תרנכה ימב "םיליעפ אל"ו "םיליעפ" םיקדייח
ןמרב ימוט :תאמ
.2000 רבמבונ ,23 ןויליג ,תרנכה תושדח  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
תוכירבמ ,םימ תוכרעמב םיקדייחה לש םתובישח לע םויה םיקלוח ןיא
לש תונוש תוצובק לש תילובטמה תוליעפה .סונאיקואה בל דעו ןוצמיח
- ףסונבו ,תויגולוקא תוכרעמב םיינויח םירמוח רוזחימל תמרוג םיקדייח
,תרנכב .םימב ןוזמה גראמב תיזכרמ הילוח םישמשמ םמצע םיקדייחה
ןוילימ 10 דע 1 ןיב ללכ ךרדב ענ םיחותפה םימב םיקדייחה רפסמ
עבוצה (DAPI) עבצ תרזעב םירפסנש ,"םיקדייחה ללכ" הלא .'למ/םיאת
.פוקסורקימב םירהוז םיאתה תא השועו ןיערג תוצמוח

היה .םימב םיקדייחה יזוכיר רחא בוקעל ןתינ DAPI-ב העיבצה תטישב
הניחבמ ליעפ קדייח אוה DAPI-ב עבצנה קדייח לכ אלש ,ןמזמ רורב
הלא :לולכימ שי םיקדייחה תייסולכוא ללכ ךותב ,השעמל .תילובטמ
ררועתהל" לאיצנטופ םע ןיידע ךא םיליעפ אל ,תוחפ םיליעפ ,רתוי םיליעפש
.םיתמ םיקדייחו ,"םייחל

םירקוחה גוז םע ףתושמ רקחמ לש תואצותה תא םימכסמ ונא הלא םימיב
ןומימב עצבתהש ,תירבה תוצרא ,ןוגרוא תטיסרבינואמ רש ןילבאו ירב
ןוחבל התייה רקחמה תרטמ .(BSF) לארשי-ב"הרא תימואל-ודה ןרקה
אלו םיליעפ םיקדייח ןיב הנחבא רשפאל תורומאש ,תושידח תוטיש רפסמ
,העיבצ לש תוטיש שולשב ונשמתשה .תרנכה ימב תילובטמ הניחבמ םיליעפ
יפכ םיקדייחה כ"הס ןיבל םיליעפ םיקדייח ןיב לידבהל תורומאש
:DAPI-ב העיבצב םילגתמש
לש תיתמישנ תוליעפ בקע רזוחמ הז עבצ רשאכ .CTC-ב העיבצ .א
.יטנצסרואולפ רואב קזח םודא עבצ ןתונ אוה ,םיקדייח
ןיב הלידבמ וז הטיש .םח לונפורפ םע הפיטש ךשמהבו DAPI-ב העיבצ .ב
.עוגפ יניערג רמוח םע הלאל (NuCC) םלש יניערג רמוח םע םיקדייח
Molecular תרבח ידי לע וחתופש םידחוימ םיעבצ םע העיבצ תטיש .ג
וא המלש תינוציח הנרבממ םע םיקדייח ןיב הלידבמ וז הטיש .Probes
.העוגפ

תוטיש תרזעב םגאב םיקדייחה תויסולכוא תא יתטיש ןפואב קודבל וניסינ
,ןכ ומכ .םגאה זכרמב םיקמוע 3 -מ םימ תואמגוד וחקלנ שדוח ידמ .הלא
לע םיטנאירטונ תפסוה לש העפשהה תא קודבל םייוסינ תרדיס ונעציב
.תועש 24 ךשמב הרגדה רחאל ,םגאה ימב םיליעפה םיקדייחה יזוחא

םיקדייח לש דואמ םיכומנ םיזוחא ואצמנ תוטישה לכב ,ללכ ךרדב
םג וחווד תומוד תואצות .(1 הלבט) םיקדייחה תייסולכוא ללכמ "םיליעפ"
ןיב תקהבומ המאתה האצמנ אל ונלש הדובעב .םיהמו םירחא םימגאמ
לש רחא טביה תדדומ הטיש לכש ,ךכ לע דיעמ הז רבד .תוטישה שולש
לש הנרבממה תורידח בצמ ,תיתמישנ תוליעפ ,לשמל) תילאירטקב תוליעפ
.(דועו ,אתה

תמר ןיבו ,העיבצב דדמנש יפכ ,"םיליעפ" םיקדייח ירפסמ ןיב סחיה קדבנ
,םיקדייחה יוביר בצק ,תיללכ המישנ) תונושה תוילובטמה תויוליעפה
םהבש םימ ,ונייהד) םיננוסמ םגא ימב תינמז וב ודדמנש ,(תיטמיזנא תוליעפ
םירטמרפה בור ןיב תובוט תומאתה ונאצמ .(םיקדייח קר וראשנ
תוליעפל דדמ ןיב תובוט תומאתה ויה ,לשמל .םימב ודדמנש םיילובטמה
םיקרפמה) זדיזוקולגו זאדיטפפ םימיזנאה לש תוליעפל דדמ ןיבו תיתמישנ
הקיז הארה תיתמישנ תוליעפ לש דדמ קר ,תאז תמועל .(םירכוסו םינובלח
.םיליעפה םיקדייחה ירפסמ םע תקהבומ

לש ריעז זוחא קר ללכ ךרדבש ,הרבסה תא םיקזחמ ונרקחמ לש תואצותה
תוביבסב ומכ ,תרנכב ןותנ ןמזב "תילובטמ ליעפ" םיקדייחה תייסולכוא לכ
יזוכירב היילעל םרוגש עוריא שחרתמ םא ,הז םע דחי .תורחא תוימימ
תמירז וא יתצא את תוקרפתה ,ןוטקנלפואוזמ השרפה ומכ) םיטנאירטונ
םיקדייחה זוחא לש תיטמרד היילע תויהל היושע (םיטנאירטונ ירישע םימ
תויסולכואב רתוי םיהובג םיליעפה םיקדייחה יזוחא ,ןכ ומכ .םיליעפה
.םימב "ישפוח" םיחושה הלאמ םיקיקלח לע םיבשויש םיקדייחה

יזוחא יבגל םיטרפו םיקדייחה לש תונושה תויוליעפה יבגל עדימה
וראתיש םילדומ תיינב רשפאל ידכ ,בושח הליעפה תיללכה היסולכואה
וחתופש תוטישה .םגאה ימב םיילאיבורקימה םיכילהתה תא יתומכ ןפואב
םיכילהתהמ קלח לש המצועה תא ךירעהל תורשפאמ הז רקחמב
לש םקלח תא רתוי קייודמ ןפואב ןיבהלו ,םיבושחה םיילאיבורקימה
.תרנכה לש תיגולוקאה תכרעמב םיקדייחה

תואירבל םיקיזמ םיקדייח לע ללכ ןאכ רבודמ אלש ,ןייצל בושח :הרעה
.ספאל ףאוש תרנכה ימב םיינגותפ םיקדייח לש םרפסמ .(םיינגותפ)

יפכ ,םיקדייחה תייסולכוא ללכמ םיליעפ םיקדייח לש םיזוחא :1 הלבט
םיעצוממ םה םינותנה םיכרעה .תונוש הדידמ תוטיש שולש יפ לע וכרעוהש
,(CTC) 1997 יאמב ועצובש ,A הנחתב םיקמוע השולשב תודידמה לכמ
יחווט םינותנ םיירגוסב .(תמ/יח) 1998 יאמבו (NuCC) 1997 רבוטקואב
.תואצותה
תמ/יח
NuCC
CTC+
קמוע
7.6 (1.6-20.5)
7.2 (0.8-41.1)
4.1 (0.7-12.8)
1
9.3 (1.9-21.9)
7.6 (1.4-42.9)
4.6 (1.013.3)
20-15
7.0 (1.0-14.5)
9.0 (1.4-29.8)
6.5 (1.0-27.3)
40

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ