?םיכפשב יביסנטסקאה לופיטה לש ותרזח
בוזא יסוי `רד :תאמ
.14-7 םידומע ,(2000 רבמטפס) ,407 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

חזרתו של הטיפול האקסטנסיבי בשפכים?
:רמאמה יקלח
אובמ
םייביסנטסקא םינקתימ תמועל םייביסנטניא םינקתימ
יביסנטסקא לופיטב םינגאה יגוס
תויביסנטסקא לופיט תוכרעמב םירופיש
תויביסנטסקא תוכרעמ יחלוק ישומיש
םוכיס


אובמ .1

לע םיססובמה ,םייביסנטסקא םינקתימ תרזעב םיכפש רוהיט יכילהת
רתויב םיצופנהו רתויב םיקיתעה םיכילהתה םניה ,(ןוצמיח) בוציי תוכירב
םינקתימה ןיידע םיווהמ לארשיב םג .םייתיב םיכפשב לופיטל םלועב
תניחבמ אל ךא ,תירפסמ הניחבמ יטננימודה ביכרמה תא םייביסנטסקאה
רושעה תליחתמ םינותנ םיאבומ 1 'סמ הלבטב .תלפוטמה םיכפשה תומכ
רוהיט ינקתימ םיקהל לארשיב תחוורה המגמה לע םיעיבצמה ,יחכונה
תא ףילחהלו ,תלעפושמ הצוב לש סופיטהמ רקיעב ,םייגולויב םיינכמ
.יביסנטניא לופיטב םייקה יביסנטסקאה לופיטה

םיכפש תויומכו לארשיב םיכפשב לופיטה ינקתימ :1 'סמ הלבט
(1994 ,םימה תוביצנ ,םיכפש לוצינו לופיט ,ףוסיא רקס ךותמ)

םיכפשהמ זוחא
םיכפש תומכ
(ק"מלמ)
םיבושי רפסמ
רפסמ
םינקתימ
ןקתימה גוס
15%
55
54
-
לופיט אלל
5%
21
384
?
הגיפס תורוב
11%
43
292
220
עוקיש ינגא
15%
57
349
275
בוציי ינגא
51%
197
180
97
םינקתימ
םיינכמ
4%
14
24
?
םירחא
100%
387
1283
592
כ"הס

70

152
ירגאמ
םיחלוק

תפדעומ הטישכ יביסנטניא לופיטב רוחבל הייטנל תויזכרמה תוביסה תחא
ךילהתה .רוהיטה ינוכמ יחלוק תוכיאל תושירדב הרמחהה התיה
םיחלוק קפסל היה לוכי אל ןוצמיח תוכירב לש לבוקמה יביסנטסקאה
לכב םייגולויב םיינכמ םינוכמ תמקהל הייטנה ןאכמו ,תשרדנה תוכיאב
תומייקה ןוצמיחה תוכירב תא רימהלו תוסנלו ,שדח ןקתימ םקומ וב םוקמ
.הלאכ םינקתימב

םייביסנטסקא לופיט יכילהת םהב ,םיבר םירוזא לארשיב םימייק ,ךדיאמ
ולא רוהיט תוטיש תרזעב עיגהל היה ןתינ ול ,ילאידיא ןורתפ תווהל ולכי
םיאתמ לארשיב םילקאה .רוהיט ינוכממ םויכ תשרדנה םיחלוקה תוכיאל
תיברמב תוהובג שמש תנירקו הרוטרפמט) םייביסנטסקא לופיט יכילהתל
.הובג וניא הריחמו היוצמ עקרקה ףא םיבר םירוזאבו ,(הנשה תומי

,םייביסנטסקא םינגא לש םיכרעמ המגודל םיאבומ 2 'סמ הלבטב
םירוזאב יכ ,תוארל ןתינ .םיכפש לש דואמ תולודג תויומכב םילפטמה
תויביסנטסקא תוכרעמ ןנשי ,םימיאתמ םיאנת םימייק םהב ,םלועב םינוש
לופיט יכרדב םיקסועה ,םינעדמהו עוצקמה ישנא ברקב .דואמ תולודג
תוטישל םידגנתמה ,ןיינע ילעב יפלכ תונעט תחא אל תועמשנ ,תויביסנטסקא
אקווד ואלו ,םיעצבמהו םיננכתמה תוסנכהב עוגפל תויושע ןהש םושמ הלא
.םייניינע םייעוצקמ םיקומינמ

םלועב םינוש תומוקמב םילודג םייביסנטסקא לופיט יכרעמ :2 'סמ הלבט

(םנוד) םינגאה חטש
(םויל ק"מ) םיכפש תומכ
םוקמה
5,300
210,000
דנליז וינ - דנלקוא
3,100
350,000
הילרטסוא - ןרובלמ
2,500
250,000
הינרופילק - ןוטקוטס
1,200
70,000
(רבעשל) - ןד שוג

דומעה שארל הרזח


םייביסנטסקא םינקתימ תמועל םייביסנטנטא םינקתימ .2

- םייביסנטניא םינקתימ לש תונורסחהו תונורתיה םיאבומ 3 'סמ הלבטב
לופיטה לש םייסיסבה תונורתיה ,תיללכ .םייביסנטסקא םינקתימ תמועל
סחייתהב רקיעב) הכומנ לועפת תולע ,הכומנ המקה תולע :םה יביסנטסקאה
קוליס ,תוחפ תופירח הצוב תויעב ,הובג רפוב רשוכ ,(םדא חוכלו היגרנאל
םייעבט אל םינגרוא םירמוח תקחרה ,םיליפטו םיקדייח לש בוט
.םילודיגה תיברמ לש היקשהל המיאתמ םיחלוק תוכיאו (םייטויבונסק)

,לודג עקרק חטש :םה יביסנטסקאה לופיטה לש םיירקיעה תונורסחה
םימ ידוביא ,ריוואה גזמ יאנתב םיתיעל היולתה םיחלוק תוכיא ,תיסחי
רורב .םיער תוחיר רקיעב ,תויתביבס תויעבל תורשפאו לוחלחו תודאתהב
,תאז םע .ןיסולכוא יפופצ םירוזאב ופדעוי םייביסנטניאה םינקתימהש ,ןכל
לופיטה תא ףידעהל שי םהב ,ץראב םיבר םירוזא ,רומאכ ,םנשי
.יביסנטסקאה

יביסנטסקא לופיט תמועל יביסנטניא לופיט :3 'סמ הלבט

יביסנטסקא
יביסנטניא
רטמרפ
ןורסח
ןורתי
ב"חצ קוליס
ןורסח
ןורתי
םיפחרמ םיקצומ קוליס
ןורסח
ןורתי
שרדנ חטש
ןורסח
ןורתי
םימ ידוביא
ןורסח
ןורתי
ריווא גזמב תולת
ןורסח
ןורתי
םיחלוקה תחלמה
ןורתי
ןורסח
םיקדייח קוליס
ןורתי
ןורסח
םיליפט קוליס
ןורתי
ןורסח
תוכתמ קוליס
ןורתי
ןורסח
רפוב רשוכ
ןורתי
ןורסח
תינושאר העקשה
ןורתי
ןורסח
הצוב קוליסב ךרוצ
ןורתי
ןורסח
תשרדנ היגרנא
ןורתי
ןורסח
לועפת תולע
ןורתי
ןורסח
ןמוימ םדא חוכל השירד
ןורתי
ןורסח
םירמוח קוליס
םייטויבונסק


השגדהל תודוקנ

תמקהב שיש ,תלעותה תשגדהל תודוקנ תואבומ תואבה תואלבטה שולשב
הלבטה .םייביסנטניא םינקתימ תמועל םייביסנטסקא לופיט ינקתימ
םינקתימ לש לועפתו המקה תויולע תאוושה הגיצמ (4 'סמ הלבט) הנושארה
הניא ןכלו עקרקה ריחמל תסחייתמ הניא האוושהה .םיכפשב לופיטל םינוש
.הרקי עקרקה םהב םירוזא יבגל תואיצמה תא תפקשמ

,הינמרג) תושפנ 1000 לש הייסולכואל םיכפשב לופיט תויולע :4 'סמ הלבט
(1996

שרדנ חטש
(שפנל ר"מ)
הלעפה תולע
(ק"מל $)
המקה תולע
(שפנל $)
ךילהתה
1.0 - 0.3
1.00
1,000
תלעפושמ הצוב
1.0 - .04
0.85
750
יגולויב גברמ
10 - 4
0.85
600
תררוואמ הכירב
15 - 10
0.60
350
בוציי ינגא

יביסנטניא לופיטו יביסנטסקא לופיט ןיב האוושה תאבומ 5 'סמ הלבטב
הלבטהמ רכינ .האוזוטורפ לש תוטסיצו םיסוריו ,םיקדייח קוליסל סחיב
תולחמ ימרוג לש יעבט קוליסב יביסנטסקאה לופיטה לש רורבה ןורתיה
שומיש יופצ רשאכ וב בשחתהל שיש ,דואמ בושח םרוג והז .םהינימל
.וננכותי םא וליפא ,יוטיח תוכרעמ ולעפויש ןוחטיב ןיאו םיחלוקב

האוושהב תלעפושמ הצוב לש תכרעמב םימזינגרוא לש קוליס :5 'סמ הלבט
בוציי תוכירבל

בוציי תוכירב
(הייהש ימי 30-20)
תלעפושמ הצוב
םיימלוג םיכפש


103

105

107
םיקדייח
(ל"מ 100 -ל רפסמ)

10 - 0

102 - 10

103 - 102
םיסוריו
(רטילל רפסמ)

0

10

100*
האוזוטורפ
(תוטסיצ)
0
10
100*
םיליפט יציב
יסחי ךרע *

םירמוח קוליסל המגודכ תוילונפ-ליקלא תובוכרת תואבומ 6 'סמ הלבטב
ל"גמ 71 לש זוכירמ :תיבלש-בר תיביסנטסקא לופיט תכרעמב םייטויבונסק
ךילהת םויסב ל"גמ 0.5 -מ תוחפל םילונפ-ליקלאה זוכיר דרי הסינכב
םירמוח לש קוליס טעמכ ןיא יביסנטניא לופיט ךרעמב .לופיטה
.םייטויבונסק

יביסנטסקא לופיט ךרעמב םילונפ ליקלא לש קוליס :6 'סמ הלבט
(רנרב תעבג ש"טמב טקשומ האל ר"ד לש התדובע ךותמ)

הייהש ןמז
(םימי)
האיציב זוכיר
( g/I)
בלשה
-
71
הסינכ
3-2
27
תיבוראנא
6
16
שוטיל
הנתשמ
< 0.5
רגאמ

דומעה שארל הרזח


יביסנטסקא לופיטב םינגאה יגוס .3

.יביסנטסקא לופיטל םישמשמה םינגאה יגוס םיאבומ 7 'סמ הלבטב
.הלבטב תואבומה תוטישהמ קלח לש בוליש אבוי לופיטה יכרעמ תיברמב
,רוטב וא ליבקמב ,םימעפ רפסמ וא ,תחא םעפ עיפוהל םילוכי םינגאה
תוכיא רופישל תלבוקמה ךרדה ,רבעב .תשרדנה םיחלוקה תוכיאל םאתהב
םע ,םדוק רכזוהש יפכ .רוטב שוטיל תוכירב תפסוה התיה םיחלוקה
רוהיט ינוכמ יחלוק יבגל תונוש תונידמ לש תויושרה תושירדב הרמחהה
רבעמ היה (תלבגומ יתלב היקשהל םיחלוקב שומישל סחייתהב רקיעב)
,תויעבה םלוא .םייגולויב םיינכמ םינקתימב םיכפשב לופיטל רבגומ
ואיבה ,2 'סמ הלבטב תומכוסמהו תויגולויב תוינכמה תוטישב תוכורכה
לופיטה תוכרעמ לש ןדוקפית רופיש אשונל שדקוה בר ירקחמ ץמאמש ,ךכל
.תויביסנטסקאה

םילבוקמה םייביסנטסקאה לופיטה יכילהת לש הרצק הריקס אבות ןלהל
.םויכ

תויבוריאנא תוכירב
,םייביסנטניא םיכילהת לע םיססובמה הלאכ םג ,םיבר רוהיט ינקתימב
.תויבוריאנא עוקיש תוכירבל םיימלוגה םיכפשה תא ריבעהל לבוקמ
,רצק הייהש ןמזב ןתינו םיכפשה לש ןצמח לוטנ קוריפ לח הלא תוכירבב
לש (ב"חצכ) ינגרואה רמוחה תלוכתמ 60% דע קלסל ,(םימי 3-2) תיסחי
.םיימלוגה םיכפשה

בלשב :םיבלש ינשמ בכרומ ולא תוכירבב יבוריאנאה יגולויבה ךילהתה
תוקרפתמ ינשבו ,תוינגרוא תוצמוחל ינגרואה רמוחה קרפתמ ןושארה
קוריפה לש ןורתיל ףסונ .ינצמח-וד ןמחפלו ןאתמל תוינגרואה תוצמוחה
לש תונורסחה .ךילהתב רצונה ,ןאתמה זג תא לצנלו ףוסאל םג ןתינ ,ריהמה
לש תיסחיה תושיגרהו םיער תוחיר לש תורצוויהל תורשפאה ןה וז הטיש
הפוקת תשרדנ ,תילאירטקבה הסמויבה תתומת לש הרקמב .ךילהתה
ןמז ידמ תוקנל שי ,ןכ ומכ .ותומדקל בצמה תא ריזחהל ידכ ,תיסחי ,הכורא
.הילע הרבטצהש הצובהמ תוכירבה תיעקרק תא (םייתנש דע הנש) בוצק

םייביטטלוקפ םינגא
לארשיב ןוצמחה תוכירב תיברמ תא םיווהמה םינגאה ,השעמל ,ולא
םייבוריאנא קוריפ יכילהת ,ןמזב וב ,םיעצבתמ הלא םינגאב .םלועבו
יביטטלוקפ ןגא .ןוילעה וקלחב םייבוריא קוריפ יכילהתו ,ןגאה תיתחתב
ובלשל לבוקמ ןכלו ,תקפסמ תוכיאב םיחלוק רצייל לוכי וניא ומצעשכל
םיגוסמ םייביסנטסקא םינגא לש רתוי תבכרומ תכרעמב יזכרמ קלחכ
,הדבועהמ תעבונ תויביסנטסקא תוכרעמל תילילשה תוסחייתהה .םינוש
לופיטלו הקוזחתל םייביטטלוקפה םינגאה םיכוז אל םירקמה תיברמבש
ללכ ךרדב הלועה ,תמיוסמ םיכפש תומכב לפטל םינבנ םינגאה .םיתואנ
תיברמ םידקפתמ ,ןכל .ןגאה לש הליבקמ הבחרה אלל ,םינשה ףולחב
יפכ .םייואר םיחלוק םיקפסמ םניאו רתי-סמועב הזה גוסהמ םינקתימה
םימייק םייביסנטסקא םינקתימ רפשל ,בר אל ץמאמב ,ןתינ ,ןלהל רהבויש
.ההובג םיחלוק תמר תלבקל דע

םייבוריא םינגא
,ללכ ךרדב ,איבת יביטטלוקפה ןגאה רחאל רוטב ףסונ ןגא תפסוה
קוריפ םייקתמ ובו תוצא לש הובג זוכיר ליכמה ,יבוריא ןגא לש תוחתפתהל
הדימב רפשמ יבוריאה ןגאה .ןגאה קמוע לכל ןצמח תוחכונב ינגרוא רמוח
תכרעמל ןצמח לש רפובכ שמשל ףא יושעו םיחלוקה תוכיא תא תרכינ
לולע םהבש ,ירירגס ריווא גזמ וא ,ינגרוא סמוע יאנתב .תיביסנטסקאה
ןגאה יחלוקמ קלח ררחסל ןתינ ,יבוריאנא תויהל יביטטלוקפה ןגאה תיברמ
ףוג לש יבוריאה קלחה תא וב לידגהלו יביטטלוקפה ןגאל הרזחב יבוריאה
.םימה

שוטיל ינגא
םיאצמנה ,תיסחי ,ךורא הייהש ןמזב ,רתוי םידודר ,םיפסונ םינגא םה הלא
לבקתמ שוטילה ינגאב .םייבוריאהו םייביטטלוקפה םינגאה רחאל רוטב
,םהלש תילאירטקבה תוכיאל סחייתהב רקיעב ,םיחלוקה לש ףסונ רופיש
ינגא .דואמ הובג םינושארה םינגאב ןזוכירש ,תוצאה תיברמ לש קוליס ןכו
םימה תויומכו םהלש לודגה חטשה בקע ץראה יאנתל םיצלמומ םניא שוטיל
.יודיאב םידבאמ םהש ,תולודגה

תורוואמ תוכירב
תוכירב לע ,הובג ינגרוא סמוע לש היעב לע תונעל תויושע תורוואמ תוכירב
תולבקמ תורוואמה תוכירבה .ןהב םייסקונא םיאנת תריציו תויביטטלוקפ
לובריע .חטש יררוואמ תרזעב רקיעב ,םיינכמ םיעצמאב ןצמח לש תפסות
הסמויב תוחתפתהו תוצאה תומלעיה ,ללכ ךרדב ,םרוג תוכירבה
סחייתהל ןתינ ,השעמל .תלעפושמ הצוב לש ךילהתל תינייפואה ,תילאירטקב
רזחה אלל תלעפושמ הצוב לש יגולויב ינכמ לויט לאכ תוררוואמ תוכירבל
תוחפ יביסנטניא הז ךילהת ,רתוי ךומנה םיקדייחה זוכיר לשב .הצוב
תכירצו רתוי לודג וב הייהשה ןמז ןכלו ,תלעפושמ הצוב לש ליגר ךילהתמ
בלשה רחאל תורוואמה תוכירבה תא םקמל לבוקמ ,רתוי הכומנ היגרנאה
ןכמ רחאל .ב"חצהמ זוחא 60 - 50 לש ףסונ קוליסל תופצלו יבוריאנאה
.םיליגר בוציי ינגאל םיחלוקה ומרזוי

הריהמ ןוצמח תכירב
תכירב ירוחאמ ןויערה .ןוינכטב הרפושו הינרופילקב ונמזב החתופ וז הטיש
תורציימה ,תוצא לש דואמ הובג זוכיר לע הרימש אוה הריהמה ןוצמחה
הדודר הכירב לש בולישב גשומ הובגה תוצאה זוכיר .ןצמח לש ההובג תומכ
שמתשהל הנווכ התיה ונמזב .(םימי 6 - 2) רצק הייהש ןמזו (מ"ס 60 - 30)
שי םויכ .םייח ילעבל ןוזמל ינובלח ףסות קפסל ידכ תיתצאה הסמויבב
.תיביסנטסקא םיכפש לופיט תכרעמב הבלשלו וז הטישל רוזחל הייטנ
תא תולעהל תרשפאמ תיביטטלוקפ הכירבל וזכ הכירבמ םיחלוק תמרזה
אלל ,ןצמח לש הובג זוכיר לע הרימש ךות ,הכירבה לע ינגרואה סמועה
סמועה תא ,המ תדימב ,הלידגמ המרזהה .רורווא לש תפסותב ךרוצ
סמועה תלדגה תא תרשפאמ ךא ,תויביטטלוקפה תוכירבה לע ילוארדיהה
.ןהילע ינגרואה

םירגאמ
םיצופנ ,םהב שומישה ינפל םיבשומה םימה תא םירגואה ,םיחלוק ירגאמ
ןהו תויביסנטסקא תוכרעמב ןה םיבלושמ הלאכ םירגאמ .לארשיב דואמ
אוה םיחלוקב ירקיעה שומישהש םושמ תאז ,תויביסנטניא תוכרעמב
לכ ךשמב תופיצרב ךשמנ םיכפשב לופיטהש דועב ,ץיקה תנועב היקשהל
םירגאמל שי המצע הריגאה ךרוצל םתובישחל ףסונ יכ ,רבתסמ .הנשה
הנשי םיחלוק ירגאמב .םיכפשב לופיטה ךילהתמ קלחכ הבר תובישח הלא
,םיקדייחה זוכיר תדירי ךשמה ונשי ,ב"חצה זוכירב תפסונ הנטקה
איבהל ןתינ ןוכנ ןונכתב .תוצא עוקיש יכילהת םישחרתמ םיבר םירקמבו
טלובה ןורסיחה .םירגאמב םתייהש ךות ,םיחלוקה תוכיאב רכינ רופישל
םימה ידוביא .םהב הכוראה הייהשה לשב םימ דוביא אוה םירגאמה לש
ןפודמ וניא ןגאה םא) לוחלח יכילהת לשבו תודאתה לשב םרגיהל םילולע
,ללכ ךרדב ,םיבלושמ םירגאמש ,ןבומכ ,רוכזל שי .(קיטסלפ תועיריב
יכרעמ לש ידעלב ביכרמ םיווהמ םניאש ךכ ,םייביסנטניא לופיט יכרעמב םג
.םייביסנטסקא לופיט

םיכפשב יביסנטסקא לופיטל םינגא יגוס םוכיס :7 'סמ הלבט

ב"חצ קוליס
%
הייהש ןמז
(םימי)
קמוע
(רטמ)
ינגרוא סמוע
ב"חצ ג"ק)
(םוי/םנוד
ןגאה גוס
60-40
5-3
3-2
250-60
יבוריאנא
80-50
20-10
3-1
60-20
יביטטלוקפ
90-80
30-15
2-1
20-15
יבוריא
80-60
10-7
2-1
<20
שוטיל
80-60
6-3
4-2
70-30
*רוואמ
90-80
6-2
0.6-0.3
80-40
ריהמ ןוצמח
90-60
100-20
10-5
10-2
**רגאמ
.יביסנטניא לופיטכ םיתיעל בשחיהל היושע תרוואמ הכירב *
.םיבלושמ םירגאמ **

דומעה שארל הרזח


תויביסנטסקא לופיט תוכרעמב םירופיש .4

םייבוריאנאה םינגאה דוקפית רופיש .א
עונמל לולעו תוחיר תצפהל איבהל לולע םייבוריאנא םינגא לש יוקל דוקפית
םימייק .ןיסולכוא יזכרמל םיבורק םירוזאב תיביסנטסקא תכרעמ תמקה
:וז היעבל תונורתפ רפסמ

תויבוריאנא תוכירב לש בלשה לוטיב .1
ריחמ לכב עונמל םישקבמ םהב םירקמב רתויב תלבוקמה הטישה יהוז
הכירבה לע סמועה תא םיננכתמ הזכ הרקמב .תוחיר תצפה לש העפות
ךופהת אלו תיביטטלוקפ ,הרקמ לכב ,היהת איהש ךכ ,הנושארה
.יאנת םושב תיבוריאנאל

רורווא .2
הכירבב הנוילעה םימה תבכשל ןצמח ףיסוהל ןתינ חיר תצפה ןמזב
ימרוג םייבוריאנאה םיכילהתה לש יאוולה ירצות ןוצמיחל ,תיבוריאנאה
.חירה

םייגולויבורקימ םיביכרמ לש תיתוכאלמ הפסוה .3
םירפשמה ,םינוש םירצומ הכירבל םיפיסומ הבש ,תינשדח היגולונכט יהוז
,הבוגה םריחמ .תוחיר תורצוויה םיענומו םייבוריאנאה םיכילהתה תא
אלו םוריח יבצמל ןורתפ והז םויכש ,ךכל םרוג םיפסותה לש ,תיסחי
.ליגר לועפתל

םירגאמה יוסיכ .4
תצפה תא תענומה ,תדחוימ העיריב הכירבה תא םיסכמ הבש ,הקינכט יהוז
הכירבה לעמ םירגאנ (ןאתמ רקיעב) םירצונה םיזגה .הריפסומטאל םיזגה
אוה לבוקמה יוסיכה .היגרנא תריציל םהב שמתשהלו םתוא ףוסאל ןתינו
העירימ להוא תרזעב יוסיכה עצבתמ תינשדח היגולונכטבש דועב ,ףצ יוסיכ
ךותב ולוכ לובט ךא ,הכירבב יבוריאנאה רוזאה לעמ אצמנה ,תיטסלפ
לש ,תיסחי הובג זוכיר הליכמה ,םיזג תבורעת לבקל ןתינ וזכ הרוצב .םימה
לש הסוכמ יתלבה קלחל .יוסיכה לש רחא םוקימל האוושהב - ןאתמ
תעינמל ,ךשמהבש תוצאה תוליכמ תוכירבה ןמ םימ םירזהל ןתינ הכירבה
ףילחמב םתמרזהו ,םימ םומיחל קפומה זגב שמתשהל ןתינ .תוחיר תטילפ
וא ,תיבוריאנאה הסיסתה תוליעי תרבגהו הצובה םומיח ךרוצל םוח
.תילמשח היגרנא תקפהל ןיפולחל
.תילמשח היגרנא תקפהל ןיפולחל

בוצייה תוכירב יעוציב רופיש .ב
רפשל ןתינ ,תרשפתמ יתלב איה ההובג םיחלוק תוכיאל השירדה רשאכ
:ןלהלדכ ,בוצייה תוכירב לש עוציבה תא םימיוסמ םיעצמאב

תוציחמ .1
לוצינ תגשהל םיילוארדיה םירצק עונמל תדעוימ תוכירבל תוציחמ תסנכה
.ןנכותמה הייהשה ןמז לש יברמ

רורווא .2
תא רפשל היושע תויביטטלוקפה תוכירבל ילמינימ רורווא לש הפסוה
תעינמו הכירבה לש רתוי םילודג םיקלחל םייבוריא םיאנת תחטבהב ןעוציב
.תיבוריאנא השעמל איה תיביטטלוקפה הכירבה בור םהבש ,םיבצמה
סוחד ריווא םירידחמ וא הכירבל םיפצ םיררוואמ םיסינכמ וז הטישב
.םירזויפיד תרזעב

רורחס .3
וא תויבוריא תוכירבמ םימ דחוימב תוסומע תוכירבל םיריזחמ וז הטישב
תלבקמ ךכ .הובג ןצמח זוכירו תוצא הברה םיליכמה ,שוטיל ינגאמ
.(תוצא) ןצמח ירציימ לשו ןצמח לש תיתועמשמ תפסות הסומעה הכירבה

תוצא תקחרה .4
בלשל ןתינ ,בוצייה ינגאב תוחתפתמה ,תוצאה ןמ קלח קלסלו תוסנל ידכ
תססבתמ םירקמה ינשב .יגולויב גברמ וא םיעלס תכירב םינגאה תכרעמב
הידמה לע האילגואוז תרוצב תוצא ילכוא לש תוחתפתה לע תוצאה תקחרה
תוכיא רופישב ועייסיו םלדוגב םיילמינימ ויהי הלא םינקתימ .(םינבא)
בלש הווהמ םיעלסה תכירב .תוצאה ןמ קלח קוליסבו םיחלוקה
ךילהתכ בשחייו ותלעפהל היגרנא שרוד גברמהש דועב ,יביסנטסקא
.הצחמל יביסנטניא

דומעה שארל הרזח


תויביסנטסקא תוכרעמ יחלוק ישומיש .5

:תורטמ רפסמל תויהל לוכי תויביסנטסקא תוכרעמ יחלוקב שומישה

םייאלקח םילודיג לש תלבגומ היקשה .1.5
,הבוט תוחפ תוכיאב םיחלוק תקפה ידי לע תויולע ךוסחל ןתינ הזכ הרקמב
תויושע םיחלוקבש תוצאה .םייאלקחה םילודיגה תיברמל תקפסמ ךא
.תולק תומדאב עקרק בייטמ רמוחכ ןהו ינושיד ביכרמכ ןה שמשל

םייאלקח םילודיג לש תלבגומ יתלב היקשה .2.5
תפסוה ךות ,רתויב תושידחה תוקינכטב שמתשהל ךירצ הזכ הרקמב
תוכיא תא גישהל ידכ ,לופיטה תויולעב תרכינ הלדגהו ,יוטיחו ןוניס יכילהת
.תלבגומ יתלב היקשהל לארשיב םויכ תשרדנה םיחלוקה

תימי תואלקח 3.5
,הזכ שומישל רתויב םיאתמ םימ רוקמ םיווהמ ןוצמיח תוכירב יחלוק
וא םינטרסל ,םיגדל ןוזמכ םיחלוקבש תוצאה לוצינ ביכרמ ףסונ רשאכ
.וז תואלקחב םילדגמש תופדצל

לחנל המרזה 4.5
םג .ךומסה לחנל םיבשומה םימה ,ללכ ךרדב ,ונפוי םימב תועפושמ תוצראב
ידי לע לארשי ילחנמ קלחב המירזה תא שדחל תובשחמ ןנשי לארשיב
הרטמ לע תונעל םייושע יביסנטסקא לופיט יחלוק .םהילא םיחלוק תיינפה
.תיסחי ,הכומנ תולעב וזכ

:האר) םיחלוקב היקשה לש םינוירטירקב םייוניש ועצוה הנורחאה תעב
,תואירבה דרשמ ,"םיחלוקב היקשהל םירתיה ןתמל תונורקע" ,ןירפלה ימר
םיבשחתמ ,תיאפוריאה השיגל המודב ,םישדחה םינוירטירקה .(1999
תילכתב םינוש ןוצמיח תוכירב יחלוק לש םיפחרמה םיקצומהש ,הדבועב
ןמ רכינ קלח .םייגולויב םיינכמ םינוכמ לש םיפחרמה םיקצומה ןמ
רמוח ןניאש ,תוצאה תווהמ ןוצמיח תוכירב יחלוקב םיפחרמה םיקצומה
ןוצמיח תוכירב יחלוק ,םיעצומה םינוירטירקה יפל .קוריפ רב ינגרוא
םיבייחמה ,ההובג תוכיאב םיחלוקל םיבשחנ ,תוחפל ,םימי 15 לש הייהשב
םינקתימ יחלוקל המודב ,תיאלקח היקשהל םרושיא ךרוצל םימסח ינש
םסחל תבשחנ םירגאמב םיחלוקה לש תפסונ הייהשה .םייגולויב-םיינכמ
לש היקשהל םהב שומישה תא רשפאלו םתוכיא תא רפשל היושעו ליעי
יפל םישרוד ,רתוי הרצק היהשהב ןוצמיח תוכירב יחלוק .םילודיגה תיברמ
תייקשהל הרקמ לכב םירתומ םניאו ,םימסח השולש תושדחה תונקתה
.תוקרי

דומעה שארל הרזח


םוכיס .6

תוכירב תרזעב םיכפשב יביסנטסקא לופיט היפל ,תיחכונה היצפסנוקה
תוסחייתה תשרוד ,תשרדנה תוכיאב םיחלוק קפסל לוכי וניא ןוצמיח
לופיטה חטשב תובר תויוחתפתה ולח תונורחאה םינשב .תשדוחמ
הדוסיב תססובמה ,תכרעמב לבקל ןתינ םייקה עדיה תרזעבו ,יביסנטסקאה
םירימחמה םינוירטירקב דומעל היושעה ,םיחלוק תוכיא ,וז הטיש לע
.םייאלקח םילודיג תייקשהל

יושע לארשיב םיכפשב לופיט ךרעמב תויביסנטסקא תוכרעמ לש בוליש
.לארשיב םיכפשב לופיטה לש תללוכה תולעה תא ,הבר הדימב ,ליזוהל
רופישו שדחמ ןונכת ,ללכ ךרדב ,תושרוד תומייק תויביסנטסקא תוכרעמ
.התואנ המרב םיחלוק קפסל ולכויש ידכ םינקתימה

לע ססובמה ,דרעב םיכפשה רוהיט ןקתימ לש המיכס תאבומ אבה םישרתב
.תרפושמ תיביסנטסקא תכרעמ

:רמאמה רבחמ תודוא
.תויביסנטסקא תוכרעמ ןנכתמו הביבס תוכיא יאשונב ץעוי - בוזא יסוי ר"ד

14-7 * 2000 רבמטפס * 407 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ