תססבתמה רוזחימ תכרעמב ןושידו היקשה קשממ
םשג ימו םילפתומ םימב היקשה לע
רפש דרוו זעב ,ףסא ,יסוי , רגנזייא לאכימ , ןדיבא טרבלא .ד , יי`צי`צייא-טרזניול תנע :תאמ
.55-57 םידומע ,(2001 ראורבפ) ,6 ןויליג ,`עדימ יפד/םיחרפ`  :רוקמ
     

םשג ימו םילפתומ םימב היקשה לע תססבתמה רוזחימ תכרעמב ןושידו היקשה קשממ

תיב יחמצ 'ד 19 -כמ בקנ ימ הז בלשב תרזחממ 'רפש' תלתשמב רוזחימה תכרעמ
תיב יחמצ תייקשהל םידעוימ םירזחוממה זקנה ימ .'ד 50 לש ללוכ חטש ךותמ
הביסמ .םיבלחסו תואיטלק ,םוירוטנא ומכ ,ההובג תוחילמל דואמ םישיגר םקלחש
,ההובג תוכיאב תיב יחמצ לש בחר ןווגמ לודיג תורשפא ןוגכ ,תורחא תוביסמו וז
לדגמה ןיא ,רתוי ההובג תוכיאב םיחמצל רתוי הובג ןוידפו הדובע ימיב ןוכסיח
אלא ,רטילל דירולכ ג"מ 240 דע 220 םיליכמה ,תשר ימב זקנה ימ לוהימל שמתשמ
.םשג ימ וא/ו םילפתומ םימב

ןוכסיחה יכ תוארמ ,הז רמאמב םיגיצמ ונא ןתוא ,יצחו הנשכ לש בקעמ תואצות
דע 50 -ל עיגמ ,תרזחוממ אל תכרעמל האוושהב ,תרזחוממ תכרעמב ןשדבו םימב
םירחא תיב יחמצ תייקשהל 'רפש' תולתשמב םישמשמ הזקהה ימש רחאמ ךא .60%
.רתוי הובג ןשדו םימב ןוכסיחה ,(תרזחוממ אל הממחב) הרטמהב

םיגיצמ ונא ןיאו ,תכרעמה לש ילכלכה דצל ןיידע םיסחייתמ ונא ןיא הז רמאמב
1997 -ב ירוזיאה תואלקחה דרשמ ידי לע התשענש העקשהה תויאדכ תקידב תא
תכרעמה יביכרמב ןה םייוניש ולחש רחאמ ,(רוזחימה תכרעמ תנקתה ינפל םייתנש)
.וז תילכלכ הקידב ןכדעל ךרוצ שי ךכמ האצותכו ,דויצה תויולעב ןהו

העיגמ תכרעמה תקוזחתו ןושיד ללוכ םילפתומ םימ ק"מ תולע :ןויצל תחא הדוקנ
.ח"ש7 -כל

תכרעמה יביכרמ

םכותב תונחלוש תללוכה ,('רנטנוק' םגד) דנלוה תרצות הפצהב היקשה תכרעמ *
סלפמ דע םימב תונחלושה יולימ ךרוצל תרנצ םע ,םינוש םילדגב םיציצע םיחנומ
םיבזרמ תרזעב םילבומו היקשהל תינמז-וב תונחלושהמ םיזקנתמ םימה .מ"ס 2-3 לש
םימה הז לכיממ .ק"מ 10 לש ףוסיא לכימל (היצטיוורגב) תיעקרק-תת תרנצו
.ק"מ 200 חפנב םוגיא לכימל הבאשמ תרזעב םירבוע

לא ירלוגרג ןנסמ ךרד םירבוע זקנה ימ תחא הממחב :יוטיחו ןוניס תכרעמ *
יוטיח ןקתמ םייק היינשה הממחבו ,יוטיח ךרוצל 'רייאש' תרבחמ יגולויב ןקתמ
.דנלוה תרצות ימרת

100-כ תקפסמו 'תורוקמ' ימ הליפתמה ,'קטמיכ' תרבחמ הכופה הזומסוא תכרעמ *
ימ לוהימל ידעלב רוקמכ םישמשמ ,םשג ימל ףסונב ,הלא םימ .הממיב םימ ק"מ
תייקשהל םישמתשמ תחלמתכ םירתונה 25%-בו ,75% איה תכרעמה תוליעי .זקנה
.תוממחבש חלה ןרזמה

תלתשמב .מ"מ 550-כל העיגמ רוזיאב תיתנשה םשגה תומכ :םשג ימ ףוסיא תכרעמ *
ילג חפ םייושע םה .דחא לכ ק"מ 49 לש חפנב םימ ירגאמ 20 ונקתוה 'רפש'
םירבוחמ הלא םילכימ .רטמ 3.12 םהבוגו רטמ 4.5 םרטוק ,PVC-מ ימינפ יופיצו
.תוממח 'ד 24-מ םיפסאנ םשגה ימ .תוממחה תוגג לא םיבזרמ תרזעב

.תמא ןמזב pH-ו EC תרקבו רסקימ תללוכה ןושיד תכרעמ *

תזקה ,לוהימה רועיש תעיבקל EC-ו pH-ל םיששג תללוכה הרקבו דוקיפ תכרעמ *
.ןושידה ןוקיתו זכרה ימ

.בשחמ דקפמ תוכרעמה לכ לע

תואצות

ללוכה דומצ בקעמ ךות ,יצחו הנשכ תלעופ 'רפש' תלתשמ לש רוזחימה תכרעמ
היקשהה ימ לש תוימיכ תוקידבו רוזחימה תכרעמב ןשדו םימ לש תויתומכ תודידמ
ןכ .יברעמ לילג הדש תוריש תדבעמב תועצובמ תוקידבה .עובשל תחא זקנה ימו
דיודו ינקלוו זכרממ ןמ'צירק ארויג ר"ד ידי לע תויגולותפוטיפ תוקידב תוכרענ
ןוכדע .יגולויבה ןוניסה תוליעי תכרעהל ,םיקמעה זוחמ הדש תורישמ ןמרבליס
.הדבעמה תוקידב תואצותל םאתהב השענ ןושידהו היקשהה קשממ
וא/ו (הכופה הזומסוא) םילפתומ םימ אוה וז תכרעמב דיחיה 'םייח'ה םימה רוקמ
ןורוב ,הרפוג ,ןוינגמ ,ןדיסה לש תופסותה לכ .ףרוחה ךלהמב םיפסאנה םימשג ימ
,יצחו הנשכ לש בקעמ ךלהמב ולבקתנש תואצותה ןלהל .ןושידב תונתינ ,ב"ויכו
:התע דעו לועפל תכרעמה הלחה זאמ

לודיגה לש םימה תכירצו ןשד ,םימ ןזאמ

:תרזחוממ הממח *

.'ד/ק"מ 10 "(םירחוממ םימ + היצריפסנרטופבא) תימויה םימה תנמ -

וז םימ תנמ .םוי/'ד/ק"מ 2 -כ :היצריפסנרטופבא) תעצוממה לודיגה תכירצ -
ולא םימל .םשג יממ וא םילפתומ םיממ רוזחימה תכרעמב ףיצר ןפואב תפסומ
רפש ןשד ק"מ/'ל 3 םיפסומ
תודוסיו (ןומא תרפוג ידי לע) הרפוגו ןורוב ,ןוינגמ ,ןדיס תפסותב 3+9-3-3
.טרוק

.'ד/ק"מ 720-750 :לודיגל תיתנש םימ תכירצ -

םשג ימ וא םילפתומ םימ 'ד/ק"מ 750) רפש 'ד/'ל 2,250 :תינתש ןשד תכירצ -
.(רפש רטיל X 3 תכרעמ ל םיפסומה

תיב יחמצ תייקשהל ושמישו וזקוה תררחוסמה הסימתה חפנמ 10% -כ הכ דע
לש ףס תמר יפל תועבקנ הזקהה תומכו תורידת .תרזחוממ אל הממחב ,הרטמהב
האצותכו לבוקמהמ ('ל/ג"מ 30) תיסחי הכומנ וז ףס תמר .היקשהה ימב םידירולכ
.רוזחימה תוכרעמ ראשל האוושהב הובג וז תכרעמב הזקהה זוחא ךכמ

:תרזחוממ אל הממח *

.'ד/ק"מ 1,800-כ :תיתנש םימ תכירצ -

3+9-3-3 רפש ק"מ/'ל X 3 'ד/ק"מ 1,800) 'ד/'ל 5,400-כ :תינתש ןשד תכירצ -
.(ךרוצה יפל ןוינגמו ןדיס תפסותב

עיגמ תרזחוממ אל תכרע מל האוושהב תרזחוממ תכרעמב ןשדבו םימב ןוכסיחה *
תלתשמב הזקהה ימו םאולמב םילצונמ תחלמתה ימש רחאמ ךא ,50-60%-ל ללכ ךרדב
הלא םיממ 50% -כש החנהבו ,הרטמהב םירחא תיב יחמצ תייקשהל םישמשמ 'רפש'
.רתוי הובג הז הרקמב ןשדו םימב ןוכסיחה ,תרחא וא וזכ הרוצב 'םיזבזבתמ'

:רוזחימה תכרעמ תוליעי תא השיחממ האבה הלבטה

ואציש םימ
(%) תכרעמהמ
זקנ ימ
('םידוביא')
היצריפסנרטופבא
(/ד/ק"מ)
םימ תומכ
(/ד/ק"מ) תיתנש
גוס
תכרעמה
60 1,080 720 1,800 תרזחוממ אל
*10 80 720 800 תרזחוממ


תומכ תא 50% -כב םצמיצ "רפש" תלתשמ לש רוזחימה תכרעמב זכר ימב שומישה *
.הרטמהב םירחא תיב יחמצ תייקשהל ושמיש הזקהה ימש רחאמ תכרעהמ האציש םימה
לוחלחמ האצותכ "וזבזבתה" הרטמהב היקשהל ושמישש הזקהה יממ 50% -כש החנהב
-כ קר תכרעמהמ ואצי "רפש" תולתשמ תכרעמבש ירה ,ב"ויכו םישרושה תיבל תחתמ
.95% -כ לש תוליעיב תדבוע הז הרקמב רוזחימה תכרעמ ,רמולכ .5%

םיררחוסמה היקשהה ימ לש ימיכה בכרהה רחא בקעמ

1.2 -ל תילמשח תוכילומ לש ףס יכרע ועבקנ 'רפש' תולתשמב :תוחילמה יביכרמ *
רחאמ תיסחי םיכומנ הלא ףס יכרע .'ל/ג"מ 30 -ל העבקנ םידירולכ תמרו 'מ/ס"צד
.תוחילמל םישיגר תיב יחמצב רבודמש
תודונת תא 2 רויאבו ,תילמשחה תוכילומה יכרע תודונת תא תוארל ןתינ 1 רויאב
טרפ ,הרמשנ ףסה תמר .(יצחו הנש) בקעמה תפוקת ךלהמב ןרתנהו דירולכה יזוכיר
.לויכמ האצי On Line תכרעמב תילמשחה תוכילומה תדורטקלא םהב םירקמ םתואל
דירולכה יזוכירל םיליבקמ חרכהב םניא תילמשחה תוכילומה יכרע יכ תוארל ןתינ
.הנזהה תודוסי תמרל היצקידניא וויה םה םירקמהמ קלחב יכו ,ןרתנהו

ורקמה תודוסי יביכרמ

תינוציח המלשהב ךרוצ שי ,הנזה תודוסי לכ ילוטנ ,םילפתומ םימב רבודמש רחאמ
ימב יעבט ןפואב םיאצמנ ללכ ךרדבש הלא ללוכ ,חמצל םיינויחה תודוסיה לכ לש
ןקנחה תומר יכ אצמנ תרזחוממה תכרעמב .(הרפוגו ןוינגמ ,ןדיס רקיעב) זרב
2 ןיב ילקאינומאה ןקנחהו ,'ל/ג"מ 150-ל 100 ןיב הפוקתה ךלהמב וענ יתקנחה
'ל/ג"מ 300-ל לעמ דע ועיגהו ולעו וכלה ןגלשאה תומר .(3 רויא) 'ל/ג"מ 30-ל
.'99 רבמצד

רויא) 6-3-4 רפשל - ןגלשא תוחפ ליכמה ןשדב בכרומה ןשדה ףלחוה ךכמ האצותכ
הלח ןכמ רחאלו ,'99 רבמצד דע 'ל/ג"מ 20-30 לש םוחתב ויה ןחרזה תומר .(4
תפסותמ האצותכ תולעל םיליחתמ תעכ קרש ,'ל/ג"מ 2-10 לש םיזוכירל הדח הדירי
,'ל/ג"מ 60 -ל 30 ןיב ענ ןדיסה .(4 רויא) היקשהה ימל ןחרז לש תדחוימ
50 -כ לש םוחתב הענ הפוקתה תיברמב הרפוגו 'ל/ג"מ 40 -ל 20 ןיב ןוינגמ
.(5 רויא) 'ל/ג"מ

תודונתמ עבונ רבדה יכ ןכתייו ,םיזוכירב תודונת לש בחר םוחת תוארמ תואצותה
םימב לוהימו ,דחמ תונושה לודיגה תופוקתב םילודיגה ידי לע תודוסיה תכירצב
.הנזהה תודוסי יזוכירב תולתכ אלו תוחילמה יביכרמב תולתכ םשג ימ/םילפתומ

םילבגומ ויה ךא ,תוקידבה תואצותל םאתהב ושענ ןושידב םינוקיתה יכ ןייצל שי
תפסותב 3+9-3-3 רפש) בכרומ ןשד לש העובק ןשד תסימת אוה ןוקיתל סיסבהש ךכב
.טרוק תודוסיו ןוינגמ ,ןדיסב םינוקית רקיעב ושענ .(ןורוב

ורקימה תודוסי יביכרמ

רבגות ךכמ האצותכ .דחוימב םיכומנ ורקמ יזוכיר ודדמנ תכרעמה תצרה תליחתב
תאז תוארל ןתינו ,דחוימב ןורובהו לזרבה יזוכירו ללכב ורקימה תודוסי זוכיר
.6 רויאב

(pH) הבגהה תדימ

תא ץימחמו ןונגמו ןדיס םרותכ ןואגמלק ןשד ףסוה רבמטפס שדוח תליחת דע
הדח הדירי הלחו דחוימב הכומנ תכרעמב המחפ-ודה תמרש רחאמ .היקשהה ימ תסימת
בוצייל טינגמבו טינלקב שומישל רבעמ לחו ןואגמלקב שומישה קספוה ,pH-ב
.pH-ה

ללכ אצמנ אלו 4.0 לש םוחתל ודרי pH-ה יכרע ,קיפסה אל הז בוצייש רחאמ
רחאל תכרעמה תא בצייל לחה רשא יתמחפ ןגלשא לש תפסותב לחוה ,תכרעמב המחפ-וד
.(7 רויא) הכורא הפוקת

םוכיס

םימב שומישמ האצותכ 95% -כל העיגמ 'רפש' תולתשמב רוזחימה תכרעמ תוליעי
ימב שומישו םיפסונ םילודיג תייקשהל הזקהה ימב שומיש ,םשג ימ/םילפתומ
.חלה ןרזמה תבטרהל הלפתההמ תחלמתה

שמשל הלוכי תילמשחה תוכילומה ,דואמ הכומנ םידירולכה תמר הב ,וז תכרעמב
.הזקהה תדוקנלו לוהימה סחי תעיבקל ףס ךרעכ

דואמ הכומנה המחפ-ודה תמרמ האצותכ pH-ה תודונתל ההובג תושיגר תמייק
.םשג ימ וא/ו םילפתומ םימב תשמתשמה תכרעמב

תמר תיילע רחא בוקעל שי ,ןכ ומכ .לזרב לש רקיעב תרבגומ תפסותב ךרוצ םייק
.הסימתב ןורובה

זקנ ימ רוזחימ יבגל תויעמשמ-דח תוצלמה ונממ קיסהל ןיאו יקלח אוה הז םוכיס
.דבלב םשג ימב וא םילפתומ םימב תשמתשמה תכרעמב

רוזחימ תכרעמב (תשר ימ םע םיבלושמ וא דבלב) םשג ימבו םילפתומ םימב שומישה
.םינוש םילודיג יבגל תידוסי תילכלכ הקידב בייחמ

:1 רויא

:2 רויא

:3 רויא

:4 רויא

:5 רויא

:6 רויא

:7 רויא


תוליעיו ינגותפה בקעמה עוציב לע ןמרבליס דודו ןמ'צירק ארויג ר"דל הדות
.םימה תוקידב עוציב לע יברעמ לילג הדש תוריש תדבעמ תווצלו ,יוטיחה ינקתמ

:רמאמה ירבחמ תודוא
.מ"הש ,יברעמ לילג הדש תוריש תכירדמ - יי'צי'צייא-טרגניול תנע
.מ"הש ,הדש תוריש ,םייוסח םיעצמב ןושידו היקשה ר"ממ - ןדיבא טרבלא ר"ד
.מ"הש ,יברעמ לילג םיחרפ ךירדמ - רגנזייא לאכימ
.קילאיב רפכ 'רפש' תלתשמ - רפש דרוו זעב ,ףסא ,יסויהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ