םיחלוקב םיגד לודיג לש םיטביה
טיילדלפ יטומ :תאמ
.34-33 םידומע ,(2000 רבמטפס) ,407 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

היבטים של גידול דגים בקולחים
:רמאמה יקלח
המדקה
םיגד לודיגב םיחלוקב שומישה תונורתי
םיכפשה תוכיא לע םיגדה לודיג תעפשה
םיגד תוכירבב םיכפשב שומישב םיליבגמ םימרוג


המדקה .1
,קוחרה חרזמב דוע גוהנ היה ,םיגד תוכירב ימל תפסותכ ,םיכפשב שומישה
םיכפש לצנל הליעי הטיש התיה וז .םימה תואלקח תוחתפתה הלחה םש
םע .תוכירבב םיגדה לובי תא התלעה םיכפשה תפסותש ןחבוהש רחאל
הרבג ,ברעמב רקיעב ,םירחא םירוזיאל הז תואלקח גוס תוטשפתה
תויעבו תיאורבתה הנכסה ללגב םיגד לודיגב םיכפשב שומישל תודגנתהה
.תוכירבב םימה תוכיא תדירי ידי לע ומרגנש

35,000 -כ כ"הס םידבעמה ,םיקשמ 60 -כ םיקסוע לארשיב הגדמה ףנעב
םימב הרוטלוקילופב םיגד לודיגל לצונמ חטשה בור .םיגד תוכירב לש םנוד
יאנתבו תולודג םימ תויומכ ךרוצ הזכ תוכירב חטש דוביע .םידמוע םיירט
םימ ירגאמכ תושמשמ םג םיגדה תוכירבמ קלחש אוה יעבט ךא ץראה
ךכ ,שארמ וננכותש ,םירגאמ רפסמ ומקוה ףא תונורחאה םינשב .היקשהל
.ןמזב וב ,םכותב םיגד לודיגלו הנתוכ תודשל םימ תקפסא ורשפאיש
ומקוה ,היקשהל םיכפשבו םיחלוקב שומישה ץראב בחרתה ,ליבקמב
.םוהתה ימ ירגאממ קלחל םהלש הרדחה תישענ ףאו ,םתטילקל םירגאמ
םייונישהו תואלקחל םימה תוסכמ תדרוה ,םיירטה םימה ריחמ תיילע
םיחלוקב שומיש לש תורשפאה תא קודבל ךרוצה תא ולעה םתוכיאב
.םיגד תוכירבב

.ךפיהלו ,םיגדה לע םימה לש ןילמוג תועפשה שי םיגד םיחלוקב שומישל
,םימה תוכיא תא הרפיש םיחלוקב םיגד תוחכונש וחיכוה םיבר םירקחמ
,ץראב הגוהנה הטישב םיגד לודיג ךדיאמ .םיגדה לש םתלידג תא ליבקמבו
:תולאש רפסמ ררועמ ,םיחלוקב שומיש ךות

,םינכרצל םינגותפ יריבעמכ שמשל םיגדה םילוכי הדימ וזיאב האורבת
.םהב םיגדה לש תוקבדיה עונמל ידכ ירטינס חוקיפב ךרוצהו
.1


.םיחלוקב ולדגש םיגד תכירצמ העיתר .2

.םיגדב עוגפל םילוכיה ,םיליער םירמוח תוחכונ .3

לע ,םיליכמ םהש ינגרואה רמוחה לש רקיעבו ,םיחלוקה תעפשה
יזוכיר םורגל הלוכי ינגרואה רמוחה תפסות .םיגדה תכירב לש היגולוקאה
.םיגדל תוליער תוינקנח תובוכרת יזוכירב היילעו םימב םיכומנ ןצמח
.4דומעה שארל הרזח


םיגד לודיגב םיחלוקב שומישה תונורתי .2
תא ךכו ,םימב יעבטה ןוזמה תומכ תא הלידגמ םיינגרוא םיכפש תפסות
תא םילידגמ ,םיכפשב םיאצמנה ,טרוק תודוסיו ןחרז ,ןקנח .םיגדה לובי
תוחתפתה .םיגדלו ןוטקנלפואוזל ןוזמ שמשמה ,ןוטקנלפוטיפה רוציי
הדבוע םימב ןצמחה ןזאמ תא ,םיוסמ לובג דע ,תרפשמ ןוטקנלפוטיפה
ךשמנ הז רופיש .םיגדהו ןוטקנלפואוזה לש היחמה יאנתל איה םג הפיסומה
םימל רואה תרידח הנטק הילעמש המר ,ןוטקנלפוטיפ לש תמיוסמ המרל דע
,םיכפשב םיאצמנה ,ןוזמה ירמוח .ינשוארה רוצייה תלבגה םרוגה רבד
תכשמנ ךכ ידי לעו ,ןוטקנלפואוזה ידי לע תורישי םג םילצונמ תויהל םילוכי
ןוטקנלפואוזה .ינושארה רוצייב הלבגהה ףא לע ןוזמה תרשרש תוחתפתה
תא וא ,םיכפשב םיאצמנה ,םיפחרמה םיקצומה תא תורישי לצנל לגוסמ
םעו ,לבז תפסות ילבו םע תוכירב וקדבנ .םהילע תוחתפתמה תוירטקבה
יפ ןוטקנלפואוז לש שביה לקשמה תא הלידגה לבזה תפסות .םיגד ילבו
וסלכוא ךא לבז תפסות ולביקש ,תוכירבב ןוטקנלפואוזה זוכיר .1000-50
תפסותש ,חיכוהש רבד םיגד אלל תוכירבב רשאמ 10 יפ ךומנ היה ,םגדב
'סמ הלבט) ונממ םינוזינ םיגדהשו ןוטקנלפואוזה רוציי תא הלידגמ לבזה
.(1

ולביקש תוכירבב םיגדה לוביש ,רוריבב םיארמ םיגד יקשממ םינותנ
תוכירבמו ןוזמ תפסות קר ולביקש תוכירבמ הובג ,םיכפש לש תפסות
ךרוצה תא הניטקה םג םיכפשה תפסות .(1 הלבט) לבזו ןוזמ תפסות ולביקש
.40% -ב ףסומ ןוזמב

לומ םיכפש תפסות ולביקש תוכירבב ןוזמ םדקמו םיגד לובי .1 'סמ הלבט
םיכפש ולביק אלש תוכירב
הכירב
הלביקש
תפסות
לבז
םיכפש ולביקש תוכירב
אלל תוכירב
םיכפש תפסות


3
2
1
2
1

20

10
10
7
22
14
(םנודב) הכירבה חטש
0.75
0.81
0.86
0.8
0.47
0.47
8/םנוד/תונוט) םיגד לובי
(םישדוח
1.1
0.8
1.0
0.6
1.6
1.8
ןוזמ םדקמ

יוצמה) ינגרוא רמוחש ,חכוה רודב הגדמה רקחל הנחתב ךרענש יוסינב
250 ךשמב .םיגדל ידיחיה ןוזמה רוקמ תויהל לוכי (םיכפשב הובג זוכירב
החתפתהש ןוטקנלפוטיפה תייסולכוא .םנוד/ג"ק 490 לש לובי לבקתה םוי
רורוויאב ךרוצ היה אלו ןצמחב רוסחמ ירקמ ויה אלש ךכ ,תנזואמ התיה
הכומנ ןמוש תלוכת התיה ,ןובלחב רישע יעבט ןוזממ ונהנש ,םיגדב .ףסונ
.ףסומ ןוזמ לע ולדגש םיגדב רשאמ רתוי

דומעה שארל הרזח


םיכפשה תוכיא לע םיגדה לודיג תעפשה .3
טעמכ הרוצב ,הקליס םיכפשב םיגד תוחכונש ,וארה םירקחמ רפסמ
ןוכמב תוכירב לש תכרעמב .םימב תוינגותפ תוירטקב לש תוחכונ ,תטלחומ
תוירטקבה קוליס היה ,םיגד ויה ןהב תונורחאה יתשב רשא ,רוהיט
ןוצמיחה תוכירבב ומכ תוחפל ליעי םיגד וליכהש תוכירבב תוינגותפה
תא הרפיש םיגד תוחכונש וארה ץראב ושענש םירקחמ םג .ןהל ומדקש
,תוארל ןתינ 2 הלבטב .ןכותל ומרזוה םיחלוקש תוכירבב םימה תוכיא
םימב סמומה ןצמחה זוכיר ויה םיגדב וסלכואו םיכפש ולביקש תוכירבבש
רשאמ רתוי ךומנ תוינגותפה תוירטקבה זוכירו ,רתוי םיהובג pH -הו
לש רתי תחירפ ענמ םיגדה ידי לע ןוטקנלפוטיפ לוצינ .םיגד אלל תוכירבב
םימב ןצמחה זוכיר תאלעה .הירחא האבש ,ןהלש התומתה תאו תוצא
תוירטקבה תויסולכוא קוליסלו םיכפשבש ינגרואה רמוחה ןוצמיחל תעייסמ
,תיעקרקב תמ ינגרוא רמוח לש םיעצמ לע חתפתהל היושעה ,תויבוריאנאה
.םיגדל םיליער םירמוח תשרפה היתובקעבו

םיכפש תפסות ולביקש תוכירבב םיגד תוחכונ תעפשה .2 'סמ הלבט
(HEPHER AND SCHROEDER ,1977 יפל)
:םיכפש אלל
םיגד םע
:םיכפש
םיגד םע
:םיכפש
םיגד אלל

4.3 - 0.7
6.7 - 1.7
27 - 17
/ 1000) תוירטקב תומכ
(ק"מס
8.7 - 8.6
8.9 - 8.3
8.3 - 7.9
(רקובב 9 העשב) pH
13.8 - 10
15.9 - 9.0
9.5 - 0.7
(רטיל/ג"מ) סמומ ןצמח
15 - 9
15 - 9
15 - 9
(רקובב 9 -ב ,c0) הרוטרפמט

"םוהיז"ל םורגל הלוכי ,ןחרזו ןקנח רקיעבו ,םיכפשב םיטנאירטונ תוחכונ
היילע םימרוג םה .('וכו תורהנ ,םימגא) םימרוז םה םהילא ,םימ יפוג
לש היצקיפורטואאל תורחא םילימב וא ,ןזוכירבו םימב תוצאה רוצייב
תכירבב הלעמ ךא ,םייעבט םימ יווקמב תערגמ אוה רבדה .םימה הווקמ
זוכיר ללגב .הלא םיטנאירטונל "תדוכלמ"כ םג תשמשמ הכירבה .םיגדה
םג אצוי ןקנחה .ינדיס חלמכ טפסופה בור עקוש םיהובגה pH-הו ןדיסה
,תיזאג הינומאל ותכיפה ידי לע וא היצקיפירטינד ידי לע תכרעמהמ אוה
דחוימב ליעי תיזאג הינומא לש הטילפה ךילהת .הריפסומטאל תטלפנה
pH-ה .םיהובגה pH-הו הרוטרפמטה יאנת ללגב ץראב םיגדה תוכירבב
הלודג תומכ תמלענ ,ןכ ומכ .םיירהצה תועשב 10 לעמ דע עיגהל לוכי םימב
.תוילוחכה תוצאה רקיעבו ,תוצאה לש העמטהה ךילהתב םימהמ ןקנח לש
וסלכוא וינגאש ,רוהיט ןוכמב ןחרזהו ןקנחה זוכירב תרכינ הדירי לע חוודמ
0.62 לשו ,ןקנחה זוכירב רטיל/ג"מ 0.39 - 2.88 לש הדירי האצמנ .םיגדב
היה םימה -pHש לככ ליעי היה הז ךילהת .ןחרזה זוכירב רטיל/ג"מ 2.17
,םינגא 6 םימה םירבוע ובש ,ןוכמב רוהיטה יפוא לע םינותנ .רתוי הובג
.3 'סמ הלבטב םינתינ ,םיגדב םיסלכואמה

וינגאמ קלחש ,רוהיט ןוכמב םימ תוכיא לש םיעצוממ םינותנ .3 'סמ הלבט
םיגדב סלכואמ
םיגד םע
םיגד אלל

6 ןגא
5 ןגא
4 ןגא
3 ןגא
2 ןגא
1 ןגא
םיכפש
הנתשמ
6
9
14
17
24
47
184
ב"חצ
12
26
54
52
71
79
197
םיקצומ
םיפחרמ
6
13
27
34
45
54
131
םיקצומ
םיפידנ
םיפחרמ
2.74
3.13
3.97
6.65
7.04
10.5
18.94
ןקנח
0.16
0.34
0.34
0.86
0.96
4.54
0.07
טירטינ
0.29
0.31
0.79
1.79
2.31
1.0
0.2
טרטינ
0.12
0.10
0.28
0.31
0.4
0.91
12.67
הינומא
8.3
8.4
8.9
8.6
8.2
7.8
7.3
pH

דומעה שארל הרזח


םיגד תוכירבב םיכפשב שומישב םיליבגמ םימרוג .4
תולבגמ יתש תמחמ יתייעב תויהל לוכי ,םירהוטמ םה ףא ,םיכפשב שומישה
(ב) ;םיגדה תא םיכרוצה םישנאל יאורבת קזנ תורשפא (א) :תוירקיע
ידי לע וא ,םיכומנ ןצמח יזוכיר בקע ,םתלידג לע העפשה וא ,םיגד תתומת
,וללה תויעבה תא עונמל ידכ .םיכפשב םירצונ וא םייוצמה ,םינוש םילער
:תואבה תוטישב םיכפשה תא ,ללכ ךרדב ,ףיסוהל םיגהונ ,ןתינש לככ

םימל םדקומ לופיט .1
.םכותב םיגד לודיג רשפאתש ,תוכיאל םימה תא איבהל ךירצ הזכ לופיט

םיירט םימב םיכפשה תליהמ .2
לודיגל םימב שומיש רשפאתש ,ההובג ןצמח תמר לע רומשת וזכ הליהמ
.םיגד

הכירבה ימב םיכפשה תליהמ .3
לוחלחמ האצותכ םימה דוביא לע הנוע תוכירבל םיכפש לש העובק תפסות
לע םימרגנה םידספהה ללכ ךרדב .הכירבה ימב תלהמנ תפסותה .תודאתהו
,רבדה תועמשמ .םויל מ"ס 2-1 -כל םיעיגמ ץראב תודאתהו לוחלח ידי
.125-250 יפ םיכפשה םילהמנ ,ץראב תלבוקמה ,2.5 הקמועש ,הכירבבש

תויתרבחו תוירטינס תויעב .א .3
תוקידבמ .תורומח תוירטינס תויעב ררועמ םיגד לודיגל םיכפשב שומישה
תורדוחה ,םדאל תוינגותפ תוירטקבמ םילבוס אל םיגדש ,הלוע ושענש
םילוכי םה ךא ,SHIGELLA וא SALMONELA ןוגכ ,לוכיעה תכרעמל
תואצמנ ןכא הלאכ תוירטקבו הדימב .הלא םיקדייחל םיאשנ שמשל
םא ךא ,םימי רפסמ לש ןמז קרפב הפיטשל תונתינ ןה ,לוכיעה תכרעמב
זאו ,גדב תומקרל ןתרידח ןכתית הובג םימב תוינגותפה תוירטקבה זוכיר
.רתוי ךבוסמ םשמ ןקוליס

5 x 105 היה םהב הלנומלסה זוכירש םימב םימי 9 ךשמב והשש ,םינויפרקב
,חכוה הדבעמ ייוסינב .גדה ירבא לכב הלא םיקדייח ואצמנ ,ל"מב
לכב בשייתהל םילוכי ,וילופ יפיגנ םהבו ,םיפסונ םיינגותפ םימזינגרואש
.םהב הלחמ ינמיס לכ םורגל ילבמ םינונמאו םינויפרק לש ףוגה יקלח
ןיא ,םיוסמ ףס לע הלוע וניא םימב םיינגותפה םיקדייחה זוכיר םא ,ךדיאמ
.דבלב יעמב םיראשנ אלא תומקרל םירבוע םיקדייחה

,ןוזמ לודיגל םיכפשב שומישמ תיעבטה העיתרהו תיתאורבתה הנכסה ללגב
שי ,וז הביסמ .םיכפשב ולדוגש םיגד תליכאמ העיתר רצוויתש ינויגה
םעט שיש ןכתייו ,םיחוטב םינקתל םאתהב היהי םהב שומישהש ,חיטבהל
עונמל ידכ םוטיפה תוכירבל תורישי םילפוטמ אל םיכפש תפסוה עונמל
.םהב ולדגש םיגדה תיינקמ העיתר

םימה תוכיאב תויעב .ב.3
סמומ ןצמח
,םיגד לודיגל םיכפשב שומיש ידכ ךות תוררועתמה ,תושקה תויעבה תחא
.םיגדה תמישנ ךרוצל םימב סמומ ןצמח לש קיפסמ זוכיר לע הרימשב איה

תושיגרה .הכירבב םייחה יבגל יזכרמה םרוגה אוה סמומה ןצמחה זוכיר
םייח יבלשב ןכו ,םינוש םינימב הנוש סמומ ןצמח לש םיכומנ םיזוכירל
ומכ ,םיפסונ םימרוגב וז תושיגר היולת ,ןכ ומכ .ןימ ותואמ םינוש
.םימב הינומאה זוכירו הרוטרפמט

זוכיר לע םינוש םימרוג לש העפשהה תא עובקל ידכ ושענש תוקידבב
ושענש םירקחמב .רטיל/ג"מ 2 -כ םיגדל ןכוסמה זוכירה ףס עבקנ ,ןצמחה
םימב סמומה ןצמחה זוכיר רשאכ ,תוכירבב םיגד תתומת הנחבוה ץראב
.הטמו רטיל/ג"מ 1.5 היה

,םירקחמ .הלידגה לע םג אלא ,התומת לע קר אל עיפשהל לוכי ןצמחה זוכיר
,םימב סמומה ןצמחה זוכירב תולתכ םינוש םיגד לש הלידג וקדבש
היה םהבש ,םיאנתב הגשוה רתויב הבוטה הלידגהש ,ללכ ךרדב ,םיחוודמ
.100% לש היוורב םימב ןצמחה

ןצמחה זוכיר רשאכ .ןוזמה םדקמ לע סמומה ןצמחה זוכיר עיפשמ ,ןכ ומכ
3 היה ןצמחה זוכירשכ .1:1 ןוזמה םדקמ היה רטיל/ג"מ 7 היה םימב
.רטיל/ג"מ 2 היה ןצמחה זוכירשכ ,3:1 - ו ,2:1 םדקמה היה רטיל/ג"מ

םיליער םירמוח
םיכפשב .םיליער םירמוח לש ןווגמ ליכהל םילוכי םיכפש
ףסונב תאזו ,'וכו םינמש ,תודבכ תוכתמ אוצמל ןתינ םייתיישעת-םיינוריע
,הרבדהו ןושיד ירמוח ליכהל םילוכי םייאלקח םיכפש .ינגרואה רמוחל
גואדל שי םיגד לודיג יכרוצל םיכפשב שמתשהל ידכ .םיגדל קיזהל םייושעה
.תוכירבל םימה תסינכ ינפל קיזהל םילולעה םימרוגה קוליסל

הינומא
ןפואב םיגד תוכירבב עיפות איה ,םינובלח לש קוריפ רצות הינומאה תויהב
תויראשו ינגרוא רמוח לש תילאירטקב תוקרפתהו םיגד תושרפה בקע ,יעבט
וא ,ןוטקנלפוטיפה תוצא ידי לע הינומאה תטלקנ םיגד תוכירבב .ןוזמ
ןצמחה זוכירש ,םימב ,םלוא .טרטינל תכפוהו היצקיפירטינ ךילהת תרבוע
תמייק םימב הינומאה .הז יבוראא ךילהת שחרתי אל ,ךומנ םהב סמומה
יוויש תחסונ .ןהיניב לקשמ יווישב תואצמנה סמומ זגכו תינוי תורוצ יתשב
:איה םימ תוחכונב לקשמה

H2O + NH3 NH4 + + OH -

תיזאגה הינומאה רקיעב אוה םיגדל ליערה רמוחהש ,וחיכוה םיבר םירקחמ
זוכיר ןיב סחיה .התוליער תדימל הינומאה זוכיר ןיב רישי רשק םייקשו
.הסימתה לש הרוטרפמטבו pH-ב יולת הינומאה ללכ ןיבל תיזאגה הינומאה
הרוטרפמטה תיילעש ררבתה ,האמה תליחתב ושענש םירקחמב רבכ
.הינומאה לש רתוי הבר תוליער םימרוג םימה לש pH-הו

םוחת .םיגדל ליערה הינומאה זוכיר תא עובקל ידכ ושענ םיבר םייוסינ
הינומא רטיל/ג"מ 2.0 -ל 0.6 ןיב ענ םהב חוודמה ,םיליערה םיזוכירה
.םימב

,תוילובטמ תועפשה הארה םיגד תלידג לע הינומאה זוכיר תעפשה לע בקעמ
.םלודיג בצקו םיגדה לע םיילאטל-תת םיזוכירל םג שיש

רחאמ ןה ,הינומאה תוליער תנכס תא ריבגהל לולע םיחלוקב שומישה
תוקרפתה ללגב ןכו ,הינומא לש םיהובג םיזוכיר םיליכמ םיחלוקהו
.הינומא תרצונ היתובקעבש ,םיחלוקבש ינגרואה רמוחה לש תילאירטקב
pH-ה תדרוהו CO2 תריצי םורגל ינגרואה רמוחה תוקרפתה הלוכי ,ךדיאמ
.רתוי הכומנ היהת תרצונה הינומאה תוליערש ךכ ,םימב

טירטינ
תא ןצמחמ אוה גדה ףוגל טירטינה רדוח רשאכ .ןצמחמ רמוח אוה טירטינ
םד .ןצמח תרישק לש תורשפא ענומו ןיבולגומה-הטמל םדבש ןיבולגומהה
םד"-כ ב"הראב גייד ישנא ברקב העודיה העפות ההכ זא ךפוה גדה
םיאתב רבטצמה טירטינה הלעמ ,ןכ ומכ .קנחמ התומת תמרגנו ,"דלוקוש
.םיצצופתמ םיאתהו םכותל םיבאשנ םימה .םהב יטומסואה ץחלה תא

,היצקיפירטינ יכילהת םישחרתמ ןהבש ,תוליגר םיגד תוכירבבש ,ןייצל שי
תמרזה .רטיל/ג"מ 0.1 -מ תוחפ ללכ ךרדב דואמ ךומנ טירטינה זוכיר
זוכיר תיילע םג םורגל הלולע הינומאה זוכירב היילעהו תוכירבל םיחלוק
לידגהל הלולעו הינומאב ונשודש תועקרקב העודי וז העפות .םימב טירטינה
.םיגד תוכירבב םיחלוקב שומישבש הנכסה תא

טרטינ
ךא ,םיגדב היצזיניבולגומה-הטמל אוה םג םרוג ,טירטינל המודב ,טרטינ
,טירטינו הינומא לש הלאמ הברהב םיהובג םיגדל ולש םיליערה םיזוכירה
.םיליגר םיאנתב ליער יתלבכ טירטינה בשחנ ןכלו


:רמאמה רבחמ תודוא
.םימה ידבוע ןוגרא ,םימ תוכיא רודמ ,טיילדלפ יטומ

םיטרפ .תרצוקמ הרוצב ןאכ ןתינ אוהו רמג תדובע לע ססבתמ הז רמאמ *
.רבחמה לצא לבקל ןתינ תומוקמ יארמו םיפסונ   

34-31 * 2000 רבמטפס * 407 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ