םיכפשב לופיטל םיזורחב םיעבוקמ םיקדייח
םישק םייתיישעת
םואבלדנמ יפר :תאמ
.47, 24-21 םידומע ,(2000 רבמטפס) ,407 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

חיידקים מקובעים בחרוזים לטיפול בשפכים תעשייתיים קשים
ריצקת
תרגסמב םהב לפטל ישוקה ידי לע ללכ ךרדב םינייפואמ םייתיישעת םיכפש
םירמוח לש ינגרואה סמועהמ עבונ ישוקה .םיינוריע םיכפשב לופיט ינקתימ
,הימיכ ילעפמ לש םיכפשה תא םינייפאמה ,תוליערהו קוריפ-ישק
םימה תורוקמ לע הרימשל קבאמה תרגסמב .םיבר תכתמו הקיטבצמרפ
,תינשדח היגולונכט םויכ הנשי ,םיילוש םימ תורוקמ חותיפו ,םוהיז ינפב
הניגמ םלוא םיינוריע םיכפשב לופיטל המוד ןפואב םיקדייחב תשמתשמה
הניגמה ,תכרעמב םעוביק ידי לע ,תוליערה לש הערה התעיגפמ םהילע
תכרעמה תא סלכאל רשפא .ךדיאמ ,םתוליעפ תא תרשפאמו ,דחמ ,םהילע
תכרעמה .םייפיצפס םימהזמ לש קוריפל םימיאתמה ,םיידוחיי םיקדייחב
תויגולונכט LDD תרבח ידי לע החתופו םייטילואיז םיזורח ביבס היונב
תכרעמה .W.R.GRACE תיאקירמאה קנעה תרבח םע דחי ,הווקת חתפמ
ןיקתהל הנווכהו ,תוניוצמ תואצותב ,ץראב םילעפמ רפסמב התע תקדבנ
.2001 תנשב לחה אלמ הדימ-הנקב לופיט ינקתימ


דודשאב ןורש תודבעמב תונכתיה תקידב
רוזיאב םקוממה ,ןורש תודבעמ לעפמ היה הטישה תוקידב ירתאמ דחא
םירמוח יגוס ינש רציימ לעפמה .דודשא דיל ,"םולה דע" היישעתה
:םיירקיע
ירצומ לש םמעט תחבשהל םינוש םיינגרוא םירמוח) הייפא ירפשמ .1
.הירוטידנוקה ףנעל רזע ירצומו ןוזמ יפסות ,(הפאמ    
.תופורתהו הקיטמסוקה תיישעתל ןברפה תחפשממ רומיש ירמוח .2
םיקדייח תוחתפתה ינפב םייטמסוק םירצומ לע םיניגמ הלא םירמוח    
.תוירטפו    

רומישה ירצות ףנעב םלועב ולדוגב ינשל בשחנ לעפמהו ,לודג רוצייה ףקיה
תוכיאה תרקב תכרעמו חותיפהו רקחמה תקלחמ .םייטמסוק םירישכתל
םתמאתהו םירצומה תוכיא תא םיחיטבמ (ISO 9002 ןקת) םיינדפקה
םידיבכמ רוצייה יכילהתב םירצונה םיכפשה ,תאז םע .םינוקה תושירדל
:םיטביה ינשמ ,היבוט-ראב דילש ירוזיאה םיכפשה רוהיט ןקתימ לע דואמ
לע סמוע הווהמ ,בויבל םיטלפנה ,םיינגרוא םירמוח לש הלודגה תומכה.א
.רוהיטה יכילהת   
םיעגופ ,םיילאירטקביטנא םירמוח םהש ,רומישה ירמוח תויראש.ב
רוהיט ךילהת תא םיטיאמו ,ןוצמיחה תוכירבב םילעופה ,םיקדייחב   
.םיכפשה   

לע יארחאה ,הדוהי םורד הביבסה תוכיאל םירע דוגיא דגנתה ,וז הביסמ
.יללכה בויבל ויכפש תא םירזי ןורש תודבעמ לעפמש ךכל ,רוהיטה ןקתימ
.לעפמל הריגס וצב םויאל ףאו תוסנקל המגרות תודגנתהה


םיקדייח קנב
הטישב שמתשהל עצוה יללכה בויבל םיכפשה תמרזה תא רשפאל תנמ לע
וא ,רמוחל תמאתומה ,םיכפשב תויוצר-יתלב תוינגרוא תובוכרת קוריפל
.לעפמה יכפשבש םידחוימה םירמוחל

םיזורח ןיעמ לע תססבתמו (Aquamend) דנמווקא תארקנ ,הטישה
םיקדייחה .(Zeolyte) טילואז יורקה ,דחוימ רמוחמ םירצוימה ,םייבובקנ
תוילעתה תונפדש ןוויכמו ,םיזורחבש םיימינפה םיללחה ךותל םירדוח
םירצויו םיקלחתמ ,ןהילע "םילחנתמ" םה םיקדייחל בוט קצומ עצמ תווהמ
.תובשומ

ומכ) םיאת דחל רשפאמ וניא תויבובקנה לש ריעזה רטוקהש ,ןייצל שי
םיקדייחה תובשומל עיגהל ,תוילעתל רודחל (דועו תוינסיר ,תובמא
םהו הצובב ,ללכ ךרדב ,םייוצמ הלא םייאת-דח םירוצי .םתוא "לולזל"ו
.הליעפה הייסולכואה תא םיניטקמ ךכבו ,םיקדייחה תא "םיפרוט"

תא וב םיבשיימ ,הלאכ םיזורחב רוטקאיר םיאלממ :הזכ אוה ךילהתה
םיררחתסמה ,םיכפשה םע עגמב םיאב םהשכו ,םייוצרה םיקדייחה
היגרנא תקפה ךרוצל םיינגרואה םירמוחה תא םיקרפמ םה ,רוטקאירב
.תוברתהו

,וקרפל שיש ,םיכפשב ינגרוא םהזמ לש גוס לכל םימיאתמ הטישה תרגסמב
תא םיסלכאמ םימיוסמ םירקמב .ותוא קרפל םילגוסמה םיקדייחה תא
םיפקות וא ,םיבלשב דחא םהזמ םיקרפמה ,םיקדייח יגוס רפסמב םיזורחה
.תובוכרת יגוס המכ

יכפשמ ותוא "םיגד" וא ,"םיקדייחה קנב"מ םינימזמ םיאתמה קדייחה תא
םיכפשל םירזמ הז לעפמ .ןורש תודבעמ לש הרקמב ושעש יפכ ,לעפמה
תורוניצב יכ ,חינהל ריבס ."ןברפ" םיקדייחה לטוק תא בר ןמז ךשמב
ףאו הז רמוח ינפב םידימעה ,םיקדייח דחוימב וברתיו וחתפתי ולש בויבה
םיזורחה תא "סלכאל" וחילצה יתדבעמ יוסינב ,ןכאו .ותוא קרפל םילגוסמ
םירמוחה תא םג ומכ ,ןברפ קרפל "םיעדוי"ה ,םיקדייח לש הלודג תומכב
,הז בלשב .עגפית םתייסולכואש ילבמ ,לעפמה יכפשבש םירחאה םיינגרואה
םירמוח יקרפמ "םילעופ" ידראיליממ ,השעמל ,בכרומ רוטקאירה
.הלועפל םיכורעו םיזורחה תויבובקנב םיבשויה ,םיינגרוא


תודדועמ תואצות
ידי לע רוהיט ךילהתב ליחתהל ןתינ םייוצרה םיקדייחב סולכיאה רחאל
רפסמב תושעיהל לוכי ךילהתה .רוטקאירב םיימלוגה םיכפשה רורחיס
הרקמבש ,הנקסמל ועיגה הטישה יחתפמ .רורוויאה יאנת תניחבמ ,םיאנת
םיכפשה רורחיס ןושארה :םיבלש ינשב לועפל ףידע ןורש תודבעמ לש
תוקנח תוחכונב ךא ,רורוויא אלל תועש שולש ךשמב רוטקאירל דעבמ
.היגרנא תקפה ךרוצל הליעי המישנ םיקדייח יגוס המכל תרשפאמה ,(NO3-)
.הבר הניא םימב ותוסיסמש ,ןצמח תרזעב "המישנ" רשאמ רתוי הליעי וז

רורוויא יאנתב םיכפשה תא רוטקאירב ררחסל םיכישממ ינשה בלשב
.תועש שש ךשמב

חפנב תיתועמשמ הדירי התארה ךילהתה םות םע תקדקודמ הדבעמ תקידב
-מ תוחפ לש המר דע ,םילפוטמה םיכפשב םיינגרואה םירמוחה לש ללוכה
םיקדייחל םילפוטמה םיכפשה תוליער תוקידב .יתלחתהה רמוחה לש 1%
90% -מ הלעמל לש הדירי וארה (דחוימה לופיטב ךרוצל תינושארה הביסה)
.םיחלוקה ינקתימ תא םינייפאמה ,םיקדייחה תדמשה רשוכב

.ןורש תודבעמ לעפמ רצחב ץולח ןקתימ תמקה תויהל רומא אבה בלשה
ךשמב ,ותוליעפ תואצות לש תופיצר תוקידב ךות ,לעפי ץולחה ןקתימ
.םישדוח השולשכ

הרקב תחת ולעפיש ,עבק ינקתימ לש המקהו ןונכית רשפאי תואצותה חותינ
םירהוטמה ויכפש תא םירזהל ול ורשפאיו לעפמה יכפש לכב ולפטי ,תדמתמ
.ירטינסה בויבה תכרעמל רשייה

ררחשי ,רוהיטה ןוכמ תוליעפב העיגפל ץק םישי הז ןורתפש ,ןייצל רתומל
.הריגסה יווצ םויא תא ריסיו לעפמה תלהנה לע ץחלה תא


Aquamend תכרעמ תונורתי
:םה תונורתיה

.םיכפשב הובג ינגרוא סמוע לש םיאנתב לופיט תלוכי *

גוסל םאתהב ,םייוצרה םיקדייחב טילואזה יזורח תא סלכאל ןתינ *
םיקדייח םינימזמ וא םידדובמ .רטפיהל םישקבמ ונממש ,םיכפשב םהזמה   
תייסולכואש רחאל .ךרדל םיאצויו םיזורחה ינפ לע םילדגמ ,גולטק יפל   
םנשי ,םיתיעל .השדחל ךרוצ ןיא םיזורחב הבצייתהו העבקתה םיקדייחה   
קדייחב שומיש בייחמ םהזמה קוריפ םיתיעלו ,םימהזמ יגוס רפסמ םיכפשב   
יגוס רפסמב םיזורחה תא סלכאל ןתינ הלא םירקמב .בלש לכב הנוש   
.םיקדייח   

תא אטחל ןתינש ןוויכ ,תולקב וז תכרעמ םקשל לק ,ךרוצה תדימב *
.ךרוצה יפל םיקדייחה תייסולכוא תא שדחלו רוטיקב םיזורחה   

ןוויכ ,תויצמוחה תדימב םיימואתפ םייוניש ינפב הדימע תכרעמה *
תכרעמל רשפאלו םייבויח םינוי םהילא חופסל םילגוסמ םיזורחהש   
.ששואתהל   

הלערה ינפב םיקדייחה לע הניגמ טילואזה ידי לע תודבכ תוכתמ תחיפס *
.םיכפשב ןזוכירב היילע לש הרקמב ,תודבכ תוכתמב   

הל שפחל ךרוצה תא ךסוחש המ הצוב רציימ וניאו טעמכ ךילהתה *
.הנמטה תונורתפ   


:רמאמה רבחמ תודוא
,הווקת קתפ - תלבגומ תופתוש תויגולונכט LDD תרבח ,םואבלדנמ יפר ר"ד
.03-9373740 לט


47 ,24-21 * 2000 רבמטפס * 407 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ