ירשפא - ןלוגב םימה תלאש ןורתפ
לבוש ללה `פורפ :תאמ
.29-28 םידומע ,(2000 ראורבפ) ,400 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

פתרון שאלת המים בגולן - אפשרי
לש תוידיתעה תונכוסמה תוכלשהה ינפמ ששח ןנקמ רוביצב םיבחר םיגוחב
ןידה ןמ ,תוברה תוארתהה רואל .ילארשיה םימה קשמ לע ןלוגה יוניפ
םנמא םא קודבלו הירוסל לארשי ןיב םימה תורוקמ תקולח אשונ תא ןוחבל
.םולשל ךרדה תא םוסחל הלולעה ,םיסרטניא תושגנתה תמייק

.םיינידמ תולובגב םיריכמ םניא ,עודיכ ,םימה

הירוס הלוכי התואש ,ןלוגהמ לארשי תנידמל העיגמה ,םימה תומכ יהמ
?ישעמ ןפואב תוטהל

טעמכ יוצמה ,רתויב לודגה רוקמה - ןד לחנ :העיפש תורוקמ השולש ןדריל
תמחלמ דעש - סאינבהו ;ןונבלב עבונה ינבצחה ;תילארשי תונובירב ולוכ
.תירוס תונובירב היה םימיה תשש

,ןלוגה תמר לש םייברעמ-םיינופצה םיילושב םיעבונ סאינבה תונייעמ
ק"מ ןוילימ 110 - וימימ תקיפס .לארשי םע ימואלניבה לובגהמ רצק קחרמב
יפכ) םימשגה תומכב תודונתמ תעפשומ איהו הביצי הניא וז תומכ .הנשל
הקיפסה תיצחמל תחתמ הברה הדרי רשאכ ,הנורחאה הנשב ונחכונש
.(הליגרה

ואצומו בזכאה ילחנ יקיפאב עיגמה ,יליע רגנ ףרוחב עיפומ ןלוגה תמרב
םירכס 15 ןלוגה תמרב התנבו הלא םיממ קלח תדכול לארשי .ןדריה ןגאב
תומכ תומושג םינשב יכ ,איה הכרעהה .יאלקח שומישל םימ ירגאמו םינטק
"תושבי םינש"ב .הנשל ק"מ ןוילימ 30 ידכל תעגמ םירגאמב םימה
.םירגאמב םימה תומכ תמצמטצמ

לע וללה םימה תורוקמ לוצינ םימיה תשש תמחלמ ינפלש הפוקתב יכ ,ןייוצי
ימ לש הביאש תכרעמ ומיקה ןלוגה יבושי .רתויב טעומ היה םירוסה ידי
העיגמ ןשבה ינולאב חודיקהמ תעבונה םימה תומכ .(ןלוג-ימ תדוגא) םוהת
.הנשל ק"מ ןוילימ 7

250 לש תיתנש המירז םע ,ןדריה לש ירקיעה רוקמה תא הווהמ ןדה לחנ
תונובירב םימ רוקמ וניה ןדהש ,ךכב תימואל ןיב הרכה הנשי .ק"מלמ
הירוס .לובגל רבעמ םיעבונ וילבוימ המכש הדבועה תורמל תאזו ,תילארשי
.המצעל ןדה תא העבת אל םלועל

אוהו ,הנשל ק"מלמ 150 -כ םע ,ינבצחה לחנ אוה ותובישחב ינשה רוקמה
דיל אוה ינבצחה לש המירזה לולסממ קלחש הדבועה תורמל .ןונבלב עבונ
.ינבצחה לע תולעבל תנעוט הניא הירוס ,ירוס-ינונבלה לובגה

ןלוגה לש םייברעמה תונורדמהמ יליע רגנ לש תורכינ תויומכ ,ןבומכ ,שי
םימב השמתשה אל םעפ ףא הירוס .תרנכהו ןדריה לא בזכא ילחנ תמירזו
.תיסדנה הניחבמ ישעמ וניא רבדהו תויה ,םתוא תוטהל התסינ אלו ולא
.לארשיל םורזל וכישמי ולא תורוקמ ,ןכל

םיווהמה ,הנשל ק"מלמ 110 -כ םע ,סאינבה אוה ירקיעה יתייעבה רוקמה
.לארשי לש םימה לש ןטק זוחא

טולשת הירוסש ,ןלוגהמ םימה תומכ יכ ,םימייוסמ תורוקממ םימוסרפה
שילשכ) הנשל ק"מ ןוילימ 600 -ל העיגמ ,םתוטהל הנכס תמייקו םהילע
.סיסב לכ ילוטנו םימזגומ (לארשי לש םימה תורוקממ

רהנל םימרוזה ,םימ תורוקמ םיעבונ הבש ,הנידמל םאה :איה חתפמ תלאש
הירוס ?םהילע תולעבה תוכז הנשי ,הנכש הנידמב אצמנה ,ימואלניב
,"םייברע םימ" םה התמדא לע םירטמומה םימשגה ימ יכ ,רבעב הזירכה
ריכהל ןיא ימואלניבה טפשמל םאתהב .תטלחומ הירוסל םתוכייש ,רמולכ
.םרזה דרומב הנכש הנידמל םימרוזה ,הלא םימ לע תירוס תולעבב

תתל שי יכ עבק ,וז היגוסל השרדנש ,תימואלניב הדעו תועצמאב ,ם"ואה םג
.יליעה רוקמהמ המירזה ימב םדוק שומיש לש תוירוטסיה תויוכזל תופידע
ם"ואה ידי לע עבקנש ,ימואל ןיבה קוחה תא דבכל תעכ תשרוד הירוס
.םימה רדסה ןיינעב

דרומב תנכושה הנידמכ ,תוירוטסיהה היתויוכז תא הצממ המצע הירוס
.היכרותב ויתורוקמו המוחת תא הצוחה ,תרפה רהנ ימ לוצינב ,םרזה
.הז רוקממ תורידא םימ תויומכ תלבקמ הירוס

ויתורוקמש ,הלש םייחה קרוע ,סולינה ימ לוצינב םירצמ לש היתויוכז
.ימואלניבה קוחב תונגועמ ,היפויתאבו הירוטקיו םגאב

.ןדריה ימב שומישב לארשיל המוד ןיד

רירגשה) ןוטסנו'ג קירא םימה ךוותמ ונרוזאב לעפ םישימחה תונש תיצחמב
ענמ רשא ,(ןוכיתה חרזמב םימה יניינעל תירבה תוצרא אישנ לש דחוימה
תעבורמ המכסה גישהל חילצהו "םימה תויוכז" לע חוכיו בר ןורשיכב
םימה תקולח ןפוא לע םיחמומה ןיב ,(תינונבלו תינדרי ,תירוס ,תילארשי)
ק"מ ןוילימ 42 םמצעל םיעבות םה יכ ,1955 תנשב ורסמ םירוסה .רוזאב
ןוילימ 22 -ו סאינבה תורוקממ הנשל ק"מ ןוילימ 20 :ןדריהו ןלוגה ימיממ
.ןדריהמ ק"מ

ךא ,המוחתב םנמא עבונה ,ינבצחהמ הנשל ק"מ ןוילימ 35 השרד ןונבל
.ןדריה רהנל םרוז

דוד .םימה תקולחל ןוטסנו'ג תינכת תא ,1955 ינויב ,הרשיא לארשי תלשממ
ואר לוכשא יול זאד "תורוקמ" להנמו תרש השמ ץוחה רש ,ןוירוג ןב
ויתונורתי תא לארשי הכירעה ךוראה חווטל .הכורב המזוי רדסהב
,תורבדיהל ךרד לולסיש ,םכסהה לש םייגטרטסיאהו םייטילופה ,םיילכלכה
.ברע תונידמ םע ,םולש ימכסהל ףאו

ומושייש ,וששח תיברעה הגילה תונידמ .לעופה לא חוכהמ אצי אל םכסהה
.לארשיב "וטקפ הד" הרכהכ שרפתי

לאיצנטופ לוצינל רבד םירוסה ושע אל םימיה תשש תמחלמ דע יכ ,ןייוצי
ליבומה תכונח .תויאדכ רסוחמ הארנכ ,ןלוגה תמרב םתושרבש םימה
תורוקמ תייטה תינכות תמיקרל האיבה ,תרנכהמ וימימ תא באושה ,יצראה
התיה הרומא ינבצחה לש ןוילעה וצורעמ .םהמ לארשי תא קתנל ידכ ןדריה
.םיל םתוא ךילותו ינטילה קיפאל וימימ תא הטתש ,הכורא הרהנמ רפחיהל
קיפאל ,ןלוגה תמרב מ"ק 74 ךרואל ,סאינבהמ הלעת תורכל וצר םירוסה
תלעות אלל ךא ,לארשימ םימה תלילש התיה תינכתה תרטמ .ךומריה
לש תושק תועיגפבו תובר שא תוירקתב וול היטהה תודובע .הירוסל תישעמ
.ןקותישל ומרגש ,ריוואה ליח

ןדריה ןגאמ - םויכ ןכ זאכ - םיקחורמ םיירוסה יאלקחה דוביעה יחטש
וקלחמ םשל םאיבהל ילכלכ עינמ ןיעל הארנה קפואב ןיאו ,תרנכהמו
הכזת הירוס םע םולשה ךילהת תרגסמבש ,חינהל ריבס .ןלוגה לש ןותחתה
לוצינ לע םכסהל איבתו תשדוחמ הנדעל 1955 תנשמ ןוטסנו'ג תינכת
42 וצקוי הירוסל :םירורב תונורקעה .הירוס ןיבל לארשי ןיב םימה תורוקמ
.לארשי לש השומישל וראשיי ראשהו ןלוגה יממ ק"מ ןוילימ

לובג םוחית תמגוד) םולשה לובג תא הארנכ הווהיש ,ימואלניבה לובגה
,ימואל ןיבה לובגה וק טוטרש לע הארנכ ןעשיי ,(ןדרי םעו םירצמ םע עבקה
רשפאי אל - הרקי ךכ םנמא םא .1923 תנשב תפרצו הינטירב ומיכסה וילע
.תרנכל אל ףאו ןדריל השיג םירוסל הז לובג

ןוחטיב תעוצר" לש העיבת לע בר ףקותב דומעל לארשי תבייח ,יתעדל
היהתש ,ירוסה ורבעמ לובגה ךרואל מ"ק השולשל דחא רטמוליק ןיב ,"םימ
תויהל ךירצ הז .םידדצה ינש לש רתוי יוצרש המ וא ,ימואלניב חוקיפ תחת
.ונלש םודאה וקה

וא ןדריל םירחא םימהזמו םיכפש תמירז תעינמל םירודיס םג שורדל שי
.תרנכל

תא חיטבהל ידכ דימתמ חוקיפ תחת ויהי תרנכהו ןדרי ,רדג תמח ,סאינבה
.םולשה םכסהב בושח ביכרמכ לארשי לש םימה תויוכז

תקולחמה ךוסכסה ןיערג חוציפל בר יוכיס תנתונ הז הוותמ רואל הכילה
דוסי לע ,םהיכרוצל םימב ריבס שומיש חטבוי םירוסל .םימה אשונב
ילבויב תמרוזה ,םימה תומכמ טעמכ ערגיי אל אסיג ךדיאמו ,רבעב םתעיבת
.ונלש הרישי הטילש אלל םג ,לארשי רבעל ,ןדריה


ימואל-ןיבה לובגהמ םימ ןוחטיב תעוצר לש תיטמכס הפמ   
(1999 לבוש .ה)   :רמאמה רבחמ תודוא
.םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,םימ אשונל החמומ ,לבוש ללה 'פורפ

29-28 * 2000 ראורבפ * 400 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ