שילש/םישילש ינש תטישב רוזחימ :םידרו
(מ"הש ,םידרו ר"ממ) סניפ םיסנ , (מ"הש ,םידרו ךירדמ) רינש יניפ :תאמ
םידומע ,2001 ראורבפ ,א"סשת רדא ,6 ןויליג ,ז"ט הנש ,`עדימ יפד םיחרפ`
.59-58
 :רוקמ
     

שילש/םישילש ינש תטישב רוזחימ :םידרו
ןתינ ,ירחסמ קשמב שילש/םישילש ינש רוזחימה תטיש לש יוסינ תונש שולש רחאל
תא התיחפמ וז הטיש :הברדא .םידרווה תוכיאבו לוביב העיגפ לכ האצמנ אל יכ םכסל
יקשמב רוזחימה ,תוילכלכ תוביסמ .םידרווב זקנ ימ רוזחימב שיש םינוכיסה תיברמ
הלעמש המ ,זקנה ימ לש יוטיח יעצמא אלל ובורב םויכ עצובמ ץראב םיירחסמ םידרו
אלל שילש/םישילש ינש תטישב שמתשהל ןתינ םייתניב .תולחמ תוצרפתהל ששחה תא
.ונצרא יאנתב זקנ ימ יוטיחב ןויסינו עדי קיפסמ רובצנש דע תאזו ,יוטיח

אובמ
םיבר םיכירדמו םירקוח רשאכ ,הצואת רבוצ םיקתונמ םיעצמב היקשה ימ רוזחימ
הכ דע ורבטצהש םירקחמב .תונוש רוזחימ תוטיש לש םימושייבו םירקחמב םיברועמ
.(7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1) ותוכיאב וא לוביב העיגפ האצמנ אל םידרווב רוזחימ םוחתב ץראב
.תוכיאבו לוביב רופיש לע םיחוויד שי םירקמהמ קלחב :הברדא

שילש/םישילש ינש תטישב רוזחימ תניחב לש םינש שולש םכסל םיאב ונא וז הדובעב
.םינב-רינב ואפ-הד קשמב

ללכל יוסינה בחרוה החלצהה רואלו ,(3) םנוד 1 לש לבגומ ףקיהב יוסינב הניחבה תליחת
.םנוד 7 לש ףקיהל ,םידרווה קשמ

.זקנ ימ לש יקלח רוזחימל הטיש איה שילש/םישילש ינש הנוכמה רוזחימה תטיש
:םה היתונורקע

;זקנ 50% תוחפל םע קתונמ עצמב היקשה
;ןשד תפסותב םיליגר זרב ימב םיקשומ תוממחה חטשמ םישילש ינש
;רתונה תוממחה חטש שילש תייקשהל םישמשמ הז חטשמ םיפסאנה זקנה ימ
םילצונמ אלא ,םידרווה תייקשהל םירזחוממ םניא חטשה שילשמ זקנה ימ
.ןכש לודיג תייקשהליוסינה ךלהמ

.םיעלס רמצ לע םנוד -2ו ףוט לע םנוד 5 םהמ ,'ראוגי' ןזמ םידרו םנוד 7 ואפ-הד קשמב

.ןיטרוק 6% תפסותב ,זקנה ימ -pHל םאתהב ,737 וא 538 רפשב היה קשמב ןושידה

תימויה הנמה הנשה תונוע ראשב .ק"מ 8-9 התייה םנודל תימויה םימה תנמ ףרוחב
זקנ ימב תוקשומה תוקלחבו ,ק"מ 12-14 'תורוקמ' ימב תוקשומה תוקלחב התייה םנודל
.ק"מ 14-16

.לוביה דדמנ םהב ,דיחא ךרואב הגורע יעטק רפסמ ונמוס רוזחימ אללו םע הקלח לכב
לכ רבעוה '99 ראורבפב .םכרוא דדמנו ורפסנ ,םויב םיימעפ םיחרפה ופטקנ הקלח לכב
.שילש/םישילש ינש תטישב רוזחימל םינב-רינב ואפ-הד לש םידרווה קשמ

ומרז וז הקלחמ ופסאנש זקנה ימ .ןשד תפסותב 'תורוקמ' ימב הקשוה םנוד 4.5 לש חטש
ורבעוה ,הלובט הבאשמ תרזעב ,ונממו עקרקב ןומט לכימ לא תישאר זוקינ תלעתב
תייקשהל ,םימ תבאשמ תרזעב ,ושמיש רגאמב וזכורש זקנה ימ .ק"מ 12 חפנב רגאמל
הדש תייקשהל ושמישו םה םג ופסאנ םנוד -2.5ה לש הקלחהמ זקנה ימ .םיפסונ םנוד 2.5
.ןכש

תוסימתב םינייפאמ םידדמ 1: הלבט

(מ"ח) ןקנח
pH
תוחילמ
היקשה
400-500

1.4-1.6
תפטפט
ימב
'תורוקמ'
500
6-5
1.8-2
זקנ

500
6-5
1.8-2
תפטפט
רוזחימ ימב
500
6-5
2.4-2.6
זקנ


2000 טסוגוא ףוס דע '99 רבמבונ ףיטק תפוקתל לוביה 2: הלבט

וטורב ר"מל םיחרפ
היקשה
241
'תורוקמ' ימב
237
רוזחימ ימב


ןוידו תואצות
םע חטשה ןיב לוביה תמרב יתועמשמ לדבה היה אל יכ םיארמ 1 הלבטב םינותנה
םיגצומ 2 הלבטב .םתוכיאב אלו םיחרפה ךרואב אל רוזחימ אלל חטשל רוזחימה
תוקשהל גהנ לדגמה .לודיגה ךלהמב תונושה תוקלחב תוסימתה תא ונייפיאש םידדמ
ותומשרתה תובקעב תאז ,רזחמל לחה םרטב םג תיסחי תוהובג תובשחנה םימ תונמב
זוכירב ןושיד רשפיא ההובג םימ תנמב שומישה .ותוכיאו לוביה רופישל םרות רבדהש
הנתינש תימויה ןשדה תנמ יכ ,התייה החנהה .לוביב עוגפל ילבמ לבוקמל תיסחי ךומנ
זקנה ימב ןקנחה זוכירב ןועריג רצונ אל יכ תוארל ןתינ 2 הלבטב ,ןכאו .תקפסמ םיחמצל
.תרזחוממה הסימתבו

תוחילמב היילעה לע תוצפל תנמ לע ,רתוי דוע םימה תנמ הלדגוה רוזחימה םע הקלחב
.רוזחימ אלל הקלחל האוושהב ,תפטפטה ימב

אלל רוזחימה םע תוקלחה תייקשהל הקיפסה רוזחימ אלל תוקלחהמ זקנה ימ תומכ
.יהשלכ ןשד תפסות אללו זרב ימ דוע ףיסוהל ךרוצ

רוזחימב םיירשפא םינוכיסו תולקת
הדירי בקע תאזו ,4-מ םיכומנ םיכרעל חונצל pH-ה לולע רוזחימב :זקנ ימב pH תוחינצ *
ימ רגאמב לובטל היה טושפה ןורתפה הלאכ םיעוריא ורק רשאכ .טנוברקיבה תמרב הדח
םיימוי םוי ךותו ,הסימתל טנוברקיב שירפמ ריגה .יריג ץצח ליכמה ררוחמ ילד זקנה
.5-6 לש המרל pH-ה ןקות

רתוי רוזחימל זקנה ימב שמתשהל רצק ןויסינ השענ רשאכ :םיטנמלאורקימב רוסחמ *
וחווד תומוד תועפות .םילעה לש הזורולכב הוולמה ןגנמב רוסחמ ןחבוא דימ ,תחא םעפמ
רתוי ההובג ןגנמ תמרב רישעהל ןבומכ רשפא .רוזחימ עצוב םהב םירחא םירתאמ םג
הרקמב .םילע תוקידבו םיטנמלאורקימ ללוכ ,תופיקמ הדבעמ תוקידב עצבל ליבקמבו
תא עונמל ידכ תחא םעפ קר םידרווב זקנה ימב רזוח שומיש לע הדפקהב היה יד ונלש
ףסכ ךסחנו ,תקפסמ הרקב וקפיס םידרווה ילדגמ לצא תולבוקמה הדשה תוכרע .העפותה
.תורקי הדבעמ תוקידב לע בר

ןהב תוקלחהמ קלחב העיפוה הלקתה .ןובשחב תחקל שיש הנכס וז :עצמה תחלמה *
תוהובג היקשה תונמ לע הדפקהה וז הלקת תעפוה וענמ ונלש יוסינב .אלמ רוזחימ עצוב
.תחא םעפ קר זקנה ימב רזוח שומיש ןכו

שי המע דדומתהל ידכ .רתוי הגיאדמה הנכסה וז :םימה ךרד תולחמ לש הריהמ הצפה *
.דואמ םירקי ןיידע וז הרטמל םיעצמאה םלוא ,רזוחה שומישה ינפל זקנה ימ תא אטחל

תולוז יוטיח תוטיש תאיצמב תעכ זכורמ ץראב רוזחימה אשונב םירקחמב ץמאמה רקיע
,שילש/םישילש ינש רוזחימה תטיש תועצמאב ,רשפא הזכ ןורתפ תאיצמל דע .תוליעיו
םימב םיקשומ םניא חטשהמ םישילש ינש טושפ .תולע אלל ןוכיסה תא ןיטקהל
.רוזחימה ינוכיסל םיפושח םניא ןכלו םירזחוממ

-45%כ תמועל ,היקשהה יממ 33%-כ קר הב םיכסוחש ,אוה וז הטישל ירקיעה ןורסיחה
תונורחאה םייתנשב וסנכנש םידרו ילדגמ ,םלואו .תורחא רוזחימ תוטישב ךוסחל ןתינש
חטשה שילשמ זקנה ימל םג שומיש ללכ ךרדב ואצמ שילש/םישילש ינש תטישב רוזחימל
ימ לש אלמ לוצינל הלא םילדגמ םיעיגמ הז ןפואב .םידרוול אלו ,רחא לודיגל רזחוממה
.זקנה

םוכיס
םילוקיש ךותמ םלוא .היקשה ימב ילמיסקמ ןוכסיח תויהל ךירצ רוזחימב דעיה יכ רורב
ינש תטישב רוזחימב שומיש לוקשל רשפא ,עטמל םינוכיסה רועזיממו םיילכלכ
ימ יוטיח אשונל ליעיו לוז ןורתפ אצמייש דע רקיעב ,םייניב תפוקתל שילש/םישילש
הניחבמ היהי ןתינ ,זקנ ימ יוטיחבו רוזחימב ןויסינו עדי תושבגתה םע ,דיתעב .זקנה
ןדבוא אללו תוטשפב אלמ רוזחימל שילש/םישילש ינש תטישב רוזחיממ רובעל תינכט
.דויצ

תורפס

'עדימ יפד' ,םידרווב םימ רוזחימ :(1997) .נ סניפו .א ןדיבא ,.ש ןמציו ,.פ רינש ,.ע ןזח .1
.60-65 :רבמבונ

רוזחימ תואצות םוכיס :םידרו :(2000) .א ןדיבאו .נ סניפ ,.ש ןמציו ,.פ רינש ,.ע ןזח .2
.68-71 :ינוי ;'עדימ יפד םיחרפ' .1996-1999 םינשה ןיב זקנ ימ

יפד' .שילש/םישילש ינש תטישב םידרווב זקנ ימ לש יקלח רוזחימ :(1999) .פ רינש .3
.64-67 :ץרמ 'עדימ

.תרזחוממ הסימתב םידרו לודיג :(1993) .י קיניובוקסוו ,.נ סניפ ,.ג ילאשימ ,.פ רינש .4
.74-75 :ינוי 'עדימ יפד'

.68 :רבמטפס 'עדימ יפד' .םידרו לודיגב יוטיח םע זקנ ימ רוזחימ :(1999) .א ןתמ .5

תממחב זקנ ימ רוזחימ :(1999) .א ןדיבאו .ת ןולא ,.מ ןוזניבור ,.י לאיחי ,.א ץיבליפיצ .6
ראפ ינור :םיכרוע .הדש ייוסינ תוחוד ,מ"הש ,םיריצקת .רמות בשומב לג יסוי לש םידרו
.150 :וקינולס ידעו

7. M. Raviv, A. Krasnovsky, S. Medina & R. Reuveni (1998).
Assessment of various control strategies for pecirculation of greenhouse
effuents under semi-arid conditions. Journal of Horticultural Science &
Biotechnology: 73 485-491.

.ןומימה לע םידרו ןרקל הדותו ,םינב רינמ ואפ הד יחצל הדות
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ