םדקתמ רוזחימ
ץכ ןליא ,בלה ןליא :תאמ
.20-15 םידומע ,(2000 רבמטפס) ,407 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מיחזור מתקדם
:רמאמה יקלח
אובמ
ןונכתה תסיפתו היגולונכטה לש םייזכרמה תונורתיה
םידחוימ םישגדה
ץראה יאנתב םושייה
השגוה) 2000 ראונימ ץ"בלה ימורדה ןורשה יחלוק לעפמ - תעצומ תינכות
(טופישל

אובמ .א
תסיפת תגצהו "ןונכתה תסיפת" יונישב ךרוצה תא גיצהל רמאמה תרטמ
יפושחמ לעמ זכרמה רוזיא םוחתב םיחלוקה ימ לוצינל תעצומה ןונכתה
.ףוחה רפיווקא

:תואבה תויזכרמה תודוקנה לע ססובמ ןונכתה תסיפת יונישב ךרוצה

שומישה תלוכי תא ליבגמה ,םרוג הווהמ םיחלוקה לש תימיכה תוכיאה .1
.דועו םיחרפ ,םיעטמל

תורוקמ לש החלמהה ךילהת ךשמה םע ,דיתעב ףירחיו ךלי היעבה ףקיה
.םיריפשה םימה

םינוע םניא ,(ן"דפשה תא ללוכ אל) םויכ םיחלוקה תעיפשמ 80%
,ןורוב ,םידירולכ) ךורא חווטל היקשהל תוכיאכ םיינכטורגאה םידדמל
גורדישל הנעמ ןתונ אל ינושילש לופיט .םילודיג לש בחר ןווגמל (דועו SAR
.ימיכה טביההמ םיחלוקה תוכיא

:תואבה תודבועה בקע רתיה ןיב ,םויה דע שגרוה אלו טעמכ היעבה ףקיה

,םייתיישעת הדש ילודיגל ויה םויה דע םיחלוקב היקשההמ 60% -כ .א
.םיחלוקה לש ימיכה בכרה ךל םישיגר םניאש

לש ליהמת םניה ,יצראה הקפסאה ףקיהמ 40% -כ םיווהמה ,ן"פדשה ימ .ב
עקר ימ ,םירדחומה םימה לש תוטשפתהה םוחת לע םשג ימ לש יעבט יולימ
.עקרקב ןוניס רחאל םיחלוק ימו רפיווקאהמ

םיחלוק ורדחוה הנשה התואבו ,ק"מלמ 136 -כ ן"דפשה קפיס 1998
.דבלב ק"מלמ 100 -כ לש ףקיהב

ךסמ דבלב 20% -כ וניה (ן"דפשה תרגסמב טעמל) םיעטמל הבשהה ףקיה .ג
תובשומה תויומכה לכ
זוכיר םהב ,םירתאב זכרתמ ל"נה הבשהה לש יראה קלחה .(98)
.תיסחי ,ךומנ םיחלוקב םידירולכה

יאלקחה לאיצנטופל םיכפשה רוציי ירתא ןיב תיפרגואיג המאתה רדעיה .2
תוכיאה תייעבב תולת אלל תאזו ,הרמהב לאיצנטופה לש יוצימ רשפאי אל
.ליעלד (1) ףיעסב הרדגוהש יפכ ,םיחלוקה לש תימיכה

לילגב ,ןאש תיב קמעב ,ןלוגב ,לילגב (98) תואלקחל םיריפשה םימה תכירצ
םימה תכירצמ 50% -כ הווהמה ,ק"מלמ 450 -כ התיה הברעבו יברעמה
םייקה זוזיקב ,םיחלוקה לאיצנטופ .ץראה ללכב 98 -ב תואלקחל םיריפשה
.(הרמה סחיו תחפ ינפל) דבלב ק"מלמ 75 -ב דמאנ ,ל"נה םירוזיאב 2020
תנש לש סיסב לע ,הרמהב לאיצנטופה לש יוצימ ךרוצל ,רומאה רואל
.ץראה יקלח ראשב 100% לש רועישב הרמה תשרדנ ,2020

.ילכלכהו יסדנהה טביההמ המישי הניא רומאכ הרמה סחי תגשה

רומאהמ רזגנ הנשל ק"מלמ 300 -ל לעמ) םיבחרנ םיפקיהב היקשה .3
החלמהה ךילהת תא ץיאת ,ףוחה רפיווקא יפושחמ לעמ (ליעלד (2) ףיעסב
.םיקירפ אל םיסמומ םירמוחבו םיחלמב רפיווקאה םוהיז םורגתו

דוגינב - 10% -כ לש םייאלקח םיחטשמ (היקשה ימ לש) ףלד חינהל לבוקמ
,םיחלמה תויומכ .95% -כ לש רועישב הניה םיחלמה תחדה ,ילזונה ביכרל
,חמצה ידי לע תוטלקנה תויומכהו םיל רגנה תועצמאב ףרוחב תופטשנה
.היקשהה ימב םזוכירמ דבלב 5% -כ דעב ,רומאכ ,תוכרעומו תוילוש ןניה

ןמזה ךשמ .םוהתה ימל ,רבד לש ופוסב ,תועיגמ חלמה תומושתמ 95%
.עקרקה ךתחבו היוור יתלבה הבכשה יבועב יולת םוהתה ימל העגהל דע

םיחלוקב שמתשת תואלקחה ברמ ,תמייקה ןונכתה תסיפתל םאתהב .4
םיריפש םימ לש הקפסא בסהל היהי ןתינ אל םאתהבו ,םיינוינש
רדעיה תא ורתפי אל םי ימ תלפתה ינקתימ .תרוצב תונשב ריעל תואלקחהמ
תונש לש ףצרל הנעמ ןתמ רשפאמה ,ףקיהב יתנש ברה תוסיווה רשוכ
.תרוצב

הרקמב ןתיי ,םינש 5 ךותב ,הנשל ק"מלמ 150 -ל הלפתה ןקתימ תמקה
.תובורקה םינשה 7-6 -ב תינוריעה הכירצב לודיגל הנעמ בוטה

המוד רבשמב םימה קשמ תא דימעי םינש 7-6 דועב תרוצב תונש לש ףצר
.רתוי ףירח ףא ילואו

ךות ,ףוחה רפיווקא יפושחמ לעמ זכרמה רוזיאב לאיצנטופה יוצימ
םיחלמ לש תוסינכ ףדוע םע םימ קשממ לוהינ) החלמהה קשממ "תריבש"
ןונכתה תסיפת יונישב הנתומ ,ליעלד וטרופש יפכ תוביסהמו (תואיצי לע
.םיחלוקה רוזחימ אשונב

םיחלוקה תוכיא גורדיש לע ססובמה ,םדקתמ רוזחימ לש לדומ ץמאל עצומ
.םיחלמ תחדה ללוכ ,הייתש ימ תוכיאל תילנרבממ היגולונכטב

לש הקפהה ירתאל ךומסב םימה לש אלמ רוזחימ ,רומאכ ,רשפאמ גורדישה
:םיאבה םישומישל םיחלוקה

,םישדח היינב ימחתמב ,הייתשל טעמל ,הרישי תינוריע הקפסא (1
יוביכ ,ירוביצו יטרפ ןוניג ,תולסא ,הסיבכ ללוכ ,תולופכ תותשר תועצמאב
.'וכו היינב ,שא

.(דועו ליטסקט ,ןוטב ,רוריק ילדגמ ,רינ ילעפמ) היישעתב שומיש (2

יולימו יגולורדיה םוסחמ תבוטל ,ףוחה רפיווקאל םיחודיקב הרדחה (3
.יתוכאלמ

דומעה שארל הרזח


:ןונכתה תסיפתו היגולונכטה לש םייזכרמה תונורתיה .ב

.ךילהתב םיחלמה תחדה (1

-ב שומיש) ק"מ 1.35 םיקפומ ינוריע שומיש לש ק"מ 1 לכמ .םימה ףונימ (2
הבשהב ק"מ 0.55 תמועל תאזו (תותחופו תוכלוה תויומכב םירוזחימ 6    
.תילנויצנבנוק    

.לבגומ יתלבו "יפוס ןיא" שומיש לאיצנטופ (3

לאיצנטופל םיכפשה רוציי םוקמ ןיב יפרגואיגה המאתהה רסוחל ןורתפ (4
.יאלקחה    

-כב תדמאנ (ינוינשה לופיטל ףסונ) םדקתמה גורדישה לש עוציבל תולעה
.ןותנ לעפמל םייפיצפסה םיאנתלו ןקתימה לדוגב תולתכ ,ק"מל ח"ש 2.0-1.6

תויולע תאוושה
(ףוחה רפיווקא יפושחמ לעמ הבשהל) ילנויצנבנוק רוזחימ
1.8 - 1.3 ןקנח תקחרה ללוכ ,ינוינש לופיט
0.5 - 0.25 (הבשהה תכרעמ םוחתב) ינושילש לופיט
1.2 - 0.8 םיירוזיא הבשה ילעפמ
םירגאמל עקרקה ךרע תא ללוכ אל) כ"הס
ק"מל ח"ש 3.5 - 2.35 (רפיווקאב םימה תוכיאל קזנה תומיכו

(םיחלמ תחדה ללוכ ,הייתש ימ תוכיא) םדקתמ רוזחימ
1.5 - 1.0 ןקנח תקחרה אלל ינוינש לופיט
2.0 - 1.6 םדקתמ גורדיש
0.4 - 0.3 הרדחהו הכלוה תוכרעמ
בויט ןיגב תלעותה תא ללוכ אל) כ"הס
ק"מל ח"ש 3.9 - 2.9 (רפיווקאב םימה תוכיא

םי ימ תלפתהו םילחנל קוליס
2.0 - 1.5 ןחרזו ןקנח תקחרה ללוכ ,ינוינש לופיט
0.5 - 0.5 (לופיטה ןוכמ אצומב) ינושילש לופיט

םי ימ תלפתה
3.0 (חוכ תנחת דיל לודג ןקתימל) םימה תקפה
0.4 תיצראה תכרעמל הכלוהו הביאש
0.4 הכירצה ירוזיאל תיצראה תכרעמהמ הכלוה
ק"מל ח"ש 6.3 - 5.8 ק"מל כ"הס


ףדוע תא םצמצל רשפאת אל ל"גמ 150 לש םידירולכ זוכירל םי ימ תלפתה
.םיחלמה לש תוסינכה

ל"גמ 400-200 לש םידירולכ זוכירמ ,םיבחרנ םיפקיהב םיחלוק לש הלפתה
תומושת תנטקהל יביטקרטאו ליעי יעצמא הניה ,ל"גמ 30-20 לש זוכירל
.תופסונ תולעות תגשה ךות ,חלמה

תייסולכואב "יפוס ןיא"הו ךשמתמה לודיגהמ האצותכ ,תונורחאה םינשב
לועייו רוזחימה אשונ םודיק לביק ,םאתהב םימה תכירצו תולודגה םירעה
םהו עוציבלו ןונכתל ,רקחמל םיבאשמ תאצקהב תופידע םימב שומישה
םורדב ,הדירולפב ,ןפיב ןוערגה םוצמצל םיליבומה םיעצמאל םיבשחנ
.דועו ,הנוזיראב ,הינרופילק

םיליבומה םיעצמאה דחא תא םויכ הווהמ םיחלוק לש םדקתמה רוזחימה
יופצה שוקיבה תנטקה ךות ,שוקיבב "יפוס ןיא"ה לודיגה םע תודדומתהל
.םיהמ םילפתומ םימל

יגולורדיה םוסחמל םתרדחהו הייתש ימ תוכיאל םיחלוק תלפתהל ךרעמ
ףקיהב ,'76 תנשמ יטנואק 'גנרואב עצבתמ הייתש ימ רפיווקאל םיחודיקב
.ק"מ ןוילימ 500 -ל בורק ורדחוה םויה דע .י"קמ 60,000 לש

םתרדחהו םיחלמ תחדה אלל ,הייתש ימ תוכיאל םיחלוק גורדישל ךרעמ
,'85 תנשמ וספ לאב עצבתמ ,הייתש ימל שמשמה ,רפיווקאל םיחודיקב
.ק"מל ח"ש 2.5 -כ ל"נה םילעפמב םימה תולע .י"קמ 48,000 לש ףקיהב

לעופ םיחלמ תחדה אלל הייתש ימ תוכיאל םיחלוק גורדישל ךרעמ
ןוילימל הקפסא רוקמ שמשמה ,םגאל םימרזומ רצומה ימ .ליוורטנסב
.םיבשות

-ל םינש רפסמ רחאל בחרוה ,י"קמ 40,000 -ל ותעשב לעפוה ןקתימה
.י"קמ 220,000 -ל הבחרהו גורדיש יכילהב םויכ אצמנ אוהו ,י"קמ 120,000

האיבה תילנרבממה היגולונכטה םוחתב םיעשתה תונש עצמאב ךרד תצירפ
.35% -כב הייתש ימ תוכיאל םינוינש םיחלוק לש גורדישה תלזוהל

לופיטה יבלש

.20/30 -ל לופיט ינוינש לופיט

0.1 -ל תוריכעה תדרוהל ןורקימ 0.1 לש המרב ןוניס היצרטליפורקימ
.םיסוריו לש תיקלח הקחרהלו םיקדייח תקחרהל ,N.T.U.

תוכתמו םיחלמ תחדה ,ןורקימ 0.001 לש המרב "ןוניס" הכופה הזומסוא
.םיסוריו תקחרהו תודבכ

.םיקדייחל ישילש םוסחמ יוטיח

סחיב רימחמ) הייתש ימל יאקירמאה ןקתה תושירדב םידמוע "רצומה ימ"
תוביטנרטלאהמ תחאב הייתשל םירשואמ "רצומה ימ" .(ילארשיה ןקתל
:תואבה

ריעל הקפסאב .יליע רגאמב הייהשו םייליע םימ םע הליהמ רחאל (א
.יוטיחו ןוניס ,םייליע םימ תקפסאל לבוקמכ ,לופיט םימה םירבוע

הייהשו עקרה ימב הליהמ רחאלו ,לוחה רפיווקאל םיחודיקב הרדחה (ב
.ףסונ לופיט אלל ,הייתשל הקפה רפיווקאב

לע ססבתהב םדקתמ רוזחימ ילעפמ רפסמ ומקוה םיעשתה תונש ףוסב
הרדדחה ;י"קמ 100,000ליידסוקסב רתיה ןיב ,תינכדעה היגולונכטה
-ךל סל'גנא סולב ,הייתשל שמשמה ,רפיווקאב ליעפה רגואל םיחודיקב
יגולורדיה םוסחמל הרדחהלו היישעתל םימ ,ןוניג תייקשהל י"קמ 140,000
.דועו ,הייתש ימל שמשמה רפיווקאל םיחודיקב

75-כל דחא לכ ,םדקתמ רוזחימ ילעפמ השולש םויכ המקהו ןונכת יכילהב
.2003 בלש סיסב לע ,הנשל ק"מלמ

דומעה שארל הרזח


םידחוימ םישגדה .ג

םימה ףונימ .1

םימ


םיכפש
1

םוהיז


1:1 רוזחימ אלל

םימ


םיחלוק
1

0.6


1 :1.6 תואלקחל םימ רוזחימ

םימ


םיחלוק


םימ

1

0.7

0.595
1 רוזחימ
0.595

0.416

0.357
2 רוזחימ
0.354

0.247

0.210
3 רוזחימ
0.210

0.417

0.125
4 רוזחימ
0.125

0.087

0.074
5 רוזחימ
0.074

0.052

0.044
6 רוזחימ
2.35
כ"הס
(ק"מב)

1:2.35 אלמ רוזחימ


"תרוצב חוטיב" - יתנש בר תוסיו .2

תאזו ,"תרוצב חוטיב" ילעפמ הינרופילק םורדב םיארקנ ל"נה םילעפמה
תונש תבוטל רגוא תריצי ךות ,םימה תא "םיפנממ" םהש ,הדבועה רואל
תונש תבוטל רגוא תריצי ךות ,םימה תא "םיפנממ" םהש ,הדבועה רואל
:אבה ןפואב לדומה תא גיצהל ןתינ תינטשפ הרוצב .תרוצב

הנשל ק"מ 1.00
ךרוצ חטש את
-

הנשל ק"מ 1.20

הלדג הכירצה ,היסולכואב לודיגה םע
הנשל ק"מ 1.220%

-

הנשל ק"מ 1.15

םימה תא "ףנממ" םדקתמה רוזחימה
םירבוצ םאתהבו ,1 = 2.35 לש סחיב
(2.35 - 1.2 = 1.15) רפיווקאב הנש לכ

-

ק"מ 5.75

םירבצנ םינש שמח ךשמב
(5 X 1.15)

-

ק"מ 2.40

םיקפסמ תרוצב תונש יתש לש ףצר
(2 X 1.2) רגואה ךותמ

-

ק"מ 3.35

היסולכואה יכרוצ יוכינ רחאל
תבוטל הברזר תרתונ תרזחממה
ןתואב םירחא םירוזיאל הקפסא
(5.75 - 2.4 = 3.35) תרוצבה תונש

-

לדומל םאתהב ורזחומי לאיצנטופה ךותמ הנשל ק"מלמ 100 -כש החנהב
לש רוזחימה לאיצנטופ לדגי ,"הנשיה" השיגב הרתיהו ,2005 תנשב ל"נה
.םימה "ףונימ" ןיגב הנשל ק"מלמ 315 -כל הנשל ק"מלמ 250 -מ םיחלוקה


.3

יליע רגאמב הליהמל המרזה ינפל) רוקמב הייתש ימ תושירדל הנועה ,תוכיאל וניה לופיטה .4
.(רפיווקאל הרדחה וא/ו

דגנכ) תוכיאה תחטבאל ףסונ יעצמא הניה ,לוח רפיווקאב ןיפולחל וא ,יליע רגאמב היהשה
הטישה לש תונימאהו תוחיטבה .יגולוכיספה םוסחמה תריבשל יעצמאכו (עודי יתלבה
ושענש םירקחמב :םיטואנורטסאה שומישל תויללחב םימה רוזחימב ,רתיה ןיב ,החכוה
ולעפוהש ץולח ינקתימבו ,םישנא ןוילימ יצח לש ןחבמ תייסולכוא לע סל'גנא סולב
.דועו ליידסוקסב םייתנש ,םינש עשתל בורק ךשמב יטנואק-'גנרואב

דומעה שארל הרזח


ץראה יאנתב םושייה .ד
יללכ
ןושאר בלשב
יאנת וניה יתוכאלמ יגולורדיה םוסחמ) ףוחה רפיווקאב יגולורדיה םוסחמ עוציבל רוזחימ
ןוניג ,(יתנש ברה תוסיווה רשוכ תא לידגהל רשפאי ןכו ,םיה לש הרידחה ךילהת תריצעל
.(תוממח) םייביסנטניא םייאלקח םילודיגו םייתיישעת םישומיש ,ינוריע

ינש בלשב
,תוחלקמו לושיב ,הייתש טעמל ,שומיש לכל הלופכ תשרב הרישי תינוריע הקפסאל שומיש
.(םישדח םימחתמב) הסיבכ תונוכמו תולסא תחדה ללוכ

ישילש בלשב
םימה תקפסא .הייתשל ולספנש םירוזיאב ףוחה רפיווקאב ליעפה רגואה לש יתוכאלמ יולימ
.הכופה הזומסוא רחאל עצובת ל"נה םירוזיאהמ הייתשל

יעיבר בלשב
.הייתשל רשואמ רוזיאב ךא ,ישילשה בלשל טרופמכ

דומעה שארל הרזח


השגוה) 2000 ראונימ ץ"בלה ימורדה ןורשה יחלוק לעפמ - תעצומ תינכות .ה
(טופישל

תינכותה םוחת
.ןופצב הינתנ םורד ,םורדב ןוקריה לחנ

:(2020 סיסב לע) םימה דועיי

21%
תיאלקח הבשה
20%
יגולורדיה םוסחמ
,לושיב טעמל) 22%
(הייתשו תוחלקמ
תינוריע הכירצ
37%
ליעפה רגואל הרדחה
(םימל לבומ שמשמ)
ןוקריה קיפא םוקיש
הנשל ק"מלמ 45
2020 בלשב הרמהה

תינכותה ירקיע רואית
עבש רכסל דע ןוקריב ינושילש לופיט רחאל ומרזי ןורשה תמרו ןורשה דוה ,אבס רפכ יחלוק
.ןוקריה םוקיש תינכותמ קלחכ קיפאב המירזה .תונחט

.(הייתש ימ תוכיאל לופיט) ינועבר לופיט ךרעמל רכסה הלעממ ובאשיי םיחלוקה

הרדחה ,ינוריע ןוניג תייקשה :םיאבה םידעיל ,תינוריע הקולח תשרל הנופצ ומרזוי םימה
,תולסא תחדה) הייתש טעמל ,ינוריע שומישל הרישי הקפסאל דיתעבו יגולורדיה םוסחמל
.('וכו יטרפ ןוניג ,הסיבכ

יחלוקל המודב םיינועבר םיחלוקל םיחלוקה תעיפשמ קלח גרדושת הילצרה ןוכמ אצומב
םע תפתושמ) ,תינוריעה הקולחה תשרל המורד ומרזוי םיינועברה םיחלוקה ."ןוקרי"ה
ןנכותמ יאת וד רגאמל הנופצ ומרזוי תינוינש תוכיאב םיחלוקה תרתי ,("ןוקרי"ה יחלוק
רתאב ורבעי םיחלוקה .הננער יחלוק תא ףסונב טולקי רגאמה .ןורשה ףוח .א.מ םוחתב
היקשהל וקפוסי רגאמהמ םיחלוקה .תלבגומ יתלב היקשה רשפאי רשא ,ינושילש לופיט
םוסחמ תריציל ורדחויו תינועבר תוכיאל וגרדושי םיפדועהו ,ןורשה ףוח יבושייב הרישי
.ןופשרל םוקי ןיב יגולורדיה


(ליעפה רגואל הרדחה אלל) םיידיימ עוציב יבלש
21%
תיאלקח הבשה
20%
יגולורדיה םוסחמ
,לושיב טעמל) 22%
(הייתשו תוחלקמ
תינוריע הכירצ
37%
ליעפה רגואל הרדחה
(םימל לבומ שמשמ)
ןוקריה קיפא םוקיש
הנשל ק"מלמ 45
2020 בלשב הרמהה

תינכותה ירקיע רואית
עבש רכסל דע ןוקריב ינושילש לופיט רחאל ומרזי ןורשה תמרו ןורשה דוה ,אבס רפכ יחלוק
.ןוקריה םוקיש תינכותמ קלחכ קיפאב המירזה .תונחט

.(הייתש ימ תוכיאל לופיט) ינועבר לופיט ךרעמל רכסה הלעממ ובאשיי םיחלוקה

הרדחה ,ינוריע ןוניג תייקשה :םיאבה םידעיל ,תינוריע הקולח תשרל הנופצ ומרזוי םימה
,תולסא תחדה) הייתש טעמל ,ינוריע שומישל הרישי הקפסאל דיתעבו יגולורדיה םוסחמל
.('וכו יטרפ ןוניג ,הסיבכ

יחלוקל המודב םיינועבר םיחלוקל םיחלוקה תעיפשמ קלח גרדושת הילצרה ןוכמ אצומב
םע תפתושמ) ,תינוריעה הקולחה תשרל המורד ומרזוי םיינועברה םיחלוקה ."ןוקרי"ה
ןנכותמ יאת וד רגאמל הנופצ ומרזוי תינוינש תוכיאב םיחלוקה תרתי ,("ןוקרי"ה יחלוק
רתאב ורבעי םיחלוקה .הננער יחלוק תא ףסונב טולקי רגאמה .ןורשה ףוח .א.מ םוחתב
היקשהל וקפוסי רגאמהמ םיחלוקה .תלבגומ יתלב היקשה רשפאי רשא ,ינושילש לופיט
םוסחמ תריציל ורדחויו תינועבר תוכיאל וגרדושי םיפדועהו ,ןורשה ףוח יבושייב הרישי
.ןופשרל םוקי ןיב יגולורדיה


(ליעפה רגואל הרדחה אלל) םיידיימ עוציב יבלש

ק"מלמב) לוצינ
(הנשל
םיחלוקה תוכיא
רוזחימל
העקשה
ח"ש ינוילימב
בלשברעמ 'מורד ןורשץ"בלה .א
4.0
ינוינש
-
1999 םיק
2.5
ינושילש
25
/ 2002

3.0 ינוינש
35
/ 2003
5.0
2.0 ינושילש


7.0
"רצומ ימ"
90
/ 2004
18.5

150
(רבטצמ) ברעמב כ"הס
חרזמ ימורד ןורש
ןוקריה ינכרצ ללוכ)
לזיצ יבא
5.0
ינוינש

1999 םיק
3.0
ינוינש
17
/ 2002
8.0

17
(רבטצמ) חרזמל כ"הס
26.5

167
כ"הס

:םיננכותמ םיפסונ םירגאמ
יסדרפל תרבגומ תינוינש תוכיאב הקפסה עצובת רגאמהמ .ןורשה יחלוק ןוכמל ךומסב דחאה
.שבוכה תמר יחטש םוחתב ףסונ רגאמו ,ןורשה ףוח רוזיאב רורד ינבו ןירדהמ ,ןיכי
ןורשה םורד .א.מ רוזיאב "ןירדהמ" יסדרפל תינוינש תוכיאב היקשה עצובת רגאמהמ
.(לזייצ יבא סדנהמה ידי לע ןנכותמ תינכותב ל"נה ביכרה)

לוצינה תא ביחרהל רשפאי ,2005 תנשב ליעפה רגואל הרדחה םיללוכה ,'ה-ו 'ג םיבלש עוציב
.(ליעלד טרופמה לע ףסונ) הנשל ק"מלמ 7 -כב

לעפמה לש חותיפה ךשמה
ךילהת) םילודג םימחתמב תוננכותמ רויד תודיחי 50,000 םוחתב תולופכ תותשר עוציב (1
קוריה רפכה ,תולילג יפ ,לודגה שוגה) "רצומ ימ" לש ק"מלמ -10כל םינכרצ (הנש 20-15 לש
.(ןורשה תמרו םי ףונ ,שעת ,ןופשר ,םי לילג ,תלכתה ףוח תתומע
.(לבגומ יתלב ןכרצ) ליעפה רגואל הרדחה תבחרה (2

ינונכת קפוא
םיחלוק סיסב לע אלמ חותיפ
הנשל ק"מלמ 28 -
(2005/2007) םינימז
הנשל ק"מלמ 45 -
2020

לע) אבה ןזאמב תגצומ ,םימה קשמב ןועריגה תריגס תבוטל ,רומאכ ,לעפמ לש תובישחה
:(2005 סיסב
הנשל ק"מלמ 340
ןועריג

ןוערגה יוסיכל םימה תורוקמ
40
םימב ןוכסיח
10
תונופטיש
65
םיחילמ םימ תלפתה
175
םיחלוק רוזחימ
50
םי ימ תלפתה
הנשל ק"מלמ 340


לש ףקיהב האלמ הרמהבו םיחלוקה רוזחימ תא ביחרהל ןתינ אל תמייקה רוזחימה תסיפתב
.2005 סיסב לע ,הנשל ק"מלמ 175


:רמאמה רבחמ תודוא
.מ"עב םיסדנהמ ףיטנ איבל ,מ"עב םיסדנהמ ץ"בלה .א

20-15 * 2000 רבמטפס * 407 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ