םוהת ימ תוכיא
ודכרמ םהרבא `רד :תאמ
.33-27 םידומע ,(2001 ץרמ) ,413 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

איכות מי תהום
:רמאמה יקלח
יללכ
ףוחה רפיווקא - החלמה תועפות
רהה רפיווקאב החלמהו םוהיז ינוכיס
ילאיבורקימו ינגרוא םוהיז
םיליער טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ
תוקנח
םינכוסמ םירמוחו םיקלד ידי לע םוהיז
םיחלוקב היקשה
בקעמו רוטינ תושירד

יתביבס ץעוי - ודכרמ םהרבא ר"ד :עקר ךמסמ תנכה

תווצה ירבח
הביבסה תוכיאל דרשמה ,םילחנו םימ ףגא שאר ,ר"ד ,רוא רב והיעשי
הביבסה תוכיאל דרשמה ,ןמדלפ ןורוד
תואלקחל הטלוקפה ,'פורפ ,ןינב סומע
"תורוקמ" ,םימ תוכיא ףגא להנמ ,ר"ד ,ק'ז בקעי
םימה תוביצנ ,ןונכת ףגא להנמ ,ר"ד ,ןיזיירד יסוי
םימה תוביצנ ,םימ יבאשמ ןונכת הנוממ ,ר"ד ,בג לארשי
ןולי-השלב ,השלב רזעילא
יאלקחה רקחמה להנימ ,'פורפ ,גרבנייש קחצי
רבדמה רקחל ןוכמה ,'פורפ ,תג לאוי
הפיח ,ןוינכטה ,'פורפ ,יקסבלסז ןד

יללכ .1
.א :םיירקיע תורוקמ השולש לע ןעשנ לארשי תנידמ לש םימה קשמ
םינינת ןוקרי ןגא לש טימולוד/ריגה רפיווקא .ג ,ףוחה רפיווקא .ב ,תרניכה
בחר ןווגמ ידי לע הגרדהב םימהדזמ םירחאו הלא תורוקמ .(רהה רפיווקא)
ףסונב .םיילקיסיפ ףא םימיוסמ םירקמבו ,םייגולויב ,םיימיכ םימהזמ לש
ימב רזוח שומיש לע םג םימה קשמ ססבתמ ,וללה תורוקמה תשולשל
.הגרדהב לדגו ךלוה יסחיה םלקשמש ,םיחלוק

לש בוליש לאכ םוהתה ימ ירגאמ לש םוהיזהו החלמהה לא סחייתהל ןתינ
תומושת תלדגהו ,אסיג דחמ ,םירגאמה לש רתי לוצינ :םימרוג תוצובק יתש
ימ ירגאמ ןיבמ רתויב עיגפה וניה ףוחה רפיווקא .אסיג ךדיאמ ,םימהזמה
לש 1/3 -מ הלעמל תזכרתמ ףוחה רפיווקא לעמ .םוהיז ינוכיסל םוהתה
לכ ןיא םוהתה ימ ינפ ןיבל עקרקה ינפ ןיב רשאכ ,הנידמה תייסולכוא
וא תיאלקח תוליעפב םרוקמש ,םימהזמ רבעמ תענומה תילורדיה הציצח
לש רועישב ,הז רפיווקא לש רתיה לוצינ ,ןכ לע רתי .חטשה ינפ לע תינוריע
םיעקש לש םתורצוויהל םרג ,תוכורא ןמז תופוקת ךרואל רתומהמ 2 יפ דע
הכרבה ימשג ידי לע םקלחב קר ואלמתהש ,םוהתה ימ יסלפמב םיקומע
.םיל םיחלמו םימהזמ לש הליעי הפיטש וענמו ,רושעה תליחתב

םתחדה ,עקרקה ינפ לע םימהזמ לש רקובמ יתלב רורחש לש בולישה
םוהתה ימ לש המירזה רטשמב םייונישהו ,םוהתה ימ לא תענמנ יתלבה
,סחייתמ םימ תוכיא גשומה .ףוחה רפיווקא ימ תוכיאב תרכינ הערה ומרג
םימוהיזה ןיב .םייגולויבו םיימיכ םימהזמ לש בחר ןווגמל ,םירבדה עבטמ
תוחילמב היילעה תא תונמל ןתינ םיינגרואנאהו םיינגרואה ,םיימיכה
םיקלד ,תודבכ תוכתמ ידי לע םיימוקמ םימוהיזו ;תוקנחה יזוכירבו
םוהיז ימרוגל רקיעב סחייתמ יגולויבה םוהיזה .תוליער תוינגרוא תובוכרתו
םימהזמ תוצובקל תוסחייתמה ,תוצלמהו בצמ תוכרעה .םיילאיבורקימ
.ןלהל תואבומ ,הלא

דומעה שארל הרזח


ףוחה רפיווקא - החלמה תועפות .2
ןה - םוהתה ימ תחלמהש ,הארנ ןאכ םיאבומה תוכרעהו םיחותינ סיסב לע
תיתוכיאה היעבה איה - רהה רפיווקא לש ןהו ףוחה רפיווקא לש
,אוה םירפיווקאה ינש ןיב לדבהה .םימה קשמ לש רתויב תילנידרקה
יבגלש דועב ,ומוציעב רבכ יוצמ ףוחה רפיווקא לש החלמהה ךילהתש
אל ונתחמשלשו ,ךשמהב םינודנה ,תוששח קר ןיידע םימייק רהה רפיווקא
.ןיידע ושממתה

,ףוחה רפיווקא לש םירוזיאה בורב תודודמה ,החלמהה תומגמ חותינ
בצק תשחה לע רוריבב עיבצמ ,םידירולכה ינותנ חותינ סיסב לע רקיעב
תוחילמה ימוקעלש ,אוה ולא תויפצת לש אצוי לעופ .תעצוממה החלמהה
היילעה םוקמב ,הלוע תילאיסטננופסכא הרוצ םיחודיקהמ קלחב
סיסב לע וכרענש תויזחתהמ ,ןכ לע רתי .רבעב הילא ונלגרוהש ,תיראינילה
יד תויצקידניא תולבקתמ ,םירחא םייגולורדיה םילוקישו הלא תויפצת
ל"גמ 1000 לש המרל דע םיחודיקהמ קלח לש תירשפא החלמהל תורורב
.האבה האמה תליחת לש םינושארה םירושעב הלעמו רולכ

ףוחה רפיווקאב םוהתה ימ לש ינללוכה לופיטה לש יזכרמ החנמ ןורקיע
םימה לש םלוצינ ךלהמב םימהזמו םיחלמ תומושת לש יברמ םוצמצ אוה
םיחלמה תומושת תא ,ןתינה לככ ,ןיטקהל תנמ לע ,ונממ םיקפומה
ימ לש יברמ לוצינ רשפאי וז תוינידמ םושיי .םיחלוקה ימב םימהזמהו
.רזוח שומישל םיחלוקה

שומיש ךות ,תיתומכ הרוצב ונחבנ ףוחה רפיווקא לש לועפתה תונורקע
לוצינ יטירסתב תידירולכה תוחילמה ייוניש תא ברוקמב הזוחה ,לדומב
םיחלמה זוכירב םייונישל ןמסכ וחקלנ םידירולכה רשאכ ,םינוש
,ח"ודה ףוגב אבומ ןקלחש ,תוילדומה תויצלומיסה סיסב לע .םיסיסמה
ףוחה רפיווקא לוצינ יכ ,איה ןהבש תטלובה רשאכ ,תומגמ רפסמ תונמתסמ
.ךוראהו ינוניבה חווטב תענמנ יתלבה ותחלמהל איבי

ןיב רשקה תא ןהיבגל רידגהל לקנש ,תורחא םוהיז תועפות תריקחל דוגינב
השקמ םירוזיאהמ קלחב החלמהה תועפות לש תובכרומה ,בבוסמל הביס
תואבומ ח"ודה ףוגב .החלמהה ינונגנמו תורוקמ לש תיעמשמ דח הרדגה לע
דע ןמצמצל הרטמב ולא תועפות לש רתוי הקימעמ הריקחל תוצלמה רפסמ
.ירשפאה םומינימל

ךשמב רמאנ) ינוניבהו רצקה ןמזה חווטבש חינהל שי :יביטרפואה רושימב
רפיווקאב החלמהה יכילהת תא רוצעל היהי ןתינ אל (תואבה הנשה 30-20
ךות ,הקפסאה ימ לש תוחילמה תדרוהל ךרעיהל בייח םימה קשמו ,ףוחה
:םיאבה םיעצמאה לש בולישה

ילעפממ תוחלמת תקחרה ידי לע רקיעב - םיחלוקה ימ תוחילמ תנטקה .1
,בויבל ןזקנל םוקמב היישעת

םימ תביאש לש בוליש ךות ,תרניכה ימ תוחילמ תנטקהל תונוש תולועפ .2
,תאז םע ,ןייצל שי הז רשקהב .תוחלמתמ הרישי הביאשו הלעמב םיריפש
תכלממ םע םימה ימכסהב לארשי תנידמ המצע לע הלטנש תויובייחתההש
;תוחלמתמ הרישי הביאש לש תילכלכה תויאדכה תא הניטקמ ,ןדרי

הנקב םי ימ תלפתה ןתינה לככ תוחדל ןויסינ ךות ,םיחילמ םימ תלפתה .3
;לודג הדימ

.םי ימ תלפתה ןבומכו .4

תאז לכ - בצמה לש יתגרדה רופישל תופצל ןתינ רתוי םיכורא ןמז יחווטב
שוביג .ףוחה רפיווקא לש יסדנהו יגולורדיה לוהינ יללכ המכ ונושיו הדימב
ירקחמל םיעצמא תאצקהו הבישח יתווצ לש םתמקה בייחמ הלא םיללכ
.בלושמ יסדנה-יגולורדיה ןונכתל רתוי םימדקתמ םילכו הדש

דומעה שארל הרזח


רהה רפיווקאב החלמהו םוהיז ינוכיס .3
,עבש ראב-ןוקרי-םינינת ןגאב ,ןורוט-ןמונק ליגמ טימולודהו ריגה רפיווקא
לש 98%-כ ."רהה רפיווקא" תונכל גוהנש המ לש ירקיעה ןגאה תא הווהמ
םימ ,ונייהד ;םיריפש םימכ םירדגומ הז רפיווקאמ םיקפומה םימה
.רולכ ל"גמ 400 -מ התוחפ תוחילמב

אוה םידירולכה זוכיר ,םירוזיא רפסמב תוימוקמ החלמה תויעב איצוהל
רפיווקאב תודדמנה ולא ןוגכ ,החלמה לש תועפות טעמכ וב תורכינ אלו ביצי
ונמזב העיצה םימה קשמ חותיפל ל"הת לש באה תינכת ,ןכ לע רתי .ףוחה
תכרעמ תועצמאב הייתש ימל ירקיע רוקמכ הז רפיווקא לש ובור תא דעייל
.תדרפנ

ינשל הז רפיווקא קלחתמ תלבוקמה תיגולואיגורדיהה היצרוגיפנוקה יפל
ןוילע רפיווקא-תתו (ןותחת ןמונק) ןותחת רפיווקא-תת :םירפיווקא-תת
רפיווקאהמ ויה הז רפיווקא לש םיירוטסיהה החילקה יאצומ .(ןורוט/ןמונק)
,תלבוקמ היצרוגיפנוק התוא יפל .םינינתהו ןיעה שאר תועיבנ ךרד ,ןוילעה
אוה רפיווקאל םיה ימ ןיב דיחיה רשקהו ,ןיטולחל םוטא יברעמה לובגה
םילדומ לע ורקיעב ססובמה הז ילאוטפצנוק לדומ .םינינתל םורדמ
,60-ה תונשב דוע ל"ז לדנמ לאומש 'פורפ ידי לע וחסונש ,םייגולואיגורדיה
45 -כ) םינינתה תונייעמ רבע לא תורכינ םימ תויומכ לש ןתמרזה תא בייחמ
ךכ ידי לע עונמל ןתינש ,החנה ךות ,(ל"הת לש באה תינכת יפל ש"מלמ
.יטסרקה רפיווקאל םי ימ לש הריהמ הרידח

םיילמינימ דעי יסלפמ ורדגוה םינינתה תועיבנ לש וז המירז םייקל תנמ לע
:(טפנ) ת"פו 'מ +9 :2/ת השנמ :ןמקלדכ חתפמ יחודיק ינשב ("םודא וק")
,םויכ םידירולכ ל"גמ 1500 -כ ,םינינתה ימ תוחילמש ,שיגדהל שי .+12
.הלפתה תועצמאב אלא ,תיצראה תכרעמב םבוליש תא תרשפאמ הניא

ינוכיס ינפב רפיווקאה לע ןגהל ,רומאכ ,דעונ הז רפיווקא לש ולועפת
החלמהה רוקמש ,ךכ ךרוצל ,חינהל ידמ ינטשפ הז היהי ,םרב .החלמה
לש החלמהה ינוכיס .ינופצה ואצומ ךרד םי ימ תרידחב אוה ירקיעה
.וירבע לכמ םיחילמ םימ יפוגב ףקומ ותויה םצעמ םיעבונ הז רפיווקא


תויביטרפוא תוצלמה
אוה הז רפיווקא לש םייגולואיגורדיהה הדשה ינותנ סיסב ,םיבר תעדל
תולועפה .ולועפת ךרד יבגל תוטלחה תלבקל יניצר סיסב שמשל ידכמ ףפור
לש יפוא ,ןרקיעב ,תואשונ ,וללה תולאשה לע תונעל תנמ לע ,תושורדה
:רתיה ןיב תוללוכו ,רוטינ תולועפו הדש רקחמ

םישוטנ טפנ יחודיקו ,רקחמ יחודיק רפסמב תוחילמה תונתשה רחא בקעמ *
תונתשה רחא בקעמ תוברל ,רפיווקאה לש ימורדהו יברעמה לובגה ךרואל
ומכ .םיחולמה םימה תותיזחל םיכומסה ,הקפה יחודיק רפסמב תוחילמה
.םינינתה תועיבנ לש בקעמה תשר םוקיש תא םג וז הירוגטקב לולכל שי ,ןכ

וחדקייש ,וללה תולובגה ךרואל הארתה/רקחמ/הקפה יחודיק 7 - 4 תחידק *
ידירולכ-וזיאה וקהמ 'מ 1000-500 לש קחרמבו םיחולמה םימה םוחתב
.רולכ ל"גמ 1000 וא 500 לש רעושמה

לש ילאוטפצנוקה לדומהו תיגולואיגורדיהה היצרוגיפנוקה ןוכדע *
תודידמו טפנ יחודיק לש םישדח םינותנב שומיש ךות ,רפיווקאה
.םילבוג םירפיווקא םע ירשפאה רשקה תשגדהו ,תויסיפואיג

םימודאה םיווקה לש ,תישעמ ןהו תיטרואת ןה ,תשדוחמ הקידב *
.הז רפיווקאב

,םיכפשב םרוקמש ,םיינגותפ םיסוריוו תוירטקב לש תוגהנתהה דומיל *
ינמז לש יעדמה סיסבה תבחרה ךרוצל ,םיקודסו םייטסרק םיעלסב
.הקפה יחודיק ןיבל םיילאיצנטופ םוהיז תורוקמ ןיב םישורדה הייהשה
תורוגח שולש לע םויכ תורבדמ תואירבה דרשמ ידי לע תועצומה תונקתה
.םוי 200 -ל עובש ןיבש הייהש ינמז םע ןגמ

דומעה שארל הרזח


ילאיבורקימו ינגרוא םוהיז .4
תנידמב רתויב ץופנה םוהיזה ,קפס לכ אלל ,אוה ילאיבורקימ םוהיז
"םיחוטב"כ ובשחנ םוהת ימ .םלועב תורחא תובר תונידמב ומכ ,לארשי
ינפל לופיטל ללכ ךרדב וכז אל םיחודיק ימו תילאיבורקימ הניחבמ
התנתשה ,80-ה תונשב תוירקב םוהיזה עוריא תובקעב .םינכרצל םתקפסא
ימ םיקפסמה ,םיחודיקה בורב םיבאשנה םימהו ,הצקל הצקהמ השיגה
.Stand-By-ב םינקתימ ידי לע וא ,עבק ךרדב םא ןיב - םירלכומ ,הייתש

הלא םיעוריא תובקעב ועצובש ,םירקס לש םיירקיעה םיאצממה ןיב
:ויה ,(1986-88 ,םירחאו ודכרמ)

.הייתש ימ תוכרעמל םירבוחמה (לוח750 -ו ריג 550) םיחודיק 1300 -כ *
דרשמ תונקת יפל םוהיז יעוריא הנש ידמ םימשרנ םיחודיקה לש 40%-30
.תואירבה

.םינש 3-2 -ל תחא םישחרתמ ,תינומה האולחתב םיוולמה ,םוהיז יעוריא *
ןוגימ לש ןוירטירקב םידמוע אל הייתשה יחודיק לש 40%-35
חודיק ןיבל םוהיזה רוקמ ןיב םוי 50 לש רבעמ ןמז בייחמה ,יגולואיגורדיה
.הקפהה

.ילקיטרו יגולואיגורדיה ןוגימ םירדענ םיחודיקה לש 70% *

וא םיינוריע םיבושי םוחתב םה םוהיזה ירב םיחודיקה לש רכינ קלח *
.םיירפכ

200) םיחודיקל ביבסמ ןוחטיב תועוצר תזרכהש ,אוה ךכמ אצוי לעופ *
.תילאיר הניאש טעמכ (ריג יחודיקב 'מ 500 -ו לוח יחודיקב

יכרוצל שמשל הלוכי הניא תואירבה דרשמ לש תויתרגשה תוקידבה תכרעמ
"On-Line" רוטינ תוכרעמ ידי לע קר תירשפא הארתה .תמא ןמזב הארתה
.קושב ןיידע תומייק אל ולאכ תוכרעמ .ילוק יזוכיר לש

,ןוחטיבה תועוצר בחור ןדמואל תוחסונ רפסמ וחתופ הלא םירקס תרגסמב
ינפב הקפה יחודיק לש הנגהל תינושאר הכרעה ילככ שמשל ודעונ רשא
דרשמ תונקתב תנגועמ תוחסונה תחא .םיילאיבורקימ םוהיז תורוקמ
בחור תעיבקל ןושאר בוריקכ הלא תוחסונב שמתשהל ןתינ .תואירבה
יקחרמ תעיבקש עצומ ,אסיג ךדיאמ .ףוחה רפיווקאל לעמ ןוחטיבה תועוצר
וננה ,ןכ ומכ .החמומ גולורדיה ידי לע השעיי ריג יחודיקב ןוחטיבה
ןויסינה סיסב לע רקיעב ,תעל תעמ הלא םינוירטירק ןוחבל םיצילממ
.תורחא תוצראב םימוד םינוירטירקו ,הדשב רבצנש ישעמה

תעד תווח םגש ,הלעמ םיחוודמה םירקסה יאצממ לש אצוי לעופ
עור" תא לטבל ולכוי אל ,הנייהתש לככ תודמולמו תוניוצמ ,תויגולורדיה
,םיחודיקה בור לא הז בלשב סחייתהל עצומו ,ךוראה חווטב "הריזגה
,הובג ילאיבורקימו ינגרוא םוהיז ןוכיס ילעבכ ,הייתש יכרוצל םישמשמה
יוטיחב רקיעב רבודמ הז בלשב .תיביטרפוא הניחבמ ךכמ עמתשמה לכ לע
היהיש ,הארנ רתוי רחואמ בלשב .הייתש יכרוצל םידעוימה הקפסאה ימ לכ
ימוחתב םייוצמה םיחודיקב רקיעב ,ןוניס לש םילודומ ףיסוהל ךרוצ
לכל םייליע םימ לאכ ,הארנכ ,םהילא סחייתהל ךרוצ היהיש ,םיבושייה
.רבד

:תואבה תויביטרפואה תוצלמהה ושבוג רתוי םירצק ןמז יחווט יבגל

.הייתש ימ םיקפסמה םיחודיק דיל ,ןתינה לככ ,םוהיזה ימרוג קוליס *
טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ ידי לע םוהיז ינוכיס יבגל םג הפקת וז הצלמה
.ךשמהב םינודנה ,םירחא

,םישדח םיחודיקב םיבושייה ךותבש םיחודיקה לש תיתגרדה הרמה *
ונגועיש ,םביבס ןוחטיב ירוזיא תרדגה ךות ,יוניבה ירוזיאל ץוחמ ומקומיש
.(ע"בת) םירע ןיינב תוינכתו (א"מת) תויצרא ראתמ תוינכתב

םא ןיב ,(רחא ענומ לופיט לכ וא) יוטיחל גואדל שי ,ינוניבהו רצקה חווטב *
.םיחודיק 500-400 -כמ םיקפומה םימה לש ,"Stand-By"-כ וא ךשמנ

יפל םינש 5-3 ךות ,יוטיחל רבעמ ,רתוי תוללכושמ לופיט תוכרעמ תנקתה *
תויורשפא ,ןוכיסה לאיצנטופ לע ,רתיה ןיב ,ססבתיש ,תויופידע רדס
.הייסולכואה לדוגו תיפילח םימ תקפסא

הריפסל םיעצמא ךכ ךרוצל חתפל שי .תושיגר תודוקנב "On-Line" רוטינ *
.םימב םייתאוצה םימרופילוקה לש הפיצרו הרישי

חדקה ביבס םוטיא םרקיע - םיתואנ תירטינס הנגה יעצמא תנקתה *
.םישדח םיחודיק ביבס םייפקיה זוקינ יעצמאו

דומעה שארל הרזח


םיליער טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ .5
בור ןכש ,היעב לכ םויכ הווהמ וניא וז הצובק ידי לע םוהיזה ,הרואכל
.הלא םיטנמלאל הייתש ימ לש םינקתב ןיידע םידמוע םיחודיקה לש םבור
המכב הלא םימהזמ לש םיגיאדמ םיגירח רפסמ לע ךמתסהב ,תאז םע דחי
לש "היצזינלדנ"ה תומגמו ,םיחודיקה תוביבסב הקוזחתה תמר ,םיחודיק
היעבה רותב ןאכ םירדגומ םדי לע םוהיזה ינוכיס - םיירפכה םיבושייה
.התרמוחב תישילשה

רפסמב יתדוקנ לופיט ידי לע היעבה ידממ תא םצמצל ןתינ ,ונתכרעהל
תוביצנ ,תואירבה דרשמב יושיר ימרוג ידי לע ינדפק רוטינו ,םוהיז ידקומ
תירטינס הנגה יעצמא ןיקתהל שי ,ןכ ומכ .הביבסה תוכיאל דרשמהו םימה
ביבס רקיעב - םייפקיה זוקינ יעצמאו טולימ יקקפ םרקיע - םיתואנ
.םישדח םיחודיק

דומעה שארל הרזח


תוקנח .6
,ךומנ ןוכיס לעבכ ,הז בלשב ,ונל הארנ ףוחה רפיווקא לש ינקנחה םוהיזה
םירוזיאהמ קלחב םג .ךוראהו ינוניבה חווטב רבודמ רשאכ תוחפל ,תיסחי
,הייתש ימל תרתומה המרהמ םויכ גרוח םהב תוקנחה זוכירש ,םיינוריעה
ילעפמל םרוביח רחאל ,תרתומה המרל הגרדהב ודרי םהיזוכירש תופצל שי
,הארנה לככ ,םישחרתמה ,ימצע רוהיט יכילהת תובקעב ,םירדוסמ בויב
העפות לעכ הז םוהיז ביכרמ לע םיצילממ ונניא ,תאז םע דחי .עקרקה-תתב
.ינוניבו רצק ןמז חווטב אל תוחפל - הפלחש

דומעה שארל הרזח


םינכוסמ םירמוחו םיקלד ידי לע םוהיז .7
םא ןיב ,םינכוסמ םירמוחו םיקלד תופילדמ האצותכ םוהת ימ םוהיז
תויעבמ תחא קפס לכ אלל אוה ,תונואתמ האצותכ םא ןיבו תוכשמתמ
- לארשי תנידמ לש םיירקיעה םירגאמה ינשב רתויב תורומחה םוהיזה
.רההו ףוחה ירפיווקא

תויביטרפוא תוצלמה
.וללה םוהיזה תורוקמב לופיטל תובייחמ תוירוטטס תונקת ןיא וישכעל ןוכנ
.םייגולואיגורדיה םילוקיש לע רבעב ססובמ היה קלד ינקתימ יושיר

םוהיז תעינמל ןוחטיבה יקחרמ לש םינוירטירקב יוגש שומיש השענ ,ןכ ומכ
.ילאיבורקימ

םינכדועמ םינוירטירק חתפל שיו ,םויכ תקפסמ הניא וז השיג ,ונתכרעהל
בקעמלו םוטיאל םייגולונכט םיעצמא .א :לש בולישה לע םיססובמה רתוי
.ב ;קלד ילכמ לש תויתפוקת תומיטא תוקידב - המגודל ;ותוליעי רחא ףטוש
חיטבהל ורקיעמ דעונש ,יגולואיגורדיה ןוגימ .ג ;(Containment) תורצאמ
ןורחאל רשקב .םוהיזה ינוכיס רועזמל וא ,תוועמה ןוקיתל תואנ הבוגת ןמז
םוהיזה רוקמ ןיב ,תוחפל ,הנש לש לדוג רדסב רבעמ ןמזל סחייתהל עצומ
.רתויב בורקה חודיקה ןיבל (קלד תנחת המגודל)

דומעה שארל הרזח


םיחלוקב היקשה .8
תכלוה האצקה םיבייחמ ,םייחה תמרב היילעה דצב ,הייסולכואה לודיג
ןיבל הכירצה לודיג ןיב רעפה תא .ינוריעה רוטקסל םיריפש םימ לש הלדגו
ימב םיריפש םימ תרמה ,ןונכתה יפל ,הסכת ,םיריפשה םימה לאיצנטופ
ךלוה רועישב הלפתה - רתוי טעמ רחואמ בלשבו ,תיאלקח הכירצל םיחלוק
.תינוריעה הכירצה תמלשהל ,לדגו

לש 17% -כ םויכ םיווהמה ,ש"מלמ 220 -כמ םיחלוקב שומישה תבחרה
תבייחמ ,דיתעב תיאלקחה הכירצה לש 2/3 -כ ידכ דע ,תיאלקחה הכירצה
הרדגהו ,םהב שומישה יללכ לע הדפקה ךות ,םימה קשמ לש הנוש תוכרעיה
.הביבסלו םימה תורוקמל ילמינימ ןוכיס ךות ,םתוכיא תמר יבגל תבייחמ

ב"חצה יזוכיר תא רקיעב תוליבגמה ,םיחלוקב היקשהל תומייקה תונקתה
ןכדעל שי ,םיבר תעדל .תונשוימ ונל תוארנ ,("20/30") םיפחרמה םירמוחהו
תוצלמה .םירחא םוהיז ימרוגב תובשחתה ךות ,תומייקה תונקתה תא
היקשה תונקתל הדעווה" ידי לע התע תודבועמ הז ןוויכב תוינושאר
.םימה ביצנ ידי לע התנומש ,"ףוחה רפיווקא ינפ לע םיחלוקב

םייניב םוכיס - םיחלוק
יברמ שומישל חרוכב תובשחתה ךות ,םייוזחה החלמהה יכילהת ןותימ
תחא .ולוצינ תוינידמב םיגילפמ םייוניש בייחמ ,היקשהל םיחלוקב
רושימב םיחלוקב היקשהמ ,ןתינה לככ ,ענמיהל שיש ,איה תויורשפאה
.ףוחה רפיווקא לש םייחרזמ-םורדה םיילושה תא איצוהל ,ףוחה

תא וליפא רפשל ,תומיוסמ תויצרוגיפנוקב ,היושע הז רוזיאב היקשה
זכרמבו ףוחה תעוצר ךרואל םיחלוקב היקשהש דועב ,םוהתה ימ תוחילמ
המכ לש תידירולכ תוחילממ םוהתה ימ תא חילמהל הלולע ףוחה רושימ
.ךוראה חווטב רולכ ל"גמ יפלא המכ לש המרל דע רולכ ל"גמ תואמ

חווטל היוזחה תוחילמה תניחבמ ,יתועמשמ לדבה ןיא ונתכרעהל ,דועו תאז
לע רתי .ליבומ ימב היקשה ןיבל םיחלוק ימב היקשה ןיב ,ךוראהו ינוניבה
תוחילמ וליפא תלבקתמ ,ונידי לע ונחבנש ,תויצרוגיפנוקה ךמס לע ,ןכ
היה םימל רוקמהשכ) םיחלוק ימ םע רשאמ ,ליבומ ימ םע רתוי טעמ ההובג
לע םג וניתוצלמה תא ליחהל עצומ הז אצממ סיסב לע .(חלמ לד חודיק ימ
,ךרוצה תדימב ,םהב שומישה תא ליבגהלו תרניכ ימב היקשהה
.ףוחה רושימ חרזמ-םורדל

70 לש לדוג רדסבו ,תיסחי ,ךומנ יעבטה רזוחה יולימה ,ץלמומה רוזיאב
ינפמ רבעמה ןמז םהב ,םירוזיאל ,ברוקמב ,ףפוח הז םוחת .הטמו הנש/מ"מ
םינוירטירקה ינש בוליש .הלעמו הנש 50 -ב ךרעומ םוהתה ימ ינפל עקרקה
עצומו ,ידמל ינויגה ונל הארנ - הובג רבעמ ךשמו ךומנ רזוח יולימ - וללה
.םיחלוקב היקשהל םירתומה ,םיחטשה םוחית ךרוצל וילע ססבתהל

דומעה שארל הרזח


בקעמו רוטינ תושירד .9
רחא ינדפק בקעמ בייחמ םוהתה ימ ירגאמ לש יתומכו יתוכיא לוהינ
ףוגב ןאכ תואובמ רוטינה תוכרעמ רופישל תוצלמה .םהיביכר תונתשה
רהה רפיווקא יבגל עדימה רופישל שידקהל שי תדחוימ בל תמושת .ח"ודה
הדשה ינותנ סיסב - םיבר תעדל - ןכש ,םינינת-ןוקרי-ש"ב ןגאב
יניצר סיסב שמשל ידכמ ףפור אוה הז רפיווקא לש םייגולואיגורדיהה
.ולועפת ךרד יבגל תוטלחה תלבקל

תוליעפה תא ריבגהל שי ,רהה רפיווקאל םירושקה ,הדשה ירקחמ דצב
םידעיה דחא .ףוחה רפיווקאב םיגירח החלמה יכילהת דומילל תירקחמה
."היבוט ראב לש תוחילמה םתכ" אוה םיפדעומה

הרבסהה תולועפ תא ריבגהל ץלמומ ,הדשה ירקחמו םיבקעמה דצב
דרשמהש עצומ .הקפהה יחודיק תוביבסל תלוספ קוליס תעינמל הפיכאהו
ומיקי "תורוקמ" תרבחו תואירבה דרשמ ,םימה תוביצנ ,הביבסה תוכיאל
דרשמה דילש תרייסה לע יעוציבה וקלחב ססבתיש ,ףתושמ ףוג ךכ ךרוצל
.הביבסה תוכיאל

דומעה שארל הרזח


תוצלמהו םוכיס
יכ רורב ,ףוחה רפיווקאב רקיעבו ,םירפיווקאב םימה תחלמה ךילהת ללגב
אל שרדית הלפתההשכ ,םיחילמ םימ ליפתהל היהי ךירצ תובורקה םינשב
.םירפיווקאב םימה תוכיא בויטב ךרוצהמ אלא םימב רוסחמ ילוקישמ קר
םייוצמה םימו םילפתומ םימ לש תבורעת ויהי הקפסאה ימ יכ ,הארנ
.םירפיווקאב

,תוחילמה לש היילע שי יכ ,רורב .םוהתה ימ תחלמה אשונ טוריפב רקסנ
יזוכיר םהב ,םימתכ םויכ רבכ םימייק .תילאיצננופסקא תיארנה
םימתכ תורשע םייופצ תובורקה םינשב .ל"גמ 1000 לע םילוע םידירולכה
רפיווקאב הקפהה יחודיק לש יתועמשמ קלח יכ ,יופצ 2020 תנשב .ולאכ
חווטב ןורתפ הארנ אל .ל"גמ 400 לעמ םידירולכ תומרב םימ וקיפי ףוחה
.וחילמהש םוהת יממ םיחלמ קוליסל ינוניב וא רצק

.םיחלמ יפדועמ םיישפוחה - ףוחה רפיווקאב םיאת המכ ,ילוא ,םימייק

תובישח שי ןכלו ,תוחילמה תיילע םע הלוע הלפתהה תולע יכ ,רוכזל שי
דע החלמהה תא ןיטקהל ןתינ אל םא םג םוהתה ימל םיחלמ תפסות תעינמל
םיבורקה ןמזה יחווטב .הלפתה אלל םוהתה ימב שומיש ורשפאיש ,םיכרעל
טיאהל ידכ רפיווקאל םיחלמה תמושת תא ןיטקהל ןיינע שי ,(הנש 40-30)
לככ ,ךשמתמו רישי שומיש רשפאלו ,רשפאה לככ ,החלמהה יכילהת תא
.רפיווקאה ימ לש ,רשפאה

תודבכ תוכתמ יזוכירב היילע האצמנ היישעת ירוזיאל םיכומסה םירוזיאב
תרשעה ,םנמא ,היופצ אל בויב יחלוקב םיקשומה םירוזיאב .םוהתה ימב
םימה םוהיז יופצ םלוא ,בורקה ןמזה חווטב תודבכ תוכתמב םוהתה ימ
ימ תרשעהל ןוכיס םייק ןכ .(םורכ ,ןלס ,ןסרא ,ןורוב) םינוינא-יסקואב
.סיסמ ינגרוא רמוחב םוהתה

ש"ויו רהה רפיווקא תייעב
תוידאווב םימה תמירז ינוויכו היצטיברגה ,היפרגואיגה ,יטילופ רדסה לכב
תושיגרה ןאכמ .עבטה תוחוכ ידי לע ובצועש יפכ וראשיי םוהתה ימבו
יכ ,ןייצל שי .ש"ויב םיחלוקב לופיטל תילארשיה םימה תכרעמ לש ההובגה
םישולשב תישממ היעב הווהמו לדג רהה רפיווקא תא ןיזמה רוזיאה םוהיז
האצותכ ןהו םייברעה םיבושיב החנזהמ האצותכ ןה ,תונורחאה הנשה
.חטשב ומקוהש ,היישעתה ירוזיאבו םיידוהיה םיבושיב החנזהמ

שמתשהלו בויבב הבוט הרוצב לפטל ,היהיש רדסה לכב ,ידדה סרטניא שי
םימה תולעו םילד םימה תורוקמ רהב יכ ,רוכזל שי) .היקשה יכרוצל וב
היקשה תוכרעמ תמקהלו בויבב לופיט ינקתימ תמקהל לועפל ינויח .(ההובג
.חטשב םיפסונ תורוקממ םימה םוהיז תעינמל לועפל שי ,ןכ .ש"וי יחטשב


:תואבה תונקסמה תושקבתמ ליעל רומאהמ
,רבעב אשונה תחנזה ללגבו ונרעצל ,הניא םוהתה ימ תוחילמ תייעב .א
םימ תקפסאבו םוהת ימ תלפתהב ךרוצ היהי אליממ .תינושאר תופידעב
.םילוהמ

תולע לע עיפשיש ,ילכלכ םרוג הווהמ תוחילמה תיילע - תאז לכבו ,רחאמ .ב
לש יולימה ירוזיאל םיעיגמה ,םיחלמה תומכ תנטקהל לועפל שי - הלפתהה
םיחלמב שומישה תנטקה ,היישעתהמ םיחלמ תייטהב רבודמ .םוהתה ימ
.רפיווקאב םישיגרה םירוזיאל ץוחמ לא םיחלוקו םיחולמ םימ תיינפהו

שי ףוחה רפיווקאב םיחלמב םילדה םיאתה לעמו רהה רפיווקא לעמ .ג
םיחלמב םילד םימ תיינפה ללוכ ,חלמה תמושת תא ,רשפאה לככ ,ןיטקהל
.היקשהל

ימ םע םילפתומ םימ לש תבורעת ויהי הקפסאה ימ יכ ,יפצה רואל .ד
ימב ויהי םא ךא ,תיטירק תוחפ םיחלמה תייעב יכ ןכתיי ,םיחודיק
ענמי ,(ליעל ןייוצש יפכ ינגרוא רמוח ,תוכתמ) םירחא םימהזמ םיחודיקה
.םיבכרומו םירקי םילופיט אלל תורישי לא םימ תקפסאל תורשפא רבדה
.ההובג תופידע לעבו יטירק וניה טרוקה יביכרמב םוהיז תעינמ ,ןכל


:תופסונ תוצלמה

בושי תומוקממ קחרמב םיחודיק םקמל שי - 34 א"מת תרגסמב .א
.םוהיז תורוקממו

.טולימו יליע זוקינ ,רודיג ידי לע םיחודיק לע ןגהל שי .ב

תלוספ תכלשה עונמלו םיחודיק תברקמ הפשאו תלוספ קלסל שי .ג
.ולא םירוזיאל

ןתינ אל .בקעמו הקידב ,לופיט בייחמה ,םימ רוקמ םיווהמ םוהת ימ .ד
םימב לופיטל ךרעיהל םיבייחו ,םייקנ םימ לאכ םיחודיק ימל סחייתהל
.הייתשל הקפסאה ינפל

.םיקלד ידי לע םוהת ימ םוהיז תעינמל תולועפה תא ריבגהל שי .ה


:עצומה תופידעה רדס

םיינגרוא םירמוח ,תוכתמב םוהיז ינפב םוהתה ימ תורוקמ לכ לע הנגה .1
.םיקלד תויראשו

.רהה רפיווקא לעו ףוחה רפיווקאב םייקנ םירוזיא לע תיברמ הנגה .2

.םוהתה ימ לש הנזה ירוזיאל םיחלמ תקפסא לש תיברימ הנטקה .3

.םיחודיק לע הנגה תולועפ עוציב .4

.רוטינו םירקחמ עוציב .5


:הרעה
הדמע ךמסמ) "לארשיב הביבסה תוכיא םוחתב תימואל תופידע ירדס" רפסה ךותמ קרפ
עדמב םדקתמ רקחמל ןמאנ לאומש דסומ ידי לע רואל אצי הז רפס .(1999 ינוי
.(הביבסה תוכיא ןעמל הלכלכהו קשמה םורופו ןוינכטה דילש היגולונכטו


33-27 * 2001 ץרמ * 413 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ