זקנ ימ יוטיחל תוטיש
ןדיבא טרבלא :תאמ
.54 דומע ,2001 לירפא ,א"סשת רייא ,8 ןויליג ,ז"ט הנש ,`עדימ יפד/םיחרפ`  :רוקמ
     

זקנ ימ יוטיחל תוטיש

תוכרעמב ןהו תורוגס תוכרעמב ןה ,החימצ יתבמ םיטלפנה זקנה ימ רוזחימ
תכלוהה םימה תקוצמ :תובר תוביסמ תאזו םינוש םירוזאב הצואת ספות ,תוחותפ
,זקנ יממ עבונה יתביבס םוהיז ,םילדגמל היקשהה ימ תאצקהב ץוציק ,הפירחמו
רבעומה רוזחימ אשונב יעוצקמ עדי תורבטצהו רוזחימה תוכרעמ לש תיסחי הלזוה
.םיכירדמה ידי לע םילדגמל

,תועקשהה תלהנימ דודיעב - הכרדהה תכרעמ הדקמתה תונורחאה םינשה שולשב
תואצותה .ןושידהו היקשהה קשממ דומילבו החימצ יתבב רוזחימ תוכרעמ תמקהב
ילודיג תוממחב ןהו םיחרפ תוממחב ןה ,הכ דע ומקוהש רוזחימה תוכרעמב ולבקתהש
םימה תכירצב עוגפל ילבמ תאזו ,ןשדבו םימב ןוכסיח 50%-כ לע תועיבצמ ,תוקרי
תוכיא תא רפשמו לוביה תא רוזחימה לידגמ ףסונב .חמצה לש הנזהה תודוסיו
ידי לע הנזהה תודוסי תטילק רופישו םימה תנמ תלדגה ןה ךכל תוביסה .רצומה
.רתוי הליעי עצמה תפיטש םג .רוזחימ יאנתב חמצה

ןהו רוזחימ תוכרעמ תייגולונכטב ןה יעוצקמה עדיה בור תא ונל שי םויכ
םימרוגה דחא אוהש ,זקנה ימ יוטיח םלוא .רוזחימ יאנתב ןושידהו היקשהה קשממב
ןמזבש םיווקמ ונא .דומיל לש ךילהתב ןיידע ,רוזחימ תוכרעמ תמקהב םיליבגמה
.רתויב הלוזהו הליעיה יוטיחה תטיש תא אצמנ בורקה

אוהש רחאמ רוזחימה תוכרעמ תמקהב םיליבגמה םימרוגהמ דחא אוה זקנה ימ יוטיח
,יוטיח אלל זקנ ימב רזוח שומיש השענ םירקמה תיברמב .50%-כב ןתוא רקיימ
םידימעה םילודיגה תא וליפא ,םירזחוממ םימב הקשומה לודיגה תא ןכסמ רבדהו
תא אטחל םילדגמל ץילמהל תנווכמ ונלש תוינידמה .םידרו ומכ םיינגותפ םימרוגל
.םילודיגה לכב זקנה ימ

זקנ ימ יוטיח תוטיש

ןיאש םושמו ההובגה התוליעי ללגב דנלוהב תלבוקמ וז הטיש :ימרת יוטיח *
הרוטרפמטב זקנ ימ םומיח לש ןורקיעה לע תססובמ איה .לודיגל הנכס הווהמ איה
וז הטיש הקדב תידנלוה תרקוח .(בלח רוטסיפב ומכ) תוקד וא תוינש רפסמל ההובג
לכ תא לוטקל ןתינ יכ ,הנקסמל העיגהו םינוש ןמז יקרפל תונוש תורוטרפמטב
שולשב צ"מ 85-ב וא תוינש 30-ב צ"מ 90 לש הרוטרפמטב םיינגותפה םימרוגה
תודוטמנ ,תוירטקב קר םילטקנו יביטקלס יוטיחה תוקד יתשל צ"מ 60-ב ךא ,תוקד
.תוירטפו

ךשמ תא אל ךא הרוטרפמטה תא תונשל ןתינ רפש תלתשמב לעופה ימרת יוטיח ןקתמב
בלשב םימרזומ רוזחימה ימ וז הטישב .תוקד שולש ךשמנו עובק אוהש ,יוטיחה ןמז
םיאצויה רוזחימ יממ רבעומה םוחה ידי לע םיממחתמו ןושאר םוח ףילחמ לא ןושאר
ילכימל ונממו הקסה ימ םע ינש םוח ףילחמל םימה םימרזומ ןכמ רחאל .ןקתמהמ
םימה םע םוח ףוליח ידי לע םימה םיררקתמ ןכמ רחאל .תוקד שולשל םימ תייהשה
השישכ רפש תלתשמב הקידבב אצמנ ,¤ 130,000 ותולעש ,ןקתמה .תכרעמל םיסנכנה
.םישדוח

אלוממה ןוולוגמ ילג לכיממ בכרומ יגולויבה ןנסמה :יגולויב ןוניסב יוטיח *
ןנסמב .םיוסמ הצקב זקנה ימ תסימת תרבוע ןנסמה ךרד .(מ"מ 2) קד ףוט וא לוח
םימרוגה תא םידימשמה םיליעומ םימזינגרואורקימ תייסולכוא תחתפתמ יגולויבה
.םיינגותפה

תא דימשמ אל אוה ללכ ךרדבו ,ץראב םיקשמ רפסמב שומישב אצמנ יגולויבה ןנסמה
.UV-ה תטיש לש וזמ הלוזו הטושפ יגולויבה ןנסמה תקזחא .םינגותפה םימרוגה לכ

הנירק תטלופה הרונמ תרזעב עצבתמ זקנה ימ יוטיח :UV תנירקב יוטיח *
.הלוגס הרטלוא

תרבח .(רמו ת בשומבו דודגה ביתנב) 'הנת' תרצותמ ץראב םינקתמ רפסמ םימייק
יוטיחה תוליעי .'Priva' תרבח תרצותמ יוטיח ןקתמ בורקב קוושל תדמוע 'םיפטנ'
תוללוכ הז ךרוצל .הנירקה תמצועבו זקנה ימ לש םידקמ ןוניסב היולת UV תנירקב
.יוטיחה ינפל הלולצ הסימת םילבקמ ותרזעב ,ירלונרג ןנסמ יוטיחה תוכרעמ
.('וכו תרפופש יוקינ ,תרפופש תפלחה ,למשח) תיסחי םירקי ותקוזחתו UV-ה ןקתמ

.רוזחימה תוכרעמל היצנירולכה תטיש הסנכוה הנורחאל :(היצנירולכ) הרלכה *
.ןדיסה טירולכופיה וא ןרתנה טירולכופיהב זקנ ימ יוטיח לע תססובמ וז הטיש
.בגויה בשומב ויז בד לש םיחרפ תוממחב לעופ היצנירולכ ןקתמ

איה וז הטיש .םיסוריו תוברל ,םיינגותפה םימרוגה לכ דגנ דואמ ליעי רולכה
םלוא .תכרעמה תקוזחת תניחבמ ןהו ןקתמה תולע תניחבמ ןה רתויב הלוזהו הליעיה
רחאמ ,רתויב תינדפק תויהל הכירצ הממחל הסינכב רתונה רולכה זוכיר תרקב
.םיחמצל ליער תויהל לולע מ"ח 1-מ הובג זוכירב רתונה רולכש

תרקבל רקב ,ןרתנה טירולכופיה תקרזהל ןונימ תבאשמ ללוכ היצנירולכה ןקתמ
לע רקיעבו הלעפהה לע דוקיפו רורחס תכרעמ ,הממחל הסינכב רתונה רולכה זוכיר
.רוזחימה תכרעמב הלקת לש הרקמב היצנירולכה תקספה

םע רולכה לש עגמה ןמזב ,קרזומה רולכה זוכירב רקיעב היולת הרלכהה תוליעי
.םירזחוממה זקנה ימ לש pH-בו זקנה ימ

תכרעמב תונקתומה תודורטקלא תרזעב השענ זקנה ימ יוטיח :הזילורטקלא *
רולכ םירצונ וז הטישב .היקשהה ימב םיחלמה לש הזילורטקלאל תומרוגו רוזחימה
תכרעמ .םינגותפה תא םילטוקה ,(ןצמח ימו ןוזוא) םירחא םינצמחמו ליעפ
.רוזמ בשומב ירוחש קשמב המקוה ינגותפוטיפו ימיכ בקעמ םע תינויסינ

ימ יוטיחל ןקתמ לעפומ הרצב בשומב ןמ קשמב :הרלכה םע היצנוזוא בוליש *
טירולכופיהו ןוזוא תרדחה בוליש לע ססובמה ,'םימ תחבשה רימט' תרבח לש זקנ
סקודר רקבו יטקפמוק ןוזוא רוטרנג תללוכ תכרעמה .םיכומנ םיזוכירב ןרתנה
(03 ןוזוא) רשעומ ןצמח יריפסומטאה ריוואהמ רציימ ןוזואה רוטרנג .(ORP)
.םימזינגרואורקימה תא קרפמו (ליעפה רולכהמ 5,000 יפ) תוריהמב םימב קרפתמה
ןרתנה טירולכופיה תרוצב ליעפ רולכ ,סקודר רקב תרזעב תכרעמה הפיסומ ,ףסונב
קרפתמ ןוזואהש רחאמ יתיראש רמוחכ שמשמ רולכה .(מ"ח 0.3-כ) םיכומנ םינונימב
.םימב ראשנ וניאו

תוימיכ תוקידב ידי לע בקעמב תואצמנ יוטיחה תוטיש בור ,םוכיסל
ימ יוטיח תטיש לע תיעמשמ-דח ץילמהל םילוכי ונא ןיא םייתניב .תוינגותפוטיפו
אלו הלוז ,הליעי ,הלעפהל הטושפ תויהל יוטיחה תטיש לע ,תינורקע .יהשלכ זקנ
.לודיגל הנכס תווהל

םילודיגב רוזחימו ןושיד ,היקשה ר"ממ- ןדיבא טרבלא :רמאמה רבחמ תודוא
.הדש תוריש ,םינגומהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ