עבש ראב תעקבל ימורדה בגנהמ םימה ליבומ
רסיא הירא `פורפ :תאמ
.37-34 םידומע ,(2001 לירפא) ,47 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

עבש ראב תעקבל ימורדה בגנהמ םימה ליבומ

המדקה .א

ירמאמ םסרפתה "םימ תסדנה - םימ" ןותיע לש (1995 רבמטפס) 22 'סמ ןויליגב
."לארשיב ריוואהו םימה תוכיא אשונב השדח חותיפו רקחמ תינכותב ךרוצה לע"
לש הדובע תצובק תרגסמב ידי לע עצבתהש רקחמ תואצות לע יתחוויד הז רמאמב
ייוניש תעפשה" התייה ותרתוכו (תוברתו עדמ ,ךוניחל ם"ואה תונכוס) ו"קסנוא
ןושארה בלשהמ תואצותה ."דיתעל חתפמ רבעה - תימלועה היגולורדיהה לע םילקא
לש תועפות ירוטסיהה רבעבש ךכ לע ועיבצה ,ןוכיתה חרזמב זכרתהש ,רקחמה לש
ךילהתש תימיספה הנקסמה ןאכמ .ונרוזא לש החחצהל ומרג תויעבט תוביסמ תוממחתה
ל"נה רמאמב .רוזאה תחחצהל ןכ םג איבי יתוכאלמה "הממחה טקפא" בקע תוממחתהה
ךות ,20-40% לש חווטב תויהל הלולע תעצוממה םיעקשמה תומכב הדיריהש יתחוויד
תכיפה לע יתצלמה הז רמאמב .ימואלה ןונכתה לש ןמזה חווט רמולכ ,םינש 30
לש רגואל רוביחב ךרוצה לעו םיבשומה םיכפשה לש יתנש בר רגאמל ףוחה תלפש
.תיצראה תכרעמל תיבונה לוחה ןבא רפיווקא

תואצותב ייתונקסמל םיקוזיח ואצמנו רקחמה םדקתה ,הזה רמאמה םסרופש זאמ
ו"טאנ תוסחב ל"ניב סנכב םיתרכב וסנכתהש ,םלועה יבחרמ יתימע לש םהירקחמ
Diachronic Climatic Impacts on Water Resources) 1994-ב
[with Emphasis on the Mediterranean Region]
(Ed. A.N. Angelakis, A.S .Issar, NATO ASI Series. Springer-Verlag, 1996.
סנכתהש ימואלניב סנכב וגצוהש םירקחמב ןכו
רקוב הדשב ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש רבדמה רקחל ןוכמב ו"קסנוא תוסחב
Water, Environment and Society in Times of Climate Change) .1996-ב
Eds. A.S. Issar & N. Brown, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
ףא תויהל םילולע םייונישהש התארה רקחמה תומדקתה . (The Netherlands ,1998.
.וישכע רבכ הב םיאצמנ ונאש ןכתייו ,רתוי הרצק יונישה תפוקתו רתוי םיינוציק

,תימויהו תיעוצקמה תונותיעב םירמאמ ללכש ,עונכש עסמב יתחתפ תאז רואל
תילארשיה םימה תכרעמש יתנעט ולא לכב .םימה ביצנל םיריכזתבו םיסנכב תואצרהב
הטושפה הביסהמ תאז ,וזכ תילילש תינוציק תוחתפתה םע דדומתהל היונב הניא
יצראה לעפמה רמולכ ,50-ה תונש לש תונורקעה לע הבורב היונב ןיידע איהש
םירגאמב .ףוחה תלפש רפיווקאו רהה רפיווקא ,תרנכה :םיירקיעה םירגאמה תשולשו
םייקנעה םירגאמה ,תאז תמועל .תרוצב תונש תרדסל קיפסמ רגוא ןיא ולא
,תיבונה לוחה ןבא רפיווקא רקיעב ,םיחילמה םירפיווקאהו םיה רמולכ ,םיחולמה
.תילארשיה םימה תכרעמל םיבושח םיקפסכ ןובשחב וחקלנ אל

תונש תרדסש ןועטל ךישמהו ייתורהזאמ דחוימב םשרתה אל םימה ביצנ ,יתבזכאל
הנאובת הירחאש ,ולאכ םינש לש ליגרה רוזחמהמ קלחו הליגר העפות איה תרוצבה
םימה יסלפמ רשאכ ,'99-ו '98 תונש לש םיפרוחה תא ונרבע םייתניב .עפש תונש
תורתוכב ןמזה לכ םילוע ךא ,חטשב םידרויו םיכלוה תיצראה תכרעמה לש םירגאמב
.םינותיעה

לש היהי םיאצמנ ונא וב ףרוחהו ,הדבתת ילש תיזחתהש הווקמ ,םלוכ ומכ ,ינא
לש תחדינ הניפב שעג רה הזיא םא קר תורקל יושע הז יתעדל יכ םא .הכרב ימשג
קזנ םורגל ילב םעפה לבא) 1991-ב םיניפיליפב ובוטניפה ומכ ,ץצופתי ונמלוע
הככס ושמשי הריפסומטאה לש םינוילעה םיקלחב ורזפתיש רפאה יננעו ,(שיאל
טקפא תוסיוולו םיסונייקואה תוררקתהל םורגת ,שמשה תנירק תמצע תא ןיטקתש
.הממחה

ןד ינא ובו לבוקמ ךפהש ,םיה ימ לש הקתמהה אשונ לע רבדא אל יחכונה ירמאמב
אל ןיידעש םיאשונב זכרתא אלא ,2000 רבמצדמ "היקשהו םימ" ןותיעב ירמאמב
.םימה דסממ לע םילבוקמ

תוינוציק םינשל הברזרכ ףוחה תלפש רפיווקא .ב

לש יביסנטניא רקחמב יתכשמה 1995 זאמ ,ומצעל ראתל לוכי ארוקהש יפכ
,יל ררבתהש ירחא רקיעב .תימיספה יתיזחת לש תואצותה ינפ תא םדקל תויורשפאה
היושעש) יתנש ברה עצוממב קר היהת אל הדיריה ,ירוטסיהה רבעב הרקש יפכש
לש תופוצר םינש המכ לש תורדסל םג אלא ,(יחכונה עצוממהמ 25%-ל דע עיגהל
.(50% דע וליפא) רתוי הלודג הדירי

תשיטנל ומרגש ,םייתרבח-םיילכלכ םירבשמ ירוטסיהה רבעב וללוחתה ולא םירקמב
,בגנה תמר ירע לכ ושטינ רשאכ תיברעה הפוקתב הרקש ומכ ,רבדמה רפסב םירע
איסוסמ חיחצ יצחה רוזאב םירע ןכו ,תיטנזיבה הפוקתב החרפש עבש ראב ללוכ
.םשגה לצב תאצמנה ,ןופצב םיזרוכ דע םורדב

תנומסת תמייק םימה אשונ לכבש הנקסמל יתוא האיבה ייתורהזאל הבוגתה
ילב רבעב ושענש תוחנה תרדס לע תססובמה םלוע תפקשה ,רמולכ ."היצפסנוק"ה
לש ןויסינ רבכ יל היה ילזמל .םייסיסבה םיאנתה לש יתוהמ יונישב בשחתהל
רפיווקא לש יוליגה הז היה םדוקה הרקמב .םימה אשונב "היצפסנוק" םע תודדומתה
דימתהל שיש יתוא דמיל ןויסינה .בגנהו יניסל תחתמ ,יליסופה תיבונה לוחה לבא
ומכ ךא .לבוקמל ךפוה אוהו שדחה ןויערל םילגרתמש דע ,הזה אשונב "דנדנל"ו
"היצפסנוק"ב לחש יונישהמ קיפהל שיש םיחקל םג עיצהל ךרוצ שי ,םדוקה הרקמב
יונישה לש השדחה תואיצמה חכונ תושעל ןתינ המ :הלאשה ןכ םא תלאשנ .תיסיסבה
?ימילקאה

הבושת קר יהוז ךא ,םי ימו םיחילמ םימ תקתמהל דימ תשגל איה הטושפה הבושתה
םיזיחמתב ינוציק ךא יארקא ביכרמ םייקש הביסהמ תאז .תינטשפו תיקלח
תרוצב תונש המכ לש הפוצר הרדס לש הנכסב אטבתמ אוהו ,םיידיתעה םיימילקאה
.דחוימב תושק

ךא .םיאלקחהמ םימה וחקליי הזכ הרקמבש התייה וז הנכסל םימה דסממ לש הבושתה
קר אל" ,הירא רסיא) "היקשהו םימ"ב הנורחאל יתמסרפש רמאמב ןייצמ ינאש יפכ
ידבוע ןוחרי ,"היקשהו םימ" ,"!'םינג ידברמ' םג אלא ,'טלמו ןוטב תלמש'
לש הלוסיחל איבי הזכ דעצ ,(15-8 'מע ,410 ןויליג ,2000 רבמצד ,םימה
תכיפהלו ,(לולה ףנעל הנווכה ןיא) תלוגנרת יערכ לע איה םויכ םגש ,תואלקחה
,ימלוע תפקשה יפל ."םינג ידברמ" אללו "טלמו ןוטב תלמש"ב הסוכמ ץראל ונצרא
ינשה קלחה תא םג ךופהל יאדכ אלו רבדמ איה ונצראמ תיצחמש ךכב קפתסהל ןתינ
קלחב םינג ידברמ םג שורפלו לדתשהל שי ,ןוכנה אוה ךפהה .טלפסאו ןוטב רבדמל
.ונצרא לש חיחצה

ןה הקתמה ינקתמ קיפסמ תונבל ליכשת לארשי תנידמ םא םגש התייה ילש החנהה
הייסולכואה לודיג בקע ןה רוסחמה יוסיכל ,םי יממ ןהו םיחילמ םוהת יממ
הדירי לש) "תוילמרונ" תרוצב תונשב הכירצה יוסיכל ןהו (תיברעהו תידוהיה)
הקתמה ינקתמ םיקהל ילכלכ הז היהי אל ירה ,(25%-ב יחכונה יתנש ברה עצוממהמ
הקפסאה רובע .םינש המכל תחא קר הנאובתש ,רתוי תוינוציק תרוצב תונש רובע
םירטמ דראילימ 6-כ לש ללוכ לדוג רדסב קנע ירגאמ חתפל שי ולא םינשב
.החוור תונשב יולימלו הקוצמה תונשב לוצינל םינתינה ,םיבקועמ

לש יוור יתלבה קלחה יולימ לש ינויערה םגדה תא חתפל יתלחתה תאז רואל
םימ לש רמולכ ,'ב גוס םימ לש יזכרמ רגאמל ותכיפהו ףוחה תלפש רפיווקא
תדרפנ תכרעמב וקפסי התואש חבטמה תכירצ דבלמ ,םייתיבה םיכרצה לכל םימיאתמש
ךא ,הייתשל םינתינ ויהי רפיווקאה ימ םגש םושמ ,תויגולוכיספ תוביסמ תאז)
םיטרפל סנכיהל םוקמה ןאכ אל .(םיבשומ םיחלוק םעפ ויהש םימ 30%-כ וליכי םה
יתש לש תויסדנהה תויעבל אלו ,רפיווקאה לוהינו יולימ לש םייגולואיגורדיהה
םייגולורדיהה םיעקשה יולימב םג רבודמש רמואש תאזב קפתסא .תודרפנ תוכרעמ
תלפש לש יחרזמה קלחב הז רפיווקא לש יוור יתלבה רוזאה יולימב םגו םימייקה
לש תעצוממ תוכיאב ש"קמלמ 200-כ) ימוקמה םשגהמ ואובי יולימל םימה .ףוחה
טקפא"מ האצותכ םיעקשמב 25%-כ לש הדירי ןובשחב חקול ינאו ,ל/לכ ג"מ 200-כ
תוחילמב ש"קמלמ 50-כ) םיחלוקב היקשה ללוכ ,היקשהמ תרזוח המירזמ ,("הממחה
ג"מ 100-כ לש תוחילמב ש"קמלמ 30-כ) חרזממ המירז ,(ל/לכ ג"מ 400-כ לש
400-כ לש תוחילמב ש"קמלמ 200-כ) ףרוחב רקיעב םילפוטמ םיחלוק תרדחה ,(ל/לכ
ש"קמלמ 100-כ) תרנכ ףקוע היהיש ,יצראה לעפמהמ תיפרוח המירז ,(ל/לכ ג"מ
תוחילמב ש"קמלמ 20-כ) רהה רפיווקאמ המירז יפדוע ,(ל/לכ ג"מ 50 לש תוחילמב
ג"מ 100 לש תוחילמב ש"קמלמ 50-כ) תונופטיש םוגיאמו (ל/לכ ג"מ 150 לש
ג"מ 300-350-כ לש תבברועמ תוחילמב ש"קמלמ 650-כ לע רבודמ לכה ךסב .(ל/לכ
250 לש תפסותב רבודמ ,ש"קמלמ 400-כ תויהל ךישמת הביאשהש החנהב .רטיל/רולכ
השדח הרוצש ןייצל רתומל .תואבה םינשה רשע ךשמב יתנש בר רגוא תיינבל ש"קמלמ
,םישדח םילכ חותיפו רקחמ תשרוד ףוחה תלפש רפיווקא לוצינו חותיפ לש וז
יזכרמה רוזאל ן"דפשה תרבעהל דעו םתקתמהו םיל המירזה ףדוע תסיפתל םינקתממ
םירגתאהו תויעבה לכב תעגלמ הרצק הז רמאמ לש העיריה ךא .'וכו ףוחה תלפש לש
.ןנורתפל םישורדה םיינויערה

םוריח תונשל רזע ירגאמכ בגנה לש םייליסופה םירפיווקאה .ג

תרובח תובכשב ןה ,תובכשה תרדס לכב בגנה תחת ןכאש ,תועד יקוליח ןיא םויכ
תיבונה לוחה ןבא) בונרוכ תרובח לש תובכשב ןהו (ןורוט ןמונק ליגמ) הדוהי
,בגנה לש ובור בורל תחתמ 'מ 500-700-כ לש יללכ יבועב ,(ןותחת ןוקיטרק ליגמ
דע 800 לש תויוחילמב ,םיבקועמ םירטמ לש םיבר םידראילימ לש םוצע רגוא אצמנ
סיסבה יעלס דע לוחה ינבא לש ךתחה לכב ,םתחתמ .רטיל/רולכ םרגילימ 2000
ג"מ לש םיפלא המכ לש תוחילמב םימ לש ףסונ רגאמ יוצמ ,('מ 1000-מ רתוי)
,הרוי ליגמ דרע תרובח לש םיעלסב דבלמ) קמועה םע הלוע םתוחילמש רולכ
רמולכ ,רגואה לש ןה ליעלד תויומכה .(רתוי םיקותמ םימה םש םישתכמה תוביבסב
ללכב איצוהל ןתינ םימ המכ .קנע גופס ךותב ומכ עלסה יללחב םיגופסה םימה
יטאירפ רפיווקאה םא רמולכ ,םייגולורדיהה םיאנתב ןה יולת ,טרפב רוזא לכבו
.םיחודיקה תופיפצב םגו הביאשה בצקב ,אולכ וא

"םייליסופ םימ" תורכל רתומ םאה םיקפקפמה לש הלאשל הבושת םידקהל תנמ לע
םגש ,טפנ וא םחפ ונאצמ םימ םוקמבש ךכ לע ובשיח אנא :הנעא ,םישדחתמ םניאש
ונייהו הדימב םתוא םילצנמ ונייה אל םאה ,םיינויח םה םגו םישדחתמ אל םה
?ילכלכו ינויח הזש םיאצומ

:ולא םירפיווקא לש לאיצנטופה לש תיתיצמת הריקס ןלהל
תיבונה לוחה ןבא רפיווקא .1
ומויקש (תיבונה לוחה ןבא) נ"חא רפיווקא אוה םויכ לצונמה יליסופה רפיווקאה
םירפיווקאה לכמ הברעה ךרואל םילצנמ םויכ .'70-ה תונשב חכוה ירוזא רפיווקאכ
תא תולעהל ןנכותמו ,(חלמה םי ילעפמ רובע ש"קמלמ 30-כ םהמ) ש"קמלמ 80-כ
הדוגאה סנכב רואנ לצרה יתימע לש ותאצרה) ש"קמלמ 100-כל בורקה רושעב תומכה
םימהמ ש"קמלמ 50-כ ,יתכרעהל .(28.4.99-ב קקוב ןיעב םימ יבאשמל תילארשיה
המורתמ םקלחו רישי לוצינמ םקלח) נ"חאה רפיווקאב םרוקמ םויכ םילצונמה
,1993 תנשב ל"הת תווצ םע דחי יתעציבש רקחממ .(םתיא םילבוגש םירפיווקאל
ןיעל הארנה דיתעב קיפהל ןתינ םימה יסלפמ לש תוינרמש תודרוהבש הנקסמל ונעגה
םיקמעל םיסלפמה תא דירונ םאו ,ש"קמלמ ןוילימ 45-כ הז רפיווקאמ בגנה םורדב
,רתויב תינושאר הכרעה .ק"מ ןוילימ 75 דע עיגהל רשפא ירה םילודג רתוי
םירטמ לש םינוילימ תורשע המכ חקינ םאש התיה ,רקחמה לש םדקומ בלשב התשענש
תולעה ,עבש ראבל דע םתוא ליבונו תיתיב תכורצתל םתוא קיתמנו םימ םיבקועמ
םילימב .ק"מל רלוד 0.7-כ רמולכ ,םיה ףוח לע םי ימ תקתמה לש וז ומכ היהת
ולא םימ בואשל ילכלכ רתוי היהי תושק תרוצב תונש לש הרדיס לש הרקמב ,תורחא
.עבש ראבל םתוא ףוחדלו םי ימ קיתמהל רשאמ עבש ראבל םתוא איבהלו

ימורדה בגנה ירושימל תחתמ ,(ןורוט-ןמונק) הדוהי תרובח לש ריגה רפיווקא .2
םוהתה ימ יבאשמ רקחמב םירושק ויהש ,בגנב ילש הדשה ירויס תעב ,םינש ךשמב
לע ףסונב ,רפיווקא לש ותואצמיה תורשפא לע ודיעהש תויפצת ילצא ורבטצנ ,בגנב
.וללה םירפיווקאה ינש ןיבש ביטב םימ ליכמה ,הברעה רפיווקאו נ"חאה לש ולא
ןומדקה םדאה לש םילכ םדילו םיקיתע תונייעמ יעקשמ לש ויה םיירקיעה םיאצממה
לש ימיכה יפואהו םוקימהמ .רתויב תוריעצה דעו תומודקהמ ,תופוקתה לכמ
תרפוג לש הנטק תומכו ןדיסה תמחפ לש תיסחי הלודג תומכ רמולכ ,וללה םיעקשמה
ןכל יא .יריג רפיווקאמ םיאבש םימב רבודמש רורב היה ,םויזנגמהו ןדיסה
אוהש) ןורוט ןמונק ליגמ טימולודהו ריגה יעלסמ אובל םיכירצ םימהש יתרעיש
רפיווקאל וחדקנש םיחודיקה םלוא .(ץראה ןופצו זכרמב הדוהי תרובח רפיווקא
רפיווקאב םימה רשאמ םיחילמ ויה ,ונופצב רקיעב ,בגנב םינוש םירוזאב הז
ןקוטסיילפה תפוקתב בגנה זכרמב וערתשהש םימגא תרדס לש םיעקשמ ..נ.ח.א
הז רוזא לש םייחרזמה םיילושב םיחודיק המכ לש תואצותו ,תונייעממ ונוזינו
,דרקיפ .ל.י 'פורפ יברו ירומ) ירוזיא רפיווקאב רבודמו ןכתייש ךכ לע ועיבצה
תחתמ ריגה רפיווקאב םיבר םימ שיש ענכושמ היה ,50-ה תונשב ורזוע יתייהש
םימ אוצמל ןתינש יצולחהו ינכפהמה ונויער תומיא התייה ךכל הביסה .בגנל
םוסחמה תא הצרפ -30ה תונשב רגינגב חודיקה תחלצה .תרצנ לש ריגה רפיווקאב
הרשפיאו ,םיקולחו לוח ינבאב קר אוצמל ןתינ םימש הפוקת התוא לש ינויערה
.(לאערזי קמעב תיביסנטניאה תואלקחה חותיפ

הזה רפיווקאה לש תיבחרמה ותוערתשהל תערכמ החכוה הלבקתה הברה יתחמשל
וחדקנ ולא .ל"התו תורוקממ רואנ לצרהו ןמטוג יסוי ייתימע ומזיש םיחודיקמ
רסחה עדימה תא וקפיס ובש םיאצממה .בגנה זכרמב ןופזיש תעקבב םינש המכ ינפל
תוחנהה תא ומאת םהש םושמ תאז ,ירוזא רפיווקאב רבודמ םנמאש הרעשהה סוסיבל
חטשה ינותנ ,תורחא םילימב .תימיכה ןהו תיגולורדיהה הניחבהמ ןה ,תויטרואיתה
.ילאוטפסנוקה לדומה תויזחתל ומיאתה

.םייליסופ םה םימה בור יתעדל ;וללה םימה רוקמ המ הלאשל וישכע סנכינ אל
םוצע אוה הזה רפיווקאהש הכרעהה לע וקלחיש םיבר ויהי אלש םג יל הארנ
אוהש םימה תומכ ,תאזל יא .יניס ךותל ערתשמ נ"חאה רפיווקאכ אוה םגו וידממב
ולאל תומיאתמו וב וחדקנש םיחודיקה לש תוכלותה ךמס לע תאז .המוצע איה ליכמ
תורשע לש רגואב רבודמ ,תורחא םילימב .םירחא םירוזאב וז םיעלס תרובח לש
.יניסל תחתמ םיבקועמ םירטמ לש םידראילימ תואמו בגנל תחתמ םידראילימ
.רטיל/רולכ ג"מ -1000ל 500 ןיב איה םימה תוחילמ

,רמולכ .הביאשה תוינידמב תויולת תויתנש ברהו תויתנשה הביאשה תויומכ
רקחמ רחאל קר עובקל ןתינ תוינידמה תא .םתלעפה להונו םיחודיקה תופיפצ
ונמזב .הביאשו םיחודיק תרזעב ולויכו הזה רפיווקאה לש לדומה בושחמ לולכיש
תווצש יתינענ ךא ,הז רקחמ תכירעל ביצקת יתשקיבו םדוקה םימה ביצנל יתינפ
וניא יתרדגהש תורטמל הז רפיווקאמ םימה לוצינש הנקסמל עיגה ולש םיצעויה
םיקסע" זיחמת לש "היצפסנוק" יפל ילכלכ אל אוה םאש ךכ לע יתבגה .ילכלכ
טקפא" בקע םיינוציק םירקמ זיחמתל ילכלכ היהי אל אוהש רמוא הז ןיא ,"ליגרכ
.רבדב םיעגונה תא ענכשל וחילצה אל יינועיט ךא ."הממחה

נ"חאה רפיווקא יבגל ונישעש םיבושיחה רואלש ,םויה רבכ רמול ןתינ תאז םע
רפיווקאה לש הכלותהמ 50%-כ איה ולש הכלותהו הלופכ איה וב םיחלמה תומכש
ריגה רפיווקאמ בואשל ןתינש יל הארנ ירה ,תיסחי הכומנ תוריגאה ףאו ,"שדח"ה
ןוילימ 50-כ רמולכ ,תיבונה לוחה ןבאמ קיפהל ןתינש לדוג רדס ותוא תוחפל
תינושאר הכרעה תתל ךרוצ שי לבא ,הבר תוריהזב םירבדה תא רמוא ינא .הנש/ק"מ
בייח הז רקחמ .ולוצינ תינכותו הז רפיווקא רקחמב העקשהה תא קידצהל תנמ לע
ינא ןאכ .ההובג םהב העקשההש םיפסונ הקפה/רקחמ יחודיק לע םג ןבומכ ססבתהל
רפיווקא תא וניליג רשאכ ,ונמזבש ארוקל רפסלו ןמזה דמימ לא רוזחל בייח
סדנהמה ילא הנפ ,םיבקועמ םירטמ לש םדראילימ תורשע ליכמ אוהש ונעטו נ"חאה
לע קר רבדל יל ץעיו ,רוטנק לאומש סדנהמה ,הפוקת התואב "תורוקמ" לש ישארה
יתוא וצבשי אלו תוניצרב ייתוכרעהל וסחייתיש תנמ לע תאז ,םינוילימ
רקחמב עיקשהל שיש העקשהה לדוג תא דמוא ינאש םושמש ול יתינע ."רנויזטנפ"כ
היהת אל ירה ,םירלוד ינוילימ לש םוכסב הביאשו םיחודיק ידי לע הז רפיווקא
רתומל .םינוילימ לש קר אוה לאיצנטופהש רמואו יאצממל שחכתא םא הקדצה ךכל
אוה ולש לאיצנטופה יתכרעהלו רחאמ ירה ,"שדחה רפיווקא"ה לש הרקמב םגש ןייצל
,תיעדמה תמאה תא רמולמ שושחל הביס םוש ןיאש ירה ,נ"חאה לשמ רתוי לודג ףא
לש לדוג ירדסב קר בושחל םילגרומה םיננכתמה םתוא תא העיתרמ איה םא םג
.םינוילימ

ימורדה בגנב םיפסונ םימ תורוקמ .3
תינופצה תכרעמל רוזעל היהי וידיקפתמ דחאש ,ירוזאה םימה לעפמש ןייצל רתומל
יתנייצש יפכש תימוקמה הקפסאה תא םג ןובשחב תחקל בייח היהי ,םוריח תועשב
לדוג רדסב היהת םוריחה תקפסאש ןובשחב חקינ םא .ש"קמלמ 100-ל עיגהל היושע
תיינבבו ש"קמלמ 150-כ לש לאיצנטופ תחכוהב ךרוצ שיש ירה ,ש"קמלמ 50-כ לש
םיאבש תורוקמה לש טוריפל סנכיהל םוקמה ןאכ אל .הביאשל םימיאתמה םילכה
.הרצקב קר םתוא ןייצאו ,חותיפל ןובשחב

.םעקריל דע ערתשמהו ןיצ לחנב 1 ג"ב חודיקב הלגתהש ריגה רפיווקא .א 3
ברעמ ןופצב ערתשמש הדוהי תרובח רפיווקא לש יחרזמה וכשמה אוה הז רפיווקא
.םודס רוזא דע עיגמו םעקרי ןוויכל תדבע רושימל תחתמ לצפתמ אוה .בגנה
ג"מ 2000 לש תוחילמב ש"קמלמ 10-כ הז רפיווקאמ בואשל ןתינ תינושאר הכרעהב
.רטיל/רולכ

,(קובקבה ראווצ) ןראפ לחנ .םיישארה בגנה ילחנ לש תונופטישה תסיפת .ב 3
רשקהב .ש"קמלמ 20-כ לש לאיצנטופב רבודמ יתכרעהל .םירחאו ןיצ לחנ ,ןויח לחנ
רבדה שוריפ .ףוס םי קיפא תוקזחתה הפוצ "הממחה טקפא" תיזחתש ןייצל יואר הז
.ביבאהו ויתסה תונועב בגנב רתוי םיקזחו םילודג תונופטיש

150 לש הקפסא רשפאי תחא תכרעמל תורוקמה לכ רוביחש רמול לכונ ,םוכיסל
רוזאל הקפסאל ,ש"קמלמ 50-כ ,ראשהו תימוקמ הקפסאל ש"קמלמ 100-כ םהמ ,ש"קמלמ
ךות ,הקתמהה תמר יפל עבקית הקתמהה רחאל רוזאל עיגתש "וטנ" תומכה) עבש ראב
קפסל היהי ןתינ ש"קמלמ 10-כ דוע .(םיימוקמ םימ םע בוברע לש ןובשחב החיקל
.םיביבר-הנצינ רוזאב נ"חאהו ריגה רפיווקאמ הז רוזאל

תיצראה םימה תכרעממ קלחכ םייליסופה םירפיווקאה :השגדהו םוכיס .ד
תולעה בושיח לש טוריפל סנכיהל ידמ םדקומ ירה ינויער םגדב רבודמו רחאמ
,לעפמה לדוג :ןוגכ ,םינוש םיביכרמב היולת וזש םושמ תאז ,םימה לש היופצה
ןבומכ שי ךא .'וכו זכרה ימ קוליס תייעב ,דעיב עיגהל םיצור הילא תוחילמה
,םיקתמומ םימכ עבש ראב רוזאל םיאבוימה םימה לש תולעה םאה ךירעהלו תוסנל
הלש הקפסאהמ קלח עבש ראב תלבקמ םויכ .םייפולחה תורוקמה לש תולעב הרחתת
רפיווקאה לש ימורדה וקלח תא הווהמש ,הדוהי רפיווקאמ קלחו יצראה לעפמהמ
,רמול רשפא וללה הקפסאה תוכרעמ יתש לש יחכונה בצמה רואל .םינינת ןוקרי
הקלחב היהת הז רוזאל םימ תקפסא תחטבהל הפולחה תרוצב תונש תרדס לש הרקמבש
ללגב) תלבגומ וז תומכ ךא ,הנצינ-םיביבר רוזאב םיחילמה רפיווקא ימ תקתמהמ
אובל ךרטצי רתיה .ש"קמלמ 10 לש לדוג רדסל (ןתוא טרפל םוקמה ןאכ אלש תוביס
יוכיס שי ,רמאמה תליחתב ואבוהש תוכרעהה רואל ,הז הרקמב .םיקתמומ םי יממ
.רתוי םילוז ויהי שדחה לעפמהמ ואוביש םימהש החנהל ריבס

ול ויהי ךכבו ,לטבומ היהי אל לעפמה תוליגר ףאו תובוט םינשב ,ןכ לע רתי
םירוזאה בורב .תיסיסבה תולעהמ זזקל שי םתואש םיפסונ םיילכלכ תונורתי רפסמ
ירתאל ןה לצנל ןתינ ןתואש תיסחי תוהובג תורוטרפמטב חטשה ינפל ועיגי םימה
םירוזא המכב השענ רבכש יפכ) ףרוח ילודיגל עקרק םומיחל ןהו אפרמ תוריית
לש בחר ןווגמל שמשל םילוכי ,ליעל ורכזנש תויוחילמב ,םמצע םימה .(בגנב
רשפאיו יתילכת בר היהי ותוללכב לעפמהש ךכ .הרוטלוק הווקאו םייאלקח םילודיג
םג ,תורייתמ םג וסנרפתיש םייתליהק םיבושיי ללוכ ,בגנב תובשייתהה תבחרה
תיתשת לעפמ לאכ הזה לעפמל סחייתהל שיש ןאכמ .תמכחותמ היישעתמ םגו תואלקחמ
תתחפהו בגנה חותיפ דודיע אוה וידיקפתמ דחאש ,(למשחהו םישיבכה תשר) יצרא
.ץראה זכרמב הייסולכואה תופיפצ

.תליא דעו ןדמ םימה תוכרעמ לכ ןיב רושקי אוהש ,ךכב הז לעפמל תפסונ תובישח
דוקפל תויושע ,ליעל רבסוהש יפכ ,קפס ןיאש) עפשה תונשב ריבעהל רשפאי הז רשק
רבשמ תופוקתב וליאו ,םורדב הריגאל ןופצב םירפיווקאהמ םימ (םעפל םעפמ ונתוא
םימה תקפסא תכרעמ לש םינכרצה תמישרמ עבש ראב רוזא תא דירוהל רשפאי
.תינופצההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ