םימ תרמשמ היינב
ןומרכ ימענ `פורפ , רימש ירוא `פורפ :תאמ
.20-19 םידומע ,(2001 לירפא) ,47 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

בנייה משמרת מים
םיננכתמל ףתושמ ,רקחמ ןוינכטב םיעצבמ ונאש תודחא םינש הזמ
WaSUP - Water Sensitive Urban) םימל שיגר ינוריע ןונכת לע ,םימ יסדנהמלו
לש ףוחה רפיווקאב םוהתה ימל הגאד אוה ירקיעה עינמה .(Planning
ךלהמב יכ יופצ .לארשיב ירקיעה חותיפה םייקתמ וילעמ רשא ,לארשי
רושימב רבכ םיבשויה ולאל םיבשות ןוילימכ ופרטצי תואבה םינשה 20
ידי לע ןרקיעב וחנוי אל חותיפה תומגמ יכ םיחינמ ונאו תויה .ףוחה
לש םיילכלכ םילוקיש ידי לע אלא םוהתה ימ לע הנגה לש םילוקיש
העיגפהש ךכ ינוריעה חותיפה תא תוחנהל ןתינ דציכ :ונלאש ,חותיפ
תונורקעה ,השיגה .רשפאה לככ הנטק היהת םוהתה ימ תוכיאו תומכב
םג םימישי תויהל םירומא וז הדובע תרגסמב םיחתופמה םילכהו
.יטאירפ רפיווקא לעמ חותיפ לח םהבש ,םירחא םירוזאב

תא ףיקמ ,אמייק רב חותיפ לש ביכרמ אוהש ,םימל שיגר ינוריע ןונכת
,םימב ליעי שומיש) םיילורדיהה םיטביהה תאו םייגולורדיהה םיטביהה
.(הנורחאל קוסעל ונלחתה םהב - םיכפשה קוליסו םימה תקפסא תוכרעמ
םה םיפסונ םיביכרמ) םוהתה ימב ונתדובע הדקמתה יגולורדיהה דצב
.(םימ יפוגו םילחנ

:"2020 לארשי" םייפלאה תונשב לארשיל תינכותה יפ לע
ר"מק 1900
ףוחה רפיווקא לעמ חטשה *

(30%) ר"מק 560
:םיבושייה ךותב חתופמ חטש הזמ *
1990 -ב    
(50%) ר"מק 912
2020 -ב    

:םיבושייה ךותב המוטא תיסכת *
(13%) ר"מק 240
1990 -ב    
(26%) ר"מק 500
2020 -ב    

לוחלחה ידספה תא ךירעהל ויה םייתסהש בלשב רקחמה תורטמ
תורשפאה תא ןוחבלו ,םויה תלבוקמה תנוכתמב היינב ידי לע םימרגנה
ונרקס ,ךכ םשל .םימל השיגר היינב ידי לע הלא לוחלח ידספה תנטקהל
,ץראב תויגולורדיה תוריקח לש םיאצממ ונחב ,תימלועה תורפסה תא
.תורחא תוצראב תומוד תומגמב םילעופה םימרוג םע ונצעייתהו

םימוטאה םיחטשה תסורפת לש תיריפמא הקידב ונעציב ,ןכ ומכ
תא תגציימכ ,םנוד 560 החטשש ,ןויצל ןושארב םינג תיירק תנוכשב
.תונורחאה םינשב לארשיב תולבוקמה עקרקה תיסכתו היינבה תנוכתמ
,חתופמה חטשה םוטיאל תרבוגה הייטנה תא תפקשמ םש היינבה
םיחטשבו םיבחרנ הינח ישרגמב םג אלא םיניינבב קר אל הסוכמה
םילבוקמ םילדומ ונלעפה הנוכש הינותנ לע .םינוש םישומישל םיפצורמ
רובע דחוימב החתופש היצלומיס תינכות םגו (SCS, SWMM) היצלומיס לש
היינבה יחטשב לוחלחה ידספה תא דומאל הרשפא וז הריקח .הז רקחמ
תוכיא תא ךירעהל תנמ לע תורפסה ןמ םינותנב ונשמתשה .םירוגמל
.הלא םיחטשב עקרקל רדחותש םימה

לע היינבו חותיפ בקע לוחלחה דספה היה 1990 תנשב יכ םירומ וניאצממ
תנשבו ,הנשל ק"מלמ 70 -כ (יעבטה בצמל תיסחי) ףוחה רפיווקא ינפ
.הנשל ק"מלמ 150 ידכל (חותיפה תנוכתמב יוניש אלל) עיגי אוה 2020
םימה ךרע) ק"מל טנס 65 דע 25 לש חווט יפ לע ,הלאה םימה ךרע
ינוילימ 15-45 אוה ,(הלפתהה תולעל דע ,םויה ליעי תוחפה שמתשמל
.2020 -ב םירלוד ינוילימ 30-100 -ו 1990 -ב םירלוד

םיעצמא ליעפהל רשפא רפיווקאל לוחלחה ידספה תא ןיטקהל ידכב
ורקמה תמרבו (הנוכשו ןנבמ) וזמה תמרב ,(ורצחו ןיינב) ורקימ תמרב
םשגה תליפנ םוקמל רשפאה לככ ךומס םימ תרדחהש ןוויכמ .(ריע)
ונדקמתה ,(תופסונ תוביסמ ןכו) התואנ היהת םתוכיאש החיטבמ
.ורקימה תמרב דחוימבו ,תונושארה תומרה יתשב םיעצמא תקידבב
תא יתועמשמ ןפואב ןיטקהל ןתינש ,ונאצמ היצלומיסה תוטיש תרזעב
וליפאו 60% לש הנטקה - חטשה םוטיא ידי לע םימרגנה לוחלחה ידספה
תא וילא םירבחמו רידח חטשכ שרגמה ןמ 10% -כ םיריאשמ םא 70%
רושימ ינפ לע .(םיפצורמ םיחטשמ זוקינ ,תוגג יבזרמ) םוטאה חטשה
ק"מלמ תורשע המכ לש ףקיהב לוחלח דספה עונמל ןכל ןתינ ולוכ ףוחה
.הנשל

:ןונכתה תויחנה
10%-15% תוחפל ,היינב שרגמ לכב רידח/יונפ חטש קיפסמ תראשה
.וחטשמ
*


םיבזרמ רוביח - םימ ילחלחמ תווקיה ינגאל םייונב םישרגמ תכיפה
,רצחל ביבסמ מ"ס 20 הבוגב תוריק ,םירידח םיחטשל םיזוקינו
קזנו תופצה ,תיגולורדיה תוחונ יא תעינמל תוסחייתה ךות - םיעופיש
.תולודג תופוסב רגנ יפדוע תאצוהו ,תויתשתו םינבמל
*
עצוממה ךרעה ןדמוא) עקרקה לש לוחלחה תונוכת לע הרימש
לש בוברעמ תוענמיה ידי לע ,(העשל מ"מ 30 אוה ףוחה רושימב
םירמוח םע בוברע ,המיאתמ הניג תמדאב שומיש ,ןיינב תלוספ
.םיחחתמ
*
ןיא רשאכ ,(השבי ראב ,הרדחה תלעת) הרדחה ינקתמ לש תפסות
.םיפדוע תטילקל תפסותכ וא רידח חטש קיפסמ
*


וזל המוד תיגולורדיהה םתוגהנתה .םיירוביצ םיחטש לש המוד ןונכת
םימרוגה תטילשל רתוי םינותנ םה ךא ,םייטרפ םישרגמ לש
הרדחהה ינקתמ תא קזחתלו םיקהל רתוי לק ןכלו ,םיירוביצה
.םהיחטשב
*
:םיפסונ םילוקיש
.חטשב תודידמ תועצמאב ששאל שי תויצלומיסה תואצות תא
תובר תודידמ תושורד ךא ,הנורחאה הנשב תאז תושעל ונלחתה
.םינוש היינבו עקרק יאנתב תופסונ
*תודחא תודוקנב רגנה ימ תוכיא תא םיקדוב םג ונא וז תרגסמב
.םהלש המירזה לולסמ ךרואל
*


ךרעיהל שי ,ל"נה ןונכתה תויחנה ומשויי םהבש ,תומוקמ רפסמב
לוחלחהו רגנה ימ תויוכיאו תויומכ ,תוקיפס לש תודידמ עוציבל
תנמ לע ,"תויחנהה יפ לע היינב" תמועל "לבוקמכ היינב" לש םיאנתב
.םיבושיחה תואצותל יריפמא תומיא לבקל
*
םיחטשבו תורצחב עקרקה לש תורידחה תונוכת רחא בקעמ שורד
.ןמז ךרואל םיינוריע םיירוביצ
*


הז םרוג .זוקינה תוכרעמ תא ליזותו ןיטקת רגנה תויומכ תנטקה
תוננכותמ הלא תוכרעמ .תויושרלו םיחתפמל ירקיע ןברדמ תויהל יושע
ליעלש תויחנהה יפ לע ןונכתה תעפשהש הנעט שיו ,איש תוקיפס תרבעהל
תוצראב יכ עודי .הקידב ןועט הז אשונ .אישה תוקיפס תא ןיטקת אל
תנטקהל יעצמאכ םימ תרדחהב בחרנ שומיש השענ (ןפיב לשמל) תורחא
.אישה תוקיפס
*


יעקרק לעה רגנה תויומכו תוקיפס תנטקה םאה הרקמ לכב ןוחבל שי
.רגנה זקנתמ םהילא םילחנב תיגולוקא היעבל םורקל הלולע
*


םושייב םינינועמו ,םיפסונו הלא םינוויכב רקחמב םיכישממ ונא
הלועפ ףותישבו םיננכתמו היינב תורבח ,תויושר ידי לע תויחנהה
.חטשב םייוסינהו רקחמה םודיקב

ודבעש םימלתשמה םהיניב ,ךשמנה ץמאמל םימרותו ומרת םיבר
ןורש ,רטבנורק האל ,רניטסיפ-ןורימ תילגס :אשונה לע ונתיא םידבועו
ויהש ,יתרג ימר תושארב ףחסה רקחל הנחתה תווצ ,ןיול הנא ,ץכ
לימרוב לאומש ר"ד ,ץעוי סדנהמ - רלסק רנבא ר"ד ,אשונב םיצולח
יבצ-ןב הירא ר"ד ,ןוינכטב םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפהמ
דמלמה ,ןוירוג לאגי ,םימה תוביצנמ בג לארשי ר"ד ,יגולוריהה תורישהמ
,דוד יזוע ,םידומילה תינכותל השיגה תא סינכמו ןוינכטב סוקינ תסדנה
םיטביהב קסעש ,ןמדלוג סינד ד"וע ,םיסדנהמל זוקינ יסרוק דמלמה
ןחבש ,ןוינכטב תיחרזא הסדנהל הטלוקפהו ןומרא טרבור ר"ד ,םייקוחה
קסעש ,ינקלוו ןוכממ ןילוסא לאומש ר"ד ,רגנה ימ תוכיא אשונ תא
םילגמה ,תוחתפמ תורבחו ףונו ריע יננכתמ ןכו ,תועקרקה תורידח אשונב
.הקיטקרפל השיגה תורדחהב ןיינע

,"הרגשל ימעפ דח עצבממ :םימב ןוכסיח" סנכב האצרה ךותמ רמאמה *
,םילכירדאהו םיסדנהמה תכשל לש םימה יסדנהמ תדוגא ידי לע ךרענש
.2001 ץרמב 6 -ב ,םימה תוביצנ ףותישב

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ