םימב שומישל םירושקה םייגולויב םינוכיס
םיבשומ
רונמ יסוי :תאמ
םידומע ,2001 לירפא ,א"סשת רייא ,8 ןויליג ,ז"ט הנש ,`עדימ יפד/םיחרפ`
.20-21
 :רוקמ
     

םיבשומ םימב שומישל םירושקה םייגולויב םינוכיס

ינקתמ לש םירצותב שומישה תבחרה ךילהת תא ץיאמ םיריפש םימב רבוגה רוסחמה
הלא םירצומב לופיטמ םיעבונה םייגולויב םינוכיסב ןויד .םיכפשב לופיט
םילולעה םימזינגרואורקימה יגוס :םיאבה םיאשונה לא סחייתהל בייח םלוצינו
שומישה יכרד ,תילאיבורקמה הניחבהמ רצותה תוכיא ,יתואירב ןוכיס תווהל
.הלא םירצותב םילפטמה םישנאה ןכו הלא םירצותב

םימזינגרואורקימ

םלוצינו םיינוריע םיכפשב לופיטה יכילהתב םיירקיעה םייגולויבה םינוכיסה
לש הדימ תמייק .הפ-האוצ הקבדהה לגעמ תא םילצנמה םימזינגרואורקימל םירושק
יכילהת וא/ו םינקתמ םתואב המישנ יכרד ןוגכ ,תופסונ הקבדה יכרדב םג ןוכיס
תוסחייתה םיבייחמה רוע ימוהיזל םינוכיס ןכו ,םילוסוריא םירציימה לופיט
םיכפשה לש םתוהמ םצעמ עבונ ירקיעה ןוכיסה ,םרב .םידבועה תנגה לש טביהב
.תויתאוצ תושרפה קוליסל יעצמאכ

וא םיכפשהמ ןוכיס תווהל םילולעה םיירקיעה םינגותפה תא רידגהל ןתינ
.םהירצומ
יכילהתו הכומנ תוחל ,ההובג הרוטרפמט םיתיעל תובלשמ םיכפשב לופיטה תוטיש
.םישק הביבס יאנתל םימזינגרואורקימה תודימע לע רובגל ידכ ,הדרפהו יוטיח

תויליפט םיעלות

ןהייח רוזחמב דחא בלשב תוחפל לודיג תיב םיווהמ םייעמהש םיעלותב רבודמ
ידי לע תעצבתמ הקבדהה .ןסכאמל ןסכאממ רבעמה ךרד תא הווהמ האוצב השרפהו
יוטיח ירמוחל תודימע םיציבה .םישק הביבס יאנתב םג דורשל תולוכיה םיציב
.ןוניס וא/ו עוקיש יכילהתב ראשה ןיב ,ןסלקל ןתינ םלוא

םייליפט םייאת-דח

.והנשמל דחא ןסכאממ הקבדה יעצמא תוטסיצואא וא תוטסיצ תווהמ וז הצובקב
ההובג תודימע לעב אוה קיבדמה םרוגה םייעמ יליפטב םג ,םיעלות יציבל המודב
לשבש תוטסיצ ןנשי .םיעלות יציב לש וזל המוד הרוצב לפוטמו הביבס יאנתל
.דבלב ןוניס יכילהתב ןדירפהל ןתינו תועקוש ןניא ןטקה ילוגסה ןלקשמ

םיקדייח

בקעמ יעצמאכ תשמשמ םג איה .רתויב ץופנה ןוכיסה םרוג תא הווהמ וז הצובק
םיקדייחב שומיש תועצמאב ,תאז .יתאוצ םוהיזל יגולויב ןוכיס ימרוג רחא
ילכ םיווהמ תואצותה לש היצטרפרטניאב תונורסחהו תולבגמה ףא לעש םירוטקידניא
תוריהמו ךומנה וריחמ ,ןחבמה לש תיסחיה תולקה תוכזב ,ןוכיסה תכרעהל בושח
.תואצותה תלבק

םיפיגנ

שי םלוא ,םרובע תוברתה םוקמ םיווהמה ,םייעמה יפיגנב אוה ירקיעה ןוכיסה
ןווגמב תאטבתמ האולחתהו הפ-האוצ לולסמב איה םהב הקבדהה ךרדש הלאכ םהיניב
.חומה םורק תקלדל דעו תעפש תויומד תולחממ לחה ,םימוטפמיס לש

םירצות

:יגולויב ןוכיסל ירשפא רוקמכ םיאבה ךילהתה ירצותמ דחא לכל סחייתהל שי

ןוכיס םרוג לאכ םהילא סחייתהל שיו ךילהתל םלג רמוח םיווהמ :םיכפש *
םיכפשה תוכיאב יולת םימהזמה זוכיר .ורכזוהש םיטנמלאה לכ תא וכותב ליכמה
תמרמו םהבש םיקצומה זוכירמ תרזגנ םיכפשה תוכיא .תרציימה היסולכואה יפואבו
םיבושח םימרוג .םכותב םייתיישעת םיכפש בוריע תעינמו ןונכתה יקוח לע הדפקהה
,תימונוקא-ויצוסה המרה .רוזיאהו היסולכואה םה םיכפשה תוכיא לע םיעיפשמה
יזוכיר לע םיעיפשמה םימרוג םה ,יאלקחה וא ינוריעה יפואהו תיתאורבתה המרה
.םיכפשב םימהזמהו םיקצומה

תוכיאמ עונל הלוכיו םהב לופיטה יכילהת תמרמ תרזגנ םתוכיא :םיחלוק *
היעב .הייתש ימ לש וזל הבורקה תילאיבורקימ ןויקינ תמרל דעו דואמ העורג
.רוצייה יכילהת תחטבא תמרמ קלחכ םתוכיא תחטבא איה תינבומ

תמרב ןהו םיקצומה זוכירב ןה ,תונוש תויוכיא הז רצותל םג :הצוב *
היעבה תיצמתמ ,תינורקע .רוצייה יכילהת יפואל תולתב ,םיילאיבורקימה םימהזמה
םיילאיבורקימה םימהזמה לכ תא הכותל תזכרמ הצובהש ךכב תילאיבורקימה
תרטמ וניאש יכילהת זכר לכל המודב .לופיטה יכילהת יפואב היולת םתודירשש
תצפה תעינמ ךות הקוליס יכרד תייעבו ,ילופיט רגתא הווהמ הצובה ,ךילהתה
.םיכפש לש רוזחמה ךרעמ לכב תיזכרמ הניה םירחאו םייגולויב ןוכיס ימרוג

תקלוסמ ,לופיטה יכילהת לש םינושארה םיבלשב תדרפומה ,וז תלוספ :הבבג *
הליכמ ,הליגר תיתיב תלוספל דוגינב יכ רוכזל שי .תיתיב תלוספכ ללכ ךרדב
קודבל הבוח .םיהובג םיזוכירב םג םיתיעל ,ורכזנש םימהזמה לכ תא וז תלוספ
תא הבזעש רחאל רקיעב ,הב םילפטמה דצמ 'תינחלס' תוסחייתהל ששח םייקו התוא
.לופיטה ןקתמ חטש

םישומיש

תונויער םילעומ םירקבל תושדח .םישומיש לש ךלוהו לדג ןווגמב ןודל ןתינ
ימרוג לא סחייתהל שי םלוא ,םיפסונ םירצותו םיכפש ימ לש רוזחימ תויורשפאל
.םאתהב ךרעיהלו םייגולויבה ןוכיסה
תעקשה אלל לופיט ירצות וא/ו םיכפש תוקלסמה תושיגב םג ןוכיס ימרוג םימייק
:םה םיירקיעה םישומישה .םלוצינב ץמאמ

ןכסל לולע םיכפשב לופיטה לש םירחא םירצותבו םיחלוקב שומיש :תואלקח *
ינורקע לדבה ןיא .םימה תורוקמו הביבסה תאו יאלקחה רצותה תא םהזל ,םידבוע
תניחבמ יאלקח שומישל הצובה לוצינ וא םיחלוקב שומיש ןיב ןוכיסה תומרב
.וניוצש םינוכיסה תעינמל רגתאה

ןניאש תויסולכוא םע עגממ עבונ ירקיעה ןוכיסה :ףונ יכרע םוקישו יונ *
תוטקננה תושיגה .תולחמ יללוחמ לש תבחרנ הצפה תויורשפאו ןוכיסל תועדומ
,םירצומה לש ההובג תילאיבורקימ תוכיאל השירד :םייתשה ןמ תחא ןה ללכ ךרדב
.שומישה ירתאל רוביצה ןיב יזיפ עגמ תעינמ ןיפולחל וא

רוביצ םע םוהיזה ימרוג לש עגמ תעינמ איה תירקיעה היעבה ןאכ םג :היישעת *
תוכיא תושירד תבלשמה השיג תמייק ,יונב םישומישל המודב .אשונל תועדומ רסח
.העינמ יעצמאו

םדאה

םדא ינב תקבדה תעינמ איה יגולויב םוהיז תעינמל ץמאמה לש תירקיעה הרטמה
תמר ,םדאה תניחבמ .םיכפש לש רוזחימהו לופיטה לגעממ דחא לכב הלחמ יללוחמב
הפישחה ךשמ ,(םוהיזה תמר) הקיבדמה תומכה ,הלחמה ללוחמ יפואל הרושק ןוכיסה
תופורתל הפישח ,יתואירב בצמ ,ליג םה םיעיפשמ םימרוג) ןסכאמה בצמו םימהזמל
.('דכו הנייגיה ילגרה ,ןוסיח יאכדמ םירמוח וא
,םיכפשב לופיט ינקתמב םידבוע ןה ךוניחו הרבסהל תוירקיעה דעיה תויסולכוא
,םירקבמ) םימהזמ םע עגמב אובל לולעה רוביצ ,םיכילהתה ירצותב םישמתשמ
.תוטלחה ילבקמו (תוחפשמ ינב ,םילייטמ
לופיטו הקידבל ןבומכו ,תונושה תומרב העינמל הנפומ תויהל ךירצ ץמאמה רקיע
.םוהיזל ששח לש עוריא לכב

םוכיס

תויומכב לודיגה לש האצות אוה םיכפשב לופיטה ינקתמ ירצומב בחרתמה שומישה
םיריפש םימב לדגה רוסחמהו םייחה תמרב היילעה ,היסולכואה יוביר בקע םיכפשה
תא םג ןובשחב תחקל תובייחמ םימה רוזחימל תושיגה .םלועב םיבר םירוזאב
םיילטנמ ,םיילכלכ-ויצוס - םיבר םיטביהב הרושק תודדומתהה .םינוכיסה
תילכלכ הלאש איה םירצומב רפושמ לופיט לש ךרדב ןוכיסה תנטקה .םייטילופו
ןיאל עוציבל הטושפו הלוז איה העינמו ךוניח לש ךרדב ןוכיסה תנטקה .הרקיעב
.םישמתשמהו תוטלחהה ילבקמ לש תועדומ תבייחמ םלוא ,ךורע

תיזכרמה הדבעמב הביבסה יפיגנל רודמה להנמ - רונמ יסוי :רמאמה רבחמ תודוא
.תואירבה דרשמ ,םיפיגנלהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ