תואלקחו םימ
ולסכ באוי `פורפ :תאמ
.25-22 םידומע ,(2001 לירפא) 47 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

תואלקחו םימ

שומישה .הנשל שפנל ק"מ 7000 אוה םלועב םיקותמה םימה תויומכ לש ןדמואה
םירשעה האמב .וזה תומכהמ תירישעכ קר ,הברהב ןטק היישעתו תיב יקשמ ,היקשהב
הטאה שי םויה םלוא .םילודג םיקחרמל םימ לש הכלוהו הסיפתל םיבר םילעפמ ונבנ
לש תישונאהו תיתביבסה תולעב הרכהה תרבוג :םירכס תמקהב דחוימב ,חותיפב הבר
ליבקמב .תודבכ תועקשה םידדועמ םניא םה םג םיכומנה ןוזמה יריחמו ,םירכסה
,תובר תוצראב םוהתה ימ תוכיאב הערהה תכלוהו הרימחמ םילודגה םילעפמב הטאהל
.דיתעב םימה תקפסה םוצמצ ףאו חותיפה תריצע הפכת וזה הערהה םג

תשמתשמ הירוסבו םירצמב תואלקחה .1 חולב םכוסמ ונלש רוזאב םימה בצמ
לש םימושגה םיקלחהמ הלא תונידמל םימרוזש תורהנ תוכזב שפנל תולודג תויומכב
דחוימב ,הברהב ןטק תואלקחב םימב שומישה םירחאה תומוקמב .םהלש תווקיהה ינגא
.ש"ויו הזעב םינכשה לצא

גצומ 1 רויאב .הבר תונושהו םיטעומ םיעקשמה ,רבדמה לובג לע תבשוי לארשי
.םילודג תומושגל תונוחש םינש ןיב םילדבהה .םינש 150 -ל םכשב םשגה לש רוזחש
-ל ענ עצוממ ןמסמ רויאב םודאה וקה .הנשל מ"מ 672 אוה הלוכ הפוקתל עצוממה
ופלחתה תושבי תופוקת .םירכינ חווט יכורא םייוניש לע עיבצמ אוהו ,םינש 25
.תומושג תופוקתב
םידחא םירקמ ויה .תונוחש םינש ףצר לש תופוקת תונמסמ רויאב ומשרנש םינשה
אולמ תא םילצנמ ונא ןהב - תיסחי תורחואמ תופוקתב קר ךא ,רבעב הלאכ
םירומח םירבשמל ףצר יעוריא םימרוג - הזמ רתוי ףא ילואו םימה לאיצנטופ
.(הלא םימיב בושו 1991 תנשב)

תדוגא לכ .םיילופונומ םיתורישב ןייפואמ םימה קשמו ,ירוביצ באשמ םה םימה
"תורוקמ" תרבחו ,תורישה ילבקמל תכייש איה םא ףא ,ימוקמ לופונומ איה םימ
לוהינב םיאצמנו רוביצל םיכייש םימהש קוחה עבוק ןכ לע .יצרא לופונומ איה
הז ןיינעל בושנ .יטילופ ץחל אושנל םימה קשמ תא השוע הנידמה לוהינ .הנידמה
.ךשמהב


היתונכשו לארשי 1: חול
הזע
ש"וי
ןונבל
הירוס
ןדרי
םירצמ
לארשי

0.75
1.1
3.0
14.7
5.5
62.9
5.5
הייסולכוא
:חטש
185
1,697
1,890
49,390
2,150
32,460
4,350
דבועמ
115
95
880
10,130
640
32,460
1,930
היקשהב:םימ
89
115
1,293
14,410
984
55,100
1,951
לכה ךס
65
80
875
13,600
737
47,400
1,259
תואלקח
117
105
444
1,017
246
913
355
שפנל


:תורעה
ינוילימב םימ ;םימנוד יפלאב היקשהבו דבועמ חטש ;םינוילימב הייסולכוא .1
.הנשל ק"מב שפנל םימ ;הנשל ק'"מ
.90 -ה תונש עצמאל םינוכנ םינותנה .2

תימוקמה הקפהה ןדיע .2 רויאב םיירקיע םיווקב תראותמ םימה קשמ לש תוחתפתהה
,םויה לש םיריחמב ,הקפסהה תולע .הנידמה לש תונושארה םינשה 15 תפוקתב היה
רשפיא אוהו ,60 -ה תונש עצמאב לעפוה יצראה לעפמה .ק"מל ח"ש 0.50 -כ התיה
ונא התע .ק"מל ח"ש 1.20 -ל הבורק תולעב ,הנש/ק"מלמ תואמב הקפסהה תבחרה
,תוכרעהה יפל ,היהת םיפסונה םימה תולע וב הלפתה ןדיע תארקל רבעמ תפוקתב
גצוימש ,םימל שוקיבה םג חתפתה םימה ילעפמ חותיפ םע דחי .ק"מל ח"ש 3.60
.B םוקעב תיחכונה הפוקתה רובעו ,2 רויאב A שוקיב תמוקעב 50 -ה תונש רובע
ךא ,הבשה ילעפמ םימקומ ,םייעבט תורוקממ םימ לוצינל םילעפמה חותיפ םע דחי
רבעמה םע הנילעתש תובכרומה ריחמה תולאשב לפטנ אל ןכ .ןאכ םהב ןודנ אל
.הלפתהה ןדיעל

דחוימב ,םייעקרק תתה םירגאמב םימה תוכיאב תרכינ הערה הלח םינשה ךשמב
ימב היקשה ןה הערהל תוביסה .הזעל דעו יברעמה לילגהמ ,ףוחה ךרואלש םירגאמב
םעפ אל רבסומ רתיה לוצינ .רתי לוצינו תרחא תישונא תוליעפ ,ןושיד ,תרניכה
תא גיצמ 3 רויא .תולודג םימ תויומכ ךורצל םישקבמש םיאלקחה לש יטילופ ץחלב
.תוסכמל תיסחי תואלקחב םימה תכירצ

לחה .םהלש םימה תוסכממ רתוי םיאלקחה וכרצ 80 -ה תונש תישארו 70 -ה תונשב
ןכתיי .ףנעל תיפרצמה הסכמהמ תואלקחב םימה תכירצ הנטק 80 -ה תונש עצמאמ
קינעהש אוה ,תוירחאה וילעש ביצנה ךא ,םימה תוביצנ לע וצחל םיאלקחהש
ושמתשה אל םיאלקחה .תונורחאה םינשה 15 -ב םג תובחרתה תמגמב תוסכמ תואלקחל
תצירפ ללגב היה אל אוה רתי לוצינ היה םא םג .ריתה ביצנהש תומכה לכב
.תוסכמה

גצומש יפכ .תוילכלכ תוביסב ץוענ תוסכמל תיסחי םימב שומישה םוצמצל רבסהה
ליבקמב זאמו ,70 -ה תונש תליחת דע ביצי היה םימה לש ילאירה ריחמה ,4 רויאב
יריחמ תא ןה םיפקשמ םינותנה) םימה ריחמ הלע ,למשחהו קלדה יריחמב היילעל
.(תודוגא לשו םייטרפ לש ,תימצע הקפסהב תולע ןהו "תורוקמ"

םיפסכה תדעוו הלשממה םיפתוש הל תוינידמב םייוניש תופקשמ םיריחמב תודונתה
םימב רוסחמה ללגב םיריחמ תיילע לש התיה תיתנש ברה המגמה ךא ,תסנכה לש
ףסונב .1985 תנשב היצלפניאה תריצע םע הרבגוהש תוכימתה םוצמצ תוינידמ ללגבו
םינשה םירשעב דחוימב ,תואלקחה ירצומ לש םיריחמה ודרי ,םימה יריחמב היילעל
תלועפ .(םימה ינכרצ ,חמוצה יפנע ירצומ םה םילודיג ,4 רויאב) תונורחאה
,תואלקחב םירצומה יריחמב הדיריהו םימה יריחמב היילעה לש ,תבלושמה םיירפסמה
ןטק םינורחאה םירושעה ינשב .תוסכמל תיסחי םימב שומישה םוצמצל המרגש איה
.םימ ררחש םיחטשה םוצמצ .שילשב ןטק םירדהה חטשו םישילש ינשב הנתוכה חטש
םילעופ אלל .דנליאתמ דחוימב ,םירז םילעופ לש הקסעהה אוה ףסונ בושח םרוג
ףנעב הקוסעתל בושנ .רתוי דוע םינטק םימה תכירצו יאלקחה רוצייה ויה הלא
.ךשמהב

,שוקיבב לודיגהמ הבר עציה תובחרתה תפקשמ םיאלקחה םירצומה יריחמב הדיריה
.תורחא תונידמבו ונלצא
לש התישאר .תינרדומה הפוקתה לש תודחוימה תועפותה תחא איה וזה תובחרתהה
רצוימ ןוזמ ףיסוהל דמל םדאהשכ זאמו ,םינש ףלא 13,000 -כ ינפל תואלקחה
טעמכ ,ןטק היה לודיגה בצק םלוא ;הלדגו תישונאה הייסולכואה הכלה ,דיצו טקלל
םלועה תייסולכוא הנומ התעו ,םוצע לודיג לח תונורחאה םינשה םייתאמב .יספא
הירוטסיהה לש םינשה יפלא ךשמב יטיאה לודיגה ףא לע .שפנ דראילימ 6 -מ הלעמל
תוצצופתה םע ,התע אקוודו ,םויק ףס תמרב ,תצמוצמ םדאה תנוזת התיה תיאלקחה
רוקמ .תושפנה רפסמב לודיגהמ ריהמ בצקב ןוזמה רוציי לדג ,הייסולכואה
ףיסוהל ךרוצ ןיא .םייגולונכט םירופישבו תואלקחב תועקשהב הזה לודיגה
תא תאשלו ןוזמ קפסל ותלוכיו יפוס םלועה ,דעל ךשמיהל ולכוי אל הלא םיכילהתש
לודיגה לש הבורק הטאהל הביס תיארנ אל םייתניב ךא ,תלבגומ ישונאה םוהיזה
רוצייה תבחרהל ומרגי ,םילק ולו ,םיריחמ תיילעו רוסחמ .ןוזמה רוצייב
,תרגפמ ןיידע תואלקחה םהב תומוקמהמ המכבו ותוא תוליבגמ םויהש תונידמב
.רבעשל תוצעומה תירבב ,לשמל

םייונישה תומגמ .ריחמב הדיריב 5 רויאב תאטבתמ םלועב ןוזמה עציה תובחרתה
םגש ינפמ ןה ,םלועב תומגמל ,ללכ ךרדב ,תוליבקמ ץראב תיאלקחה הקופתה יריחמב
יגולונכט םודיקו תועקשה ללגב ןוזמה רוציי בחרתמ ,םירחא תומוקמב ומכ ,ץראב
םירושק ונא דחא דצמ .ימלועה קושהמ קתונמ וניא ילארשיה קושהש ינפמ ןהו
ינש דצמו ,ןוזמ תרצותו םיירט םירצומ לש יאלקחה אוצייה ךרד םלועה תואלקחל
רשקל ףסונ ץורע .ןמשו אופסמ ,םחלל םיניערג לש דחוימב ,אוביי ךרד אוה רשקה
םירקמבו םלועב םיעיפומש םישודיח םיצמאמ ונא .יגולונכטה ץורעה אוה ימואלניב
ינזו ףוטפטב היקשה :ךכל תוטלוב תואמגוד ;ונלשמ םישודיח םימרות ףא םימיוסמ
ךרד השענ לארשיב םייתיבל םיימלועה םיקוושהמ םיריחמה רבעמ .םימדקתמ תוינבגע
רושע תליחתו 70 -ה תונשב תרכינ הדימב הלע (ילאירה) הזה רעשה .ןיפילחה רעש
הארנכ הריבסמ הלעשכ ןיפילחה רעש לש היילעה .תופירחב דרי אוה זאמו ,80 -ה
םלועב םיריחמל תיסחי ץראב םייאלקחה םירצומה לש םיריחמה תדיריב ןותימה תא
לחש ףוסיתה) רתוי רחואמ ילאירה רעשה לש הדיריה םג ךכ ,1982 ינפלש הפוקתב
תילארשיה תואלקחב םיריחמה לש הדיריה ךשמה תא הריבסמ (80 -ה תונש עצמא זאמ
.תילילשה המגמה הנתמתה םלועבש ףא לע תונורחאה םינשב

,תואלקחב םימב שומישה לדג אל 70 -ה תונש עצמאמ לחה 3 רויאב וניארש יפכ
הקופתה .הדמתהב לדג יאלקחה רוצייה ,6 רויאב גצומש יפכ ,םלוא .ןטק ףא אוה
הטאההו ,50 -ה תונש תישארב התיהש הממ 16 וא 15 יפ םויה הלודג תיאלקחה
תוטישב תועקשההו יגולונכטה םודיקה .רויאב םירכינ אל םימב שומישב םוצמצהו
.םימב רוסחמה לע וסיכ תוממחו היקשה

,םיריחמה לש הדיריהו ,אסיג דחמ ,תואלקחב רוצייה לודיג לש תורתוסה תומגמה
.תואלקחב תוסנכהה לש תירוטסיהה תוחתפתהל דחוימ הנבמ ורצי ,אסיג ךדיאמ
םימולשתה תוחפ תוריכמה) קורי םוקעב ףנעב תוללוכה תוסנכהה תוגצומ 7 רויאב
ןהש ,םייאמצעה םיאלקחה לש תוסנכההו ,(ולוכ ףנעל םייונקה רוצייה ימרוג רובע
הרבג 1980 דע .םודאב - םיריכש םידבועל םימולשתה יוכינב תוללוכה תוסנכהה
העפשהה הרבג תונורחאה םינשה םירשעב .ולע תוסנכההו הקופתב לודיגה לש המגמה
.ותחפ תוסנכההו םיריחמב הדיריה לש

ךכ .ףנעהמ האיציה איה םיאלקחה םירצומה לש םיריחמב הדיריל םיאלקחה תבוגת
םיביסו ןוזמ קפסמ םיאלקח לש ךלוהו ןטק רפסמ הב תילכלכה תוחתפתהה תמייקתמ
םיאמצע - םיקסעומה רפסמ לדג (8 רויא) ץראב םנמאו .תבחרתמ הייסולכואל
לש האיציה הקזח דחוימב ;זאמ דריו ,1962 דע ,תובשייתהה תונשב - םיריכשו
היה ןורחאה רושעה לש שודיחה ,רכזוה רבכש יפכ .ןורחאה רושעב םיאמצע םיאלקח
האיבהש "תידנליאתה הכפהמה" וז ,תילארשיה תואלקחל םירז םידבוע לש הבר הסינכ
םידבועה םע .ונלש תואלקחב הריכשה הדובעה רועישב 60% דע לש לודיגל
.תושעותמה תונידמב תואלקחה תא םינייפאמש םיכילהתה םימצעתמ םידנליאתה
תא עונמל ןויסינב םהיקשמ תא םיביחרמ םירתונה ,םיבזוע םיבר םייאמצע םינרצי
םוקעב םיכרעה ןיב הנמה איה יאמצעל תעצוממה הסנכהה) םהיתוסנכהב הדיריה
.(8 רויאב םיאמצעה רפסמל 7 רויאבש

יפכ ,תאז לכבו .תואלקח ןאכ היהת אל םימ אללו ,רבדמה לובג לע םייח ונא
ףא הנורחאלו 70 -ה תונש תליחת זאמ הלדג אל תואלקחל םימה תקפסה ,וניארש
ןיב הנחבהב איה הלאשל הבושתה ?דציכ .התלעו הכישמה ףנעב הקופתה םלוא ,התחפ
םלוא ,תואלקחה סרהית טלחומ שבויב .םהלש ללוכה ךרעל םימה לש ילושה ךרעה
לש םוצמצ ,ינושאר ןדמוא יפל .תיסחי הנטק העפשה םיילושב תפסות וא םוצמצל
ןוילימ 200 דע 100 -ב ףנעה תקופת תא ןיטקי תואלקחל םימה תקפסהב ש"מלמ 100
.הקופתה ךרעמ םיזוחא ינשמ תוחפ ;הנשל ח"ש

רבדל םיברמ .תימלועל תילארשיה תואלקחה ןיב רשקה לע תפסונ הרעה ,םויסל
םימ אוביי םג שי ךא ,םירחא םייאלקח םירצומו םירדהב "םימ אוציי" לע ונלצא
ונא ,בושיחב םשג לולכנ םא .םיאבוימה םיניערגב דחוימב ,תולודג תויומכב
ש"מלמ דראילימ 3 -כ םיאביימו הנשל םימ ק"מלמ 600 -ל 500 ןיב םיאציימ
שורד םיניערג ג"ק רוצייל) ןשארב תירבה תוצראו םיעקשמו עקרקב תורישע תוצראמ
תא הנכמ ,הנורחאב ןאכ רקיבש ,הילגנאמ Tony Allan 'פורפ .(םימ לש דחא ק"מ
ןוכיתה חרזמה ,ויבושיח יפל ."םיילאוטריו םימ" םשב םירצומב םירבעומה םימה
ויה הזה רחסה אלל ותעדלו ,םלועב רחא רוזא לכמ רתוי םיילאוטריו םימ אביימ
ויה אל ןוכיתה חרזמה תונידמש ינפמ הברהב םיפירח רוזיאב םימה לע םיקבאמה
ךילהת לש ןפ דוע הנה .לדה םימה עציהב ןהיבשותל ןוזמ קפסל תולוכי
.הפירח תרוקיבל תובורק םיתיעל הכוזש היצזילבולגהתוכיאו ןוזמה ,תואלקחל הטלוקפה - ולסכ באוי 'פורפ :רמאמה רבחמ תודוא
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הביבסההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ