לע התעפשהו םימה תמושתב היופצה תורקייתהה
חמוצה יפנע ףרצמ תויחוור
אריפש ןליא :תאמ
.4-2 םידומע ,(2000 ינוי) ,404 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

ההתייקרות הצפויה בתשומת המים והשפעתה על רווחיות מצרף ענפי הצומח
םימה רוקיי לע םותחל ,הנורחאל ,תואלקחה רש לש ותמכסה עקר לע
לע ,ליבקמבו ;20% לש רועישב םייאלקחה םישומישל םידעוימה ,םיריפשה
םיקיפמה לע םירפיווקאה לטיה תא םג ליעפהל הלשממה תנווכ עקר
ולא םיקיפמ ידי לע םיקפומה םימה לש םרוקיי התועמשמש ,םייטרפה
לע הזכ גוסמ רוקיי לש תועמשמה המ ןוחבל יואר - םיזוחא תורשעב
.תילארשיה תואלקחב םייחמצה םיפנעה

ךיושמ חמוצה יפנע תואלקחמ לטובמ אל קלח יכ ,הז רשקהב ,רוכזל ךירצ
קשמב החתפתהש ,תיחמצה תואלקחה תא ןייפאמה ,תואלקחה םגדל
ןכלו ,הכומנ תולעב םימה תמושת לע תונעשיהב תנייפואמה וז יפותישה
ףרצמל ,רקיעב ,הנווכהו ;םימה יריתע תואלקחה יפנעב הללכהל תנתינה
תמושתל תוריתעה רדסמב .םינושה הדשה ילודיג לש םייחמצה םיפנעה
יפנע הז רחא הזב םיבצינ ,םינושה הדשה ילודיג רחאל דיימ ,םימה
.םימב רוקייה לש םויאל ,םבורב ,םיפושח םה םג רשא ,םיעטמה

לש רוקייה טקא שומימ רחאלש םויב םמצע תא אוצמל םייושע ולא םיפנע
וא תויהל" לש ,םצעב ,הלאשה לומ ,םיכרד תשרפ לש תמוצ ןיעמב םימה
.ועמשמכ וטושפ ,"לודחל

הנניא ,"לודחל וא תויהל" לש וז "תיטסבמוב" הרימא יכ ,שיחמהל ןתינ
,םימה רוקיי רחאל היהתש תואיצמה תא תפקשמ אלא ,תיצילמ הזארפ
ףטושה ן-חה סיסב לע ,חמוצה יפנע לש יפרצמ בישחת תגצה ידי לע תאזו
,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמ ותוא ,תואלקחה ףנע לש
.דבלב חמוצה יפנע ףרצמל סחייתהב

עוצימ סיסב לע ,תואלקחב "תעצוממ הנש" גיצהל ונרחב ,ךכ ךרוצל
;ס.מ.לה ידי לע ומסרופש יפכ ,19991998 םינשה לש לעופב תואצותה
וליאו ,חמוצה יפנע תואלקחל תנייוצמ הנש התיה 1998 תנשו ליאוה ,תאזו
עוצימ .הז םיפנע ףרצמל רתויב תועורגה םינשהמ תחא התיה 1999 תנש
תדוקנמ "תעצוממ הנש" ,ןבומכ ,הארי ,ולא םייתנש לש ףטושה ןובשחה
.תילכלכה האצותה לש תוארה

1998 םינשל חמוצה יפנע ףרצמ לש ףטושה ןובשחה ינותנ תא גיצנ הלבטב
:(ח"ש ינוילימב) ולא םייתנש לש תעצוממה הנשה תאו 1999

יפנע ףרצמב ,"תעצוממ הנש"ב םיאלקחה תסנכה יכ ,הלוע ולא םינותנ יפ לע
.ח"ש ןוילימ 553 -כ התיה ,חמוצה

לע גצוימה ,"עצוממה ףנע"ה לע םימה תמושת תורקייתה תעפשה היהת המ
?חמוצה יפנע ףרצמ ידי

תללקושמ האצות) םימה תמושתמ 25% לש תללקושמ תורקייתה לש החנהב
לשו םירפיווקאה ילטיה תלעפה לש ,20% -ב םיריפשה םימה רוקיי לש
תורקייתה יכ לבקנ ,(םיאלקחה תא םישמשמה ,םיילושה םימה רוקיי-יא
!!!ח"ש ןוילימ 200 לש םוכסב םימ לע האצוה תפסותל איבת וזכ
,(םימה תמושת לע תיוושכעה האצוהה - ח"ש ןוילימ 880 -כמ 25%)
םאו ;"תעצוממ הנש"ב תיחמצה תואלקחה תוסנכהמ !!!36% םיווהמה
יפנעל ותוא לצפנ םא ירה ,עצוממ "ףטוש ןובשח" והזש ,ןובשחב םיחקול
,אצמנ ,ליעל ונייוצש םימה תוריתע לש תוירוגטקה יפ לע ,םינושה הנשמה
ורתונש תוסנכהב הסיגנל איבי םימה לש הזכ רוקיי הדשה ילודיג יפנעב יכ
ןוהלו םיאלקחה לש תימצעה םתדובעל תורומתה תא תווהמה ,םיאלקחל
,(יאלבל הפיקזה תועצמאב ףקזנ רבכ הז יכ ,תחפל אל) םדי לע לעפומה
איבי םינושה םיעטמה יפנעב וליאו ;םיזוחא 70 - 60 - 50 לש םירועישב
.םיזוחא 60 - 50 - 40 לש םירועישב ,וזכ הסיגנל רבדה

(םיחרפבו תוקריב רקיעב) הריכשה הדובעה יריתע - חמוצה יפנע ףרצמב קר
,(36% לש תעצוממה הסיגנהמ רתוי ךומנ) רתוי ךומנ היהי הסיגנה רועיש -
תא םג רקייל הלשממה תנווכ ידי לע - םה םג ,עודיכ ,םימיואמ ולא ךא
.הריכשה הדובעה תמושת

חמוצה יפנע תואלקחש ,לוכיבכ ,"תיטסבמוב"ה העיבקה יכ ,אופיא ,אצוי
הנניא ,"לודחל וא תויהל" לש םיכרד תשרפ/תמוצ ינפב הבורב תבצינ
תיברמב תוחפל ,וז תואלקח לש הבצמ ףוקיש תא ,ןכא ,הווהמ אלא הזארפ
.תיחמצה תואלקחה יפנעמ רכינ קלח יבגל תאזו ,ץראה ירוזא

הנשה
תעצוממה
1999
1998

7459
7264
7653
חמוצה יפנע תקופת .1
3750
3813
3686
(םימה תמושת ללוכ) תויונקה תומושתה .2
(799)
(790)
(808)
םימה תמושת :הזמ 'א.2
3709
3451
3967
(1) - (2) = ימלוגה ימוקמה רצותה .3
809
846
771
יאלבל הפיקזה יוכינב .4
2900
2605
3196
(3) - (4) = יקנה ימוקמה רצותה .5
253
255
250
םיפסונ םילובקתו םייוציפ תפסותב .6
3153
2860
3446
= תואלקחהמ תעבונה הסנכהה .7
(5) + (6)
2600
2747
2455
םיריכש םידבועל ע"כש ימולשת :תוחפ .8
553
113
990

= תואלקחהמ םיאלקחה תוסנכה .9
(7) - (8)

הכירצ התיה חמוצה יפנע תואלקח וליא הרוק היה המ :הלאשה תלאשנ
םישומישל םימה לש ילאירה רוקייה לש רתוי יתגרדה ךילהת ינפב דומעל
?םייאלקח

הזיאל םימה לש רוקייה בצק תא םימיאתמ ויה וליא יכ :הניה הבושתהו
תלוכי וז תואלקחל שי דועש רשפא ,תואלקחה לש תולעייתה בצק אוהש
ןוירפב ףקתשמה ,תואלקחה לש תולעייתהה ךילהת יכ ,לבוקמ .תודרשיה
התיה וליא .הנשל םיזוחא 4-3 -כ לש עצוממ יתנש בצקב וניה ,רוצייה ימרוג
םימה תא רקייל הלשממה תנווכתמש ,רוקייה תסירפ לש הטלחה תלבקתמ
לע הלעי אל ילאירה יתנשה רוקייהש ןפואב - רתוי םיכורא ןמז יקרפ ינפ לע
יפנע תואלקח לש םילטובמ אל םיקלחש ,רשפא - הנשל םיזוחא 5 - 4 - 3
לש ותועמשמ תניחב ידי לע ,בוש ,תאז שיחמהל רשפאו ,ודרשיי חמוצה
- םימה תמושת ףקיהמ 5% :םיאלקחה תוסנכה לע 5% לש יתנש רוקיי
,םיווהמ ולא .ח"ש ןוילימ 40 לש םיאלקחה תוסנכה ךותמ הסיגנ ,ושוריפ
- כ ,תעצוממ הנשב םיאלקחה ידיב תורתונה ,תוסנכהה תרתי ךס ךותמ
.(40:553 = 0.072) םיזוחא 7.5-7

האצותכ םיאלקחל ריזחהל רשפא הז םוכסמ תיצחמכ יכ ,םג ,םיחינמ םא
הסנכהה ךותמ 3.5% -כ לש תישממ "הסיגנ"ב רבודמה יזא - םתולעייתהמ
.תעצוממ הנשב םיאלקחה ידיב תרתונה

ללכ יבגל עצוממה בושיחל סחיב ומכ יכ ,שיגדהל שיש ,ךכב ,םייסנו
םימ יריתע םילודיג ןיב הנחבאה תא תושעל שי ןאכ םג - תיחמצה תואלקחה
םהש ,םייחמצה םילודיגה ןיבל ,םינושה עטמה יפנע ןיבל ,(הדשה ילודיג)
- הדשה ילודיג יפנע תצובק יבגל יכ ,חינהל שי .הריכש הדובע יריתע רתוי
םייאלקח םישומישל םימה לש היופצה תורקייתהה ןתמתת םא םג
אל ולא לש םהיתוסנכהב הסיגנה ירה 5% -מ רתוי אל לש םייתנש םירועישל
לש יתנשה (תולעייתהה =) ןוירפב "ןוקית"ה רחאל םג ,יתנש עצוממב ,תחפת
.םיזוחא 12-10 -מ ,ולא םיפנע


:רמאמה רבחמ תודוא
.תילכלכה הקלחמה ,יאלקחה זכרמה - אריפש ןליא

4-2 * 2000 ינוי * 404 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ