םימה קשממ תלדגהל רוקמ - םיבלשב רוהיט
ילגה באז :תאמ
.25-30 םידומע ,(2000 רבמטפס) ,407 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

טיהור בשלבים - מקור להגדלת ממשק המים
לע הטלחה הלבקתה תיתנש בר תילרגטניא תירוזיא חותיפ תינכות תרגסמב
ביתכמ םרוג אוה הביבסה תוכיא רופיש אשונ יכ ,רפח קמע יבושי ללכ תעד
,םיבושי 40 -מ הלעמלב םייחה ,םיבשות 30,000 .תירוזיאה תוחתפתהה לכב
ןויבצה לע רומשתש תואלקח םע ,יקנ ריווא םע ילרוטספ ףונב רוגל וטילחה
תישענ םיכפשה לש השדחה ףוסיאה תשרל םיבושיה תורבחתה .קוריה
לש רבגומ בצקל רוזיאה סנכנ בלושמבו ליבקמב .התולע בקע םיבלשב
,םיריפשה םימה תא ףילחהל ךכבו ,תודשה תייקשהל םיחלוק-ימ תקפסה
ברעממ םיכפשה .תיתיב הכירצ לש תורבוגו תוכלוה תושירדל םידעוימה
שיבכל חרזממש םיכפשהו ,הינתנ לש רוהיטה ןוכמל םירבעומ 4 'סמ שיבכל
קיפמו 1995 תנשמ לעפומ הינתנ ןוכמ ."ץרמ" ארקנה ,ינמז ןוכמל ל"נה
.םיינוינש םיחלוק


"ץרמ" רוהיט ןוכמ
ליפעמה ץוביק ןיב אצמנה ,םיכפש רוהיטל ןוכמ אוה ,"ץרמ" רוהיטה ןוכמ
."רפח קמע יקיפא" םימ תדוגא ידי לע לעפומו ,שרוחה ןיע ץוביקו

הנביי בורקה ןמזב .יהשלכ הדרפה אלל עוקישה תכירבל םיסנכנ םיכפשה
,תותפר שרפ) תיאלקחה הצובב לופיטל ןוכמ רוהיטה ןוכמל דומצב
הליחת אובי ,"ץרמ" ןוכמל עיגמה ,ףחרמה רמוחה ,ךכו .('וכו תוטחשמ
ךורע ןיאל ורפיש ונלופיטב אצמנ ןוכמהש ןמזמ .הז ןוכמב הדרפהה תנחתל
תא "תמיל" תוכתמ יופיצל תשורחה תיבו "תג" רדה ץימל תשורחה תיב
.םתמר תא תוביתכמ תירוזיאה הצעומה לש רזעה תונקת .םיכפשה תוכיא
דומעל תנמ לע תלטובמ אל תולעב םידקמ לופיטל םינקתימ ומקוה םילעפמב
ונרבע .היתועפשהלו היקשהל ,ירוזיאה רוהיטל קזנ םורגל אלו וניתושירדב
ןמש תופלדה ומכ ,היישעתב תולקתמ האצותכ רתויב םישק םיעוריא רפסמ
,סרק אל ךא ,דואמ השק לבס ונלש ןוכמה .תירוזיאה בויבה תכרעמל ירתא
.תלעפושמ הצוב ןוכמ לכל הרוק היהש יפכ

סמועהו ילוארדיהה סמועה תניחבמ םייטננימוד םה "תג" לעפמ יכפש
סמועהמ 28% התוויה הרבעש הנשב םתקיפס ."ץרמ" ןוכמב ינגרואה
םיכפשה כ"הס לש 42% ,עצוממב ,אוה ימויה ינגרואה סמועה .ילוארדיהה
תא לעייל תנמ לע .46% הווהמ םיקצומה סמוע .רוהיטה ןקתימ לא םיעיגמה
-ל ותסינכב תוסיו לכימ םקוה ןטויב "תג"ב ימדקמ ןקתימב רוהיטה ךילהת
הממיה ךשמב הדיחא המירז רשפאל דעוימ לכימה .תימויה הקיפסהמ 50%
רוהיטה ןוכמל ותמרזהו ןטויבה ןקתימב רוהיטה ךילהת תא רפשל ךכבו
.ןטויבה ןקתימבעוקיש תכירב
תוחיר הפידמה ,תיבוריאנא הלועפ תמרוג ,"תג"מ עיגמה ,רמוחה תסיסת
.הביבסל עוקישה תוכירבמ םיער

םימהוזמ םימ תורוקמ םוקישל ושמשי םימ תונשוש
הביבסה תוכיאו ןוזמה ,תואלקחה יעדמל הטלוקפב ךרענש רקחמל םושייכ
,םימה תונשוש יחמצ יכ ,ררבתה תובוחרב תירבעה הטיסרבינואה לש
םהלש םישרושבו םילעב טולקל םילגוסמ ,יונל ללכ ךרדב םישמשמה
.תוליערו תודבכ תוכתמ לש תולודג תויומכ

לת עשילא 'פורפ לש ותושארב תיאלקח הקינטובל הקלחמהמ םירקוח תווצ
םידימלת השולשו ,דיבל העונ רוטקוד ראותל הדימלתה תופתתשהבו רוא
אצמ ןילייק יבצו רוש רמת ,יקסבולוקוס דדלא "ךמסומ" ראותל
לש דחוימב םיהובג םיזוכירל ןפוד תאצוי תודימע הנשי םימה תונשושלש
חמצב תודבכ תוכתמ לש הטילקה תלוכי .םוימדק ומכ ,תודבכ תוכתמ
.שביה ולקשממ 16% ידכל העיגמ

אוציי יכרוצל םיקותמ םימ לש תוכירבב חמצה תא םילדגמ ערוזה ץוביקב
.ץוביקה תרבח דיבל העונ תופתתשהב

תויגולויסיפו תוימוטנא תונוכתב תונייטצמ םימה תונשושש ,ואצמ םירקוחה
תודבכ תוכתמ לש םיהובג םיזוכיר טולקל חמצל תורשפאמה ,תוידוחיי
תכירב תא םיסכמה ןוטניקי םימ יחמצ ונלתש 1999 ויתסב .קזניהל ילבמ
וב ,םיכפשה תסינכ םוקממ ץוח ,םלענ ערה חירהו הבר תופיפצב עוקישה
.תיתדוקנ ןוטניקיה תלידג תא ענומו םיכפש םע עגמב תותפרה שפר אצמנ
,הריפסומטאל םיפדנתמ אלו טעמכ םיזגה .דואמ רפתשה יתדוקנה רוהיטה
םרוגש המ החימצה תופיפצ ללגב עוקישה תכירב רוהיטל םיעייסמ אלא
,תודבכה תוכתמה זוחא תא םיניטקמ םג םימה יחרפ .יקלח יבוריא ךילהת
"המדרת"ה תפוקת איה וז הייחמצ לש הלבגמה .םיכפשה םע תועיגמה
.ןובשחב ותחקל שיש רבד רתוי הכומנ התוליעי זאש ,ףרוחב

ןלהל .םינש 3 ךשמב הדוקפיתו עוקישה תכירב ינותנ םיאבומ 1 'סמ הלבטב
:םיטרפ רפסמ
.120% -ב םיכפשה תומכ הלדג ל"נה הפוקתב
.55% -ב ןטקוה עוקישה תכירבב םיכפשה תייהש ךשמ
תב תוליעי תפסותב ,140% -ב הלדג הקחרוהש BOD-ה תומכ םוכיסב
.30% -ב הלדג הקחרוהש SS -ה תומכ !30%

תונורחאה םינשה 3 ךשמב עוקישה תכירבב תוליעפה .1 'סמ הלבט

% -ב רמוחה תקחרה

ג"ק רמוח תקחרה
םויל

'ל/ג"מ הסינכב
תועש
הייהש
הכירבב

םוי/ק"מ

ךיראת
SS 105
BOD יללכ
SS 105
יללכ
BOD
SS 105
יללכ
BOD58
53
1290
877
885
659
67
2500
3.97
44
55
1480
1284
1121
773
56
3000
3.98
58
66
2007
1488
634
413
31
5430
2.00
59
69
1695
2066
528
546
30
5460
6.00


שוטילו רורווא תכירב = רגאמה
יצוביקב דקפית רשאכ ירוזיא לועפתל הדוגאה הלביק "ץרמ" ןקתימ תא
:ןלהלדכ ויה תוכירבה ידמימ ,ךכל יא ."תג" לעפמו םייח תעבג

.7 -כ אוה (רורוואה תכירבו שוטילה תכירב) רגאמה לש יברמה קמועה
חפנה ןכלו ,3.5 הבוג דע תדרל סלפמה לוכי היקשהל םימה תכירצ יפ לע
.ק"מ 180,000 אוה ויקלח ינש לע ולוכ רגאמה לש יביטרפואה

היהת רורוויאה תכירבב םימה תומכ ךומנה סלפמב אצמנ רגאמה רשאכ
סנכנה ,ק"מ לכ .א.ז ,שוטילה תכירבב תומכ התוא ל"נכו ,90,000 חפנב
היהשה יאנתב אצמיי ,שוטילהו רורוואה תכירבל עוקישה תכירבמ
!םוי 30 לש םיילמינימ

:םיינכט םינותנ
ר"מ 26,000 - רורוויאה תכירב חטש
ר"מ 26,000 - שוטילה תכירב חטש
7 - רגאמה קמוע

דע טעמכ) הכרואל היוצחה ,תחא הכירב תווהמ שוטילהו רורוויאה תוכירב
עוקישה תכירבב רוהיטה םגש ,ןאכמ .( רויא האר) ןוליו ידי לע (ףוסה
םייתודידי עוקישה תכירבמ ואציש ,SSBOD םיכרעל תודות רפתשה
.רורוויאה ךילהת תליחתב רתוי

.ןיחלוקה ימ תכירצב יולתו םיפגאה ינשב ההז םימה סלפמ הבוג

.3 לש קמועל םימה ינפ הבוגב םייולת םירזויפידה


תונורחאה םינשה 3 ךשמב רורוויאה תכירבב תוליעפה .2 'סמ הלבט
רטיל/ג"מ האיציב
% - הקחרה
םויל ג"ק הקחרה
רטיל/ג"מ הסינכב
ךיראת
SS 105
יללכ
BOD
SS 105
BOD יללכ
SS 105
יללכ
BOD
SS 105
יללכ
BOD
-
28
22
94
92
572
592
524
280
3.97
56
25
74
97
1269
930
218
168
6.00


,ריוואה תא םיריבעמ ,רורוויאה תכירבב םירזופמה ,הקפסה תורוניצ 10
.תדרוי ןיחלוקב ןצמחה תמר רשאכ ,דחא חופמ ידי לע ללכ ךרדב קפוסמה

הביאשה תנחתב .וטנ ק"מ 180,000 -כ ליכמ הביאשל יביטרפואה רגואה
םידומצ היישעת ילודיג תייקשהל תורישי םיקפוסמו ןוניס םימה םירבוע
4 ולוביקש ,היקשהל שדח ירוזיא רגאמב םייתניב םירגאנ רתיהו ,רתאל
.רתאל דומצ אוה םגש ,ק"מלמ

ןיחלוקה ימ בכרה
הביבסה תוכיאל םינוירטירק יפ לע ןיחלוקה ימ תונקת ועבקנ הכ דע
.םיבשותה תואירבלו

דדמכ םימיוסמ םירטמרפ ועבק (ןירפלה תדעו ח"וד) תושדחה תונקתה
ימו תועקרק םוהיז ,לודיגה :ןוגכ ,ןיחלוקה ימ דועייב בשחתהב ,יברמ
.רפיווקאה

תוחילמ תמר וביתכה ,ןיחלוק ימב םיקשומה ,רפח קמעב םילודיגה תושירד
./ג"מ 200 לע הלעת אלש

םילעותמ (4 'סמ) ןורשה שיבכל חרזממש רפח קמע יבושימ םיכפשה לכ
היוצרה המרהמ 50% לעמב ההובג איה םתוחילמ ."ץרמ" רוהיט ןוכמל
םירחא םיביכר םג ,ףסונב .םירחא םישיגר םילודיגו םיעטמ תייקשהל
.ןגלשאו ןחרז ,הינומא ומכ ,יוצרהמ םיגרוח

שי ,תואלקחל תורישי "ץרמ" ןוכממ ל"נה ןיחלוקה ימ תא לצנל תנמ לע
ילודיגל םיקזנ ענמתש ,הריבס המרל םביט תא גרדשל ףוחד חרכה
.רפיווקאהו עקרקה ,תואלקחה

.תושירדה לע רתוי הנוע וניא 20/30 ןיחלוקה ימ לש יסיסבה ןקתה

לש תידיתע הרימשל םיעירכמ םירטמרפ ביחרהלו ףיסוהל שיש ,קפס ןיא
העקשהה הלח ימ לע :הלאשה תלאשנ .םיכיפה יתלב םיימואל םיסכנ
?ץראב םיכפשה רוהיט לש רתוי םלשומ גורדישל תפסונה

:רמאמה רבחמ תודוא
.רפח קמע יקיפא םימה תדוגא ,ילגה באז

30-25 * 2000 רבמטפס * 407 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ