דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש
.תושודק תורפ ץותינ ?ףלוד וא םוטא
רשיילפ .ל ,םהרבא ןב .צ , דלפנורק .י , רסכלפ .ע , ןמלוש .ח , לטנזור .א , רשיבא .ד :תאמ
.45-39 םידומע ,(2001 לירפא) ,47 ןויליג ,םימ תסדנה ,םימ  :רוקמ
     

?ףלוד וא םוטא דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש

אובמ .1

תובר םינש ךשמב .לארשי תנידמב רתויב בושח םוהת ימ רגאמ וניה ףוחה רפיווקא
םוהת ימ לש תויתדוקנ תועפות וב ולגתנ םיריפש םוהת ימ תביאשו לוצינ לש
םע עגמב דימתו רפיווקאה סיסבב ללכ ךרדב ופצנ הלא תועפות .םיחילמו םיחולמ
,לטנזורו שוגנו ;1994 ,איג ןב ;1992 ,בורוקיניוו לטנזור) ויתחתמש רפיווקאה
ןיאש רוריבב עיבצמ םיחולמה םימה לש ימיכה בכרהה .(הנכהב ,רשיבא ;1994
30 -ה תונש עצמאב הלחהש רתי תביאשמ האצותכ םי ימ לש תיוושכע הרידחל םסחייל
.(2000 ,וירבוחו דנרברבליז)

םיקלחבש ,תויארקאה החלמהה תועפות תא סחייל ןתינ םא ןחוב יחכונה רקחמה
םיכילומ םיקפואב םייוצמה םיחילמ םימ יפוגל ,ףוחה רפיווקא לש םינותחתה
.ףלוד אלו םלשומ דולקיווקאל הכ דע הבשחנ תאז הרוצת .ויתחתמש ופי תרוצתב
לע ךכמ הכלשהה םלוא ,תחלמתב תויוורה תוכילומ תובכש הליכמ ופי תרוצת ,השעמל
.תקפסמ תוריהבב הכ דע הנודנ אל לעמ רפיווקאה תחלמה

םיחולמ םימ תרבעהל יארחאש ,יביכרמ בר יגולואיגורדיה ןונגנמ עיצמ הז רקחמ
.ףוחה רפיווקא סיסבל ופי תרוצתב תוכילומה תובכשהמ

יגולואיג הנבמו היגולותיל ,היפרגיטרטס .2

הייקסה תרובח 2.1

ירבשב רישעה הבעה יתיסרחה ךתחה תא רידגהש ןושארה היה (1927) טרגנוול
יתלב תובכש .ףוחה רפיווקאל תחתמש תירקיעה תמטואה הבכשכ ימי אצוממ תויכנוק
רוא םויה) הייקס בושייב ופי ריעל תיחרזמ חודיקב ואצמנש ולא תורידח
.(1928 ,טרגנוול) ןקוילפ וא ןקוימ ליגמ "הייקסה תובכש" םשב ונוכ ,(הדוהי
תילנויגר עלס תדיחיל ףדרנ םשל "הייקס תובכש" חנומה ךפה םינשב תורשע ךשמב
דמעמה .תינוטקט הניחבמ תערפומ הניאשו ןיטולחל הרידח יתלבכ הבשחנש הבע
סייר ידי לע הלעוה ףוחה רפיווקאל תחתמ תוחנומה תובכשה לש יפרגיטרטסה
דע רחואמ ןקואיא הליגש הרובח לש דמעמל (1970) ןמצריבגו ('א 1966) ןמצריבגו
תתב דואמ תחתופמ הרובחה ףוחה רושימ לש םייברעמה םיקלחב .םדקומ ןקוטסיילפ
,רדניבכובו ןמצריבג) ףוחה וק דיל רטמ 2000 -כל עיגמ יברמה היבועו עקרקה
תרובח יעלס םירהה תולגרמלו ףוחה רושימ לש יחרזמהו יזכרמה קלחב .(1977
ידי לע תקלוחמ הייקסה תרובח .םיפיצר אלו םייארקא םיפושחמכ םיעיפומ הייקסה
.הנוילעהו הנותחתה הייקסה תרובח :תוירקיע תודיחי יתשל םיעיקבמ תרוצת
.הנוילעה הייקסה תרובחב דקמתמ הז רמאמ

הנותחתה הייקסה תרובח 2.2

ריגו יתינוש ריג ,ראווח ,יראווח ןוטריקמ תבכרומ הנותחתה הייקסה תרובח
תוימי תוגיסנו תופצה םיגציימה העקשה ירוזחמ לש ףצר ךשמב ודברוהש יטסלקויב
ועיבטה םיסלפמ תדירי לש םיבושח םיעוריא ינש .(1977 ,רדניבכובו ןמצריבג)
ךלהמב עריאש ,דחאה .םויה ונל רכומ אוהש יפכ ףוחה רושימ לש הנבמה לע םמתוח
הריתחב התוולש ,ברעמ ןוויכל תימי הגיסנ הוויה ,םדקומה ןקוגילואה תפוקת
תולעת לש ןתורצוויהל םרג הז ךילהת .ןוקיטרק ליגמ םיעלסה ףצר ךותל הקומע
.(1969 ,ןמצריבג) תוקומע תויביזורא

רושקה ינשה בושחה עוריאה לע תיגולואיג תודע םיאיבמ (1995) וירבוחו ןמקורד
תת םינוינק לש םתורתחתהל המרג רשא ,רטמ 800 -מ רתויב םיה ינפ לש הדיריב
ןייפואמ ,"יניסמה עוריא"כ עודיה ,הז בלש .גוסנה תשביה ףדמב םילודג םיימי
ךותב דחוימבו רתובמ יפרגופוט רושימ לע םיטירופבא לש תיביסמ העקשה ידי לע
,רחואמ ןקוימה ליגמ חלמו טירדיהנא ,סבג םיללוכה ולא םיטירופבא .םינוינקה
וז הרוצת לש ילמיסקמה יבועה .(1970 ,ןמצריבג) םיעיקבמ תרוצתמ קלח םיווהמ
תחתמ תויביזוראה תולעתבש דועב ,קומעה ןגאה רוזאב םירטמ 1000 ידכל עיגמ
לקנופרג) 'מ 200 -כ וניה םיעיקבמ תרוצת לש יברמה היבוע ףוחה רושימל
םירוזא רפסמב ולגתנ ,טירדיהנא לש ףצר ךותב ,ולא תולעתב .(1979 ,וירבוחו
תוחבס תביבסב ועקשו ודברוה ולא תובכש .םירטמ תורשע לש יבועב טילה לש תובכש
לש יפרגיטרטסה ףצרב .(,1977 Hsu et al 1973 ,רדניבכובו ןצריבג)
.תוימי תורידח לש םירוזחמ העבשמ רתוי והוז םיטירופבאה

(ופי תרוצת) הנוילעה הייקסה תרובח 2.3

לוח ןבא ידי לע הסוכמ םיטירופבאה לש הבעה ףצרה תויביזוראה תולעתה ךותב
,ראוח םג הליכמה (1 םישרת) (1970 ,ןמצריבג) קיפא תרוצת לש םיטרמולגנוקו
לש הפצהה ירושימב תוציבו םימגא לש הביבסב העקש וז הרוצת .טליסו תויסרח
.םינוינקהו תולעתה

ופי תרוצת תחנומ ,קיפאו םיעיקבמ תורוצת הליכמה ,וז תיביזורא היפרגופוט לע
םדקומ ןקוטסיילפ - ןקואילפה ליגמ הייקסה תרובח לש ןוילעה הקלח תא תגציימה
תוימי תופצה רפסמ תגציימה ,וז הבכש לש היבוע .(1965 ,סיירו ןמצריבג)
םירטמ 1500 ןיב ענ ,ןורמושו הדוהי ירה תולגרמל דע עיגה ןקלחש תויתועמשמ
.חרזמב םידדוב םירטמל דעו ףוחה תברקב יברעמה הקלחב

.תורידח יתלבו תויטסלפ תולחלחכ תויסרח הניה ופי תרוצתב תטלשה היגולותילה
טינולירומטנומ יתיסרחה לרנימה לש ההובג תוחכונ תמייק תיגולרנימ הניחבמ
תרובח לש ןותחתה הקלחב םיצופנה טינילואקו טיליאל האוושהב (סולינב ורוקמש)
תחתמ תוחנומה ופי תרוצת לש תובכשל וסחייתה 20 -ה תונש תליחת זאמ .הייקסה
רידח יתלב ןותחת יגולורדיה לובג הווהמה חוטשו דיחא ףצר לאכ ףוחה רפיווקאל
תונש זאמ וחדקנ רשא םיבר םיחודיק םלוא .(רכרוכה תרובח) ףוחה רפיווקא יפלכ
,ופי תרוצת ךותב תויבובקנ תובכש לש ןתוחכונ תא וליג ,ףוחה רושימב 30 -ה
.(תישיא הרעה ,רסיא :1947 ,טדימשדלוגו קיילב) םיחולמ םימו זג תוליכמה
תופדצב םירישעה םיכילומ םיקפוא םימייק ופי תרוצת לש ןוילעה לובגל ךומסב
םימ םיליכמה םיטרמולגנוקו (1965 ,ליג) (הווקת חתפ טרפ - לשמול תובכש)
יתיסרחה ךתחה ךותב ןיפוליחל םידבורמה תופדצ יקפואב ןכו הלא תושדעב .םיחולמ
ןיילש ;1947 ,טדימשדלוגו קיילב) זג תודוכלמו תוחלמת רומאכ ואצמנ ,הבעה
.(1994 ,איג ןב ;1991 ,וירבוחו

רכרוכה תרובח 2.4

רפיווקא תא הווהמ רכרוכה תרובחכ עודיהו ופי תרוצת לעמ חנומה ילוחה ףצרה
,תיפוח הביבסב ועקשש תוימי תויריג לוח ינבאמ בכרומ אוה .לארשי לש ףוחה
לש עצוממה הייבוע .(1977 ,רדניבכובו ןמצריבג) םויבולאו הקיתע תילוח המדא
וקלחב .חרזמב םירופס םירטמל דעו ברעמב רטמ 250 ידכל עיגמ רכרוכה תרובח
םייתיסרח םיקפוא ידי לע הנשמ תודיחיל קלוחמ רפיווקאה ,יזכרמהו יברעמה
לע קלוחמ וניא רפיווקאה ,החלמהה ידקומ ולגתה וב םוקמ ,חרזמב .(5 םישרת)
לטנזור) םיימסיס םיכתחו םיחודיקמ תרבטצמ תודע .ולא תומיטא תוציחמ ידי
(1994 ,לטנזורו שוגנו ;1994 ,איג ןב ;1992 ,וירבוחו ןיילש ;1992 ,וירבוחו
.ופי תרוצת לש רתובמ רושימ ינפ לע המאתה יאב תחנומ רכרוכה תרובחש החיכומ

יגולואיג הנבמ 2.5

תוערפהו תוזוזת לש ןרוקמ יבגל חוכיו להנתה 70 -ה תונש ףוסמ לחה
תושילגל ןתוא הסחיי תחא השיג .ופי תרוצתב ולגתנ רשא תוילרוטקורטס
םינבמב ןרוקמש תוריעצ תוינוטקט תועונת ידי לע ומרגנ רשא ,תוירטנמידס
,תרחא השיג .(1984 ,טרמ ;1976 ,וירבוחו גרובזניג) רתוי םיקומע םייגולואיג
,(1979) שרושו ןמקלופ ידי לעו (1979) וירבוחו לקנופרג ידי לע העצוהש
יבג לע תובכשה ףצר לש תודודר תוינויצטיברג תושילגל תוערפהה רוקמ תא תכיישמ
ההובג הדרפהב םיימסיס םיכתח לש חונעפ .םיעיקבמ תרוצת לש יטירופבאה ךתחה
םיקתעה .(1996 ,איג ןב) ופי תרוצת תא םיצוחה םיקתעה לש םמויק לע עיבצה
הלגתנ רשא זג לש רגאמ יעלס חרזמב םימחות ,םיירטסיל םניה םקלחבש ,הלא
תושילגל תוערפהה רוקמ תא סחיי (1996) איג ןב .(דודשא) ףוחה רושימב
.תוינויצטיברג

םיאצממ .3

רבעמהו עגמה רוזאמ ןימזה יזיפואיגהו ימיכואיגה ,יגולואיגורדיהה עדימה לכ
תויודע לע תוססובמ תואצותה .ףסאנ ,רכרוכה תרובח סיסבל ופי תרוצת ןיב
,טפנ יחודיק לש םיגולמ ןכו םינוש םיחודיקב וקדבנש תויפרגורטפו תויגולותיל
ףוחה רפיווקא לש םינוש םיקלחמ .ההובג הדרפהב םיימסיס םיכתחמו םימו זג
ךרוצל רקיעב העצוב תיזיפואיגה הדובעה (1996 ,איג ןב ;1992 ,וירבוחו ןיילש)
םימה תחלמה ינונגנמ תנבהל התמורתש ררבתמ םלוא ,הייקסה תרובחב זג ישופיח
.הבושחו ךרע תבר תויהל היושע

רשקהו החלמהה ינונגנמ תא ןיבהל תנמ לע הז בושח עדימב שומיש השענ הז רקחמב
רכרוכה תרובחל (ופי תרוצת) הייקסה תרובח לש ןוילעה הקלח ןיב םיירשפאה
.לעמ תנכושה
.ןלהל םיתצמותמו םיגצומ הז רקחמ לש םיאצממה

תואצמיה 3.1

תוכילומ תובכש
,2 הייקס ,1 םיחמלפ ,זג דודשא םיחודיקב ואצמנ ,ופי תרוצת לש ןוילעה הקלחב
לש תוכילומ תובכשב ,(רקחמה רוזאמ הנופצ אצמנ) 2 םיסדהו א2 ןויצל ןושאר
יתיסרחה בבוסה ךותב תובכשומה םיטרמולגנוקו Lumachelle תופדצ ידבור ,לוח
המאתה יאב תוחנומ הלא תובכש םירקמ רפסמב .הנוילעה הייקסה תרובח לש יסופיטה
תובכש לש ןייבוע .(3 םישרת) תילוחה רכרוכה תרובח סיסבל סחיב תיתיווז
לש חוורמב תויוצמ ןהו ,םירטמ תורשע המכל םידדוב םירטמ ןיב ענ ולא תוכילומ
.(3 םישרת) רכרוכה תרובח סיסבל תחתמ םירטמ תואמל דעו םידדוב םירטמ

תוכילומה תובכשב םיחולמ םימו תוחלמת תוחכונ 3.2

ןכותבש םיראוחהו תויסרחה ןכו ופי תרוצת לש ןוילעה הקלחב תוכילומה תובכשה
םע תולדג תויוחילמה 2 הייקס חודיקב .תוחלמתו םיחולמ םימ תוליכמ תויוצמ ןה
סיסבב ל"גמ 2200 -ל דעו רכרוכה סיסבל ההובג תוכימסב ל"גמ 780 -מ ,קמועה
תוחילמ א2 ןויצל ןושאר חודיקב .רתוי קומע רטמ 350 ,רמולכ .הייקסה תרובח
םוחתב תוענ תויוחילמה דודשא לש זגה יחודיקב דועב ,ל"גמ 8000 הניה םימה
.(2 םישרת) ל"גמ 53,500 -ל 1800 ןיבש

ופי תרוצת ךותב תוזוזתו תוערפה 3.3

םיקלחב יארקא רוזיפב ושענש ההובג הדרפהו םיילנויצנבנוק םיימסיס םיכתח
לע םיעיבצמ (3 םישרת - קיפאו המקיש ,דודשא ,םיחמלפ) ףוחה רושימ לש םינוש
הייקסה תרובח ףצר לכ ךרואל םיבר םיקפוא םיקיתעמה תוזוזתו תוערפה לש תוחכונ
הניחבמ וילע םיעיפשמו רכרוכה תרובח סיסבל םיעיגמ ,(ופי תרוצת גג ללוכ)
תוזוזתו תוערפה ,דודשא לש זגה הדשב (1996) איג ןב יפ לע .תילרוטקורטס
תולולכה תוכילומה תובכשה ללוכ) הייקסה תרובח ףצר תא תוצוח (םיקתעה תמגודכ)
תועיגמ ינש דצמו הילעמש רכרוכה תרובח לע דחא דצמ תועיפשמ ,(ופי תרוצתב
ןתינ דחוימ ןיינע .ופי תרוצתל תחתמ םיאצמנה םיעיקבמ תרוצת לש םיטירופבאל
תיביזוראה קיפא תלעתב ושענש ההובג הדרפהב םיימסיס םיכתחמ תויודעב אוצמל
וחתפתה םירקמה ינשב .(3 םישרת) המקש רוזאב ןכו (1991 ,וירבוחו ןיילש)
תובכשה תא תוקיתעמו הייקסה תרובח ףצר לכ תא תוצוחה ,תוירטסיל תוערפה
.רכרוכה תרובח סיסבל דעו םיעיקבמ תרוצת ללוכ ,ופי תרוצת גגבש תוכילומה
ירבש הלא .היצטנמידסה ךילהת ידכ ךות םיחתפתמה םירבש םה םיירטסיל םירבש
.תוחלמת יליבומכ ןכ לע שמשל םייושעו תיסחי םיחותפ החיתמ

תונוש תוינוטקט תוכרעמ ןיב תויצקארטניא 3.4

לעמ םימקוממ רכרוכה תרובח רפיווקאב םיחילמ םימ תבכשל ורדחש םיחודיקה לכ
תרובח לש עודיגה וקל ךומסבו הברעמ םיה תגיסנ םע וחתפתהש תוינגואנה תולעתה
לש תובקעל לעמ םיאצמנ ולא םיחודיק ,ןכ ומכ .הייקסה תרובח ידי לע הדוהי
תחתמ יוצמהו ןוקיטרקה ליגמ םיעלס ףצר םיקיתעמה םימודקו םיקומע םירבש
סיסבל דע תורישי םיעיגמ ולא םיקומע םיקתעהמ קלח .(4 םישרת) הייקסה תרובחל
- םתוליעפ שודיח ידי לע - ררועמה םרוגה םניה ולא םיקיתע םירבש .רכרוכה
ימתכ .(3 םישרת) םיעיקבמ תרוצת לש התורצוויה רחאל ועראש םיקתעהו תוערפהל
רפיווקאב (םירחאו ליח רורב ,םידבר ,םחנמ רפכ ,היבוט ראב) םינושה החלמהה
.הז ךרעממ קלח םניה רכרוכה תרובח

ןויד .4

הרואכלש הפוקתב ושחרתה רשא ,םיימי העקשה יכילהתמ האצותכ הרצונ ופי תרוצת
,בחרמב םייגולואיג םינותנ םוכיס ךותמ ,םלוא .תינוטקט הניחבמ הטקש תבשחנ
רשא ,אדירג תוימי תופצה לש הפוקתכ קר אל הנייפאתה ןקוילפה תפוקתש רבתסמ
תצרמנ תינוטקטו תינקלוו תוליעפ תלעב הפוקתכ םג אלא ,תויסרח רקיעב ועיקשה
המרג ןקואילפה תפוקת ךלהמב ועריאש תוימיה תופצהה לש תוירוזחמה .רתויב
הניה םתרצותש םידודר םי ימב העקשה יכילהתל תימי הגיסנ לש תורצק תופוקתב
יתיסרח ףצר ךותב ודברוה ולא תוכילומ תובכש .תופדצ יקפואו תולוח לש תובכש
לש םידירשכ וראשנ רשא תוחלמתו םיחולמ םימ ,זג תריגאל לאיצנטופ תווהמו הבע
,וירבוחו רשיבא) יודיא יכילהת ורבע ןקלח רשא ,תויפוח תונוגלב תוימי תופצה
םיפוג לש תיקלח הסמהמ ורצונ הלא תוחלמתש תורשפא ללכמ איצוהל ןיא .(הנכהב
תויושע ולא תוחלמת .יניסמה עוריאה ךשמב העקשש םיעיקבמ תרוצתמ םיטירופבא
.לעמש תוכילומה תובכשה ךותל רודחלו םיקתעה ךרואל המירזב תולעל

ךרואל .העתפה תניחבב הנניא ןקואילפה תפוקת ךשמב םיקתעה תוכרעמ לש תוחתפתה
המסירפ ןיעמב העקש ופי תרוצת ילארשיה ףוחה תעוצר לכ ךרואלו הזע תעוצר
(Neev et al .1976) מ"ק 100 -כ הבחור ,מ"ק 200 -כ הכרואש ,תיקנע תירטנמידס
.ףוחהמ קחרה ,רוזאה ברעמב מ"ק 2 -ל ףוחה רושימ חרזמב 'מ 0 ןיב ענ הייבועו
.םיילנויגר העיקש יכילהת לע הדיעמ וז תיקנע תירטנמידס המסירפ תריצי םצע

:םיכילהת ינשמ תרצונ םייברעמה םיילושב העיקשה
ךרואל םימרזב םיאשינה סולינהמ םג ףחסו טליס ,תיסרח לש תיביסמ הקפסה *
.(1970 ,ןמצריבג ,1969 ,סאימחנ) הלעמלמ תובכשה לע דבכ סמועל םימרוגו ףוחה
;1974 ,ןוסטרבור) תיאסירפקה תשקה לש התחפהה רוזאמ האצותכ תינוטקט העיקש *
לארשיב תיזכרמה רהה תרדש לש המרהב הוולמה ,(1995 ,םרבא ןב ;1984 ,טרמ
.(1996 ןמרבליזו יקסניבודו ;1938 דרקיפ) (לילגל דע בגנהמ)

יבחר םיאנת םירצוי ופי תרוצת תמסירפ לש ןופצו ברעמ יפלכ היטההו עופישה
.םת אל ינקואילפה רופיסה םלוא .תוירטסיל תושילגו םירבש לש תוחתפתהל ףקיה
םירבש תוכרעמו יוסיכה תלזב) תינוטקטו תינקלוו תוליעפ לש םיצרמנ םיכילהת
,דרקיפ ;1995 ,םהרבא ןב) ןדריה תעקב רבש - חלמה םי עקב חרזמב ושחרתה (תובר
תוקתעה ,תינוטקט העיקש לש תימנידואיג הפוקתש חינהל אופא ריבס .(1938
לש תטלוב המרה םע דחיב ,ןדריה תעקבב תינקלוו תוליעפו תובר תויכנאו תויקפוא
תרוצת תא ריאשהל םילוכי אל ,ןיסירפקב ילנויגר התחפה רוזאו הכומסה רהה תרדש
.העפשה תלוטנו השידא ופי

תוחתפתהה רוריבב תיארנו ,תונוש הריבש תוכרעמ לש תיפרגואיג הצופת תמייק
יתלזב ףוגל רדח ,ביבא לת תברקב חדקנש קומע טפנ חודיק ,ןכ לע רתי .תיכנאה
(1961 ,ןמצריבגו רדרג) (ימואלה קראפה תלזב) ןקואילפה תפוקתב הווהתנ רשא
תודרומב ואצמנש םיבר םינקואילפ םיקיידו םיינקלוו םיפוג לש תואיצמ ןכו
תודע ןיעמ םיווהמ (1984 ,הנס ;1974 ,תנביל) ןורמושה ירה לש םייברעמה
.ופי תרוצת הרצונו העקש וב ןמזה קרפב השחרתה רשא תינוטקט תוליעפל

:לע עיבצמ םיאצמימהו םייגולואיגה םיכילהתה לכ תניחב
ץחלבו םיהובג םיזוכירב םיחולמ םימ תוליכמה תוכילומ תובכש לש ןמויק .1
.ופי תרוצת לש יתיסרחה ףצרה ךותב ,הובג
המאתה יאב תוחנומה ופי תרוצתב תוכילומה תובכשה לש רישי עגמ םויק .2
.לעמ תחנומה (ףוחה רפיווקא) רכרוכה תרובח סיסבל סחיב תיתיווז
תרובח תא הצוחה (םיליבומכ שמשל םילגוסמה) םיקתעה תכרעמ לש המויק .3
.טרפב ופי תרוצת תאו ללכב הייקסה

דולקיווקא התויה לש "ידגאה סוחיי"המ הקוחר ופי תרוצתש תועיבצמ הלא תויודע
רתי .ףוחה רפיווקאל םיחולמ םימ תמרותה תפלוד עלס תדיחי הניה השעמלו ,טלחומ
רתיב תורשפאמ ופי תרוצת לש הלא תוילרוטקורטסו תויגולותיל תונוכת ,ןכ לע
וליפאו ,םיעיקבמ תרוצת ןוגכ ,םיקומע םירגאמב ןרוקמש תוחלמת לש תושיגנ תולק
,וירבוחו רשיילפ ;1974 ,יקסנירטס) ארויהו ןוקיטרקה תובכשמ רתוי םיקומע
תויודע .(1999 ,וירבוחו לטנזור ;1994 ,לטנזורו שוגנו ;1987 ,רשיילפ ;1977
,היבוט ראב) ףוחה רפיווקאב החלמהה ימתכל קר רבסה תוקפסמ ןניא ולא תושדח
ןוגכ ,םיאשונ לש בחר ןווגמ לע תרכינ הדימב תוכילשמ אלא ,('וכו םידבר ,ןענ
הז לודג ילנויגר רפיווקא .ףוחה רפיווקא לכ לש חלמה ןזאמו יגולורדיהה לדומה
הניא ותיתחתש רפיווקא - וכופיהכ אלא וסיסבב םוסחכ דוע בשחיהל לוכי וניא
םימ תוליכמה תוכילומ תובכש תדבורמ התומיטא תדימו התרוצ תניחבמ הדיחא
,טלחומ דולקיווקאכ ופי תרוצת תא תגווסמה תיתרוסמה השיגהמ האצותכ .םיחולמ
םייק אל ,ןכ לע .הז םוידמ דומלל תנמ לע םירישי םייגולורדיה םירקחמ ושענ אל
לע ,יחכונה בלשב .ןתלוכת לעו הלא תוכילומ תובכש לע קיפסמ יגולורדיה עדימ
הובג ץחלב תויוצמה תוחלמתהו םיחולמה םימהש חינהל ןתינ ,םימייקה םיאצממה יפ
תועצמאב ףוחה רפיווקא סיסב ךותל תורדוח ,ופי תרוצתב תוכילומה תובכשב
:ךשמהב םיטרופמה םינונגנמה

ופי תרוצת ימ ןיב םיחלמ זוכיר ילדבהמ האצותכ תמרגנה היזופיד ידי לע .1
םיחולמה םימה לש היזופידה ךילהת .רתוי םיקותמה ףוחה רפיווקא ימ תמועל
םימ תוליכמה) ופי תרוצתב תוכילומה תובכשה לש עגמב רקיעב שחרתמ תוחלמתהו
.רכרוכה תרובח לש םיירפיווקאה םיעלסה םע (הובג זוכירב םיחולמ

ןיב עגמ ידי לע תורישי םג ןכתיי םיחולמ םימ לש היזופיד ידי לע רבעמ
יעלס ןיבל (םיחולמ םימ ןה ףא תוליכמה) ופי תרוצת לש תויתיסרחה תובכשה
רשאמ רתוי הברה יטיא וניה היזופיד לש הז ךילהת בצק .לעמש ףוחה רפיווקא
תרובח סיסבל תוכילומה תובכשהמ תוחלמתו םיחולמ םימ לש הרישי היזופיד
סיסבב םימקמתמ תחלמתו םיחולמ םימ ,ל"נה היזופידה ךילהתמ האצותכ .רכרוכה
.ףוחה רפיווקא

םרגנה דבכ יטטסואיג ץחל תחת תויהל תויושע ופי תרוצתבש תוכילומה תובכשה .2
הז ץחל .תוכילומה תובכשה םע עגמב תואבה תויתיסרחה תובכשה סמועמ האצותכ
ךותל רשיה תויתיסרחה תובכשהמ םיחולמ םימ לש "הטיחס" לש ךילהתל ליבומ
,ךכל ףסונב .רכרוכה תרובח םע יתיווזו ילרטל עגמב תואבה תוכילומה תובכשה
(תחכומ) תוחכונמ האצותכ רצוויהל םג לולע תוכילומה תובכשה ךותב ימינפ ץחל
לש םכרואל םיזגה לש םתטילפ ךילהתב .ינצמח וד ןמחפו ןאתמ ןוגכ ,םיזג לש
תרובח לש ףלודה סיסבה םע ולא תובכש לש עגמבו תוינוטקטה תוערפהה ,םיקתעהה
רפיווקא סיסב םע עגמל דע הלעמ םיחולמה םימה תא ךושמל יושע זגה ,רכרוכה
תוחלמת ןיב ילוארדיה רשק םג ןכתיי ,4 -ו 3 םימישרתב ראותמש יפכ .ףוחה
רשיילפ .ףוחה רפיווקאב םוהת ימ תחלמת לש ךילהת ןיבל תוקומע

ולא תוקומע תוחלמתש וארה (1999) וירבוחו לטנזור ,(1991) השנמ ,(1987)
תויגולואיג תויודע .םיהובג םייטטסורדיה םיצחלל תונותנ (ץלח תוחלמת)
תונותנה תוקומע תוחלמתש תוזמרמ ,4 -ו 3 םימישרתב תוגצומה ,תוילרוטקורטסו
תוכרעמ ךרד ץחלב היילע ידי לע רכרוכה תרובחל דע עיגהל תויושע הובג ץחל תחת
הריבשה תוכרעמל תורבחתמו רכרוכה תרובח סיסבל דע תועיגמה תוקומע הריבש
.הייקסה תרובחבש רתוי הריעצה

וקלחב םיחולמ םימ תורבטצהל םימרות - דוחל וא דחיב - וללה םימרוגה לכ
רשא ,ףוחה רפיווקא לש יברעמהו יזכרמה וקלחמ הנושב .ףוחה רפיווקא לש ןותחתה
רפיווקאה לש יחרזמה קלחב ,תיסרח תובכש ידי לע םירפיווקא תת רפסמל םיקלוחמ
תקלוחמ אל תחא הדיחי רצוי ףוחה רפיווקא ןכ לעו ,תויתיסרח םייניב תובכש ןיא
םיחולמ םימ בוברעו רוזיפ ןונגנמ רשפאתמ ל"נה םיאנתהמ האצותכ .(5 םישרת)
יזכרמה ויקלחב תוחפו יחרזמה וקלחב רקיעב ,ףוחה רפיווקא סיסבמ םרוקמש
הבכש תחת רפיווקאה סיסבב םידכלנ םיחולמה םימה םייברעמה םירוזאב .יברעמהו
קדה ,יחרזמה וקלחב וליאו ,לעמש םיקותמה םימה ףוגל םיעיגמ םניאו תיתיסרח
םיכשמנ רפיווקאה סיסבמ םיחולמה םימה ,תיסרח תובכש ידי לע ערפומ אלהו רתוי
,רתי תביאשמ האצותכ upconing ידי לע קותמה םימה ףוג רבעל הלעמ יפלכ
ףוחה רפיווקא לש יחרזמה וקלחב תוחילמה ימתכ .םוהת ימ תחלמהל םימרוגו
תחלמת תוליכמה תוכילומ תובכש ןיב עגמ םייק םהב םירוזאל הארנכ םיליבקמ
.ףוחה רפיווקא סיסב ןיבל ופי תרוצתב ןרוקמש

תונקסמו םוכיס .5

:רמול ןתינ םוכיסל
אלא ,טלחומ דולקיווקא הניא (הנוילעה הייקסה תרובח) ופי תרוצת .1
דולקיווקא" לש םיחנומב ללכ רבדל ןיא םימיוסמ תומוקמב .ףלוד דולקיווקא
.םיחולמ םימ תואיבמה תוכילומ תובכש ןיב רישי עגמ לע אלא ,"ףלוד

בקע רישי עגמב תויוצמהו תחלמתב תויוורה תוכילומ תובכש הליכמ ופי תרוצת .2
.לעמש רכרוכה תרובח רפיווקא םע המאתה יא

םיקומע םירבש םקלח ,םירבש לש הפנע תכרעמ ידי לע תקתעומ ופי תרוצת .3
םיכילומ םיווהמו החינצו השילג יכילהתב םירושקה ,םיירטסיל םירבש םקלחו
.תוסימתל םיבוט

רוזעל היושע לעמש רפיווקאה לא דולקיווקאהמ תוחלמת תפילד יכילהת תנבה .4
.רפיווקאה ןמ םיריפשה םוהתה ימ לש רתוי לכשומ לוצינב

תא תמכיו חיכויש רקחמ חודיק עצבל ץלמומו םיירוזא םירקחמב ךישמהל שי .5
.הפילדה יכילהת

:1 םישרת
:2 םישרת
:3 םישרת
:4 םישרת
:5 םישרת,רסכלפ .ע ,ןמלוש .ח ,לטנזור .א ,רשיבא .ד :רמאמה ירבחמ תודוא
לת תטיסרבינוא ,םיירטנלפ םיעדמלו הקיסיפואיגל גוחה - םהרבא ןב .צ ,דלפנורק .י
.דול ,לארשיל יסיפואיגה ןוכמה - רשיילפ .ל .ביבאהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ