תודוקנ - םיינוניבו םינטק הלפתה ינקתימ
הבשחמלו ןוידל
םור םרימע :תאמ
.22-18 םידומע ,(2000 טסוגוא) ,406 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מיתקני התפלה קטנים ובינוניים - נקודות לדיון ולמחשבה
:רמאמה יקלח
המדקה
RO תוכרעמ לש דוסי יגשומ
םימה רוקמ
םימה תויומכ
הדובע רטשמ
ןקתימה םוקימ
זכרה ימל ןורתפ
הלפתהה ןקתימ
B.O.T, Tern-Key הקפסא ,תורשקתהה ןפוא


המדקה
םיריבגמ ,םוהתה ימ םוהיזו החלמהו ,םיריפש םימב רבוגו ךלוהה רוסחמה
.תוחילמה תוראבה ימ תא רפשל ךרוצה תא

ןובשחב תחקל ץלמומ ןתוא ,תודוקנ רפסמ לע ריאהל ןלהלש רמאמה תרטמ
םירושקה ,םיגשומ רפסמ ריבסהלו ,םימ תלפתה טקייורפל םישגינ רשאכ
.(RO) הכופהה הזומסואה תטישב הלפתהב

דומעה שארל הרזח


RO תוכרעמ לש דוסי יגשומ .1
ימוטא קרו ךא םירבוע וכרד ,הצחמל רידח םורקמ תויונב - תונרבממ *
אוה "םרקה" רשאכ ,תלגלוגמ הדלור תגוע תרוצב תויונב תונרבממה .םימה
.םורקה תא םיחרומ וילע ,ךמותה רמוחה אוה "קצבה"ו ,דחוימה םורקה
.ךמותה רמוחה לע הדיחאו הקד הבכשב

םיחלמה תא םיליכמה םימל םילפתומה םימה תומכ ןיב סחיה - הבשה % *
לש הבשה רועישל םיחילמה םימב ועיגה ןויסינה תורבטצה םע .(זכר ימ)
תא ףוחסל תנמ לע זכר ימ לש קיפסמ ףטש רוציל איה הרטמה .75%
.תונרבממהמ הצוחה םורקה ידי לע םיחדינה ,םיחלמה

.םיחלמה תא םיליכמה םימה - זכר ימ *

םימל םרוגה ,(דמוע) ץחלה תא תרצוי וז הבאשמ - הובג ץחל תבאשמ *
.הצחמל רידחה םורקה תא רובעל

דומעה שארל הרזח


םימה רוקמ .2
.טקייורפה לש חתפמה תודוקנמ אוה םיחילמה םימה רוקמ

םימהש לככ :ןקתימה תוליצנ תא עבקת םימב םיסמומה םיחלמה תומכ *
םיחלמ לש רטיל/ג"מ 5000 דע .ןקתימה לש הבשהה % דרוי ,רתוי םיחילמ
דרוי םיחלמ רטיל/ג"מ 5000 -ב .םיחילמ םימל ןקתימכ ןקתימה רדגוי
.50% - 40% אוה םי ימ לש הבשהה רועיש .70% -ל הבשהה רועיש

רולכ) םיישפוחה םינצמחמה תויומכ ןכו ,םיסמומה םילרנימה תומכו גוס *
תקרזה וא ליעפ םחפ ,רורווא) םדק ילופיט ושרדיי םא עבקת ('וכו
.תונרבממב העיגפל ששחמ ,םימהמ םקוליסל (םילקימיכ

.םדק ןוניס שרדיי םא עבקת םימה תולילצ *

דומעה שארל הרזח


םימה תויומכ .3
.םי/ןקתימה לדוג תא עבקת םימה תסכמ *
םייקש וא/ו ,תובורק תוראבהו הדימב ,ראב לכל ןקתימ ןיקתהל ץלמומ *
.לודג ןקתימ לע תכלל ץלמומ .תוראבה ןיב ףסאמ רוניצ
תונטק ק"מל לועפתהו תויתשתה ,ןקתימה תויולע ,רתוי לודג ןקתימהש לככ
.רתוי

דומעה שארל הרזח


הדובע רטשמ .4
:ןקתימה לש ,רשפאה לככ ,הפיצר הדובע ורשפאיש ,תונורתפ אוצמל ץלמומ
תקולחו ,םימ רגאמ לומ הדובע ןיגוריסל ודבעיש ,םינקתימ ינש תנקתה
.הממיה לכ ינפ לע הכירצה

התבשה ימי טעמל ,תוקספה אללו תופירצב דובעל ךירצ הלפתהה ןקתימ
יוקינו יוטיח ,ןורקימ 5 ןנסמב ןוניס יפוג תפלחה) םיפטוש םילופיט ךרוצל
תעיקש תלדגה ,ץאומ יאלב ומרגי ןקתימה תדובעב תוקספה .(תונרבממה
הכורא הקספהב .םיקדייח תוחתפתהל לדגומ יוכיסו תונרבממה לע םיסמומ
םיקדייח תוחתפתה יענומ) םירמשמ םירמוח סינכהל ץלמומ תועש 12
.תונרבממה לש ץחלה יאתל (תונרבממה לע תינבא תעיקשו

דומעה שארל הרזח


ןקתימה םוקימ .5
,תללוכ RO ןקתימל תיתשת .תיתשת תויולע לע העפשה שי ןקתימה םוקימל
:רתיה ןיב
.(תרנצ ךרוא) םיחילמה םימה רוקמל רוביח *
.(תרנצ ךרוא) םינכרצל רוביח *
רפסמו לדוג) םידויצה ראשו ןקתימה ונקתוי וילע ,חטשמ תקיצי *
.(םינקתימה   
רואלו םוחל תושיגר תונרבממה) הלפתהה ןקתימ לע הנגהל הנבמ תיינב *
.דדובמ גג םע יוצרו לק הנבמ קיפסמ .(שמשה   
.ןקתימה לדוגל םאתהב בשוחי ןלדוג) םילקימיכה ןוסחאל תורצעמ תיינב *
.(תוחפל יעובש יולימ רשפאיש ,לדוגל עיגהל יוצר   
וא ,םייק יאנשל רוביח ןובשחב תחקל שי הלפתהה ןקתימל למשח רוביח *
וא תיליע :לבכה תחנה ןפואו ךרוא) למשח לבכ תחנהו ,יאנש תפלחה/תפסוה   
.(תיעקרק תת   
:ורשפאיש ,תרושקת יווק חינהל יוצר תרושקת ירוביח *
.דיינ ןופלט וא תירותיא תועצמאב םיליעפמל תולקת לע תוארתה תלבק -
.(…תויוכיא ,םימ תויומכ) םינותנ ףוסיא -
.קוחרמ הקספה/הלעפה -
.תירוזא/תימוקמה םימה תכרעמ לש יללכ הרקב ךרעמ םע תרושקת -
ןיקתהל שי םתוא םיפסונ םינקתימ *
.(ליעפ םחפ וא רורווא ,םיננסמ) םדק לופיט ינקתימ -
:ללוכה ,הלפתהה רחאל לופיט ךרעמ   

ריג וא/ו תיטסואק הדוס תרזעב תויצפוא יתש תומייק :pH ןוקיתל תכרעמ -
.(םימל תוכיאו םעט ףיסומה ,ריגב שמתשהל ץלמומ)

.תואירבה דרשמ תושירדל םאתהב הרלכה תכרעמ -

לכימ תללוכ וז תכרעמ ."תורוקמ" וא/ו תימינפ תשרל הרבעה תכרעמ -
.לכימל םימרזומ הלפתהה ןקתיממ םימה .הרבעה תובאשמו םייניב
שי ,ףסונב .םי/ןכרצל הרבעה תובאשמ תועצמאב םימה םימרזומ לכימהמ
.הרבעה תו/תבאשמ תלועפל הרקב תכרעמ ןיקתהל

דומעה שארל הרזח


זכרה ימל ןורתפ .6
.הלפתהה טקייורפ תא רוצעל וא םדקל לוכי זכרה ימל ריבס ןורתפ

ןקתימה תא קיחרהל ןתינ .םיל וק לש היעב ןיא ףוחה וק ךרואל םיבושייל
ףאו הטושפ הנניא וקה תחנה םיתיעל) תילכלכ ןתינ רבדהש המכ דע ,םיהמ
.םיל יזכרמ וק תחנהל םינרצי רפסמ תודגאתה ידי לע תויולע ליזוהל ןתינ ,(תיתייעב
.םיל םתוא תוכילומו םיבושי רפסממ זכרה ימ תא תוזכרמה ,תולעת ומקוה דרפסב

ךורכ ןורתפ לכ ,תונורתפ רפסמ םימייק ףוחה וקמ םיקחורמה םיבושייל
:רתויב הלוזה היצפואה תא ללקשל שי ,תולע תפסותב

.תויומכב היולת םיגד תוכירבל זכרה תכלוה *
.יודיא תוכירב תמקה *
.(םירושיא+ תויולע) יתוריית םגא תמקה *
הבשהה % הלעי ךכבו זכרה זוכירל ףסונ ןקתימ תנקתה זכרה תנטקה *
.ימי ןקתימ היהי ינשה ןקתימה ,ללכ ךרדב .90% -ל יללכה   
.(זג ,טפנל חודיק) קומע חודיק ךרד עקרקל הרדחה *

דומעה שארל הרזח


הלפתהה ןקתימ .7
.םלועה יבחרמו םיימוקמ RO גוסמ הלפתה תוכרעמל םיבר םינרצי םימייק
:תודוקנ רפסמ קודבל שי קפסה תריחבב
.קפסה ידי לע ורצויש םינקתימה גוסו תומכ *
?םינש רפסמ רחאל םינקתימה םילעופ ךיא *
?חוקלל םימאתומה םינקתימ וא ,"םייטרדנטס" םינקתימ ולא םאה *
.תורישהו הכימתה ךרעמ *
,תונרבממה ינרצי ידי לע החתופש ,הנכות םע עציב ןרציה יכ ,אדוול *
.םיחילמה םימה תוכיאו הקיפסל םאתהב ,ןקתימה לש םיעוציב תקידב   
שכרנ ןקתימה יכ ,רבתסמ (רוחיאב םימעפל) םיתיעל בכר תשיכרב ומכ *
,ןכל .ןכמ רחאל שוכרל שיש םירזיבאו םיטירפ ללוכ וניא םלוא ,לוזב   
:העצהה תללוכ המ קודבל ץלמומ   
.תונרבממה ןרציו גוס -
.ןקתומ רושכימ הזיא -
.הקיפס ידמ ,סקודר דמ ,(האיצי ,הסינכ) תוכילומ ידמ ,ץחל ירמתמו יששג -
.הרקבה תכרעמ -
.יוטיחו הפיטש תכרעמ -
.(ןוצמח ענומל היצפואו העיקש ענומ) םילקימיכ תקרזה תכרעמ -
.םודומל תורבחתה תורשפא -

דומעה שארל הרזח


B.O.T, Tern-Key ,הקפסא ,תורשקתהה ןפוא .8
.חוקלל ןקתימה קפס ןיב תורשקתה לש בחר ןווגמ םייק
:המגודל

תויחנהל םאתהב תויתשתה תא ןיכמ ,ןקתימ שכור חוקלה - הקפסא *
.ןקתימה תא לעפתמו

ןקתימה תקפסא .הדובעל ןכומ ןקתימה תא לבקמ חוקלה - Tern-Key *
.קפסה ידי לע תושענ תויתשתהו
.ןקתימה תא לעפתל קפסה תא רוכשל וא לעפתל לוכי חוקלה

תא לעפתמו תויתשתה תא םיקמ ,ןקתימה תא קפסמ קפסה - B.O.T. *
.חוקלל (םימ) רצומה תא רכומו ןקתימה

חוכ תולעו תונימז ,ילכלכה אשונה תא לוקשל שי תורשקתהה גוס תריחבב
.ןקתימה תקזחאו לועפתל ןמוימ םדא


לאכימ-ןגעמב ןקתוהש הלפתהה ןקתימ תא ראתל ינוצרב ,םויסל


אובמ
:םיגדה תוכירבמ ולחלח רשא ,םיחילמ םימ ליפתהל רושיא לביק ץוביקה
.תיצראה םימה תשרל הקפסאל ינש בלשבו ,ויכרצל ןושאר בלשב

75 םיליכמ םילפתומה םימה .םיחלמ ג"מ 3000 -כ םיליכמ םיחילמה םימה
.םיחלמ ג"מ 100 דע

םע ,(*) דרפסמ USF Bekox תרבח התכז הלפתהה לש ןושארה בלשב
,ש"קמ 55 לש הקיפסב ןקתימ לעפוהו ןקתוה 1999 ילויב .תימוק מ הרבח
ינש) הקיפסה התואב ףסונ ןקתימ לעפוהו ןקתוה הנש יצח רחאלו
.(הנש-ק"מ 900,000 -כ האלמ הקופתב קפסל םילגוסמ םינקתימה

תא םיקה ץוביקהו ,חטשמ יבג לע הדובעל םינכומ ועיגה םינקתימה
.שרדנל םאתהב תויתשתה

תכרעמה רואית
ןקתוה הקיפסה תוסיו ךרוצל.(םינקתימה ינשל תפתושמ) ראב תבאשמ .1
.רדת הנשמ
.םינקתימה ינשל ףתושמה ,ןורקימ 100 סג ןנסמ .2
:םיבלש רפסמ םימה םירבוע הלפתהה ןקתימב הלפתהה ןקתימ .3
גוסמ) ןורקימ 5 ןידע ןנסמ ךרד םירבוע םימה ,ןידע ןוניס - 'א בלש
.תונרבממה לע הנגה ךרוצל (םילימרת
:םיפסות ינש םיחילמה םימל םיקרזומ הז בלשב םיפסות תקרזה - 'ב בלש
תונרבממה) ןוצמיח תעינמל ינשהו ,(םויצלק) תינבא לש העיקש תעינמל דחא
.(ישפוח רולכ ,םינצמחמ םירמוחל תושיגר
הסינכב םימה ץחל תא תתסוומ הבאשמה .הובג ץחל תבאשמ - 'ג בלש
.תונרבממה ןרצי ינותנל םאתהב תונרבממל
.(DOW) Film Tech תרבח תרצותמ ןה תונרבממה .תונרבממה - 'ד בלש

םימ תפסותב ,I-ה הגרדהמ זכרה רשאכ ,תוגרד יתשב תורדוסמ תונרבממה
.II-ה הגרדל עיגמ ,םיחילמ
םרזו 78%, -כ םילפתומ םימ םרז :םימרז ינש םנשי ןקתימהמ האיציב
.ץוביקה לש םיגדה תוכירבל םרזומה ,22% תחלמית

:ןקתימה ללוכ ףסונב
תיטמוטוא אלמתמה ,לכימב דיוצמ ןקתימה - יוטיח/יוקינ/הפיטש תכרעמ -
,םוריח וא ,תננכותמ הריצע לש עגרב .םילפוטמ םימב ןקתימה תלועפ ןמזב
.תונרבממה לע הנגהל םילפוטמ םימב תונרבממה תפיטש לש ךילהת ליחתמ
.תונרבממה לש יוטיח וא/ו יוקינ ,הקזחא יכרוצל םישמתשמ הז לכימב

ינקתימל דחוימב החתופ תבשחוממה דוקיפה תכרעמ - דוקיפ תכרעמ -
הלפתה

רשאכ ומצע לע ןגמ ןקתימה .ןקתימה תא תרגוס/הליעפמ רותפכ תציחל -
העיפומ דוקיפה חול לעו ,םייקתמ וניא הניקת הלועפל םיאנתה ןמ דחא
.הלקתל םרוגה תא תנייצמה ,הערתה

,הדובע יצחל ,ןקתימה לש הדובעה ינותנ תא תוארל ןתינ הרקבה חול לע -
.'וכו ,םימה תויוכיא

לכימל םימרזומ םינקתימה ינשמ םילפתומה םימה - הרלכהו תוסיו לכימ .4
,סלפמ יששגל םאתהב םיקספומו םילעפומ הלפתהה ינקתימ .הרלכהו תוסיו
תלועפ ןודיעו תוסיו רשפאמה רבד (ךומנו הובג) לכימב םינקתומה
.םינקתימה

האיציב) pH ןוקית עצבתמ ךכל םאתהבו ,תופיצרב םימגדנ לכימב םימה .5
דרשמ תושירדל םאתהב) הרלכהו (םייצמוח םימה הלפתהה ןקתיממ
.(תואירבה

דיתעבו ,ץוביקה לש םימה תכירב) םינכרצל םימה תא - הרבעה תובאשמ .6
.תוילגופירטנצ תובאשמ יתש לכימהמ תובאוש ("תורוקמ"

הצרה ,המקהה יבלש
לע ועצוב למשחו תרנצ תונכה ,הנחבמ + ןוטב חטשמ ,תונושה תויתשתה
ןושארה ןקתימב .דרפסמ עיגהש תווצ ידי לע ולעפוה םינקתימה .ץוביקה ידי
.דחא םוי ינשה ןקתימבו ,םיימוי ןקתימה תלעפה הכשמנ

םינקתימה תלועפ
,םימה ףדוע תא לבקל הנכומ אל ןיידע "תורוקמ" ,ולא תורוש תביתכל ןוכנ
.םינקתימה תלעפהב םיישק םרג הז ץוליאו

םינקתימה תלעפהל ץוביקה לש םימה תכירצ הליבוה ףרוחה תפוקתב
בוש רצק ןמז רחאלו הדובעל םינקתימה וסנכנ הלילה תועשב .ןיגוריסל
.ורצענ

ץוביקהמ הרקבו רושכמ יאנכט ,ץוביקה לש םימה שיא לש תוחוכ בולישב
םינקתימה תלועפ לע טלושה ,רקב תנכותו ןקתוה ,USF-מ סדנהמו
.ץוביקה לא הרבעהה תובאשמו

םינקתימה ינשש ידכ ,"ליבומה" הלפתהה ןקתימ תא םוי ידימ ףילחמ רקבה
,ץוביקה לש םימה תכירבב "ןועריג" רצונ םויה ךשמב .הווש ןפואב ודבעי
ץוביק ל הרבעהה תובאשמ .הלילה ךשמב דובעל םינקתימל רשפאמה
.םינכרצה לש (ץחל) השירדל םאתהב םימה תא תוקפסמ

.האלמ הקופתב תופיצרב םינקתימה ינש םידבוע ץיקה תפוקתב

םוכיסב
ץוביקה רשאכ ,תימוקמ הרבח ידי לע םיקזחותמו םילעפותמ םינקתימה
.םילפתומה םימה תומכ יפל םלשמ

,םילפתומה םימה תוכיא :םיירוקמה ןונכתה ינותנב םידמוע םינקתימה
.םילקימיכהו למשחה תכירצ

,םינקתימה תלועפ תא רפשת "תורוקמ"ל םימה תרבעהל הלבגמה תרסה
.תונרבממה ייח תא ךיראתו יאלבה תא ןיטקת


תורעה
םינש 20 -כ תלעופ דרפסמ Vivendi ,USF תצובקמ USF Bekox תרבח (*)
םימל הלפתה ינקתימ ףלאכ המיקה הרבחה .הלפתהה םוחתב החמתמו
ןולמ יתב ,תורייע םישמשמ הרבחה ינקתימ .םלועה יבחרב םי-ימלו םיחילמ
םייטרדנטס םירצומ וק הרבחל .םייטרפ םינכרצו (םיבירק םייא ,יניס)
.העשל ק"מ תואמ דעו ,העשל םירטיל תורשע לש תוקיפסל

:רמאמה רבחמ תודוא
Vivendi water ,U.S.F. לארשי תינכט הכימת סדנהמ - םור םרימע


22-18 * 2000 טסוגוא * 406 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ