הגיפס תוננוכל םיסנכנ םירהוטמה םימה

םהרבא ילרוא :תאמ
.23-22 םידומע ,(1999 ילוי-ינוי) ,26 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

המים המטוהרים נכנסים לכוננות ספיגה
אוה ,"תורוקמ" תרבח תעצבמש םיכפש ימ רוהיט לש ןורחאה בלשה
ההובג תוכיאב םימ םילבקתמ ןכמ רחאל .ןוניס ךרוצל המדאל םתרדחה
סחיב דמוע הרדחהה תודש לש הטילקה רשוכ :היעבה .יאלקח שומישל
.ןורתיפ הגהו קדב "תורוקמ" םעטמ םיחמומ תווצ .םיחלוקה תומכל ךופה

ךא ,וז הנוחש הנשב תרכינ הדימב הרימחה םנמא לארשיב םימה תקוצמ
הזמ הגיאדמ היילע תמגמב אצמנ םיריפש םימב ךשמתמה רוסחמה
.םינש רפסמ

,ןיסולכואה רפסמב דימתמה לודיגה םה רוסחמל םיירקיעה םימרוגה
םע םימה תקולח ימכסהו ץאומה ינברואה חותיפה ,םייחה תמרב היילע
.ונינכש

תייקשהל םיכפש רוהיט יכרעמ חותיפל איבה םימל רבוגה שוקיבה
הכירצל רקיעב םיריפשה םימה תא דעייל ךכבו ,םייאלקח םילודיג
םישומישה יגוס תניחבמ תיטירק הניה םיכפשה רוהיט תמר ךא .תיתיב
.םידעוימ םה םהל

םיבקועמ םירטמ ןוילימ 115 -כ בגנל הנש לכב המירזמ תורוקמ תרבח
ןוכמ) ן"דפשה לעפמב םרוקמ הלא םימ .היקשהל םיבשומ םימ (ק"מלמ)
תורוקמש םיחלוקה .ןד םירע דוגיאל ךיישה (ןד שוג יכפשב לופיטה
ףסונ לופיט םירבוע ,ןויצל ןושאר תולוח רוזאבש ן"דפשה לעפממ תלבקמ
ירתאב עקרקה ינפ לע םירזופמ םה :יאלקח שומישל םתיינפה ינפל
םיבאשנו ימוקמ רפיווקאל המדאו לוח תובכש ךרד םילחלחמ ,הרדחה
םילודיגה יגוס לכ תא תוקשהל םייוארה ,ההובג תוכיאב םימכ הרזח
.םייאלקחה

הנבי ,1 הנבי ,קרוש) הרדחה ירתא העברא םויכ םידמוע תורוקמ תושרל
תלפוטמה םיכפשה תומכ .םנוד 900 -כ לש ללוכ חטשב (3 הנביו ,2
תורבחתה בקע לודגל היופצ ףאו הנש ידימ הלדגו תכלוה ן"דפשב
.תכרעמל םיפסונ םיבושיי

ןטקו ךלוה ,הלדגו תכלוה הרדחהל תדעוימה םיחלוקה תומכ דועב ,םלוא
.הרדחהה תודש לש הטילקה רשוכ

ךותל םיחלוקה לוחליח בצקב ראשה ןיב אטבתמ הדש לש הטילק רשוכ
םיפצומ םיראשנ תודשה ,תדרוי םימל עקרקה תורידח רשאכ .עקרקה
ןיב ןמזה-קספ והומכו ךראתמ שובייה ךשמש איה האצותה .רתוי בר ןמז
.ןנסלו טולקל לגוסמ הדשהש םימה תומכ הנטק ,ןבומכ ,ךכ .תורדחהה
,(1976 תנשב חתפנ) רתויב קיתווה הרדחהה הדש אוהש ,קרוש הדשב
ןוכמה תלעפה םע .לוחליחה בצקב הדירי לש העפות םינשה םע התפצנ
1 הנבי ,םיפסונ הרדחה תודש ינש וחתפנ 1987 תנשב יגולויב-ינכמה
.הלא תודשב םג לוחליחה יבצקב הטאה הלחה םייתנשכ ינפל .2 הנביו

בלש תחיתפ םע 1996 תנשב לעפוה רשא ,רתויב שדחה הדשה אוה 3 הנבי
,םיחלוקה תומכ לכ תא רידחהל הרטמב .יגולויב-ינכמה ןוכמה לש 'ב
הדשל 2 הנביו 1 הנבי תודשב םיטלקנ םניאש םיחלוקה םויכ םימרזומ
וילא ומרזוהש םיחלוקה לכ תא 3 הנבי הדש טלק הז ףרוחל דע .3 הנבי
הז הדשב םג התפצנ 1999 ראוניב הנהו ,וינפ לע םיחלוק תורבטצה אלל
תויומכה לש הלבגה תמרוגה הדימב אל ןיידע ךא ,םיחלוק לש תורבטצה
.תורדחומה

3-4 לש םירוזחמב ,ןיגוריסל שובייו הפצה איה ן"דפשב הרדחהה תטיש
ןמזב .םיחלוק תמרזה אלל םימי השולש דע םיימויו הפצה םוי - םימי
תררוואתמו תשבייתמ עקרקה ,עקרקה ךותל םיזקנתמ םיחלוקה שובייה
בצקו הרדחהה הדש לעמ םיחלוק לש תורבטצה .אבה רוזחמה תארקל
ןמז ןובשח לע ,ףצומ הדשב וב ןמזה ךשמ תכראהל םימרוג יטיא לוחליח
.רוזחמב רורוויאה

המרזהה תקספומ ,םלש רוזחמ ןמז רחאל םג ףצומ ראשינ הדשה רשאכ
.הנטק תרדחומה םיחלוקה תומכו הדש ותואל

רורוויאמ עפשומ לוחליחה בצק יכ םיארמ ן"דפשב םיעצובמה םירקחמ
רדוח ריווא ,הפצהל הפצה ןיב שבייתמו זקנתמ הדש רשאכ - עקרקה
עקרקהו ,םיחלוקה םע רדוחה ינגרואה רמוחה קוריפב עייסמו עקרקל
שובייה ןמזש לככ ,ךדיאמ .םיחלוק לש תפסונ הנמ תטילקל הנכומ
לש הטילקה רשוכ ותאו לוחליחה בצק דרוי ,רורוויאה תחופ םצמטצמ
.הדשה

תואלקחל הטלוקפב םימהו עקרקה יעדמל הקלחמה ןמ ןינב סומע 'פורפ
ינגא תועקרקב םילחה םיימיכואיגה םייונישה תא ןחב ,תובוחרב
,תיביסמה הרדחהה ןיב רשק םייק יכ אצמו ,םינשה ךרואל הרדחהה
עבטב הרוקה תועקרק תפיטש ךילהת לש יתוכאלמ זוריז הניה רשא
תודוסי לש הפיטשו םילרנימ לש תירשפא הסמה ןיבל ,םינש יפלא ךשמב
ןיב רורוויאה ךשמ תא לידגהל ץילממ ןינב 'פורפ .עקרקה ןמ םיירקיע
ולא תונקסמ .לוחליחה בצק תדירי תא םולבל תנמ-לע ,הפצהל הפצה
בצק ןיבל רבטצמה ילוארדיהה סמועה ןיב רשקה תא תוריבסמ
רשוכב תונורחאה םינשב הלחש הריהמה הרמחהה תאו ,לוחליחה
:2 הנביו 1 הנבי תודש לש הטילקה
םייונישה וב ולח ךכ ,םימ רתוי וב ורדחוה וא רתוי קיתו הדשש לככ
תטאהל ואיבהו ,ןינב 'פורפ לש ורקחמב םיטרופמה םיימיכואיגה
הדשה ינפ לע םיחלוק לש תורבטצהל םרוג יטיאה לוחליחה .לוחליחה
.םיחלוקה תמרזה תקספה רחאל םג בוטר בצמב הדשה תוראשיהלו
ךשמהל האיבמ ןוכמהמ םיאצויה םיחלוקה לכ תא רידחהל הפיאשה
םאתהב שובייה ןמז תורצקתהל ןכלו ,(רשפאה תדימב) ןנכותמכ תופצהה
הדיריל איבמ שובייה ןמז רוציק .רוזחמב הבוטרה הפוקתה תוכראתהל
3 הנבי הדשל םיחלוקה תטסה םג .האלה ךכו לוחליחה רצקב תפסונ
בצק תטאהב םויכ אטבתמה ,ךילהת ותואל םימרוג תרבגומה ותסמעהו
.הז הדשב לוחליחה

בצקב הטאהה תא רוצעל תנמ-לע תשקבתמה רורוויאה ןמז תכראה
,הלידגהל ףאו הרדחהל תינפומה םיחלוקה תומכב תדרל ילבמ לוחליחה
םיפסונ תודש .םישדח הרדחה תודש תחיתפ ידי-לע רשפאתהל הלוכי
תא לידגהל ךכבו םימייקה תודשהמ סמועב לקהל ורשפאי הרדחהל
.םהייח תא ךיראהלו םהמ קיפהל ןתינש תלעותה

דעומ םדקויש לככ .4 הנביו 2 קרוש - םישדח תודש ינש ןונכיתב םימייק
תא רידחהל ןכיה היהי אל וב בצמ ענמיי ךכ ,םתלעפהו םתמקה
ונמצע תא אצמנ ,םישדח הרדחה תודש וחתפיי אל םאב .םיחלוקה
.םרידחהל תלוכי רסוחמ ,לחנל םיחלוק םישילגמ דואמ בורקב

:רמאמה תרבחמ תודוא
לש ן"דפשה תדיחיב לועפית תסדנהמ הנה תבתוכה - םהרבא ילרוא
."תורוקמ"


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ