ןורחאה רושעב "תורוקמ"ב םימ תלפתה
לאירפ םחנמ :תאמ
.17-12 םידומע ,(2000 טסוגוא) ,406 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

התפלת מים במקורות בעשור האחרון
םוחתב תוליעפ תונש 28 "תורוקמ" המילשמ םוינלימה ףוס תארקל
םימ תלפתהב הליבומה היגולונכטה איהש ,(ה"א) הכופהה הזומסואה
.םיירחסמ הלפתה ינקתימ 30 -מ הלעמל ץראב םילעופ םויכ .םי ימו םיחילמ
םימה תכירצמ 80% -כ קפסמה ,החבסב ןקתימה אוה רתויב לודגה ןקתימה
תננכתמ ,םילעופה הלפתהה ינקתימ לועייל תלעופ "תורוקמ" .תליא לש
םירתאב הדש ירקחמו םייטילנא םירקחמ תעצבמ ,םישדח םינקתימ
תונכת ןוכדיעו יגולונכטה עדימה ךרעמ ןוכדיעו הבחרה ךות םינושה
תיעוצקמה תונותיעב םימסרפתמה ,"תורוקמ" יגשיה .םינקתימ ןונכתל
.תימואלניב הרכהל םיכוז ,םיסנכבו

ומקוהש םימ תלפתה ינקתימ
ינקתימל ףסונ ךא ,תליאב ,ןבומכ ,תזכרתמ םילפתומ םימ לש הקופתה רקיע
ןקתימו םורדב םינטק םינקתימ םג "תורוקמ" המיקה םילודגה הלפתהה
.(הממיב םיחילמ םימ ק"מ 1,200 -כ ליפתמה) לאכימ ןגעמב הלפתהה
ק"מ 36,000 :הממיל ק"מ 46,000 -כ םויכ םיקפסמ תליאב הלפתהה ינקתימ
הממיל ק"מ 10,000 -ו 'ב-ו 'א החבס ינקתימב םימ תלפתהמ םיקפומ הממיל
.'ג החבסב םי ימ תלפתהל ןקתימב

'ב-ו 'א החבס
ק"מ 16,500 -כב 'א החבס לש תללוכה הקופתה המכתסה 1991 תנשל דע
תדיחי ידי לע םקוה ,הממיל ק"מ 6,300 ותקופתש ,'ב החבס .הממיל
.ימואלניב זרכמב התייכז תובקעב ,1992 ףרוחב "תורוקמ" לש הלפתהה
10,000 לש הקופתל בחרוה ןקתימהו םיבר םירופיש ושענ הלעפהה רחאל
26,000 -כל תוקופתה ולדגוה 'א החבס לש תונשיה תודיחיב םג .הממיל ק"מ
הרשפיאש ,הדובע ץחל תדרוה :וללכ תודיחיב םירופישה .הממיל ק"מ
הדרוהו ,למשחה תכרעמב תופסונ תועקשה אלל ,תולדגומ תוקופת תלבק
הניברוטו הבאשמ לש השדח הדמצ ידי לע היגרנאה תכירצ לש תפסונ
.היגרנא תבשהל

'ג החבס
ןונכת 1991 תנשב ןכוה ,םיעבשה תונשב דוע לחהש ,הצממ רקחמ רחאל
'א החבס ינקתיממ זכר םע םי-ימ לש ליהמת תלפתהל ילכלכ ןדמואו יללכ
םיילכלכ תונורתי הארה ןונכתה .(הכופה הזומסוא) ה"א לש ךילהתב ,'ב-ו
"תורוקמ" .זכרב םילוהמ םניאש ,םי-ימ תלפתה ינפ לע ליעל לועפתה ןפואל
תימואלניב הרבחו תוילארשי תורבח םע הלועפ ףותישב ןקתימה תא המיקה
םיאנתה לשב רשפאתהש ,תידוחייה השיגה םושיי ךות ,תיאפוריא
לעופ ןקתימה .םינווכמ הדש ייוסינלו רקחמל תודוהו םוקמה לש םידחוימה
תיסחי ,הכומנ תולעב םילפתומ םימ קפסמו ק"מ 10,000 לש הקופתב םויכ
.המוד לדוגב םלועב םירחא םינקתימל

ןושארה לודגה ירחסמה אוה הז ןקתימ :'ג החבס לש םיירקיעה םינייפאמה
ה"אה הטישב לעופה ןושארה ירחסמה ןקתימה םגו ,םי-ימ תלפתהל
זכר ימו םי-ימ לש ליהמת ליפתמה ,םלועב ןושארה ןקתימה והז ;לארשיב
תירלודומה ה"אה תטישב םי-ימ תלפתה תדיחי ;םיחילמ םימ תלפתהמ
תילוגסה היגרנאה :רתויב ההובג תיטגרנאה תוליצנה .םלועב תולודגהמ
-ל האוושהב ,ק"מ/ש"וק 4 -כ םלועב םילעופה םינקתימה לש תאזמ הכומנ
ק"מ/ש"וק 30 -כו ,םלועב רתויב םיליעיה םינקתימב ק"מ/ש"וק 6 דע 5
.תליאב ולעפש ,םי-ימ תלפתהל םינשיה םינקתימב

עוציבב םישדח םיטקיורפ
םימ תלפתהל םייזכרמ םיטקיורפ השולשב תעכ תקסוע הלפתהה תדיחי
:חלמה םי רוזאלו תליאל

תועצמאב ,הממיל ק"מ 20,000 לש הקופתל 'ג החבס ןקתימ לש הלדגה *
םסרופיש ,ימואלניב זרכמ ןכוה .הממיל ק"מ 10,000 לש הדיחי תפסוה
הדיחיה תלעפה .רצואה ידרשממו םימה תוביצנמ רושיא תלבק רחאל
.2002 תנשל תננכותמ

המקוהש ,'א החבס לש רתויב הקיתווה הדיחיה תלדגהו רופיש עצוב *
הכומנ תילוגס היגרנא תכירצ ךות תלעופ הדיחיה .םיעבשה תונשב
.7,200 -ל הממי/ק"מ 4,800 -מ הרבגותש ,הקופתבו

לש הקופתב םיחילמ םימ תלפתה ןקתימ התע םקומ חלמה םי רוזאב *
.2001 תנשל תננכותמ הלעפהה .הממיל ק"מ 13,000

לשב ותבשוהש ,םיחודיק שימשהל הנורחאל טלחוה השקה תרוצבה לשב
,הלפתהה תדיחי .ההובג תיללכ תוחילמ וא/ו ,םיטרטינ לש ההובג הלוכת
,םיחודיק הרשעכ תשמשהל תינכת הניכה ,הרבחב םיפסונ םימרוג םע דחי
.יצראה םימה ןזאמל ש"מלמ 10 -כ ףיסוהל םייושע םתלפתה רחאלש
רושיאב תינתומ עוציבה תליחתו ,םימה תוביצנב ורשוא תוינכתה
.רצואה ידי לע םיביצקתה

בורקה רושעב םילודג םי-ימ תלפתה ינקתימ ןונכת
תנכהב "תורוקמ" לש הלפתהה תדיחי הלחה םינומשה תונש תליחתב רבכ
םיבוגמה ,ןונכת ינותנ רגאמ תללוכ תיתשתה .םי-ימ תלפתהל עדי תיתשת
םירחואמ םיבלשבו ,דודשאב יוסינה תוכרעמב הדש ייוסינ לש תואצותב
הלפתהה תדיחי תמקה םע ,תיתועמשמ ,הרבגות וז תיתשת .תליאב םג רתוי
בקע .תונורחאה םינשב םימה קשמ בצמ לשב ,תליאב 'ג החבס הלודגה
ךכ בקע יופצה ןועריגהו ,ךדיאמ ,םיעקשמה טועימ ,דחמ ,הכירצב היילעה
.לודג הדימ הנקב םי-ימ תלפתהל תוכרעיה םיעשתה תונש עצמאב הלחה

ש"מלמ 10 תלפתהל ץולח ןקתימ ןנכתל "תורוקמ" השקבתה 1996 תנשב
ןכוה ןקתימל יללכ ןונכת .יברעמה לילגב םי-ימ לש (הנשל ק"מ ןוילימ)
.1996 רבמטפסב םסרופו

לודג ןקתימ ןנכות ,1998 -ב הנכוהש ,הלפתהל שמוחה תינכות תרגסמב
ךומסב המקהל ןנכות ןקתימה .ש"מלמ 50 לש הקופתל ,םי-ימ תלפתהל
הלעפהה תואצותו ןונכתה לע ססבתמו ,ןולקשאב וא ,דודשאב חוכה תנחתל
םינשב הלחש ,תיגולונכט תומדקתה ןובשחב איבמו ,'ג החבס לש
.תליא ןקתימל האוושהב רפושמ היהיש ךכ ,תונורחאה

תכרעמל רוביחה םע .ק"מ/טנס 54 -כ איה ,לעפמה רעשב תדמאנה ,תולעה
.ןולקשאב 59.6 -כו ,דודשאב ק"מ/טנס 57 -כב םימה תולע תדמאנ תיצראה

תדיחי הנחב ,ןולקשאב א"אצקב ןקתימל יפיצפס רתא תרדגה רחאל
ידי לע ,ש"מלמ 5030 ,10 לש תוקופתל ןקתימ לש ןונכת תופולח הלפתהה
-מ תודיחיה תלדגה ידי לע רקיעב ,םדוקה ןונכתב םימיוסמ םייוניש תסנכה
,תובאשמ) דויצב םיריחמ תדירי לוצינ ךותו ,הממיל ק"מ 15,00012,500
.(היצרטליפ-הרטלוא תונרבממו ץחל תורוניצ

52 -כ) ק"מ/טנס 50 -כל םימה תולע לזות ש"מלמ 50 לש הקופת לעב ןקתימב
"תורוקמ" לש ףתושמ תווצ .(ש"מלמ 30 לש הקופתל ןקתימב ק"מ/טנס
,םילפתומה םימה תולעש ,ךירעהו תיצראה תכרעמל תורבחתה ןנכת ל"התו
הקופתה רשאכ ,ק"מ/טנס 55 -כב םכתסת ,תיצראה תכרעמל םתרבעה ללוכ
.ש"מלמ 50 איה הקופתה רשאכ ,ק"מ/טנס 54 -כו ;ש"מלמ 30 איה

תירקחמה תוליעפה
תושדח תויגולונכט תקידבב הזכרתה ןורחאה רושעב תירקחמה תוליעפה
םינקתימ לש ילמיטפוא ןונכתב ,םימייק םינקתימ רופישב ,תומדקתמו
ךילהת .לועפת תויולע תתחפהבו םימייק םינקתימ גורדשב ,םיירחסמ
לשב ,הלפתהה רתאב םייפיצפסה םיאנתל רתויב שיגר ה"אב הלפתהה
לופיטה ךילהת ,םיימלוגה םימה ןיבש תידדהה הבוגתה לש הברה תובישחה
ינפל םיידוסי הדש ייוסינ םיעצבמ ךכיפל .תונרבממה תכרעמו םדקומה
.ןקתימה ןונכיתל שרדנה ,ןימא עדימ ףוסיאל ,הלפתה ןקתימ לכ תמקה
לועפתל ליבקמב ,המקהה רחאל םג םימייקתמ םיפסונ םירקחמו םייוסינ
תועצה תקידבל ןטק הדימ הנקב םייוסינ רשפאל ידכ ,ןקתימה לש ףטושה
תוטישו תושדח תונרבממ לש תפטוש הקידב תישענ ןכ .םיעוציבה רופישל
.םישדח הלפתה ינקתימ תמקה ינפל ןונכת ינותנ תומיאו ,םדק לופיט

םיאנתב דויצה יעוציב לע םיאלמ םינותנ יסיסב תגשהו תובר תוקידב רחאל
םוקמב היצרטליפ-הרטלוא לש הניחבב םג ,רתיה ןיב ,פ"ומה זכרתמ ,םינוש
לאיצנטופ לעב ,ינשדח לופיטב רבודמ .תולבוקמה םדקה לופיט תוטיש
וב ,רקחמה .םייפיצפס םימ תורוקמ תלפתה תולעב תיתועמשמ הלזוהל
ושעייש ,ימואלניב ןומימב םירקחממ קלח םג שמשי ,הלפתהה תדיחי הלחה
.ןוכיתה חרזמבו הפוריאב םירחא םיפוגו רקחמ ינוכמ םע הלועפ ףותישב

:ןורחאה רושעה ךלהמב הלפתהה תדיחי הליעפה יוסינ ינקתימ העברא
רקחמה .לועפל םיכישממ םינינת לחנבו דודשאב ,תליאב םהמ השולש
.םייתסה רונ תונייעמב

םי ימ תלפתה ןקתימל ינורקע המירז םישרת תוארל ידכ ןאכ ץחל

:רמאמה רבחמ תודוא
."תורוקמ" ,םידחוימ םיטקיורפו הלפתה תדיחי ,לאירפ םחנמ

17-12 * 2000 טסוגוא * 406 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ