םוהתה יפ לע םוהיז

רלימ יבא :תאמ
.45-44 םידומע ,(2001 ראוני - 2000 רבמצד) ,35 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

זיהום על פי התהום
,םיכלוהו םימהדזמ לארשי לש םוהתה ימ יכ הנורחאל קר 'רכזנ'ש ימ
דוע לחה ינסרהה ךילהתה .תונורחאה םינשה 50 -ב ןאכ היה אל הארנכ
קפואב הארנ וניא ופוסו ,הנידמה תמקהל םדוק

,ימואלה םימה קשמב רבשמה אשונ תורתוכל רתויו רתוי הלוע הנורחאל
זאמ רדוק לצכ ונתוא הוולמ םימה םוהיז ,השעמל .םימה םוהיז דחוימבו
תקספומ ,ךכ בקע .דיתעב םג ונתוולל ךישמי ,הארנה לככו ,הנידמה םוק
.ףוחה רפיווקאב דחוימב ,תובר תוראבמ הביאשה

ףוסיאל תכורעמ ויה אל ,תונושארה היתונשב ףאו ,הנידמה םוק םרט
,םירטמ תורשע לש קמועל ורפחנש תורוב) הגיפס תורוב קר אלא ,בויבה
יכרעמ ונבנשכ ,רתוי רחואמ .(םוהתה ימב ולהמנ ןכותל וזקונש םיכפשהו
הגרדהב ומהוז ךכמ האצותכו םילחנהו תוידאווה לא םיכפשה ומרזוה ,בויב
תא ףירחה ,תינוריעה וז דחוימב ,הייסולכואב לודיגה .ץראה ילחנ לכ
.היעבה

,הלש יאוולה רצותו רתיה תביאש בקע רימחה לארשיב םימה םוהיז
דוע .ףוחה רושימב הביאשה תויורשפא ומצמוצ ןמזה םעש ךכ ,החלמהה
תודותע בצמב תורדרדיהה לע הנידמה רקבמ ח"וד עירתה 1990 תנשב
תלוכת" :םימה תוכיאב הרומח הדירי ךות ,רתי תביאשמ האצותכ םימה
100 -מ תונורחאה םינשה 25 -ב התלע ףוחה תלפשב רגאמה ימב םידירולכה
ימב תוקנחה תלוכת .עצוממב רטילל םרגילימ 155 -כל רטילל םרגילימ
תורשפאלו םוהתה ימ לש םוהיזה תמרל הדימ תומא תושמשמה ,רגאמה
50 -ל םרגילימ 25 -ב הפוקת התואב הלפכוה ,הייתשה ימל םהב שומישה
."רטילל רתויו םרגילימ

םישרדנה םינקתב םידמוע םניא ףוחה רפיווקא יממ קלח יכ ,ח"ודב ןיוצ ןכ
רשפא םא בר קפס" ,תכשמתמה הערהה חכונ .היקשהלו הייתשל שומישל
."הייתש ימ תוכיאב ףוחה רגאמב םימה לכ תא רמשל היהי

םיצווכתמ םיילושה
,ףוחה תעוצרב תצאומה היינבל שי םוהתה ימ םוהיזל תילילש המורת
תסגונו עקרקה לש תיסכתה יונישל תמרוג וז היינב .ןולקשא דעו הפיחמ
,םינוש םידועייל םינבמה .םשגה ימל לוחליחה יחטשבו 'תוקוריה תואיר'ב
םינבמה תא םיפילחמ ,היינבה חטשמ שילשכ םיווהמה םישיבכה םמעו
תומוק יבר םינבנ םמוקמב .תובחרה תורצחה םע םינשיה םינטקה
.םיחיראב תופצורמ םהיתורצחש

םיתוריש ,םיקסויק ןוגכ ,םינוש םיתוריש ינבמ וצצ תורדשבו םינגב וליפא
,םילבכ תוכרעמל ,למשחל גותימ תוכרעמל תונורא ,םיאנש ירדח ,םיירוביצ
ףא םיחותפ ויהש ,םירעה ילוש .דועו םירוזמר תוכרעמל ,תיווק תרושקתל
'תמשונה' הייחמצה תא םימצמצמ הלא לכו ,םימלענו םיצווכתמ ,םה
לא םימשה ימ לוחליח תרשפאמה ,היונפה עקרקה תאו ריוואה תא תרהטמו
ימ סלפמ ,םיה לא רשיה םיעיגמה םשגה ימ תומכ הלוע ךכב .םוהתה ימ
.םימהזמה זוכיר הלוע ליבקמבו דרוי םוהתה

םייארפ םימוהיז
ימי תישארב ומקוהש תונושה תוישעתה .רופיסה לכ םניא םיירטינס םיכפש
םילחנל ,תוידאוול ,הגיפס תורובל םיכפשה תא ומירזה ןה ףא ,הנידמה
,רמולכ ,'80 -ה תונש עצמא דע בצמה היה ךכ .עקרקה ינפ לע םיתיעלו
תודבכ תוכתמ םיליכמה ,םינוש םיגוסמ םיכפש לש ףסונ םוהיז תורוקמ
ירמוח יפדוע יבגל רבדה ךכ .תולכתמ ןניא ןקלחבש תונוש תוימיכ תובוכרתו
,חוטב לבא טאל ,םילחלחמו ,עקרקב םיגפסנ הלא לכ .הרבדה ירמוחו ןשדה
.רפיווקאה רבעל

םייקוח אלה תלוספה ירתא םה תילערו תיתומכ הניחבמ דבכנ םוהיז רוקמ
לש הפילד תעינמל תוחיטב ירודיס לכ אלל ומרענש ,(תויארפ תולבזמ)
הביבסה תוכיא דרשמ ישנא וחילצה תונורחאה םינשב קר .םימהזמה
.םהמ קלח תריגסל איבהל

תונש תיצחמב המקוה רשא ,הווקת חתפב םייחהו הביבסה תוכיאל התומעה
האצותכ .הפשא ירתאמ םיפיטשתב םוהתה ימ םוהיז לע העירתה ,'80 -ה
לש םוהיזה תועפשה תא רשא יגולואיגה ןוכמה קדב ,וז תיתרבסה תוליעפמ
ירתא לכ" יכ ןייוצמ ,1988 רבוטקואב םסרופש ח"ודב .ןורשב הפשאה ירתא
ימל ילאיצנטופ םוהיז רוקמ םיווהמ ןורשה בחרמב םילעופה הפשאה
תעסהל שורדה ןמזה ךשמ" רשאכ ,"תונוש הרמוח תומרב םוהתה
ענ םירחא תומוקמבו ,ידיימ םידחא תומוקמב וניה םוהתה ימ לא םימהזמה
."םינש תורשעל םינש רפסמ ןיב

ידגנ רקס ,1993-ב ,ןוינכטה תדבעמ ירקוח ועציב ל"נה םוסריפה תובקעב
םירתא ינש ,היריח ןהבו ,תונמטמ רפסמב הפשאה יפיטשת ביכרמ תקידבל
לע ועיבצה תואצותה .הרדחבו ןיעידומב ,םוקיב ,הפיחב ,הווקת חתפב
,לקינ :ןוגכ ,תודבכ תוכתמ םהב ,םינכוסמו םיליער םירמוח לש הובג זוכיר
.דועו ץבא ,תרפוע ,תשוחנ ,םורכ

זוכיר רשאכ ,הווקת חתפב םניה רתויב םימהוזמה הפשאה ירתא ינש
.היריח הפשאה רתאב רשאמ הרשע יפ הובג הלא םירתאב םימהזמה

תוכיאל התומעה ידי לע םתפישחל דע םייוסח ויהש ,רקסה יאצמימ
םירחאה הפשאה ירתא לכש ךכ לע םיעיבצמ ,הווקת חתפב הביבסה
.םוהתה ימ תא םהזל םיפיסומ ,וקדבנש

הרשע יפ הרבדה
תורובל ףאו תוידאוול ,םילחנל ומרזוה םיכפשו תילזונ תלוספ ,רומאכ
תלוספ וכילשה ,דועו םילוח יתב ,תודבעמ ,םיימיכ םילעפמ .םידחוימ הגיפס
םע תויבח וכילשה םקלח ,םיקומע הפשא תורובל תורישי תנכוסמו הליער
םתוא ורבק םיתיעלו םינוש הפשא ירתאל הלא םינכוסמ םירמוח תויראש
םקלחו םוהתה ימב להמנ רבכ םימהזמה םירמוחהמ קלח .םינוש םירתאב
.עקרקב ונמטוהש תויבחהמ ופלדיש רחאל ,דיתעב להמיי

םיעיגמה וללה םירמוחה תויומכ לע םיקייודמ םינותנ ןיא םויה דע
וללה תויראשהמ קלח ,רמולכ .תרצונה תלוספהו םירצותה תמועל ,םילעפמל
דמוע ןיידע קלחו םיה לא קלח ,הפשאה ירתא לא וכרד תא אצומ
ירמוחב רבגומה שומישה .םינוש םילעפמ יחטשב םינוש םירובצימב
האוושהב םנודל הרשע יפל ברקתמו ,םלועב הובגה וניה ץראב הרבדהה
הברמל .םינש 15 -מ הלעמל ינפל םסרופש ח"וד יפל ,תאז .תויברעמ תוצראל
לודיגה ,הלא םירמוחב רבגומ שומיש בקע םינשה םע ףירחה הז בצמ ,רעצה
תוללוכה הרבדהה ירמוח תוזיראמ רכינ קלח .הכירצבו הייסולכואב
תויראש תא םיפטוש ,םימשגה םע דחי ,היקשהה ימ .תודשב רבקנ ,םירייש
.םוהתה ימ לא הרבדהה ירמוח

םיליערו םינטרסמ
םירומח םיזוכיר ואצמנ ,1989 תנשב ועצובש םוהת ימב םימהזמ תקידבב
ח"וד ,הביבסה תוכיאל דרשמה לש םוסריפ ךותמ) םינוש םילקימיכ לש
םהבו (16 יתנש

:םיללוכה ,םיקלד לש םיספותו םיביכרמ
Xylenes Toluene Benzene
Butylmethylether
Trioctylphosphate
Dibutylphthalate Atrazine
Diisooctylphthlate
Diethyleneglycol monobutylether

םייטטניס םירמוח ,קלדב םייוצמה םירמוח" םה ל"נה םירמוחה לכ
םירמוח לש םתצקמ ,הרבדה ירמוח םקלח ,תונוש תוישעתב םישמשמה
"לוכיעהו םיבצעה תכרעמל םיליער וא ,םינטרסמכ םידושחכ םינייוצמ הלא
.(1989 תנשב ךרענש רקסה ךותמ)

תמגמ" לע העיבצמ 1988 תנשמ רקסל וללה םיאצמימה תאוושה ,דועו תאז
ןאכמ .םימה לא םכרדב וא םימב םימהזמהמ לודג קלח לש םזוכירב היילע
םיזוכירב םימהזמ לש רתוי לודג רפסמ אצמיי תואבה םינשבש ,ששחה
."ךלייו ףירחי הז בצמו ,ןקתה לע ולעיש

.םינשה םע םירימחמ קר הייתשה ימ תוכיאב םלועב םינקתה יכ ןייצל שי
םילאיצנטופ םימהזמ לש תויתומכ תוקידב תוללוכ הדבעמה תוקידב םג ךכ
.רתוי םיבר

לודיגה םע ,ןורחאה רושעב רשאכ ,םיכשמנ םוהתה ימ םוהיז יכילהת
,ןכ םא ,עיתפמ .הצאה םהב הלח ,ףוחה רושימב תזכרתמה הייסולכואב
הז ריקה לע המושר תבותכה רשאכ ,םימהדנו םיאתשמ םיחמומה לכש
.םינש


:רמאמה רבחמ תודוא
התומעב רבח ,יגולוקא ץעויו ינוריע ןנכתמ ,סדנהמ וניה רלימ יבא רני'גניא
הביבסה תוכיאל תסנכה ר"וי סרפ הכוזו ,הווקת חתפב הביבסה תוכיאל
.1989


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ