וראשיי אל ,ךשמיי בצמה םא" :םימה גיצנ
"םיזרבב הייתש-ימ
םיתע , ןורב יבג :תאמ
.11 דומע ,14.03.01 תונורחא תועידי  :רוקמ
     

נציג המים: "אם המצב יימשך, לא יישארו מי-שתייה בברזים"

תאצמנ רתויב םייסיסבה םיכרצל םימה תקפסא :ריהזה םימה ביצנ
תרניכהמ םימה תביאש קיספהל ץלאינ בורקב :"תורוקמ" .הנכסב

םיכרצל םימה תקפסאש דע ,רומח הכ ילארשיה םימה קשמ לש ובצמ
ןועמש ,םימה ביצנ לומתא עירתה ךכ .הנכסב תאצמנ רתויב םייסיסבה
האבה הנשבש תנמ לע" .תסנכה לש הלכלכה תדעווב דחוימ ןוידב ,לט
.לט רמא ,"םייטסארד םידעצב טוקנל ךירצ םיזרבב הייתש ימ ויהי
ץלאינ בורקב :םירמוא "תורוקמ"ב ."תוניגו תואשדמ שבייל םיחרכומ"
.תרניכהמ םימה תביאש תא קיספהל

לש םימה ירגאמ ולדלדיה תונורחאה םינשה ךלהמב ,םימה ביצנ ירבדל
.תרוצב תונש לש ךורא ףצרמ האצותכו רתי תביאשמ האצותכ לארשי
דיהמ םויה םייח ונחנא" .יתועמשמ ןפואב הדרי ,ףיסוה ,םימה תוכיא
".הקפסאה תלוכי לע םינש רבכ הלוע םימל השירדה" .לט רמא ,"הפל
חותיפ תובקעב- 2004 תנשב קר בצייתי ,לט תכרעהל ,ילארשיה םימה קשמ
.םימב שומישה לועייו ןיחלוק ימ תבשה ,הלפתה ינקתמ

תורמל ,םלוא .דואמ שביו דואמ השק תויהל דמוע ,ןכ םא ,בצמה
םימה תכירצ ללכמ זוחא 50 -מ הלעמל תוכרוצ היישעתהו תואלקחהש
.ןורתפ הניא םיאלקחל םימה ריחמ תאלעה"ש ביצנה רמא ,לארשיב
כ"ח ,הלכלכה תדעו ר"וי ."םירעב תואשדמו תוניג שבייל םיחרכומ
ןפואב תולעהל הבוגתב עיצה ,תוניג שובייל דגנתמה ,(יוניש) זרופ םהרבא
יוציפל ףסכה תא ריבעהלו ,תינוריע הכירצל םימה ריחמ תא יתועמשמ
.םימ יריתע םילודיג ורקעיש םיאלקח

הנומת ,יבגנה יחצ ,הביבסה תוכיאל רשל לומתא הגיצה "תורוקמ" תרבח
ףוח לעש ריפס ןוכמב ךרעש רויסב ילארשיה םימה קשמ לש תרדוק
"תורוקמ" ץלאית ,רדרדיהל ךישמי בצמה םא יכ הלע הריקסהמ .תרניכה
סומע ,"תורוקמ" ל"כנמ .תרניכהמ םימה תביאש תא בורקב קיספהל
ימ תלפתה אוה השקה רבשמל דיחיה ןורתפה יכ יבגנהל רמא ,ןייטשפא
הנשל הנשמ הלוע הנידמב םימה תכירצ ,םיבר םימשג ודרי םא םג" .םי
,יבגנה .ןייטשפא ןעט ,"םיליגרה םימה ירגאמ לע קר ןעשיהל תורשפא ןיאו
תלבקלו תויטרקורויבה תויעבה תרסהל הלשממב לעפי יכ חיטבה ,הבוגתב
.םימה רבשמ לש ידיימ ןורתפל תוטלחה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ