`ב קלח - דיתעו הווה :םימ תלפתה
טימס לאפר `פורפ :תאמ
.49-45 םידומע ,(2001 לירפא-ץרמ) 12 ןויליג ,היקשהו םילזונ םימ תסדנה  :רוקמ
     

'ב קלח - דיתעו הווה :םימ תלפתה

םייטגרנא םיטביה

ההובג תולעב היגרנא תשרוד רתויב בוטה ןפואב ןנכותמ הלפתה ןקתמ תלעפה
תולעב יולת רבדה .וב םירצוימה םימה תולעמ זוחא 50-30 לש םוחתב ,תיסחי
םישמתשמ ,בורל .םוח תייגרנא וא תילמשח - היגרנאה גוסבו ,רתאב היגרנאה
קלדמ היגרנא לשמל ,ילמשח חוכ לע םיססבתמה םיכילהתל רתויב הלוזה היגרנאב
הלפתהה ינקתממ דחא אל ףאש ךכל הביסה וז .םחפ וא זג ,רלוס ,טוזמ - לבוקמ
.רחא היגרנא רוקמ לע ססבתמ םיירחסמה

היגרנא תורוקמל םימ תלפתה ןיב רושקל םיסנמ םיבר םינוגרא םג ומכ ,םירקוח
וז הייטנ .'וכו חור ,שמש תייגרנא ,תיניערג היגרנא ןוגכ ,םישדחתמו םיכלוהה
קלד תפרשמ 2CO תטילפ תא ןיטקהל תיחכונה המגמל תודוה הלדגו תכלוה
הבר תובישח לעב אשונ - "הממחה טקפא" תא םצמצל ןוצר ךותמו ,הריפסומטאל
תורוצ רחא שופיח לש ףוריצה .הלפתהה יכילהת ןובשח לע אל ךא ,הקידב שרודה
הדימב בכעל לולעו ,הלפתהה יבגל ינלטק ףוריצ אוה םימ תלפתה םע תושדח היגרנא
.תונוכנה תויגולונכטב שומישה תא תיתועמשמ

היגרנא תורוקמ לוצינ לש אשונב םיצמאמ רתוי עיקשהל שיש ךכב קפס ןיא
ותמאתה אוה והשלכ שדח היגרנא רוקמל יתימאה ןחבמה םלוא .שדחתהל םילגוסמה
םיכירצ 2CO תטילפ םצמצל םיצמאמה .היגרנאב םירחא םישומישל וא למשח רוצייל
רוציי לש ןידעה אשונל רשק לכ אלל ,היגרנאב םירחא םישומישל סחייתהב תושעיהל
תויולע תבייחמה היגולונכט - תיניערג היגרנאב שומישה .הלפתה ידי לע םימ
.תיטילופ תוביצי ירסח םירוזאב ןכוסמ ,תיליסופ הייגרנאל האוושהב תוהובג
ישנא תקסעהב חרכה שי ,הנימז הניא וז היגולונכט םהב תומוקמב ,ךכמ הרתי
.םוכחתו תונמוימ ילעב םיינוציח עוצקמ

הלפתהה םוחתב .לודג הטילק חטשו הלודג העקשה םישרוד םיילמשח-וטופ םיאת
:רמולכ ,למשחה רוצייל ,ףרוח-ץיק ,הליל-םוי לש רוזחממ תונהיל השירד תמייק
ןורסיחה .רתוי ךומנ ילמשחה חוכה לוצינשכ ,הלילה ךשמב םילפתומ םימ רצייל
וז השיג - ןמזהמ לודג קלחב הלפתהה דויצ לש הלטבא אוה ,הז הרקמב ,ירקיעה
היילעל םרוג אלמ שומישב וניאש רושכמ שידח לעפמ לכב ןכש ,הדוסימ תיעטומ
,הממיב תועש 24 ,ןועשל ביבסמ לעופ ליעי הלפתה ןקתמ ,תורחא םילימב .תויולעב
ןמזב .הקוזחת תולועפ ךרוצל קרו ךא תודעוימה תוקספה םע ,הנשב תוממי 365
.רתויב הכומנה תולעב ,האלמ היגרנא תקפסא תשרדנ הלעפהה

הלוצינ יכרד תא ןוחבל רשפא ,הלפתהה ךילהתב הבושח הכ היגרנאהש ןוויכמ
:הלפתהה תולע לש תיתועמשמ הדרוהל םורגל הרטמב

רוזחמה - רוטיקב תוענומה תולודג חוכ תונחתמ תלצונמ היגרנאב שומישה *
.לופכה

- יוביעה בלשב תולודג היגרנא תויומכ תזבזבמ רוטיקב תענומה חוכ תנחת לכ
רוטיקה תקפסאל ,תימרת הלפתהב רצונה םוחה תא לצנל ןתינ .הניברוטה רחאל דימ
תונחתש איה היעבה .(MED) b1997 ,Awerbuch-ו MSF ומכ תויגולונכטב ינושארה
איהש 0C35-40 תוביבסב הרוטרפמטב שמושמה רוטיקה תא תוררחשמ תוליעי חוכ
רוטיקה תא ררחשל רשפא .הלפתה ןקתמ לש הניקת הלעפהל ידמ הכומנ הרוטרפמט
תוניברוטב שומיש ךות הלפתהה ןקתמ תושירדל םימיאתמה םיהובג הרוטרפמטבו ץחלב
שרדיי ,הז הרקמב .למשחה רוציי רשוכב והשלכ דוביאל םורגי רבדה .ידגנ ץחלל
רבד - וידחי םהינשל םיילמיטפוא םיאנת תמאתה ידכ ךות םיכילהתה ינש לש בוליש
חוכ רוצייל תושרה - ךילהתב תוברועמ תונוש תויושר יתש רשאכ ועצבל דואמ השקש
תונידמב החלצהב עצוב הז גוסמ בוליש .(El-Nashar ,1997) םימ רוצייל תושרהו
היגרנאה ריחמ יכ ןיוצי .תוישעתה יתשב הטלש תחא תושר ןהב ,יסרפה ץרפמה
.רתויב ךומנ הלא תונידמב

ףידע ,רתוי בוט היגרנאה תא לצנל הרטמב - הלפתהל םידעוימה חוכ ינקתמ *
- םוחה .םוחו למשח תרציימ הנחתה .דבלב הלפתהל תודעוימה חוכ תונחת ליעפהל
דועב ,תימרת הלפתהל לצוני - תכרעמהמ םיקלוסמה םימח םיזג וא רוטיק תרוצב
,Awerbuch) םהינשב וא VC תודיחי רפסמב וא תולודג RO תודיחיב שמשי למשחהש
תלגוסמ ,דבלב תחא תילכתל תדעוימה חוכ תנחת - האלכה ארקנ הז ךילהת .(1997a
דרת םימה רוציי לש תללוכה תולעה - הכומנ תולעבו ןמיהמ ןפואב למשח רצייל
.תיתועמשמ הדימב

ךא ,דימת ןוכנ - יברמ היגרנא לוצינ לע תינדפק הרימשו רוצייה חפנ תלדגה *
.השגדהל יואר

םייתביבס םיטביה

המדאל ,ריוואל ,הביבסל םיטלופ םהש תלוספה יפל הלפתה יכילהת ןייפאל ןתינ
.תיליסופ היגרנא ,ללכ ךרדב ,היגרנאב הבר הדימב היולת הלפתה .םימילו הכומסה
ריוואה םוהיז יגוס לכ ,יעבט ןפואב ,הלפתהה ךילהתב םימייקתמ ,ךכיפל
,םיקיקלח ,תופידנ תובוכרת Nox ,SO2 תטילפ :ןוגכ ,היגרנא רוצייב םירושקה
חוכ תנחת וא הליגר חוכ תנחת תרצותמ למשחב םישמתשמ םא ןיב - 'וכו םימ ,CO2
.הלפתהל תדעוימה

יולת ,תיסחי הובגה ,ןזוכירש תוימימ תוסימת הליכמ הלפתה ינקתממ תלוספה
םיחלמה תסימת ,םי-ימ תלפתה לש הרקמב .אצומה תסימתמ ולבקתהש םימה תלוצינב
םילקימיכ ליכמ זיכרתה ,ףסונב .אצומה תסימתמ םיילפכ טעמכ תזכורמ תקלוסמה
יענומ םירמוח לש םיכומנ םיזוכיר ליכהל יושעו םי-ימב םדקומב לופיטב ושמישש
ףיסוהל שי הלאל .pH-ה תדרוהל השמישש הצמוחו חטש יליעפ םירמוח ,םיחלמ תעיקש
.םיירוקמה םימהמ האצוהש הצוב וא ,םימעפל םישמתשמ ןהבש הציחר תוסימת
רתוי תצק היעבה .םיבש םייחל הנכס היופצ אלו ,הלק היעבה םינטק םינקתמב
לוהימ ידי לע ןורתפל תנתינ ךא ,לודג הדימ הנקב םימ םירציימשכ תיניצר
םיירוקמה םימל םיפסומה םילקימיכה ופלחוי דיתעבש הארנ .הרוזיפו תלוספה
.הביבסל םיקיזמ םניאש ,םייעבט םירמוחב

םימ תלפתה תעב ,ץראה םינפב םירצונה םיזיכרתב תורושק רתוי תורומחה תויעבה
םיליכמ םה םירקמה בורב .םי-ימ בכרהל המוד וניא הלא םיזיכרת בכרה .םיחילמ
הסימתה בכרהל םאתהב ,םירחא םיביכרמ םג םימעפלו םויזנגמו ןדיס רתוי
- תוחפ הרומח היעבה ,חותפה םיל תומרזומ הלא תוסימתו הדימב .תירוקמה
םורגל םילולע םה ,המדאל רודחל םיזיכרתל םירשפאמו םיל השיג ןיא םהב תומוקמב
,"רורחש ספא" לש לופיט ללוכ היעבל ירשפא ןורתפ .םוהתה-ימ תוחילמ תאלעהל
תועצמאב הז ןורתפ עצבל רשפא - דויאה ךרדב םימו םיקצומ ןיב הדרפה :רמולכ
ךילהתה ,םינימזה םוחה תורוקמב שומיש ךות ץלואמ ףודינ וא תוירלוס תוכירב
בורקה יוניפה חטש לא םיחלמה זיכרת תלבוה תולע אוה האוושהל סיסבה ךא ,רקי
.רצותה תולע לע לופיטה תעפשהב תובשחתה ךות ,ךכל דעוימה רתויב

םימה תוכיא

םתוכיאב םינוש ליעל ורכזוהש תונושה תויגולונכטב םילבקתמה םימה ירצות
,מ"מכ מ"לח 50-5 םיליכמה םימ םילבקמ םיימרת םיכילהתב .תיתועמשמ הדימב
,מ"מכ מ"לח 500-300 ליכהל םייושע RO ירצות .םיירוקמ םי-ימ בכרהל המודב
2CO -ו יתירפג ןמימ ומכ םיינשמ םיביכרמ םג .םירחא םיחלמ טעמו NaCl רקיעב
ןייצל בושח .םילשמ לופיט תועצמאב םקלסל ןתינ ךא ,רצותב עיפוהל םייושע
,םיביכרמה םתואב םהוזמה רצות לבקתמ תופידנ תוינגרוא תובוכרת םיליכמה םיממש
RO לש תויגולונכטה יבגל ןוכנ הז רבד .םימיאתמ העינמ יעצמא וטקננ ןכ םא אלא
.דחאכ דויא לשו

לזרב תורוניצל היזורוק םורגל םיטונו תימיכ הניחבמ םיליעפ םימה ירצות
לש ימינפה םדיצ לע תויוצמה םירחא םיחלמו ןדיס תוליכמה ןגמ תובכש תסמהלו
,pH-ה תאלעה ,ללכ ךרדב ללוכה םילשמ לופיט שורד ךכיפל .םיישארה תורוניצה
,סיסבו (CaCO3 -כ בשוחמ ,ךרעב ןוילימל םיקלח 100 לש המרל דע) Ca תפסוה
לכ - (CaCO3 תרוצב ,ךרעב ןוילימל םיקלח 100 לש המרל דע) טנוברקיב רמולכ
.רוצייה םוקמב םימה ינקתל ףופכב תאז

םימה תוכיא רופישל הלפתה תויגולונכטב שומיש

.תונרבממ תועצמאב םרוהיטו םימב לופיטה תא םדיק תונרבממ תוכרעמ חותיפ
.םירחא תורוקממ םימו םייליע םימל םינוש םילופיט וראית (1998) 'בחו Wilbert
יממ תוישקה קוליסל תושמשמ (Nano-Filtration ,NF) ןוניס-וננל תונרבממ
קוליסל םג ןהב שמתשהל ןתינ .(Bergman 1995 ,Hassan et al .1998) הייתש
םיטארטינהמ קלח קוליסל וליפאו ,םירחא םייוצר יתלב םירמוחו םיסמומ םירמוח
ףוטשל ןתינ (MF) ןוניס-ורקימלו (UF) ןוניס-הרטלואל תונרבממ .םוהת יממ
דועב .םיקצומ לש תורבטצה קלסל ידכ ןוניסה ןוויכל ךופהה ןוויכב תירוזחמ
ומכ הלעמו ןורקיממ ןטק לדוגב םיפחרמ םיקיקלח קוליסל MF-ב שמתשהל ןתינש
םייוצמה םיפיגנה בור קוליסל םג שמשל לוכי UF ירה - 'וכו תוצא ,םיקדייח
ל"נה תוקינכטה יתשב הנרבממל תרשקנה הקצומה הבכשה תלעופ השעמל .םייליע םימב
תמרב ,רתוי םינטק םיקיקלח וליפא תקלסמ איהו ,המצע ינפב תימניד הנרבממכ
MF תונרבממב שומישה םייליע םימ רוהיטבש יאדוול בורק .םיפיגנו םידיאולוק
Lyonnaise Des Eaux תימואל-ןיבה םימה תרבח .לוח ךרד ןוניס רשאמ ליעיו לוז
עוקיש יבלש יווילב ליעפ םחפ יקיקלח םע בולישב NF תונרבממב תשמתשמ
.Baudin et al)) הייתשל םתרשכהלו הנייסהמ םימהוזמ םימ רוהיטל היצנוזואו
1997

ההובג תוכיאב םימ םיבייחמה םימוחתל רקיעב ,היישעתל רדוח תונרבממב שומישה
םישמתשמ רשא קט ייה רוציי ילעפמו תימיכורטפה היישעתה ,חוכ תונחת ;רתוי
.םייתוכיא םימ תגשהל םינוש םיגוסמ תונרבממב

םיכפש רוהיטב םישומיש

םירהטמ םיבר םייוסינ םיטקיורפב .םיכפשב לופיטה םוחתל םג תורדוח תונרבממה
םישמתשמ םידחא םירקמב .(Gagliardo et al .1998) תונרבממ תועצמאב םימה תא
םילודגה םיפחרמ םיקיקלח קוליסל ,םיננוסמה םיכפשה לע ןירשימב MF תונרבממב
םילפוטמה םימה תא .(Johnson et al .1997) תונרבממ יתש ןיב חוורמל ידמ
תונרבממב ועפעפש םימה תאו ,םיחלמ קוליסל RO תונרבממ לא ןירשימב םיריבעמ
םיסמומ ורתונש םיינגרוא םירמוח קוליסל ליעפ םחפ ךרד ,ללכ ךרדב ,םיריבעמ
לופיטה רחאלש ןינסתב לופיטל RO תונרבממב םישמתשמ םירחא םירקמב .םימב
.םכותב ורתונש םיינגרוא-יאה םיסמומה בור תא קלסל הרטמב קרו ךא ,ינשמה

םישידח הלפתה ימזימ לש ילכלכה טביהה

.םויב ק"מ ןוילימ 1.5 היה 1971-ב ימלועה רוצייה רשוכ 1999 (Awerbuch) יפל
רוצייה רשוכ הלע ,1995 ףוסב רמולכ ,הנש 24 רובעכש חוודמ (Wangnick) 1996
תונידמ 120-ב םירזופמה םינקתמ 11,000-כב ,םויב ק"מ ןוילימ 20.3-ל ימלועה
רוצייהמ 50%-כ םירציימה םינקתמ ומיקה יסרפה ץרפמה תונידמ .םלעוה יבחרב
תושדח תודיחי הז רוזאב םימיקמ אל םויכש ךכ ,היוור תמרל ועיגהו ימלועה
.תובר

תללוכה תומכהמ 30%-כ - םלועב הלודגה איה רוצייה תומכ תידועסה-ברע תכלממב
,II הזפ ,ליאבו'ג לא לעפמב אצמנ םלועב לודגה ןקתמה .(Awerbuch 1999)
לש רוציי בולישב MSF תייגולונכטב םויב ק"מ ןוילימל בורק 1982 זאמ רציימה
רוצייהמ 15%-מ רתוי םירציימה םינקתמ 1,900-כ שי ב"הראב .למשח MW 1300
םימב רקיעב דקמתמ לופיטה רשאכ ,RO תוכרעמ לע ססבתמ רוצייה בור .ימלועה
.םיחילמ םוהת ימבו םייליע

הארמ ףרגה .תילילס הכירכב תונרבממ לש תויולע תדירי לש המגמ ראתמ 6 רויא
רושעב וחמצ תונרבממה תוישעת .60% רשאמ רתויב 1980 זאמ הדרי תיסחיה תולעהש
,הדרי תילילס הכירכב תונרבממ לש רוצייה תולע .הנשב 20%-מ רתויב ןורחאה
(Furukawa 1997 ,Wangnick 1998) הדמתהב הלוע ןהב שומישהש הדבועה תורמל
לככ ,ןריחמו רפתשהל ופיסוי תונרבממה .רפתשהל ךישממ ןהלש עוציבה רשוכו
.תדרל ףיסוי ,הארנה

יכרע .המוד ותועמשמ ךא ,6 רויאב תראותמה המגמה לש רחא טביה עיצמ 7 רויא
םינשה ךלהמב םירפתשמ MED תוכרעמ םע תוירחסמ תודיחיב םוחה תרבעה םדקמ
המירז ינונגנמ חותיפל ןה תסחייתמ וז המגמ תועמשמ .(Ophir & Weinberg 1997)
םידאה תמירז לע םיבעתמ םניאש םיזג תועפשהל ןהו םרופישלו םוח תרבעהו
יפלחמ לע ססבתמה חותיפ לע הנורחאל העידוה Alfa Laval Technologies .ב"ויכו
רשפאמ רבדה .VC-ו MED ינקתמב םוחה תרבעה תא םירפשמה תוחול תרוצב םוח
ידודב שמתשהלו םימ תדיחי רוצייל שורדה םוחה תרבעה חטש תא תיתועמשמ דירוהל
.תדרוי םימה רוציי תולעש ךכ ,רתוי םינטק םוקאו

תא הארמ רשא ,1 הלבטב תוגצומ תונושה תויגולונכטה ןיב תויולעה ילדבה
תודומעה שולש .םיידוחייה םינקתמה תויולע תאו רצות תדיחיל רוצייה תויולע
הפמט ץרפמב RO :הנורחאל ומסרופש םיחותיפמ םינותנ תואיבמ תוטלבומ תויתואב
MED-MWD לדגמו (Leitner 1998) רופגינסב Leitner 1999 ,(MSF) הדירולפ
םזימ תולע .םהילאמ םינבומו ידמל םייתועמשמ םישרפהה .(Dean et al .1995)
רוציי תויולע MED-ו RO תויגולונכטל .ולש רצומה תולע םג ןכו ההובג MSF
הכומנ MED-MWD לדגמב תידוחייה העקשהה ,תאז םע .תומוד תוידוחיי תועקשהו
הפמט ץרפמ םזימ לש תוכומנה תויולעל םימרוגה ןיב .תיתועמשמ הדימב רתוי
.למשחה לש הכומנה תולעהו (הכומנ תיבירו הנש 30) םיחונה ןומימה יאנת םינמנ
,לודג הדימ הנקב ןהב ושמתשה םרטש תועודי תויגולונכט לע ססבתמ MED-MWD לדגמ
.םלועמ הגשוה אלש הבשה - םי-יממ 65% לש הבשה לעו

תומוד ויה תואצותה - הפמט ץרפמ םזימ רובע םינוש םיבישחת וכרע תורבח רפסמ
תוארה תדוקנמ םזימב םירצוימה םימה תולע תא הגיצמ 2 הלבט .(Leitner 1998c)
דירוהל ןתינ הנוכנ תוסחייתהבש ,בוש ,איה הבושחה הדוקנה .םינוש םיעיצמ לש
.תיתועמשמ הדימב םימה תולע תא

תולע ,ליעל ןיוצש יפכ .RO-ל תואצוהה לש תיסופיט תוגלפתה הארמ 8 רויא
היגרנאה תולעש איה הכרעהה ללכ ךרדב .תללוכה תולעהמ 40%-כ הווהמ היגרנאה
ןובשחב תחקול הליגר חוכ תנחתב רוציי תולע .טאווליק/טנס 7-6 ןיב הענ
למשח רציית הלפתהל תדעוימה חוכ תנחת .רוצייב םייתנועו םיימוי םייוניש
העודי וז הדבוע .טאווליק/טנס 4 תוביבסב לשמל ,רתוי הברה הכומנ תולעב
חוכ תונחתב שומישה .ההובג למשחה תכורצתשכ ,יתיישעת רוצייב םעפ ידמ תלצונמו
הנקב םילעפמ לש ףסונ ןורתי - םילודג םינקתמב קר ירשפא הלפתהל תודעוימה
MED תייגולונכטב הלפתהב תולעה יביכרמ תוגלפתה הארמ 9 רויא .לודג הדימ
רוקמ הז הרקמב יכ םא ,המוד היגרנאה תזילנא .(MWD) Dean et al .1995b לדגמב
םג ןוימד םייק ,ןלהל תוארל רשפאש יפכ .חוכ תנחתב ףדוע רוטיקמ עיגמ היגרנאה
.םירחאה םירטמרפב

תועצה לע תססובמ ,הכרעה) תונוש הלפתה תויגולונכט לש תויולע תאוושה :1 הלבט
(הנורחאל ועצוהש

RO
ץרפמ
הפמט
RO
VC
MED
MED
MWD
MSF
(רופגניס)
MSF


1350-1000
900-700
1000-950
660
900-1000
2300
1,200
1,500
/רלוד
/ק"מ
םוי
תולע
םינקתמה
56-45
92-68
95-87
46
85-75
150
125-110
ק"מ/טנס
תולע
רצומה


תויולע תא ללוכ אוה RO תדיחיב .דויצה אוה ולדוגב ינשה תולעה ביכרמ
היגרנא תרזחהל הניברוטה ,הובגו ךומנ ץחלב תובאשמה ,ץחלה ידוד ,תונרבממה
תויגולונכטב .לודג חטש תלעב הידמ ךרד ןוניס םללכבו םדקומה לופיטה יבלשו
תובאשמו תובאשמ ,םוקאו ידוד ,םוח תרבעהל םיחטשמל תוסחייתמ תויולעה ,דויא
אל םיביכרמה דחא תולע תדרוה ,הכורא המישרהש תויה .ב"ויכו תרנצ ,םוקאו
,םדקומה לופיטה יבלשב םירופיש םלוא .תללוכה תולעה לע תיתועמשמ הדימב עיפשת
הניברוטהו תובאשמה תוליעיב ,םיחלמ קוליסבו הרבעהב תונרבממה יעוציבב
לש תללוכה תולעה תא דירות ןכא ,(דויא תויגולונכטב) םוח תרבעהל םיחטשמבו
.םימה רצות

תויגולונכטה בורב ,ףסונב .םדקומ לופיט םירבוע הלפתה ןקתמל םיקפוסמה םימה
רמגב .רתויב הבושח הדוקנ - םימה תלוצינל תסחייתמ הניא תשרדנה היגרנאה תומכ
,ליכמה םיחלמ זיכרת ןקתמה קלסמ ,םירהוטמ םימ תקפהו םיסנכנה םימב לופיטה
ידי לע ךילהתה תוליעי תאלעה :תורחא םילימב .שומישל םינתינה םימ ,ןיידע
.םימה תולע תנטקהל ירקיעה םרוגה איה תלוצינה תלדגה

תוכרעמה תניחב .הב םירושקה םיברה םירטמרפה בקע ךבוסמ הלפתהה תלועפ חותינ
בור םלוא ,רתויב םיקיודמהו םיבוטה םיחותינל סיסב תווהל הלוכי תוליעפה
םינותנמ םג הבוט הכרעה לבקל רשפא .הז גוסמ עדימ קפסל םימיכסמ םניא םינרציה
ידי לע השענש חותינ הארמ 10 רויא .םילודג םימזימ לע תוחותפ תויורחת לש
גיצמ אוה .(Leitner et al .1998b) הפמט ץרפמ םזימל םיירקיעה םיעיצמה תעברא
רתוי לודג לעפמהש לככש רורב .וב רוצייה תולע לע לעפמה לדוג תעפשה תא בטיה
.ןכרצל ריחמה ןטקי -

םע) םינוש םימזי יפל הפמט ץרפמ םזימב םילפתומ םימ לש תוילנימונ תויולע :2 הלבט
םוי/ק"מ 94625 ,(סממ רוטפ ןומימ

30 ךשמב תעצוממ תולע
ק"מ/רלוד הנש
הנושארה הנשב תולע
ק"מ/רלוד
םזיה
0.65
0.54
םי-ימ תלפתהל הדירולפ 'בח
0.60
0.53
הדירולפ םימ יפתוש
תויגולונכט)
(IDE
תא סנוסרפ
0.67
0.56
תופתוש י'גרנא סרגורפ 'בח
סקינוי
0.55
0.45
- TIC - רטסבו תא ןוטס
סיטיליטוי סזיטיסדיתעל םינוויכ

קפס ןיא ,ירחסמ סיסב לע םימ תוקפסמ ןהו ולשב הלפתהה תויגולונכטש יפ לע ףא
םדקמו תולעה תא דירומ שדח חותיפ לכ .הדימלה תמוקע הלעמב תומדקתמ ןיידע ןהש
ידכ חותיפו רקחמ תוינכתב עיקשהלו ךישמהל בושח .המידק דחא דעצ ךילהתה תא
,םישדח םינקתמב העקשהב ןומט ןורתפל חתפמה .םימה רוציי תולע תא דירוהל
םינוויכ רפסמ .רקחמ ינוכמ םע הלועפ ףותישו םימזי ןיב תישפוחה תורחתה תלדגה
.ןלהל םיטרופמ דיתעב חותיפו רקחמל םיירשפא

.ויד ןבומ וניא RO תונרבממ תועצמאב םיחלמ תייחדלו םימ תרבעהל ןונגנמה
ההובג המירז תולעב ,תושדח תונרבממ חותיפל עייסת תירלוקלומה המרב ותנבה
.םיחלמ קוליסל רתוי הבוט תלוכיו רתוי

םירושק םניא תונרבממ תלעפהב רתויב םירקיה םיבלשהש איה העודי הדבוע
.םימה רוציי תולע תדרוהל חתפמה איה תלוצינה תלדגה ,ךכיפל .םימה תלוצינב
,םירקי תוחיטב ימרוג תפסוה תשרוד םינמוימ אל םידבוע ידי לע תוכרעמה תלעפה
היצמוטואב שומיש ,םינמוימ םידבוע תלעפה .םדקומה לופיטב םיפסונ םיבלש ומכ
.םימ רוציי תולע תדרוהל םורתל תויושע רתוי תומכחותמ תורוקיבו

יתש .RO-ה ךילהתמ רתוי ההובג תוכיאב םימ תורציימ MED-ו VC תויגולונכט
ןיטקהל ,םוח תרבעהל םיחטשמה תא רפשל שי ;חותיפ ךשמהל תוקוקז תויגולונכטה
.תפסונ רקחמ תדובע השורד ןאכ םג .היגרנאה תוליעי תא רפשלו דויצה לדוג תא

,םישדח היגרנא תורוקמ שופיח לש םירושימב לפוטמ ותויה דבלמ ,היגרנאה אשונ
רבד לש ופוסב עיגי ,תילבולגה תוממחתהל תועגונה תויתביבסה תויעבה רופישו
.םיידיתע הלפתה ינקתמב םג בולישו םושייל

תלפתהב םירושקה םינושה םימוחתב רקחמ ינוויכל תרגסמ תוותהלו םכסל הרטמב
תדרוה גישהל תורומאה חותיפהו רקחמה יכרד לש תיתטיש הכרעה ןלהל תאבומ ,םימ
:םימ תלפתהב תיתועמשמ תויולע

היגרנאל השירדה תדרוה

םינוש היגרנא תורוקמ לש ילמיטפוא בולישל תוינכתו תוכרעמ חותיפ -
.תרחא ךרד לכב וא ליבקמב ,הלפתהה תויגולונכטב
;תוברועמ תוכרעמ (א)
;הרחתמ תולעב תויפוליח תויגרנא וא שמש תייגרנא בוליש (ב)
;הלפתהל תודעוימה חוכ תונחת (ג)

.םהינשל וא ,היגרנאה תבשהל וא הלפתה יכילהת רופישל תושידח תוינכת יוהיז -

תויחכונה תוימרתה תויגולונכטב םירופיש

םילכמ רוציילו םוח רבעמל םידגא רוצייל תויגולונכטו תוינכת חותיפ -
;רתוי תונטק תועקשהב

םוהיזב ,םיחלמ תעיקשב הטילשל ,םימב םדקומה לופיטל תורפושמ תוטיש חותיפ -
;יגולויב םוהיזבו

;םוח תרבעהל םיחטשמה לדוג תא םצמצל הרטמב םוחה רבעמ ימדקמ תלדגה -

.תומדקתמ הרקב תוכרעמ תועצמאב לעפמה יעוציב רופיש -

תויחכונה תונרבממה תויגולונכטב םירופיש

;רתוי םיכומנ הרדחה יצחלב רתוי םיבוט םיעוציב תוגישמה תונרבממ חותיפ -

;רתויב בוטה םדקומה לופיטה תגשהל תורפושמ תוטיש חותיפ -

;םינצמחמ םירמוחל תונרבממה תודימע רופיש -

םימב םדקומה לופיטב ןוניס-הרטלואו ןוניס-ורקימ בולישל תויורשפא םודיק -
;םיירוקמה

;הנרבממה ייח ךרוא תכראה -

;הנרבממה לש םיחלמה תייחד רשוכ רופיש -

.היגרנא תבשהל רתוי תוליעי תוניברוטו רתוי תוליעיו תולודג תובאשמ חותיפ -

תללוכה םימה תכרעמב הלפתהה בוליש

;תונרבממ תויגולונכט תועצמאב םימב רזוחה שומישה םוחת חותיפ -

םיכפש וא םימהוזמ םידקומו םילחנ רוהיט םירשפאמה םיכילהתב תודקמתה -
;םימהוזמ

תוצובקל םאתהב תונוש תויוכיא ילעב םימל שוקיבהו עציהה תומוקע חוליפ -
;היישעת לש םינוש םיגוסלו םינכרצ

וא תויצראה םימה תוכרעמב תונוש תומרב הלפתה לש בולישה תעפשה תקידב -
;םימל שוקיבהו עציהה לע תוירוזאה

.תילמיטפוא הלפתה םע תובלושמ םימ תקפסא תוכרעמל תושורדה תונבהה חותיפ -

םיחלמ יזיכרת קוליסב תורושקה תויתביבסה תויעבה םוצמצ

;"רורחש ספא" לש םיכילהתה חותיפ -

.םימב םדקומה לופיטב ושמשיש םייעבט םיפסות חותיפ -

תונקסמ

ךלוהה שוקיבה לשב רקיעב ,בושח בלשב םויכ תאצמנ םילפתומה םימה תיישעת
דבו ,האירב תורחתל תודוה תדרויו תכלוה רוצייה תולע .םייתוכיא םימל רבוגו
םימה תוכיאל רשאב חוכיו ןיא .רוצייה תוליעיו םיעוציבה םירפתשמ דבב
םימה תולע םנמא .רוצייה תולע םוחתב איה תירקיעה תודדומתהה - םילפתומה
םימב שמתשהל םמצעל תושרהל םילוכי םינוגראו םישנא רתויו הדמתהב תדרוי
םימב שומישה תא רשפאל הרטמב תולעה תייעב תא רותפל שי תאז םע .םילפתומ
.בורקה דיתעב גשות וז הרטמ םג יכ חינהל ריבס ;תינרדומ תואלקחב םילפתומ

רקחמב םירכינ םיימואל-ןיב םיצמאמ עיקשהל שי וללה םידעיה תא גישהל ידכ
עיקשהל שי ,םרב .הלא תומישמל םירסמתמה םיימואל-ןיב םינוגרא םימייק .חותיפו
ןהו םיליעפ םינקתמ תמקהב ןה - רוצייה וק ךרואל רקיעב - םיפסונ םיצמאמ
איה תפסונ הדוקנ .םרוציי תולע תדרוהבו ,םירוהט םימ רוצייל םילעפמ תמקהב
םיטביהב זכרתהל תבייח הניא דיתעב תוחתפתהה ;הביבסה תוכיא לע הרימשה
םיכזו םירוהט םימ רצייל רשפאו בושחש הארמ תילאבולגה הנומתה .דבלב םיינכטה
,ןהילאמ תושדחתמה תויגרנאב שומישה תא חתפל שי ,ךכיפל .הביבסב עוגפל ילבמ
ידכ תושידח תויגולונכט חתפלו ,בורקה דיתעב וא הווהב םימ רוציי םע רשק אלל
תויגולונכט יכ ןייצל שי .הלפתהה יכילהתמ עבונה הביבסה םוהיז לע רבגתהל
תלוספ לש תוסימתב ורוקמש םוהיזה תתחפהל בושח יעצמאכ םג ושמשי הלפתהה
.תיתיישעתתילילס הכירכב תונרבממה תולע תמגמ :6 רויאיגרד-בר דויאב םוח תרבעהב רופישה תמגמ :7 רויא
תוסחייתמ תונורחאה תודוקנה) םייקפוא תורוניצ םע
("םיטמוקמ" םיכנואמ תורניצ םע תינויסינ הדיחיל
הכופה הזומסואב םי-ימ תלפתה לש תויסופיט תויולע :8 רויאתועצמאב הלפתה תינכת לש תולעה יביכרמ :9 רויא
MWD לדגמב MED
תויולע בושיח .ןקתמב רוצייה תומכב תולתכ םימה תולע :10 רויא
RO י"ע םי-ימ תלפתה .הפמט ץרפמ םזימב םיעיצמה תעבראל
הדות תעבה
.וז הדובעב ותכימת לע ןוינכטה לש םימ רקחמל ןוכמל הדות
.ןותיעה תכרעמב גישהל ןתינ תורפס תורוקמ תמישרןוכמה ,ןיבר ש"ע הלפתהל הדבעמה שאר - טימס לאפר 'פורפ :רמאמה רבחמ תודוא
,לארשי ,32000 הפיח ,ןוינכטה תיירק ,תימיכ הסדנהל הקלחמה ,םימ רקחמל
.cesemiat@tx.technion.ac.il

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ