היישעתה תוליעפ רואל ןושיקה לחנ ימ תוכיא
הפיח ץרפמב רוהיטה ןוכמו
ץכ ןליא , ץיבומילוש יתמ , ירפ-לזייצ ישוש :תאמ
.21-17 םידומע ,(2001 לירפא) ,47 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

איכות מי נחל הקישון לאור פעילות התעשייה ומכון הטיהור במפרץ חיפה
ןכמ רחאל םינש שש .1995 תנש תישארב לועפל הלחה ןושיקה לחנ תושר
ומוקיש ךילהת רשאכ ,ורושאל לחנה לש ובצמ תא ןוחבל לחנה תושר הלוכי
הנכה יבלשב תואצמנ לחנה תודג חותיפו םוקישה ךשמהל תוינכותו לחה
הנושארה םוקישה תרטמ הרדגוה לחנה לש השקה ובצמ תורמל .םימדקתמ
תודג וחתופי ,לחנל ובושיש םייחה םע דבב דב .לחנה ימל םייח תבשהכ
לחת חתופיש קראפל ליבקמב .שפונו יאנפ תורטמל וכרוא לכל קראפכ לחנה
רוביצל סכנל דרטממ ךופהי לחנהו ,םימזי תכישמו תילכלכ תוליעפ םג
רפסמ תועצובמ ,ןויסנ תריבצו םוקישה תליחת רחאל ,םויכ .רוזאב ןכושה
תא גיצמ הז רמאמ .יתואיצמ רואב תושרה תורטמ תא תוביצמה תויוליעפ
םיירקיעה םוהיזה תורוקמ תריקס ךות ןושיקה םוקיש תויתייעב
.םתעינמו םמוצמצל םיטקננה םייעצמאהו

םוהיזה .תושרה לש תובושחה היתולועפמ וניה לחנה םוהיזב קבאמה
.םינש תורשע הזמ םייקתמ ןושיקה לש ינוציקה ובצמל איבהש יתיישעתה
ורתונ 1978 תנשב םימה ביצנ ידי לע "תוועמה ןוקיתל וצה" תאצוה תורמל
.ןושיקה לחנ תושר המקוה הז עקר לע .ןנורתפל תינכות אלל ןושיקה תויעב
םהבש ןושארה רשא ,םיטביה רפסמל וקלחנ םוהיזה רוגימל תושרה תולועפ
וטקננש תולועפה .םהב לופיטהו םיכפשה יאשונ לש יביסנטניא דומיל היה
לחנל םימירזמה תעבש לכב ועצובש םיכפשה ירקס לע וססבתה לעופב
תולאש תקידבל תושרה ישנא תא ואיבהש םיבר םיאצממ ולגתה םהבו
חוקיפה תדובע םע דחיו וז תרגסמב .זא דע ולאשנ אלש תושדחו תובר
ורכוה אלש לחנל םיכפש יאצומ ולגתנו היישעתה יכפש קמועל וקדבנ ,חטשב
לש הפיצר הרקב תחת וסנכוהו לעפמ לכב ודחוא לחנל םיאצומה .רבעב
להונ גהנוה ,ןכ ומכ .םיכפשה תקיפסל םיילנויצרופורפ ,םייטמוטוא םימגוד
תוליעפ הלחה ךשמהב .ןושיקל המרזהה תויוכיא לש חווידו הזילנא
לופיט תוינכות םודיקב הביבסה תוכיאל דרשמהו לחנה תושר לש תבלושמ
ונתינש םיכרעל לכ םדוק עיגהל הרטמב ,לחנל םימירזמה םילעפמל םיכפשב
הטילפ ינקת תעיבקב הכישמה וז תוליעפ ."תוועמה ןוקיתל וצ"ב ונמזב
תעבש לכל "ןושיקה לחנ ךרד םיל המרזה ירתיה" תרגסמב םילעפמל
.לחנל םייזכרמה םימירזמה

ינדפקה חוקיפה התייה םוהיזה רוגימ אשונב תפסונ תירקיע תוליעפ
ןיע תרמשנ וז תוליעפב .לחנה תודג ךרואלו םילעפמה יחטשב ימוימויהו
לכ תוהזל הרטמב רוהיטה ןוכמו היישעתה תוליעפ לע תושרה לש החוקפ
תויובייחתהה םויק תחטבה ךרוצל ,םילעפמה לש הרידסה םתוליעפמ הגירח
.לחנל םימירזמה לש


ןושיקה לחנל תומרזהה
ןוכמו םיבר היישעת ילעפמ ידי לע תובר םינש הז םהוזמ ןושיקה לחנ דרומ
םימירזמה ונתשה םינשה םע .בויבל הפיח םירע דגא לש םיכפשה רוהיט
ןוכמ :ןושיקה לחנל םימירזמ הונמש םייוצמ םויכ .םהיתומרזה יפואו לחנל
םיניפלוא למרכ ,םינשד ,תודג ,בידג ,קוקיזה יתב ,םילקימיכ הפיח רוהיטה
.(הפיח ץרפמ) םורטורפו

םינושה םירמוחה יזוכירו םיחלוקה תקיפס לע םילעפמה יחווידל םאתהב
ולאו ,לחנל ןוכמהו םילעפמהמ 2000 תנשב ומרזוהש םיסמועה ובשוח
םימהזמה תויומכב התחפהה תא םיגיצמ םיפרג העברא .1 הלבטב םיגצומ
.תונורחאה םינשה שמח ךרואל ,לחנל םימרזומה

.ןמשהו ילקאינומאה ןקנחה תמורת תאו ותקיפס תא ןיטקה רוהיטה ןוכמ
ןכו BOD -הו םיפחרמה םיקצומה תומרב ףסונ רופיש לח ךליאו 2000 ץיקמ
.תילוש המרל תמרזומה םיחלוקה תומכ הדרי

המיע דחיו ,םישדוח רפסמ ךשמל הקיפסה תא וניטקה םילקימיכ הפיח
יזוכיר םיגצומ אל סמועה ינותנב ,תאז םע .םימהזמה לכ יסמוע ודרי
לש עצוממה הבגהה ךרע .ןושיקל םירזמ םילקימיכ הפיח לעפמש הצמוחה
םרוג איה וז תינוציק תויצמוח .0.9 = pH אוה 2000 תנשב לעפמה יכפש
לעפמה .ןושיקה לחנב םויכ רתויב הרומחהו הרישיה העפשהה לעב םוהיזה
םירזמה ןכו ,לחנל תודבכ תוכתמו םיטנאירטונ לש ירקיעה םירזמה וניה
55% הווהמ םילקימיכ הפיח תומרזה עצוממ .ןושיקל תוצמוח לש ידיחיה
לחנל ומרזוהש ינגרואה סמועהמ 15% -ו םיפחרמה םיקצומה סמועמ
תקיפסב תשדוחמ היילע הלחה הנשה ףוס תארקל .2000 תנשב ןושיקה
.לחנל לעפמה

םאתהבו ,םהיחלוקב םיפחרמה םיקצומה תייעבב הנשה ולפיט קוקיזה יתב
.ילרנימה ןמשהו BOD -ה סמוע ודרי ןכ ומכ .םיקצומה סמוע דרי

ומרתו לחנל םרזוהש ינגרואה סמועה תא הנשה ולידגה הימיכויב תודג
.ונממ 40% -כ עצוממב

ילקאינומא ןקנחו ילרנימ ןמש ,םיינגרוא םיסמוע הנשה םירזה בידג לעפמ
.דקתשאמ םיהובג

.הנשה התנתשה אלו הכומנ םיניפלוא למרכ לש ותמורת

םיחלוקה תומכ הדרי '98 תנש זאמש םיפרגב תוארל ןתינ רוחאל טבמב
ןוכמ יחלוקב הניה התחפהה רקיע רשאכ ,50% -כב לחנל םימרזומה
תנש זאמ ,ןכ ומכ .הנשה דבלב 18,000 -ל י"קמ 60,000 -כמ ונטקש רוהיטה
,66% -כב םיפחרמה םיקצומה תומכ ןה לחנל םימרזומה םיכפשב ודרי '98
.80% -כב ילרנימה ןמשה ןהו 70% -כב ינגרואה סמועה ןה

2000 תנש עצוממ - ןושיקה לחנל תומרזהה לש ימוי סמוע .1 הלבט
לחנ תושרל םילעפמה יחוויד לש יתנש עצוממ פ"ע םויל ג"קב םינותנ)
(ןושיקה
כ"הס
ןוכמ
רוהיט
יתב
קוקיזה
למרכ
םיניפלוא
בידג
תודג
הימיכויב
םינשד
הפיח
םילקימיכ

32,772
17,343
8,305
599
551
1,146
1,407
3,421
תומכ
5,409
2,107
130
13
52
2,225
59
822
BOD
7,125
2,421
422
25
76
264
35
3,883
TSS
141.5
27.6
29.0
1.5
3.3
2.6
6.9
70.7
ןמש
ילרנימ
7.1
0.2
3.2
-
0.5
0.7
1.1
1.3
םיטנגרטד
1,376
34
-
-
-
-
229
1,114
NO3-N
1,161
637
13
-
19
205
4
282
NH3-N
3,060
915
13
-
19
289
284
1,396
N-כ ןקנח
1,376
202
-
-
-
64
12
1,098
P-כ ןחרז
0.1
0.0600.005

0.07
- Ag
ףסכ
0.6
0.0060.000

0.6
- As
ןסרא
0.8
0.0020.000

0.8
- Cd
םוימדק
4.0
0.2580.120

3.7
םורכ - Cr
3.6
0.4930.108

3.0
- Cu
תשוחנ
243.6
3.8554.949

234.8
לזרב - Fe
0.011
0.0040.002

0.006
- Hg
תיפסכ
3.2
0.1630.107

3.0
לקינ - Ni
1.1
0.0020.010

1.1
- Pb
תרפוע
0.03
0.0280.002


- Se
םוינילס
20.1
0.0380.121

20.0
- V
םוידנו
31.0
2.3860.489

28.1
ץבא - Zn


םיכפשב לופיטה ינקתמ חותיפו תועקשהה
רופישמ תורישי עבונ תומכה םוצמצו לחנל תומרזהה תוכיאב רופישה
:ןלהל םיגצומה ,םילעפמה תורצחב םיכפשב לופיטה ינקתמ

תוכיא רופיש ךרוצל תונוש תולועפ 90 -ה תונשב ועציב - קוקיז יתב
3 תלעפה ,לופיטה רשוכ תלדגה םיכפשב לופיטה ךרעמ תבחרה :םיכפשה
ןמש קיחרמה (Dissolved Gas Flotation) DGF גוסמ םיפסונ לופיט ינקתמ
ינש תיינב ,רורוואה ינגאב רורוואה תלוכי תלדגה ,היסלומאב אצמנה
.הכלוהה תרנצב קובקב יראווצ תחיתפו דחא לכ ק"מ 500 לש םיעקשמ
זקנב םיהובג םיזוכירב םיילרנימ םיקצומ תעפוה תובקעב ,2000 תנשב
תא רתפש הארנ רשא לורטינה לכימ חפנ לדגוה ,םימב לופיטל ןקתמה
.היעבה

לופיטל יזיפ-ויבה ןקתמה רופישל תולועפ תועצובמ 1994 תנש זאמ - בידג
לכימ תפסוהו םימרז תדרפה ידי לע הבוגו רפוש זאמ רשא ,לעפמה יכפשב
םיכפשב לופיטל טקיורפה ךשמה תרגסמב .ק"מ 5000 חפנב םוריח תריגא
יבוראנא לופיט רוטקאיר 2000 תנשב הנבנ לעפמה יחלוק תוכיא רופישו
טולייפ לחהו ,םייקה ןקתמב ללצמה חפנ לדגוה ףסונב .םיכפשב לופיטל
תפסות ימכ םתקפסא ךרוצל יטטסורטקלא לופיט ידי לע םיחלוקה רוזחימל
.רוריקה ילדגמל

לופיט לש ףיקמ ךילהתב תונורחאה םינשב אצמנ לעפמה - הימיכויב תודג
'98 -ב .pH לורטינל טרפ לופיט לכ ורבע אל ןיידע 1996 תנשב רשא ויכפשב
הנשה .רוהיטה ןוכמל םימרזומה לעפמה יכפשל יבוראנא לופיט ןקתמ םקוה
אצומה רדסוה ןכו ,ק"מ 1000 -כ לש חפנב pH לורטינו הריגא ילכימ ונבנ
.יטמוטואה םגודהו הקיפסה דמ לש תשדוחמ הנקתה ךות ,לחנל

םיכפשב לפטי רשא יבוריא לופיט ןקתמ תמקה לעפמה םייסי 2001 ילוי דע
.ןושיקה לחנל םימרזומה

ןכ-ומכ .ויכפשב לופיטל בא תינכות '90 -ה תונש תיצחמב ןיכה םינשד
יכפש תומכ המצמוצ ךכבו ,75% -כב ותוליעפ יחטש תא לעפמה םצמצ
.םייקה םיכפשב לופיטה ןקתמ לש לופיטה תלוכיל רתוי ומאת ולאו לעפמה
םיטקיורפ ועצובו ,ליעפ רולכו הינומאל לופיט ןקתמ םקוה '98 - '99 םינשב
יפיטשת ףוסיא חטשמ) םיטנאירטונב םוהיז תורוקמב לופיטל םיפסונ
.(לעפמה

,ויכפשב תיתשבי לופיט תינכותב לעפמה לחה '96 ינויב - םילקימיכ הפיח
תתומע םע הרשפה םכסהו הביבסה תוכיאל דרשמה םע םימוכיסה תובקעב
םינש רפסמ לע השרפנו תיבלש בר תינכותה .ןושיקה יגיידו ןידו עבט םדא
תוכתמה ללכ עוקישו pH -ה לורטינ רשאכ ,2001 תנש ףוסל םינמז חול םע
תדרוה :םניה ועצובש תולועפה ירקיע .וז תינכותב ןורחאה בלשכ רתונ
,חטשה יכפש םוצמצ ,ילרנימ ןמש תופילד םוצמצ ,הינומא לש רוקמב םוהיז
תריגא תכרב התנבנ ,תופיטש ךרוצל רוריק ימב שומיש ,הקיפס ידמ תנקתה
,לעפמב תוליעפ ימי ינש לש חפנ - ק"מ 12,500 לש חפנב םוריחל םיכפש
תודבכ תוכתמב לופיטו (K ןקתמב) טרטינב לופיטל ץולחה ינקתמ ולעפוה
הצובב לופיטל יתשביה ןקתמה לעפוה 1999 תליחתב .(P-35 ןקתמב)
ותלועפ תא לחה טרטינב לופיטה ןקתמ .םיל הצובה תלטה הקספוהו
לכוי אלו תבשוה ןקתמה תוינאכמו תויגולונכט תויעב בקע ךא ,'99 תליחתב
לורטינ רשפאמה ,שדח חטש יכפש רוב לעפוה 1999 ףוסב .תוליעפל סנכיהל
עלסב שמתשהל רבע לעפמה .ולא םיכפש תוכיא לע רתוי הבוט הרקבו
םלגה רמוחל סחיב הברהב ךומנ תוכתמ זוכיר לעב ,היסורמ אבוימ טאפסופ
ןוגכ ,תודבכה תוכתמה יזוכיר תא 40% -ב דירוהל הרטמב ,ימוקמה
ןנכותש ןקתמה םוקמבו (לעפמה בייחתהש יפכ) ויכפשב ץבאו םוימדק
.P-35 ןקתמ יכפשל רוקמב

לופיט עצובי 2001 תנש ךלהמבש לעפמה בייחתה םיכפשב לופיטה תינכותב
תושר .תוכתמב לופיטו םיקצומ עוקיש ,pH לורטינ אשונב P-125 ןקתמ םרזב
יזוכיר רחא רקיעבו לופיטה תינכות עוציב רחא בוקעל ךישמת לחנה
לופיטה ןקתמ תסינכ יא בקע ולפוט םרט רשא טרטינה יזוכירו ,תוכתמה
.הלועפל

תוכרעמל היזיוור טקיורפ עצובו ןנכות תונורחאה םינשב - םיניפלוא למרכ
תריציו םיגירח םימרז לש הטילקו לופיט ורקיעב ללכש ,לעפמב םיכפשה
הנשה ומקוה וז תרגסמב .לופיטה ןקתמל ותסינכ ינפל דיחא םיכפש םרז
םימרזומה ןליתאה ןקתמ יכפשל) ק"מ 3000 חפנב דחאה ,הריגא ילכימ ינש
תרזג יכפשל) ק"מ 6000 חפנב ףסונ לכימו (לופיטל קוקיזה יתבל
.2000 רבמבונב ותצרה תא םייס שדחה ךרעמה .(םירמילופה

תיבלש בר הבחרה תינכותב ןוכמה אצי 1996 תנשב - רוהיטה ןוכמ
לופיט תלוכי רשפאתש ,הצובבו לזונב תלפטמה ,('93 - '94 םינשב הננכותש)
ןוילימ 30 -כ לש תללוכ העקשהב ,םויל םיכפש ק"מ 120,000 לש הקיפסל דע
לש ותצרה הלחה הנשה ילויב .20/30 לש תשרדנה תיסיסבה תוכיאל ,רלוד
תרגסמב .ולש לופיטה תלוכי אולמל ןוכמה תא איבה רשא ישילשה לודומה
4 ופסוהו (םילכעמ) םייבוראנא םירוטקאיר 2 ונבנ הצובב לופיטל טקיורפה
הביאש תנחת התנבנ .היינבב תואצמנ תופסונ םייתש רשאכ ,שוביי תונוכמ
.םיינאכמ םיבוגמ לש שדח ךרעמ ןכו םיימלוגה םיכפשל השדח תיגרוב
.תלעפושמה הצובה לש ןשיה לודומה גרדוש ףסונב

-ב הפיח ריעה שארו הביבסה תוכיאל הרשה ידי לע ךנחנ שדחה ןוכמה
לע םירמוש 2000 ץיק זאמ ןוכמה יחלוק .דבוכמו ימשר סקטב 5.12.00
לככ ןולובז קמעו לאערזי קמעב היקשהל םיבשומו הבוט תינוינש תוכיא
.תאז תורשפאמ םיחלוקה תכלוה תוכרעמש

ןוכמל םימרזומה ויכפשל לופיט ןקתמ לעפמל (הפיח ץרפמ) - םורטורפ
םיכפשה תטילק תכרעמ רופישל טקיורפ עצוב 1999-1998 תנשב .רוהיטה
2000 תנשבו ,הרודגל םימרזומה םיכפשל הדרפההו עוקישה רוב תלדגהו
יפילחמ ןונערמ תחלמת לש דבלב םויל ק"מ 2 -כל הרודגל המרזהה המצמוצ
םתעגה תעינמו םימהוזמ םשג ימב לופיט טקיורפ עוציבב אצמנ םויכ .םינוי
.הרודגה לחנל

ךרד '90 -ה תונש עצמא זאמ םימרזומ לעפמה יכפש - םינקתמו םינמש זפ
-ל רבעמ םשג תופוסב ,ףרוחב .ינוריעה רוהיטה ןוכמל םיכפשב לופיט ןקתמ
רופיש ךרוצל .הידעס לחנל רקובמ ןפואב יליע רגנ ימ םימרזומ ,מ"מ 50
,ק"מ 4000 חפנב םוריח תריגא לכימ 1995 תנש ףוסב הנבנ רגנה ימ תוכיא
תויושרה רושיאל שיגה לעפמה .1997 תנשב ףסונ ק"מ 2500 חפנב לכימו
םיכפשה יגוס לכל ןורתפ ןתית רשא ,ויכפשב לופיטל בא תינכות 2000 תנשב
.תושירדל םאתהב םיחלוקה תוכיא תא רפשתו לעפמב


ןושיקה לחנ ימ תוכיא
ובצמ רחא בקעמל םיבר םיעצמא הנש ידימ העיקשמ ןושיקה לחנ תושר
הדש תוקידב לש ףטוש יעובש רוטינ :םיללכנ הז ללכב .לחנה לש יתביבסה
רוטינו לחנה תיעקרק רוטינ ,(ויתסו ביבא) ףיקמ יתפוקת רוטינ ,לחנה ימב
לחנה תושר ידי לע תומסרופמ םינושה םירוטינה תואצות ללכ .יגולויב
רתאב ולא םינותנב ןכדעתהל לוכי רוביצה ליבקמבו ,םייעוצקמ םימרוגל
.(www.kishon.org.il) תושרה לש טנרטניאה

הדעו העבק ומוקישל ץמאמהו לחנה ימ תוכיא רחא בקעמהמ קלחכ
.לחנה ימ תוכיאל יתביבס ןקת ןושיקה לחנ תושרב הזכורש תידרשמ-ןיב
םימ תוכיא לש םייתביבסה םידדמה תיברמל םיירפסמ םיכרע עבק ןקתה
רשפאל וניה ןקתה דעיש הדעווה העבק םאתהב .לחנל םייח ריזחהל הרטמב
.ףוחה ילחנל תינייפואה תיטווקא תיגולוקא תכרעמ לש ימצע םויק תלוכי
.יתביבסה ןקתב ועבקנש םיכרעל םיוושומ לחנב םירוטינה יאצממ

לחנ דרומ ימ תוכיא רופיש לש ,םייתנשכ הז תיפצנה ,המגמה הכשמנ הנשה
תורוקמש ךכמ עבונ רופישה .תוהובג םוהיז תומרמ ןיידע לבוסה ,ןושיקה
םוצמצו םהיכפשב לופיט לש ךילהתל תונורחאה םינשב וסנכנ םוהיזה
.לחנל תומרזומה םיחלוקה תויומכ

ראשיי אוהו תוחרזב םוהיזל םרוג ,רוזאה לש יאלקחה יפואה ,לחנה הלעמב
ןכ ומכ .אשונב לופיטל תללוכ תיתכרעמ הלועפ עצובת אל דוע לכ וניעב
קמעמ יעקרק תתה זקנה בקע ,םיחילמ םתויהב םג הלעמה ימ םינייפואמ
.םיירטינס םיחלוקמ עיגמה ילאיבורקימ םוהיזבו ,לאערזי

הברהב הבוטה תוכיאב םיאצמנ ,ץרפמל לחנה םרוז וכרד ,ןושיקה למנ ימ
.תובוכרתה תצקמ עוקישו םיה ימב לוהימה בקע ,לחנה יממ

לש וכרואל ךתחב ,לחנה ימ תוכיא לש םינוש םיכתח םיגיצמ םיפרג העברא
:תוידוחי תודוקנ לע םינשה ךרואל בקעמב ןכו ,לחנה
ןקתל האוושהבו TOCBOD ידי לע ינגרואה סמועה גצומ 5 רויאב *
לחנה הלעמ תונחת תיברמ .ל"גמ 20 - BOD שרודה םימ תוכיאל יתביבסה   
חתפו ןבאה ףיצר תונחת) למנהו (רשנ תוכרב יריאה רשגה דע שארה לפממ)   
הפיח ךפש) לחנה דרומבש דועב ,תוביציו ןקתב תודמוע (םילגה רבוש   
ילעבו םיהובג םיכרעה (ןומיס סוילוי רשגו תורדתסהה רשג ,םילקימיכ   
.הלודג ןקת תייטס   

שארה לפמ טלוב .לחנה לש וכרואל םיטנאירטונה יזוכיר םיגצומ 6 רויאב *
לחנה ךשמהב .הובגה ילקאינומאה ןקנחה זוכירב ןינ'ג יכפש םימרוז וב   
םיזוכירה לכ םילוע לחנה דורמב וליאו ,םיכומנ םיטנאירטונה יזוכיר   
.רוהיטה ןוכממו היישעתהמ םימרזומה םיחלוקה תעפשהב   

דרומ םוקישל תירקיעה הלבגמה ןיידע וניה לחנה ימ לש הבגהה ךרע *
ידי לע גצוימ) לחנה הלעמבש הארנ ,(7 רויא) יתנשה pH -ה בקעמב .לחנה   
ךרוא לכל םיניקת הבגהה יכרע ןושיקה למנבו (רשנ תוכירב יריא רשג   
רשג ידי לע גצוימה) לחנה דרומב ילוי שדוח זאמ ,תאז תמועל .הנשה   
תוחפ ויה לחנה ימ הב הנש יצחכ רחאל ,םימה תויצמוח התלע ,(תורדתסהה   
תונורחאה םינשב ןושיקה לחנ תא תנייפאמה םימה תויצמוח .םייצמוח   
ןיטקה 2000 תנש תליחתב .םילקימיכ הפיח לעפמ תומרזה ידי לע תמרגנ   
תקיפסב הדיריה ומרג ץיקהמ .לחנל תומרזהה תאו ותקופת תא לעפמה   
ןוכמ ידי לע תוררחושמה תוטעומה םיחלוקה תויומכ ,הלעמהמ םימה   
תומכב הדירי תורמל) םילקימיכ הפיח לעפמ תמרזהל ליבקמב ,הפיח רוהיט   
.תויצמוחב תשדוחמה היילעל (יקלחה םלורטינו לעפמה יכפש   

ודדמנש יפכ ,תורדתסהה רשגב תודבכה תוכתמה יזוכיר םיגצומ 8 רויאב *
גיצמ הז ףרג .ימתירגול ריצ יבג לע ,םויה דעו 1997 תנשמ תושרה ירוטינב   
הלחהש תודבכה תוכתמה לכ יזוכירב לדוג ירדס ינשכב הדיריה תא רוריבב   
לכ יזוכיר ודמע ,2000 רבוטקואב ,ןורחאה רוטינב ,השעמל .1999 ויתס זאמ   
.לחנה ימ תוכיאל יתביבסה ןקתב תודבכה תוכתמה   


םוכיס
ומוקישבו לחנב ירוביצה ןיינעה .לארשי ילחנב םהוזמל בשחנ ןושיקה לחנ
ויתויעבל בחרנ םוסרפ ןושיקה לביק הנשהו ,םינשה םע רבוגו ךלוה
םתוליעפל רשקהו מ"תליהו תטיישה ילייח תאולחת .תושקה ןהיתוכלשהו
.רגמש טפושה תושארב תיתכלממ הריקח תדעו ידי לע תעכ תרקחנ ןושיקב

עדומ רוביצה ןיא ,הריקחה תדעווב םילועש םישקה םיאצממה תורמל
תואריהל הלחה רבכש תומדקתההו לחנה םוהיז תעינמל הברה העקשהל
.ומצע לחנב

םימהזמה לע ירוביצהו ידסממה ץחלה ךשמהש הנימאמ ןושיקה לחנ תושר
תנש ףוס דע .לחנה ימ תוכיאב הגרדמ תיילעל ,בורקה דיתעב רבכ ,איבי
ועיגי לחנל תומרזההו ,םיכפשב לופיטה ינקתמב תועקשהה ומייתסי 2001
.באשמל דרטממ לחנה תכיפה תא ורשפאיש ,תורהוטמ תוחלמת לש בצמל
ונאו ,ןושיקה לחנל הרישיה המרזהה קספות תזכורמו תפסונ העקשהב
אצומ רוניצב תורהוטמה תוחלמתה ומרזוי 2004 תנש תליחת דעש הווקת
.תימיה הביבסב העיגפ אללו תינדפק הרקב תחת ימי

לחנל בא תינכות לש התנכה הנורחאל המייתסה ,וז הפנע תוליעפל ליבקמב
ךנחנ ולא םימיב .המל'ג תמוצ רוזאב קראפ לש ותמקה ליחתתו ןושיקה
דומצב ,םנוד 30 -כ לש חטשב ,רטמ 500 -כ ךרואל לחנה לש וכפשב קראפ
ןפואב ןייצמו ןושיקה לחנ לעמ םוקישה לגד תא ףינמ קראפה .גידה ןגעמל
ףונמו ירוביצ סכנל החותפ םיכפש תלעתמ לחנה תכיפה תליחת תא ישממ
.חותיפל

:רמאמה ירבחמ תודוא
.ןושיקה לחנ תושר - ץכ ןליא ,ץיבומילוש יתמ ,ירפ-לזייצ ישוש

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ