,ןויערה - 1 רפסמ `רוניצל וטר`צנוק`
בגנל ןושארה םימה רוניצ לש עוציבהו ןונכתה
1947
רואנ יכדרמ `רד :תאמ
.1985 תנש ,יבצ ןב קחצי די :םילשורי ,1960-1900 בגנה בושיי  :רוקמ
     

קונצ'רטו לצינור - הרעיון התכנון והביצוע של צינור המים הראשון לנגב 1947
ץרא תודלותב שדח קרפ חתפנ ,ראוניב דחאב ,1947 תנש לש ןושארה המויב
ךוראה םימה רוניצ תחנהב לחוה הז םויב .טרפב בגנהו ללכב לארשי
הלא ויה השעמל .בגנב ןכ ינפל םישדוח המכ ומקוהש ,םיידוהיה םיבושייל
- תחא הדוקנמ ואצישו מ"ק 220 -ל עיגה ףתושמה םכרואש ,תורוניצ ינש
.בגנה רעשבש םע רינ

םימה סדנהמ :אוהה ןמזב 49 ןב ,רשב בעו המוק הבג םדא היה ןויערה יבא
לש םינושארה םימה יווק ןונכתב ומצע תא חיכוה רבכש ,סאלב החמש
תוקשהל שיא בשח אל םינש ןתואב .1937-ב הדוסיי זאמ ,'תורוקמ' תרבח
ראב - התיה 1939 דע רתויב תימורדה בושייה תדוקנש םג המ ,בגנה תא
.היבוט

יול - תוזעונ תוינכות ירחוש םימזי ינש לש םדיצל דבעש ,סאלב םלוא
'תורוקמ' שארב ודמעש ,(יקסבולזוק זא) ריפס סחנפו (קינלוקש זא) לוכשא
,ןיבה אוה .הזכרמב םג ךכ רחאו ,ץראה ןופצב הרבחה ילעפמב קפתסה אל -
םיווהמ םבורב םיקירהו םילודגה בגנה יבחרמ יכ ,םירחא םיבר ינפל
.תידוהיה תובשייתהל הלדנ יתלב לאיצנטופ

תזעונו - תילאיר תינכות
רכזל) ינופצה בגנה תאקשהל 'תיטסאטנפ תינכות' סאלב שיגה 1939 ילויב
,היזה ונייהד - 'היסטנפ' ול שיגיש ,וילא ןיפור רותרא ר"ד לש ותיינפ
דודשא רוזיאב םיחודיק ךורעל התיה סאלב לש ותעצה1.(תיאליטרע תינכות
.בגנל םימה תא ךילוהל םשמו

וזו ,רתוי תללוכ תינכות לע סאלב דקש היינשה םלועה תמחלמ תליחתב
תוינכות' םשה תא אשונה ריכזת תרוצב 1941 ראורבפב 12 -ב המסרופ
2.'םילחנהמ םימ תכישמ ידי לע לארשי ץרא תוירבדמ בושיי

יכרוצל ץראה לש םיקירהו םינוחשה םירוזיאה לוצינ - תינכותה לש הרקיע
הזכרמבו ץראה ןופצב תורהנו םילחנ ימב םתאקשהו תידוהי תובשייתה
הנדש ,'םיימואלה תודסומה' לש השימח תדעו .םהילא ורבעויש - (ןוקריה)
םקויש הצילמהו ,1941 רבמצדב התוא הרשיא ,םיכורא םישדוח תינכותב
ונייהד ,'לודגה ןונכת'ב - סאלב תרדגהכ - קוסעיש ,דחוימ ינכט דרשמ
דע םימייק ויהש םיירוזיאה םימה ילעפמל דוגינב ,בגנל ןופצה ימ תרבעה
.זא

לש ודרשמב וסנכתה ,1943 לירפאב 14 -ב ,ןכמ רחאל םישדוח רשע השיש
,םימו תובשייתה יאשונל םיברוקמה ידוהיה בושייה ישארמ המכ סאלב
ידכ ,(תונרג) יקסבונרג םהרבא ר"דו ןוסלנצכ לרב ,ןלפק רזעילא םהיניב
העצהה תא סאלב הלעה הז בלשב .תינכותה לש םיאלמה היטרפ תא עומשל
המורד םכילוהלו הלוחה קמעב ןדריה תורוקמ ימ תא סופתל :האבה
םש ;םילשורימ קחרה אל דע ,ןדריה תעקב ךרואל הנבייש ,'יצרא ליבומ'ב
,םילשוריו הדוהי ירהל תחתמ מ"ק 30 -כ הכרואש הרהנמל םימה וסנכוי
,ןוקריה תורוקממ חנוי ףסונ וק .והוחירפיו בגנל ורבעוי הרהנמה אצוממו
.בגנה תאקשהל ולצוני הלא םימ ףאו

תכלוהל תטרופמו תללוכ תישעמ העצה התלעוהש הנושארה םעפה וז התיה
הז םוחתב תונושארה תוינכותה תא יכ ,איה תחוור תועט .בגנל ןופצה ימ
תא ושיגה הלא .קלימרדואלו סייה ,'גאווס םינקירמאה םימה יחמומ וגה
.סאלב ירחא םהיתוצלמה

המישמה .יתואיצמ יתלב אוה יכ ורבסש ויה .דימ לבקתנ אל ןויערה
לע ,רקיעב ,הלטוה תינכותה לש התומישיל רשאב םינקפסה םע דדומתהל
יאלקחה זכרמה לש ותכימתמ ובאש םה בר דודיע .ריפסו לוכשא
ןויד לוכשא םזי ,1943 לירפאב 'תירוטסיה'ה השיגפה ינפל דוע .םהיתודמעב
.טרפב סאלב לש ויתוינכותו ללכב 'תורוקמ' יאשונב יאלקחה זכרמב דחוימ
לוכשא דמע הילעש) התוללכב תינכותה תא אל סאלב טריפ הז ןוידב
בלש ,בגנל ןוקריה ימ תכלוה לע רבידש ,ןושארה הבלש תא םא יכ ,(רוציקב
תמקה רחאל יכ ןייצל יואר) אוהה ןמזב יזוידנארגל ומצעל אוהשכ בשחנש
.(בגנל םימה תורוקמ תיינפהב ןושארה לודגה בלשה הז היה ןכא הנידמה
וללוחי םימה יכ םהיעמוש תא ענכשל וסינ ,םגהנמכ ,ריפס סחנפו לוכשא יול
ירבדמ קיסהל רשפא תאז ;וחילצהש הארנ .םינוחשה םירוזיאב הכפהמ
אוה ונלש דיקפתה' :םעפנ ,רמאש ,גארפ רדנסכלא ,ןוידב םיפתתשמה דחא
3'!תילאיר איה ןכ לעו ,תזעונ תינכות ונינפל .תוינכותב זעהל

העצובש תינכותה ,לאמשמ ;"דודשא תינכות" ,ןימימ :בגנה תייקשהל סאלב לש תוינכותה יתש

?בגנל ינמרגה 'ץילב'ה עייס ךיא
תרבח הסרפ םהבש ץראב םירחא םירוזא תבוטל ,בגנה חנזנ תואבה םינשב
הרצק הפוקת ךות רשאכ ,1946 ץיקב .הלש תורוניצה יווק תא 'תורוקמ'
-ל תינכותה המצמוצ ךכ רחא) םיידוהי םיבושיי תורשע בגנב םיקהל טלחוה
המכלו ,1946 רבוטקוא 6/5 ,ז"שת םירופיכה םוי יאצומב ולעש ,םיבושיי 11
ויתועצהב םיבשיימה תודסומה ורכזנ - (םהיתובקעב ולעש םיפסונ םיבושיי
תנכדועמ תינכות עיצהל קעזוה אוה .1943-1939 םינשה ןמ סאלב החמש לש
יוכיס לכ ןיא יכ וניבה לכה ןכש ,הלא םישדח םיבושייל םימ תכלוהל
אל הז ינויח לזונו ,םימ אלב ןוחשה בגנב שממ לש תידוהי תובשייתהל
.םיקחרממ ותוא 'אבייל' ךרוצ היה :ומצע רוזיאב ,עודיכ ,אצמנ

רתוי םיבורקה ,םישדחה םיחטשה רקיעבו רבטצהש עדיה ,ופלחש םינשה
בורל םימ סאלב תכרעה יפל ויה םהיקמעמבשו תמייקה ןרקה התנקש ,בגנל
תינכות' לש המוקמב ,רתוי הלוזו הטושפ ,השדח תינכות עיצהל ול ורשפיא -
יברעמ-ינופצה בגנבש םע-רינ םע-רבג רוזיאש ךכ לע עיבצה סאלב .'דודשא
םוקמב ושעייש םיחודיק יכ בייחתהל ןכומ היה ףא אוהו ,םימב ךרובמ
תואמ (1946 ץיק) הז בלשב ודמע ותושרל ,ךכ לע ףסונ .תאז וחיכוי
.ןפוד תואצוי תוביסנב ץראל ועיגהש ,'ץניא 6 תורוניצ לש םירטמוליק

1947 ,בגנה תורוניצ תפמ

:סאלב רפיס ויתונורכזב
,תורוניצ מ"ק תואמ וקריפ םש ,ןודנול תוצוחמ ונל ואב הלצהו חוור
יבצ .תופירש יוביכל יצאנה 'ץילב'ה ימיב ושמיש םה .הריכמל ודמעוהש
םא לאושו םעפ ידמ ילא הנופ היה ןודנולל עסנש 'רינ' תרבחמ בירש
םדוקש תורוניצה ,ןכאו ...הנק אוהו .ול יתרמא ,'לכותש המכ הנק' .םתונקל
4.בגנל םינושארה םימה ומרז םהבו ,לודג רוא וקילדה - ןודנולב שא וביכ

ןנכת סאלב .'דעומל ןוזח' תניחבב ןיידע הז היה 1,946 ץיקב ,העש יפל
הרשע ךות .הלשממל תוכייש ויהש רפעה יכרד ךרואל תורוניצה תא חינהל
.ולש הנשמה יפיעסו וקה תחנה תא םייסל רשפא ,ךירעה ךכ ,םישדוח
םימו ,דואמ תובוט ויה תואצותה .1946 ויתסב ושענ םינושארה םיחודיקה
.לעפמה תושרל ודמעוה עפשב

יטילש ,םיטירבה םא קפס היה הלחתהה יבלשב רבכ .ורסח אל םיישק
ןכש ,ריפסו לוכשא ,סאלב לש םתלגע ילגלגב תולקמ ועקתי אל ,זאד ץראה
.לעופה לא עצבמה תא איצוהל המצע לע הלביקש איה 'תורוקמ' תרבח
תחנהל רתיה תגשהב תידוהיה תונכוסה הקסע 1946 רבמצד-רבמבונב
םיברעל הייתש ימ קפסל םיטירבה ינפב הבייחתהש רחאל ,תורוניצה
תויוכז רבדב םיוודבה םע ןתמו אשמב לחוה ןכ .רוניצה ךרואלש םיוודבלו
5.םימ תרומת ,םהילע םיבשוי םהש םיחטשב רבעמ

,יחרזמה ,דבלב דחא וק חינהל השקב םיטירבל השגוה 'אשיב אניע' ימעטמ
תורוד ,רוזיאב רתוי םיקיתווה םיבושייה ךרד ןושארה וקלחב רבעש הז
תחאה - רוניצה לש תועורזה יתשב הדובעב לחוה השעמל .המחורו
;םיטבנו לשא תיב-םירצח-בגנה רמשמ - לבוש ןוויכל םע-רינמ ,תיחרזמה
התמגמו םע-רינמ אוה ףא האצומש ,תיברעמה ,היינשהו
.םירינל - םירוא-םילאצ-המוקת-יראב-דעס

....הדובעה ידכ ךות עיגה יטירבה רושיאה

?הירוטסיהה תא השוע ימ
תרבחו 'הנוב ללוס' ,תמייקה ןרקה ,'תורוקמ' לש בלושמ לעפמ הז היה
ןמז רחאל וטלבש תויומדהמ המכ קלח ולטנ תצמואמה הכאלמבו ,למשחה
יבצחמ' שיא) ןיקנדוב רזעילא תמגודכ ,הנידמב הלכלכו ןוחטיב יאשונב
ל"כטמרה םימיל ,בוקסל םייחו (ל"הצב ףולא) רוח ןב והילא ,('לארשי
,ריבכה וצרמב ריפס סחנפ חצינ םלוכ לע'ש ןבומו ,ל"הצ לש ישימחה
6.'םימשה בל דע ועיגה ויתוקעצו

.םילשוריב - ינידמהו ,חטשב ישעמה - םירושימ ינשב הלהנתה הדובעה
ןה ,רתויב תוריכבה תומרב םיבר םישגפמו םינויד הבייח רוניצה לש ותחנה
.ירוטאדנמה לשממב ןהו םיידוהיה םיימואלה תודסומב

ועיגה םה שדוחב 30 -ב .תורוניצב םימה תמרזה הלחה 1947 לירפאב
לש םינושארה היבלשמ .בגנה רמשמל - ךכ רחא םימי השימחו ,לבושל
םינוש םייברע םימרוג וליגשמ ,םירומח םיינידמ םיישק וררועתה הדובעה
.תיברע עקרקב תורוניצה תא םיחינמ םידוהיהש הנעטב ,העוציבל תודגנתה
שגפנ 1947 יאמב 27 -ב תורוניצה תחנה הקספוה םיטירבה תארוה יפל ,ןכאו
,ינרג ירנה רס םע ,תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמהמ ,ץיבורוה דוד
ךשמהל המכסה ונממ גישהו י"א-הניתשלפ תלשממ לש יללכה ריכזמה
המדאב וא תויתלשממ םיכרד ךרואל וחנוי תורוניצהש יאנתב ,הדובעה
לש תומדאב םג תורוניצ תחנהל תורשפא קדבית רתוי רחואמ בלשב .תידוהי
עבתו 'תורוקמ'ל םוכיסה לע עידוה ץיבורוה .ךכל ומיכסי הלא םא ,םיברע
.גשוהש םוכיסהמ ןפוא םושב תוטסל אלש הנממ

.רתלאל השדוח הדובעה

שדחה וקהמ םהימימ תא הז רחא הזב בגנה יבושיי ולביק 1947 ץיק ךלהמב
רבזג ,ןלפק רזעילאל ריפסו לוכשא וחוויד רבוטקואב 9 -ב .'תורוקמ' לש
,יתיצמתו רצק ךמסמב לעפמה לש 'א בלש תמלשה לע ,תידוהיה תונכוסה
:ותומלשב ואיבהל יוארה ןמש

בגנב םימ
ןרקה תלהנהו י"אל תידוהיה תונכוסה תלהנה ידי לע הרשוא 1946 ףוסב
םימ תמרזה לע מ"עב 'תורוקמ' תרבח לש העצהה מ"עב לארשיל תמייקה
םימקומו םיכלוה םהב ,בגנה יחטשל םורדב םע-רינו םע-רבג ירוזיאמ
.לעפמה תא עצבלו ןגראל הרבחה לע לטוהו ,םיירבע םיבושיי

םיבושייל הייתש ימ קפסל אב בגנה תאקשה תינכות לש ןושאר בלש
שיו ,קשמ לכל םנוד 30-20 לש חטש תאקשה םהל רשפאלו םימקומה
דיתעב ומקוי ותמגוד יפל רשא ,(טנאלפ רינויפ) יצולח ןוכמ תוארכ ותוארל
.םילודג רתוי הברה םידממ ילעב םינוכמ

האקשהה דרשמ םע הלועפ ףותישב ,הרבחה לעופל האיצוה ל"נה הרטמל
.םע-רינו םע-רבג תביבסב תוראב 15 תחידק ,י"אל תידוהיה תונכוסה לש
םימ תביאשב וליחתהו םירוטומבו תובאשמב םקלחב ודיוצ םיחודיקה
רטמ -220,000כ וחנוה .תומיאתמ הביאש תונחת ונבנו תוכירב ומקוה .םהמ
240 םהב םימירזמו ,הקירמאמו הילגנאמ וחטבוהש 6" לש רטוקב תורוניצ
םימ קפסמ ןוכמה .תוירבע בושיי תודוקנ 14 ןיב םיקלחתמה ,העש 3מ
ומכ ,תורוניצה יווק ךרואל םידדונו םיררוגתמה םיוודבהו םיברעה םיחלפל
.רבדמב רשא םייתלשממה הרטשמה יתבל םג

הרבחה הניכמ ,לעפמה לש - יצולחה - ןושארה בלשה עוציב םע דבב דב
שכרנש ןויסינה ידי לע רזעיי םעוציב רשא םילודג רתוי םינוכמל תוינכות
בורקה דיתעב תוינכותה יעצבמלו הייתשל רבדמב םימ תואיצמ םצע ידי לעו
םינוש תונויסינב ליחתהל םינושארה םיבשייתמל ןמז היהי םייתניב .רתויב
ןפואב ,םימיאתמה םייאלקחה םילודיגב רוחבלו בגנה תמדאב היקשה לש
םינכומ םישדחה םיבשייתמה רבכ ויהי םילודגה םינוכמה תמלשה םעש
7.תולודג םימ תויומכב שמתשהל םירשכומו

קזיח אוה .רובידה תא ביחרהל ךרוצ ןיאש המוד לעפמה לש ותובישח לע
םינטקה םיידוהיה םיבושייל רשפיאו בגנב תידוהיה הזיחאה תא
ולביח םיברעהש ףא ,תואמצעה תמחלמב דמעמ קיזחהל םידדובמהו
ימחול תא ופקתו המדאה ןמ םהמ םיעטק ואיצוה ,םתלוכי לככ תורוניצב
וכרעל רתויב תוצממה תורדגהה תאש המדנ םלוא .םהילע ונגהש ח"מלפה
שיא-שיא ,םיינש ונתנ ,ללכב ידוהיה בושייל ףא ילואו ,בגנל רוניצה לש
.וכרדב

ןיחבה הדחה וניעבו ,םימיה יעוריא ירחא וכרדכ בקע ןמרתלא ןתנ ררושמה
,1947 יאמב 9 -ב ולש 'יעיבשה רוט'ב .תויופצ תויוחתפתהבו םיכילהתב
לע רפיס אוה ,יחרזמה רוניצב םימה תמרזה לש תישעמה התליחת רחאל
.'רוניצל וטר'צנוק'ה לעו 'המורד םידרויה םימה'

לש ותובישחל סחיב ותעד עיבה אוה רישה לש םינורחאה ויתב ינשב
:רוניצה

:יתפו םכח תועד וקלחנ םעפ אל
?ןורתי ימל ?השוע ימ הירוטסיהה תא
!םיטניבקה התוא םישוע :זירכמ דחא
!תודיקפה :רש ינש
!ןוהה - ןעוט ישילש

!רוטנסה :חס דחא !אישנה :חס דחא
רבד ףוסל דע יכ ןכתי ךא ,ןוכנ
רוטלטסניאה השע התואש דוע ררבוי
8.רבדמל זרב םע רוניצ ןוויכ רשא

בגנב רוקיב רחאל ,(פ"וקסנוא) ם"ואה לש הריקחה תדעו ירבחמ דחא וליאו
9.'בגנה תא םכל ןתי הזה םימה רוניצ' :ילארשיה והוולמל רמא ,1947 ץיקב

יאדו ףא ילואו - ןכתיי .הקולחה תטלחה יפל םידוהיל ןתינ ןכא ,בגנהו
,'אלפ'ה תא ללוחש אוה ,ויתועורז יתש לע ,אוהה םימה רוניצש - רבדה
,תואמצעה תמחלמ תפוקתב ותוינויחו ותובישח תא ריכזהל ילבמ ףא ,תאזו
.םידדובמהו םינטקה בגנה יבושייל שממ םייח קרוע רומאכ הוויהשכ

:תורעה
ילוי ביבא לת ,תיללכ הריקס ,בגנה תאקשה ,סלאב 'ש :האר וז תינכות לע .1
'מע ,1973 ןג תמר ,'שעמו הבירמ ימ' ורפסב ןכו ,53/938S קית ,מ"צא ,1939    
.סאלב :ןלהל ,126-125    

םינשב סאלב עיצהש תופסונ תוינכות לעו וז תינכות לע םינותנה .2
,'בגנה ץרא'ב ורמאמ ךותמו 144-129 'מע ,ל"נה ורפס ךותמ ,1946-1941    
הארו .354-349 דמע ,'א ךרכ ,1979 ביבא לת ,סודרג 'יו ילאומש 'א תכירעב    
,'1948 דע ,בגנב תיצולחה תובשייתהה תודלות' ,(רניילק) קרק 'ר לצא םג    
.144-133 'מע ,1974 ביבא לת    

הביטח ,הדובעה ןויכרא .1943 ראורבפב ךרענ יאלקחה זכרמב ןוידה .3
.56 קית V,2351    

.141 'מע ,סאלב .4

.190 'מע ,ח"לשת םילשורי ,קבאמ תונשב תובשייתה ,ןרוא 'א .5

.142 'מע ,סאלב .6

.25/6990S קית ,מ"צא .7

.371 'מע ,ז"לשת ביבא לת ,'א ךרכ ,יעיבשה רוטה ,ןמרתלא 'נ .8

.246 'מע ,1963 ביבא לתו םילשורי ,הלולס אל ךרדב ,ןד 'ה .9


:רמאמה רבחמ תודוא
תטיסרבינואב הצרמ ,לארשי ץרא תודלותב רקוחו רפוס - רואנ יכדרמ ר"ד
."ןדיע" ךרוע ,ביבא לת


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ