תולהנימ עשת ומקוה םויה דע
,שיכל לחנ ,קרוש לחנ ,רדנסכלא לחנ ,םינינת לחנ ,ירופיצ לחנ ,דורח לחנ
,םינוש םוקיש יבלשב רבכ םיאצמנ הלא םילחנ .עבש ראב לחנו רושב לחנ
.הבורמ הכאלמ הרתונ ןיידע ךא


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ