םימלשמ אל םימשג ימ לע
רוגלא תליא , יקסבולזוק רתסא :תאמ
.46 ,40-35 םידומע ,(2000 רבמטפס) ,407 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

על מי גשמים לא משלמים
םלוא ,תופצה עונמל ידכ תוינוריעה בויבה תוכרעמל רגנ ימ וזקונ רבעב
לעופ תונורחאה םינשב .בויבה ינקתימ לע הדיבכה הלודגה םימה תומכ
בויבל תודרפנ תוכרעמ שי ריע לכבו בויבו זוקינ תדרפה בייחמה ,קוח
וא םיל זוקינה תכרעמ תועצמאב רגנה ימ םיזקנתמ ךכ .םשג ימ לועיתלו
.בורק רתויש המ - לחנל

םלוא ,תושדחה תונוכשה לכב תונבנ םשג ימל תודרפנ לועית תוכרעמ
,באירא בקעי .בויבה תכרעמל רגנה ימ םיזקונמ ןיידע תוקיתווה תונוכשב
רגנה יממ ךרעב 15% יכ ,ךירעמ ,ןד שוג רוזיאב םירע דוגיא סדנהמ
תוקיתווה תונוכשב רקיעב תמייקה ,היעב - בויבה תכרעמל םויכ םיזקנתמ
.המורדו ביבא לת זכרמ לש

רגנה ימ לש לועית םייקו ,חתופמ זוקינה אשונ םיינוריע-אלה םיחטשב
,הב םיטבחתמ םיסדנהמו ףונ ילכירדאש ,היגוס יהוז ריעב .תופצה תעינמל
םיחטשב םג רדסל עיגהל איה הרטמה .זוקינ ילהונ לש הלאש םג וזו
ןונכתב ביכרמכ םוהתה ימב ובשחתיש ,ןונכת תייחנה ידי לע םיינוריעה
רגנה ימב ןוכנ לפטל דציכ ריעה לש תונושה תומרב קודבל שי .חותיפבו
תופצה תעינמלו ,אסיג דחמ ,רפיווקאה תייוורהל םהלש ילמיטפוא לוצינל
תומוקמב ;הצואת םלועב םויכ לבקמ ולוכ אשונה .אסיג ךדיאמ םיקזנו
תוננכותמ תונוכש רתוי תוארל םיליחתמו ,תיתלשממ הכימת שי םימיוסמ
.םימו היגרנא רומישל שארמ

ימ לוצינל םילעפמ תלעפתמו תקזחתמ ,"תורוקמ" תרבח המיקמ לארשיב
םירגאנ םימה .רושבה לחנבו המקש לחנב ,השנמ ילחנב םימרוזה ,תונופטש
םקלחו ,ץיקה ישדוחב םיבאשנו עקרקה תתל םירדחומ םקלח ,םירגאמב
הלא םימב ,םירהוטמה םיכפשה תוכרעמב וא םימה תוכרעמב םיבלושמ
וז הטישב .םייעבטה םימה ירגאמל תפסותכו רובגתכ "תורוקמ" תשמתשמ
הליבקמ תומכ - הנשב םימ ק"מ ןוילימ 17 -כ ,עצוממב ,םויכ םירגאנ
.הנשב םיבשות ףלא 170 לש תעצוממ הכירצל

וניאש ,יונב חטשב הסכתמ ףוחה רפיווקאב ונלש םימה רגאממ לודג קלח
.םוהתה ימל םימשג ימ תוחפ םיעיגמ ךכ ,טשפתמ יוניבהש לככ .םימל רידח
תעב םימהדזמ ,טלפסא םיפוצמה תובוחרב םימרוזה ,םימשגה ימ ,ףסונב
םוהתה ימל םימשג ימ לוחלח ירשפא ובש ,חטשהש ,איה האצותה .םתמירז
,םילחלחמה םיחטשה םינטקש לככ .הלדג םוהתה ימ םוהיז תנכסו ,ןטק
תולודג תוכרעמו םימ תוכרעמ תונבל ךרוצ רתוי שי ,היינבב םיסוכמ םניאש
.םימה תלבוהל רתוי


ןוינכטה תמורת
רוזיאהו ריעה ןונכתל הקלחמב תווצ אשונה תא רוקחל לחה '94 תנשב
ירוא 'פורפ ודמע תווצה שארב .ןוינכטב םירע יוניבלו תולכירדאל הטלוקפב
:םימל שיגר ינוריע ןונכת" היה רקחמה אשונ .ןומרכ ימענ 'פורפו רימש
ירבח ופתתשה תווצב ."ילארשיה ףוחה רפיווקא לע ינוריעה חותיפה תעפשה
תכירעל עקרה תא גיצהש ,לימרוב לאומש ר"ד םהיניבו ,הטלוקפה לגס
תווצה .םימשג ימ תריגא לע םירקחמ ועציבש ,םיטנדוטס ןכו ,רקחמה
םילוכי ינוריעה ןונכתב םייוניש דציכ קדב ,רגנה ימ תכרעהל םילדומ חתיפ
ןוניגה יחטש תמורת :ןוגכ ,תויווז המכמ אשונב קסעו רגנה ימ לע עיפשהל
םטוא יוסיכב םיסוכמה םיחטשה לש יסחיה םקלח ;םימשגה ימ לוחלחל
תורצח חטשב רגנה ימ תרדחה ;לוחלח םירשפאמה ןוניגה יחטש תמועל
.דועו ,ץצח תוסוכמ תורופח תולעתל ועיגיש םיבזרמ תועצמאב םיתבה
ךכ ,רצחה ןונכתלו ,םתוכיאלו םימה תומכל םג תוסחייתה שי תודובעב
םיריידל תויעב םורגל ילבמ תיניצר םשג תפוסב םימ טולקל תלגוסמ היהתש
םירוזיאב ץראה יאנתל ןגה תייחמצ תמאתהלו ,תופצה םורגל ילבו ןיינבלו
.םינושה

םיליבשב ,םיירוביצ םיחטשב רגנ ימ לוחלח :םיאשונב תווצה קסוע םויכ
תווצה .םימ תרדחהל םיקיפסמה םיחוורמ םע ,תוינחבו ץצחב םיסוכמ
הנורחאב .ינונכתה רשקהב רקיעב ,ולוכ אשונל תועדומה תא םדקל שקבמ
ןושארב תושדחה תונוכשה תחא ,םינג תיירקב הדש-רקחמ תווצה עציב
רגנה ימ ,וז הנוכשב .ףוחה תלפשב תינוריע הנוכשל לדומכ השמישש ,ןויצל
םקלח רגאנ םש ,תולוחב רופח רוזיאלו ,יתוכאלמ וקלחש ץורעל םיזקנתמ
לש תורשפא ןיאשכ ,םידבאמ םימ המכ וכירעה ןושארה בלשב .רגנה ימ לש
תפוס לכ ירחא רגנה ימ תומכ יהמ קודבל יוסינ ךרענ הרבעש הנשב .לוחלח
.תויומכ עובקל היהי רשפאש ידכ ,ןותנ חטשב הדדמנ המירזה .םשג
,רתוי לודג רוזיאבו םיניינב תצובק ךותב :תומוקמ המכב ושענ תודידמה
.הנוכשה לש זוקינה רוניצ אצוי הבש הדוקנב


םימשג ימ לוחלחו ינוריע ןונכת
לע הנגהו ינוריע ןונכת וניינעש ,ח"וד רימשו ןומרכ ומסרפ '97 תנשב
םימשגה ימ א רידחהל שי יכ ,התיה תירקיעה ותנקסמ .ףוחה רפיווקא
הנחבש ,רניטסיפ-ןורימ תילגיס לש התדובע הפסונ '96 -ב .ףוחה רפיווקאל
לש רטסאמה תדובע המסרפתה '98 -ב .עקרקל םימ לוחלחל עגונב תולאש
לדומ החתיפש ,ןוינכטב תיחרזא הסדנהל הטלוקפהמ ,רטבנורק האל
תועפשהה תניחבלו יונבה ינוריעה רוזיאה לש תיגולורדיהה הבוגתה בושיחל
.דדובה ןיינבה שרגמב תודאתההו לוחלחה ,רגנה לע תוינונכת תופולח לש

תדובע איה ,רומאה רקחמה תרגסמב ושענש תונורחאה תודובעה תחא
:האשונש ,לימרוב ר"דו ןומרכ 'פורפ תייחנהב ,ץכ ןורש לש רטסאמה
תיבה רצח בוציע תועצמאב עקרקל םימשג ימ לש הרדחהה תרבגה"
יבגל ותוא המשייו רטבנורק לש לדומב התדובעב השמתשה ץכ ."ינוריעה
רפיווקאל םשג ימ תרדחהל םיכרד לע עיבצהל הרטמב ,םינג תיירק תנוכש
.םתוכיאב עוגפל ילבמ ,ףוחה

תא ןתמל לוכי ינוריע םירוגמ תיב לש רגנה ימב לופיטה יכ ,הקיסמ איה
תדקמתמ הדובעה .םוהתה ימ לע תינוריעה היינבה לש תוילילשה תועפשהה
ימ לוחלח תרבגהל םורתיש ןפואב ,ינוריעה תיבה לש הניגהו רצחה ןונכתב
ימ תרדחהל םירחבנ םינקתימ לש תונכתיה תקידב תללוכו ,עקרקל םשגה
.(on site) םתליפנ םוקמב עקרקל םשג

המרב :תומר שולשב ירשפא רגנ ימ תרדחהבו זוקינב לופיטה ,ץכ תעדל
עדימ יד ןיא ,םנמא .דדובה ןיינבה שרגמ תמרבו הנוכשה תמרב ,תירוזיאה
שרגמב םימה יכ ,איה החנהה םלוא ,ץראב רקיעב ,רגנה ימ תוכיא יבגל
תא ףוסאל שי ןכל ,רתויב םייקנה םה ,גגהמ םימרוזה הלא רקיעב ,תיבה
,תונטק םימ תויומכב לפטל שי םג ךכ .עקרקב םיעגופ םה ובש עגרהמ םימה
לצנל ןתינו ,רתוי תוכומנ לועיתהו תרנצה תויולע ;ןתיא דדומתהל לק רתויש
.םימהדזמ םהש ינפל םימה תא

םייוסינה תאו תונורחאה םינשב אשונב םלועב השענה תא תרקוס הדובעה
תונידמב ןהו ,םימב רוסחמ ןהב שיש תונידמב ןה ועצובש ,רגנ ימ תרדחהל
רוסחמ שי םהבש תומוקמב ,לשמל ,הילרטסואב .םשג ימ ףדוע ןהב שיש
dry well,) השבי ראב :ומכ ,הרדחה ינקתימ תמקה םידדועמ ,םימב
הכופה היעב שי ןפיב .(infiltration trench) הרדחה תולעתו (infiltration trench
,תורידח תוכרדמ ידי לע םימ תרדחה לש יוסינ ושע ויקוטבו - תופצה לש -
תנקתה לע םיתבה ילעב םיארחא ןפיב .תושבי תוראבו הרדחה תולעת
- תופסונ תויורשפא .יפסכה לטנב םיאשונ םגו םירידח םינטלוק תכרעמ
.רידח ףוצירו (טקש) רידח טלפסא

ךיאו חטשב הרוק המ ,ץראב רגנה ימל םיסחייתמ דציכ ץכ הקדב דוע
,הסיפתה .רגנ ימל סחייתהל ףונ ילכירדאו םיננכתמ ,םיסדנהמ םידמלמ
,תאז םע .ונממ רטפיהל שיש ,דרטמ םה רגנה ימ יכ ,איה ,ץכ תעדל
םיטנדוטסה ידומילב ןה ,יוניש תוארל םיליחתמ תונורחאה שולש-םייתנשב
.באשמכ רגנ ימב שומישל תכלוהו תרבוג תועדומו ,חטשב ןהו ןוינכטב

ןמ םורזל םירומא םימשגה ימש ,הלאכ םה היינבהו ןונכתה ,םויכ
,"םימל שיגר ןונכת" הנכמ איהש המ תרגסמב ,ץכ .שיבכל רשי םיבזרמה
תונפהלו תיללכה זוקינה תכרעממ םיבזרמה תא קתנל :הכופה העצה העיצמ
.שרגמל םימה לכ תא

ןמ םימה תא וילא םירזהלו ןטק תווקיה ןגא לאכ שרגמל סחייתהל שי"
אלו ונממ ואצי אל םימהש ידכ ,שרגמה ביבס ריק תונבל םג יוצר .םיבזרמה
עקרק רומישל ףגאהמ ,ויתימעו יתרג .תיתנוכשה זוקינה תכרעמל ועיגי
ריאשהל ידכ ,מ"ס 20 והבוגש ,ריקב ידש ואצמ ,תואלקחה דרשמב זוקינו
הניגה םאו ,תיזחב ריק תוחפל ,תוריק שי םישרגמה בורב .שרגמב םימה תא
."ךכב יד - ריקה ןוויכל תעפושמ

ינקתימ תפסוה אלל רצחב רגנה ימ לוחלח תא ריבגהל ןתינ יכ ,תעבוק ץכ
םוטאה חטשהו רידחה חטשה ןיב סחיה תא ןוכנ םיננכתמ םא ,הרדחה
שי םא" .רשפאה לככ םוטאה חטשה תא ןיטקהל איה הרטמהשכ ,שרגמב
םימ תרידח רשפאיש ,ךכ וננכתל םיכרד אוצמל ךירצ ,ףצורמ חטש
תא ןנכתל שי ןכ .םירידח םיחטש ןוויכל עופיש וא ,רידח ףוציר תועצמאב
לע הדפקה ידי לע ,ראשה ןיב הרדחהה תא ריבגהל ידכ רידחה חטשה
עקרקה ףוחה רפיווקא לעמ .תונוש לוחלח תונוכת תועקרקל .עקרקה תונוכת
לוחלחה תונוכתש ,ןג תמדאב תורצחה תא םיאלממש אלא ,רהמ תלחלחמ
עירפמ רבדהו ,ףוחה רושימ לש תילוחה עקרקה תונוכתמ תונוש הלש
.תימוקמה עקרקל ,רשפאה לככ ,המוד תויהל הכירצ ןגה תמדא .לוחלחל
רצחב .היינב ירמוח םע התוא בברעל אלו עקרקה תא קדהל אל בושח דוע
םימיאתמכ שארמ םירדגומה םיחטש - הרדחה ירוזיא ןנכתל שי המצע
ומרזי םה רצחל םיזקנתמ םיבר םימו םשג דרוישכו ,תוינמז תופצהל
ךמנומה רוזיאה רוגאי ףרוחב .םיכמנומהו רתוי םיקוחרה הרדחהה ירוזיאל
רפסמל תוקד המכ ןיב ענה ,רצק ןמז קרפ ךות ולחלחיש ,םידמוע םימ
."תועש

הרדחהה ינקתימ תא ףיסוהל ץכ העיצמ רגנה ימ לש יברמ לוחלח תחטבהל
:םיאבה

וא ,עקרקה ינפב םייתסהל הלוכיה ,הרופח הלעת - הרדחה תלעת .1
תורישי רבחתמ בזרמה .ינכטואיג גיראב הפוצמו ץצח האלמ היתחתמ
םיפסוא ץצחה ינבא ןיב םיללחה .עקרקה ינפל תחתמ ללכ ךרדב ,הלעתל
,מ"ס70 -ל רטמ יצח ןיב ענ וזכ הלעת לש הבחור .םירגאנ םהו רגנה ימ תא
תא םיאתהל שי .םיכרצל תודימה תא םיאתהל ןתינ .מ"ס 60 -כ הקמועו
.גגה לש םינפה חטשב יולת הלעתה ךרוא .םימה תויומכל הלעתה

הרסח התיתחתו המדאב העוקשה ,ץצח האלמ תיבח לשמל - הרדחה רוב .2
ותוא םיפצמש ,רוב רופחל םג רשפא .בזרמ רבוחמ הילאו ,תבקונמ וא
.ץצחב םיאלממו ינכטואיג גיראב

רוניצה תא רבחל רשפא - םימה תא םירזמה (ררוחמ) - יעקרק תת רוניצ .3
.םימה ולחלחי ךרדבו תיבחל

ןתינו ,דדובה תיבה רצחל םמיאתמ ואצמנו וקדבנ םינקתימה תשולש
תעינמל םיעצמא התדובעב ץכ העיצמ דוע .תומוק תיבב םג תולקב םניקתהל
בשחתמה ןפואב רצחב הייחמצהו ןגה ןונכתל תונורקעו שרגמב תופצה
תכרוצ הניאש הייחמצ תמאתהו אשדה חטש תנטקה ומכ ,םימ ילוקישב
ינשב םימל שיגר ןונכת םושייל המגוד םג הגיצמ הדבועה .הבורמ היקשה
איצומ וניא שרגמהש ,ךכל איבמ הזכ ןונכת .תויומכ יבושיח םע ,םישרגמ
.םיבשותה ייחל עירפמ וניאו בוחרל רגנ ללכ


לדומ השמיש ןויצל ןושארב םינג תיירק
םידרויה םימשגה יממ זוחא 70 דע 60 יכ ,אצמ םינג תיירקב ךרענש רקחמה
ןושארב אקווד ,'ץיבונהכ םייח ,ףונה לכירדא ירבדל .םיל םימרוז הנוכשב
תא םירישעמו םילחלחמ םה םשו םיה ףוחב םימ םוגיא לש המגוד שי ןויצל
םימשג ימ לוצינל םיכרד יתש לע דומלל רשפא ,ותעדל ,ןאכמ .םוהתה ימ
ימ תא רידחהל - היינשהו ,תורצחב םימה תא ריאשהל - תחאה :תונוכשב
םוקמב ,םוהתה ימל םרידחהלו לחלחמ םוקמל ,זוקינב םיפסאנה ,רגנה
.םיל רוניצב םריבעהל

םירזהל שי ,רתוי תוקומעה תובכשב וראשייו ולחלחי םימש ידכ" :'ץיבונהכ
הלא תובכשל םכרד תא סלפל ולגתסי םישרושה .םימ לש תולודג תויומכ
.היקשה ימ לש הנטק תומכל וקקדזיו
ךוסחל לארשי תנידמ לכות התוא ודמלי םאש ,הטושפ הנוכת שי םשגה ימל
םשג ימ לש מ"מ 10 לכ :םיבר םיפסכ ךוסחל ולכוי תוניגה ילעבו ,םיבר םימ
םא .קמועל םילחלחמ םניאו םיראשנ םה םשו מ"ס 10 לש קמועל םירדוח
יכ ,םש וראשייו מ"ס 70 לש קמועל ולחלחי םה םשג מ"מ 700 ודרי
,ןאכמ .תונוילעה תובכשהמ ,ללכ ךרדב ,תשחרתמ ריוואל םימה תופדנתה
,רטמ יצחכ לש קמועב םימ רגאמ םיחמצל היהי ,רצחב וראשיי רגנה ימ םא
."רסחה תא םילשת קר היקשההו

םשמו םישיבכל תורצחהמו םיתבהמ םימה תא קיחרהל קר םיגאוד םויכ
אל רגנה ימש ,גואדל אוה ,'ץיבונהכ ןעוט ,םימב רוסחמל ןורתפה .םיל
עופיש םוקמב" .הניגב וראשיי אלא ,עקרקהמ וחרבי אלו םיתבל וסנכיי
רתוי הכומנ איהש ,over flow תדוקנ םע עקש םירפוח שיבכל תיבהמ דיחא
רובע רגאמכ רצחב םיראשנ אלא םימרוז םניא םימה .תיבה תפצר הבוגמ
תכרעמש ידכ םימב שמתשהל דציכ איה תינכטה היעבה .םיריידה תניג
."םניח םילבקמ םה םתואש ,םיריידה לש םימ אלא .םתוא לצנת םישרושה

ימ תא ףאו ,םיבזרמה ןמ םימרוזה ,םימה תא לצנל ,'ץיבונהכ עיצמ דוע
תוקנלו םירמוח חופסל ,םימה תא ןנסל 'תעדוי' עקרקה" :הסיבכה תנוכמ
רגאמה ביבס לותשלו םיחמצה תא ריכהל םג שי ךכ םשל .םימה תא
חימצהל ולגרתי הניגה יחמצ בור .קמועל רודחל םילוכי םהישרושש ,םיחמצ
."םירטמ ינש לש ףאו רטמ לש קמועל םישרוש

,רתוי קומע םילחלחמ םימה הלק עקרקב" .עקרקה גוס איה תפסונ היעב
ןיא חמצה תניחבמ .םידאתמו קומע תוחפ םילחלחמ םה הדבכ עקרקבו
םיקשמ םא .םימה קמועל ומצע תא םיאתמ אוהו תועקרקה ןיב לדבה
,םילודג םיקמועל םימ תורידחמה ,היקשה רוזחמ לכב תולודג םימ תויומכב
הפועתה הדשב" ."היקשהל םימה תומכמ זוחא 50 תוחפל ךוסחל םילוכי
לולסה חטשהמ םיכמנומ םיננוגמה םיחטשה לכ" ,'ץיבונהכ רפסמ ,"הדבוע
תוגגהמ םימה לכ .םשגה יממ קר טעמכ םיקשומה ,םיצע ולתשנו
היפל ,הקינכט החתופ ןיעידומב .הייחמצה רוזיאל םיזקונמ םישיבכהמו
הכירבל םיכפשנ גגהמ רגנה ימו רטמ יצח לש קמועל רדחומ הרידה בזרמ
םילחלחמ םניא םימה .עקרקה ינפל תחתמ רטמ יצח הקמועש ,ץצח היושע
."תוקשהל ךירצ אלו ,רגאמב םיראשנ אלא


תויחנהלו םיקוחל םיכחמ
תושירד הנורחאל שורדל הלחה תואלקחה דרשמב םימה זוקינל תושרה
,רפסמ 'ץיבונהכ .הביבסה תוכיאל דרשמה תועצמאב ,רגנ ימ לוצינ םוחתב
רגנה ימל םורגל תוארוה רבכ שי ךמסיחא דיל ןנכתמ אוהש הנוכשב יכ
היינבו ןונכתל הדעווה .over-flow-ב םיירוביצה םינגבו תורצחב ראשיהל
:הקינכטה .וז ךרדב רגנה ימ לוצינ תא ןונכתל סינכהל השרד זכרמה זוחמב
שיש ,תוגג ימ .רוביצ יחטשבו תוניגב םיכומנ םיחטשל םימה בור תרבעה
ןטק תיב לש הניגה חטש םא .תוירוביצ תוניגל םה ףא וכלוי ,ןוניג םהילע
.תירוביצה הניגל םימה וכלוי ,רגנה ימ לכ תא טולקל ידכמ

,תואלקחה דרשמב זוקינו עקרק רומישל ףגאה להנמ ,גיבצנזור ןד ר"ד
זכרמה זוחמ לש היינבהו ןונכתה תדעו םע דחי ןכוהש ,ךמסמ לע רפסמ
יכ םיווקמו ,שוביג ךילהתב התע יוצמ ךמסמה .םיננכתמל תויחנה ללוכו
.קוחב ורדסוי ףא תויחנהה דיתעב

תוכיאל דרשמה תוארוה תא םייקל תושקבמ היינבו ןונכתל תודעווה
רשאכ םג ךא ;שדח בושיל וא השדח הנוכשל רתוי הנווכהו ,הביבסה
ףגאה תניחבמ .זוקינל סחייתהל ךירצ דדוב תיבל תינכות הדעוול םישיגמ
ידמ הכומס היינבה םאה :םירבד ינש קודבל שי זוקינו עקרק רומישל
זוחא 40-20 וריאשי םא .תרמשמ היינב לש ןוויכה תא ,ןכו ?לחנ לש ץורעל
םימב וכסחי םג ,וילא וזקני םיבזרמה ימ תאו ,ןוניג חטשכ הקלחה חטשמ
תוחפ ושוריפ יליע רגנ תוחפ .תויושרל זוקינה תולע ןטקות םגו היקשהל
תא םיפטוש םהש ינפל עקרקל םיבש םימה םג זאו ,תולודג זוקינ תוכרעמ
ימ תרשעה םג ,הייריעל ןוכסיח םג :םיקלדו םינמש םיחפוסו םישיבכה
םיירוביצה םיחטשל םימ תונפהל ןתינ ףסונבו ,םימה םוהיז תעינמו םוהתה
םימה תמירז תא ןיטקהל ידכ ,תוכרדמב הייחמצל םיחוור ריתוהלו
.םישיבכב


ראתמה תוינכותבו ינוריעה ןונכתב זוקינה ןונכת בוליש
םע דחי הניכה ,זכרמה זוחמב היינבו ןונכתל תיזוחמה הדעווהמ ,ל'גנא ימענ
הטויט ,גיבצנזור ןד ר"ד םע םואיתבו ,תיתביבס תצעוי ,ןהכ-ירפכ תירוא
.יוניב תוינכותב יליע רגנ רועזימל תויחנהל

זוחמל ראתימ תינכות '98 ץרמב הדקפוה היינבו ןונכתל תיצראה הצעומב
:םיקורי םיחטש לש תנווגמ היכרריה תגצה אוה הב שודיחהש ,זכרמה
םילחנ םוקיש איה ןהמ תחאש ,םיחותפ םיחטש לש תוירוגטק עבש וגצוה
70 -כ תראשה ךות ,םירעב יוניבה זוכיר לע תרבדמ תינכותה .חותפ חטשכ
םיקורי םיחטש .םייאלקח םישומיש ללוכ ,חותפ ירפכ ףונכ חטשהמ זוחא
ןיחלוק ימ ,תונופטש ימ רגאמ ומכ תורוקמ אוצמל שי ךכלו ,םימל םיקוקז
לבא ,םילחנל םמירזהלו םימשגה ימ תא לצנל ןתינ .המודכו ,םירהוטמ
היהשה ירגאמל םתרבעה תועצמאב ,תאז .ןוכנה יותיעבו םינוכנה םילחנל
ימל םתרדחה וא ,םימקושמה םילחנל ןכמ רחאל םתמרזהו ,םמוגיאו
.ךרוצה תעשב תיננגו תיאלקח היקשהל םהב שמתשהל םג ןתינ .םוהתה
עקרק ידועיי לש תונוש תומרב ןונכת שרוד הלא תורוצב םימה לוצינ
ירוזיאב לוחלח יחטש) םיבלושמ וא (היהשהו הפצה ירוזיא) םיידוחיי
.(יוניב

- דחאה :םיאשונ ינשב הקסע ,זכרמה זוחמב הנכוהש ,תוחנה תטויט
לחנה תרדסה תייאר ןרקיעש ,זוקינה קוח יפל םילחנה תרדסהל תויחנה
לחנה םוקיש בוליש רקיעבו ,עקרק ישומיש לש רתוי בחרה טביהה ךותמ
.םיחותפה םיחטשה ןונכתב

לא יליעה רגנה רועזימל תויחנה - םימ תרמשמ תיינב וניה ינשה אשונה
תינכות לכב ועמטוי הלא יכ ,איה הרטהמשכ ,יוניבה תינכות ימוחתל ץוחמ
לכבש ךכ ,ףרוג ןפואב הטלחה ריבעהל תנווכתמ תיזוחמה הדעווה .יוניב
המרב תויחנהל וסחייתי לודג עקרק םחתמ וא ,תינוריע תינכות ,בא-תינכות
קלחכ זוקינה חפסנ בלושי תטרופמה תינכותה תרגסמב רשאכ ,תיללכה
ומכ ,רתוי תויפיצפס ןה תטרופמה המרב תויחנהה .םידקפומה םיכמסמהמ
תיעקרק תת היינב תוברל ,םיפוצירמו היינבמ היונפ עקרק תיסכת םומינימ
םה זוחא 30 רשאכ) זוחא 50 -ל 30 ןיבש חווטב ,(המודכו היינח יפתרמ)
תשקבמש ,תפסונ הטלחה .חטשהו עקרקה יאנתל םאתהב ,(םומינימה
לוחלחה אשונ תא ןגעל ריעה סדנהמל תוכמס ןתמ איה ,ריבעהל הדעווה
םיבזרמל ןוניג רושיקב לשמל ,היינבה ירתיה תאצוה תעב הרדחההו
קלח .םימה והשי ןהבש ,תויטבמא ןיעכל ביבסמ יננגה ףוצירה תהבגהו
ישרגמלו םיירוביצ םיקראפל תונפהל ,רומאכ ,ןתינ םיתב ישרגממ םימהמ
.םיקחשמ

אל ,םיאתמה רתאב םיקראפה ןמ קלח ןנכתל םג ,ןבומכ ,שרוד רבדה
,תחא המגוד יהוז .רתויב ךומנה םוקימב אקווד אלא רתויב הובגה םוקמב
תאו יוניבה תינכותל טירסתה לע זוקינה תוטלחה תעפשה תא השיחממה
ימ תרדחהל ואיבי וללה תויחנהה .הדקפהה םרט הז אשונ ןוגיע תובישח
םיאור ןכל .טעמכ תיספא איהש תולעב םוהתה ימל םתרזחהלו םימשגה
םוחתב הרדחהלו לוחלחל איבהל תונויסינב תובישח תיזוחמה הדעווב
.תפסונ עקרק וא םיינכמ םיטנמלא שרוד וניאש יביספ ןונגנמ ,תיבה שרגמ

תויחנהה תא תופכל ישוק היהי" ,ל'גנא תרמוא ,"םייקה קוחה הנבמב"
תא וליכי רבכ ןהש ,ךכ ושגוי תוינכותה םא ךא .יטרפה שרגמה ימוחתב
תא ריעה סדנהמ ןתיי ויפל ,סיסבה היהי הז ,תויחנהה יפ לע זוקינה ןונכת
,רתוי הלק הפיכאה םש ,םינגו רוביצ ינבמ יבגל םג ןוכנ רבדה .םירתיהה
."ןבומכ

.ןיעידומ ריעה איה תללוכ המרב ריע ןונכתב זוקינה ןונכת בולישל המגוד
באה-תינכותב רבכ ןכלו ,לוחלחל המיאתמ עקרק טעמכ ןיא ןיעידומב
ירגאמ תמקה ךרוצל ,הבנע לחנ דרומב ,םימיאתמ םיחטש ורתיא תינוריעה
,ןולייאה לחנל תרקובמ המרזה ךרוצל שמשל םילוכי הלא םרגאמ .היהשה
.היקשהו שפונ תורטמל שמשל ולכוי םג ךא

שולש םושיי לש הקידב תיזוחמה הדעווה תעצבמ תויחנהה תנכהל ליבקמב
ףגאהו גיבצנזור ר"ד .תויחנהה תונכתיה תא ןוחבל תנמ לע ,טולייפ תוינכות
תאו תיעוצקמה הכימתה תא ונתנ םימה תוביצנב זוקינו עקרק רומישל
רוטינ עוציבה בלשב ךורעל איה הנווכהו ,הדקפהה ינפל ןונכתה תרקב
.יליעה רגנה רועזמב ותוליעיו םושיי תניחבל הרקב

:םינווגמ םינייפאמ ילעב םירוזיאב זוחמה ימוחתב תורוזפ טולייפה תוינכות

תרבח םזיה ,רשי רנבא לכירדאה וננכתש ,תינכות הדקפוה ןיעה שארב .1
ךרוצל םיבחרנ םירופיש הרבע תינכותה .קלופ לאומש זוקינ סדנהמו ,CPM
ןתמ ינפל תאצמנו הדקפוה ,עקרקה ישומיש ןונכתב זוקינה ןונכת בוליש
.ףקות

תוכימסב תמקוממה ,תפסונ הנוכש תננכותמ ,ךמסיחא דיל ,דול חרזמב .2
,ינושמשה לאומש :ןנכתמה .יפונ חותיפלו םוקישל דעוימ לחנה .רזג לחנל
.'ץיבונהכ םייח :ףונ לכירדאו

.הנוי רפכב תננכותמ תישילש הנוכש .3

ירבדל ,אבה בלשה .ןלצנל םירחא תוזוחמ םג ולכוי תויחנהה תמלשה רחאל
םירעה יסדנהמ תא שמשל לכוי רשא ,םיטרפ גולטק תנכה היהי ,ל'גנא
.היינב ירתיה ןתמ תעב םהיתויחנהב


תועוצקמו םיסדנהמ ,םילכירדאל - "םינבמ" ןוחריב םסרופ רמאמה *
.207 'סמ ןויליגב - היינבה   


40-35 ,46 * 2000 רבמטפס * 407 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ