היישעתב םימ רוזחימ
לידנמ תנע :תאמ
.34-33 םידומע ,(2001 לירפא-ץרמ) ,12 ןויליג ,היקשהו םילזונ םימ תסדנה  :רוקמ
     

מיחזור מים בתעשייה
םיינוכסח םירצומ לש םיקוושמו םילעפמל "לוחכה ותה" תודועת ילבקמ ןיב
ולש םימה תכירצ תא תיחפהש ,"מ"עב ליטסכט סיפוא" לעפמ היה ,םימב
ףא לע - בוק ףלא 350 -ל הנשל בוק ףלא 600 לש הכירצמ רבעו 50% -כב
תולועפהו ליטסכטה תיישעתב םימב ליעי שומיש לע .הקופתה תלפכה
.םכינפלש רמאמב - הז ךרוצל תושרדנה

םיכפשב לופיטהו םימב ןוכסיחה אשונל תועדומה הרבג תונורחאה םינשב
תולעייתה תולועפב ולחה םישדחו םיקיתוו םילעפמ .יתיישעתה רזגמב
תסנכה ךות םימב רזוח שומיש ,הרקבו ןונכת ,ירק ,םימה תכירצ תנטקהל
ריווא רוריק תוכרעמב םימ רוריק תוכרעמ תפלחה ,תושדח תויגולונכט
:םהבש םייזכרמה ,םילעפמב םימה תכירצ תתחפהל ואיבה הלא לכ .דועו
איבהש הרדח ריינ ילעפמ ,תוחלמת ימ תבשהל גורדש עציבש םורבה לעפמ
תא תיחפהש מ"עב ליטסכט סיפוא לעפמו הכירצב 20% לש ןוכסיחל
היישעתל תיתנשה םימה תכירצ .הקופתה תלפכה ףא לע ,תיצחמכב הכירצה
127 -כ) םינושה םירזגמב הכירצה ללכמ 7% -כ הווהמ ,(תויוכיאה לכב)
תוביצנב הכירצה לוהינ ףגא ידי לע תישענ היישעתל םימה תאצקה .(ק"מלמ
יכילהתב הנשל ק"מ 5,000 לעמ ךרוצה לעפמ לכ ,קוח יפ לע רשאכ ,םימה
תואצקה תרשאמ םימה תוביצנ .האצקהל הרקב שיגהל יאכז ,רוצייה
.לעפמה יכפשב לופיטו םימב ליעי שומיש לש םינוירטירקל םאתהב


הרקבו ןוגרא
ךילהתמ קלח וא היישעתב םיכילהת תבוטל םירזחוממ םימב שומישה"
יוטיב ידיל אב הז ךילהת .םימב ןוכסיחה אשונל תועדומה תאלעהל בלושמ
סיפוא" ל"כנמ רמוא ,"תינשדח היגולונכט תסנכהב ןהו ינוגראה טביהב ןה
,לעפמב תולעייתהה ךילהתב םינושארה םידעצה .יאבג יזמר ,"ליטסכט
תימויה הכירצה תדידמ ,הנוכמ לכל םימ ינועש תנקתה וללכ ,יאבג רמוא
הלפוט םימה תכירצב הגירח לכ - םיגרדה לכל הכירצה ינותנ םוסרפו
תניחב ךות ,םימה אשונב ישדוח ןויד תמייקמ הלהנהה ,ךכ לע ףסונ .תידיימ
- םדוקה שדוחבו שדוחה ימיב הכירצה תאוושהו לעפמב םימ אצומ לכ
.הרקבה ךילהת תא םתוח לעפמב תונוכמה לכ לש ימוי ךתחב ישדוח ח"וד
םידבועל הרבסה תכרעמ ונמקה ,יאבג שיגדמ ,םיינוגראה םייונישל ליבקמב
.םימב ןוכסיחה תובישח אשונב


ןונכת
הריחבה םע ,ןונכתה בלשב דוע ליחתמ םימב שומישב תולעייתהה ךילהת
.ךילהתל תשרדנה רתויב התוחפה םימה תומכ תא םיכרוצה םיכילהתב
;םיפסונ םישומישל םתבשהו םימ רוזחימב רבודמ ליטסכטה תיישעתב
הנבלה ימ רוזחימ ,סופדה תונוכמ לש 'םיחיטש' תפיטשל העיבצ ימ רוזחימ
לוטיב ,ףסונב .ךילהתה תליחתב תופיטשב שומישל םתרזחהו ךילהתה ףוסב
הזומסוא תטישב ךוכירל רבעמו תוחלמת תרזעב םימה ךוכיר ךילהת
ימ לוצינ איה היישעתב םימב שומישה תולעייתהל תפסונ הלועפ .הכופה
תנוכמ תא םיררקמה רוריקה ימ "ליטסכט סיפוא"ב .רזוח שומישל רוריקה
,שומישה רחאל ,םירבוע אלא בויבל םימרזומ אל רטסאילופה תעיבצ
הריגא תכירבב עצבתמ בויבל םתסינכ ינפל םימב לופיטה .הנבלהה תנוכמל
.בויבל םימרוז "םייקנה" םימהו םיעקוש םיקצומה


םימ רוזחימ - הנבלה תנוכמ
םידבה תנבלה ךילהת קר - רתויב ההובג איה ליטסכט לעפמב םימה תכירצ
אלל ,הממי ךרואל ךשמנה רוצייה ךילהת לכ ךרואל ,העשל בוק 12 -כ ךרוצ
,לעפמה ךרוא לכל תרבועה הנבלהה תנוכמ .תבש-ישיש ימיב טעמל ,הקספה
,םימרוזו דחא חתפמ םיסנכנ םימה ;םימ לש תובר תויומכ ,רומאכ ,תכרוצ
ףוסב .דבה תסירפ ןוויכל דגונמה ןוויכב ,םיבולש םילכ לש ךילהתב
םשמו ליעפ םחפב ןוניס רטליפ ךרד םירבוע םיכלכולמה םימה ,ךילהתה
.דבה תפיטשל םידעוימה ץחלב םירירח ךותל ,הנבלהה תנוכמל הרזח


הכופה הזומסוא תטישב םימ ךוכיר
PH םע םימ ;ההובג תוכיאב םימ תשרוד ליטסכטה ירצומ תוכיא לע הרימש
לעמ םידירולכ תמר םע םימ ;העיבצה תא םיסרוה 6 -מ ךומנ וא 8 -מ הובג
םיריפשה םימה ,ךכיפל .סופדה ךילהתל םיקיזמ ,רטילל רולכ ג"מ 120
c/cn ןיב הענש תוכילומ תמר םע ליבומה ימ תוכיאב םהש ,לעפמל םיעיגמה
םימל םיבשחנ ,רטילל רולכ ג"מ 400 דע העיגמה םידירולכ תמרו 1400-1000
םימה תא ךכרל וגהנ םויה דע .תוכיאה רופישל לופיט םישרודה 'םישק'
םיאצויה םיכפשה תוחילמ תא יתועמשמ רועישב ריבגהש רבד ,חלמ תרזעב
תא תונשל וטילחהש לארשיב םינושארה םה "ליטסכט סיפוא" .לעפמהמ
100 לש תולעב ,תכרעמה .הכופה הזומסוא תכרעמ לעפמל סינכהלו השיגה
תכרעמה .בוקל טנס 18-15 ןיב הענה תפטוש תולע לש תפסות םע - רלוד ףלא
100-80 ms/cn לש תוכילומב םימ תקפסמו ,העשל םימ בוק 12 רצייל תלגוסמ
ריוואה םע עגמב .6.9-6.5 PH םע - םידירולכ אלל - 60-100 ms/cn הצקבו
.7-ל העיגמ PH -ה תמר


תכרעמב לופיטה
תכרעמל תורישי תחא הסינכ :תוסינכ יתשב לעפמל םימרוז םימה
,םוריח תעשל הריגא ילכימ ינש ךרד היינש הסינכו הכופהה הזומסואה
יננסמ ינש לא ףוגמהמ םימרוז םישקה םימה .לכימ לכ בוק 50 לש חפנב
.תכרעמל םיסנכנ זא קרו םירטליפ 4 ךרד ,ליעפ םחפ ןנסמל ןכמ רחאלו ,לוח
תמר תושרוד תונרבממה ,לעפמב הקזחאה להנמ ,יבשת השמ ירבדל
תכרעמ ךרד םירבועש םימה ךותל םיסינכמ ,ךכיפל ,ההובג הקוזחת
הרימש יכ שיגדהל שי .(טנלקסיטנא) תינבא עוקיש תעינמל רמוח ,םירטליפ
תוכילומב הדונת לכש ןוויכ ,דימתמ בקעמ תשרוד תשרדנה PH -ה תמר לע
.םיעבצה תנכהבו הספדהב תויעבל םורגל הלולע


ליפורפ - "מ"עב ליטסכט סיפוא"
.םידב לש הרפשאו הספדה ,העיבצב קסוע "מ"עב ליטסכט סיפוא" לעפמ
.ימוקמה קושל לעפמה רציי רושעכ ינפל דע .םידבוע 200 -כ קיסעמ לעפמה
םיקוושל תוכיא ידב רוצייל לעפמה רבע ינוגרא ךפהממ האצותכ
םירטמב הקופתה תא לעפמה ליפכה תונורחאה םינשב רשאכ ,םיימואלניב
.הנשב רלוד ןוילימ 25 ביבס ענ הרבחה לש תוליעפה ףקיה .רוציי לש


םיתוחנ םימב שומיש
םואבסונ ןורש תאמ "םימ תאצקהב תבייח היישעתה םג" רמאמה ךותמ
148 ןויליג ,תרנכה תלהנמ ןואטיב ,"תימגא"ב םסרפתהש םימה תוביצנמ
.(2001 ץרמ-ראורבפ)

רקיעב אטבתמ אוהו ,םצמוצמ ףקיהב השענ םיתוחנ םימב שומישה םויכ
,ליטסכט לעפמב ן"דפש ימ תכירצ ,םילקימיכה ףנעב םיחילמ םימב שומישב
םיחלוקב שומישה תעמטהל תונויסינבו םיימצע םיחלוקב ילעפמ םינפ ןוניג
ונא ךא ,תונטק תויומכ לע רבודמ הז בלשב .תובצחמ רפסמב םיחילמ םימבו
ךרואל רצומה ביט לע םיתוחנ םימב שומישה תעפשה תקידב יכ םיווקמ
תונעה .ולא םימב שומישה תא תיתועמשמ לידגהל ןתינש הארת ,ןמז
יכ ,לכל רורב .םתונימזבו םתוכיאב היולת םיתוחנ םימ תסנכהל םילעפמה
שומישל םיחלוקה תמאתה .םגורדש תא תבייחמ היישעתב םיחלוק תטילק
תדדועמה תוינידמל םאתהב .תילכלכ העקשה תשרוד היישעת יכילהתב
ונתנייו םינוירטירק ורדגוי בורקה ןמזב יכ חינהל ריבס ,םיריפש םימ תרמה
.הז גוסמ םיטקיורפל םיקנעמ


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ