ריווא גוזימו רוריק תוכרעמב רוריק ילדגמ
רורד ןב ןתנוי :תאמ
.33-29 םידומע ,(2001 לירפא) ,414 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מגדלי קירור במערכות קירור ומיזוג אוויר
המדקה
תכשל ,הביבסה תוכיאל דרשמה רובע עצוב ,הז רמאמ ססובמ וילע ,רקסה
שאר םויכ) רבו ךורב רמ תייחנהב ,םילחנלו םימל ףגאהו תישארה תינעדמה
לע רוריקה ילדגמ תעפשה תא ךירעהל ותרטמ .(םיקלדו היישעת יכפש ףגא
.םיקזנ םוצמצל םיכרד ררבלו הביבסה תוכיא

:רמאמה יקלח
אובמ
רוריק ילדגמ
רוריק לדגמב םירשק
רוריקה לדגמ ימ
רוריקה לדגמ ימב לופיטה
רוריק ילדגמ ימל םיפסות
הביבסה תוכיא לע םתעפשהו רוריק ילדגמ

אובמ
רוריקה תכרעמ ביט .רוריק לש בלשל םיקוקז היישעתב םיבר םיכילהת
40oC לש דעי תרוטרפמט רובע .דעיה תרוטרפמט יפל ללכ ךרדב עבקנ
םוח ףילחמ ךרד רוריק לדגמ ימ רורחס ידי לע ךילהתה לזונ ררוקי הלעמו
לדגממ קלח הווהמה ,םוח ףילחמ ךרד ךילהתה לזונ רורחס וא ,ךילהתב
ןקתימ ידי לע רוריקה עצובי 40oC -מ הכומנ דעיה תרוטרפמט םא .רוריקה
וב ,(Chiller) ןנצמ ידי לע וא ,ךילהתהמ קלח אוה ולש דייאמהש ,רוריק
.םייניב לזונכ םימ םימרוז

יאנת תרקבל םישמשמ רחסמבו היישעתב רוריקה ינקתיממ רכינ קלח
םילודג םיחטש םיגזממה ,םיירחסמ םינגזמ .ריווא גוזימלו הדובעה תביבס
ילדגמ ימ ידי לע םיררוקמ ןקלחו ריווא יררוקמ םקלח ,היישעתבו רחסמב
םיכרצנה ,םימהמ 70% -כ יכ ,איה תורפסב תלבוקמה הכרעהה .רוריק
גוזימ וא רוצייה ךילהתב רוריק) היישעתל םימהמ 50% -כו ,רחסמ ירוזיאב
תשר ימב םילעופה הלאכ םג ,רוריק ילדגמ .רוריקה ילדגמב םיכרצנ (ריווא
דע 2 יפ ההובג םהב םיחלמה תלוכתש ,תותיש ימ בויבל םישירפמ ,(םישק)
ימ לש תיקלח תודאתה ידי לע תגשומ רוריקה תלועפ יכ ,הנזהה יממ 4 יפ
רוריק לדגמ ,םנמא .לדגמה ןגא ימ לש תוזכרתה הלח ךכמ האצותכו ,הנזהה
םרוג אוה ךכ םג ךא ,ללוכ ןזאמב םיחלמ תפסות איבמ וניא תשר ימב לעופה
הדולח יענומ ,תינבא עוקיש יענומ ,םיימיכ םירמוח תפסותו תורוקמ תחלמה
.יוטיח ירמוחו

קלוסמ םקלחו םוחה קוליס ךות הדאתמ םקלח .רוריקה לדגמו הבעמה
םינזומ ,םיכר םימ וא ,תשר ימ .םיחלמ לש רתי זוכיר תעינמל לגעמהמ
םהב םיחלמה זוכירש ,רוריקה לדגמ ימ .הלא תויומכ ןזאל ידכ תופיצרב
ךות) הריפסומטאל םיחותפו לדגמב םיררקתמ ,הבעמב םיממחתמ ,הובג
היעב םיווהמ ,(ךולכלו קבא ,םינוש םיזגו ריווא לש הטילפ וא הגיפס
תכרעמ לש הריהמ התבשה םרוג לופיטה תינכותב ןולשיכ .תכבוסמ תילופיט
היילע ךות ,םוחה רבעמ תוליעיב העיגפו היזורוק ,המיתס בקע רוריקה
םירמוח קוליס תוליבגמה ,תונקתהו ילופיטה רגתאה .סחדמה שאר ץחלב
,לופיטה תוינכתב םישודיחו זרוזמ פ"ומ םימרוג ,בויבה לא תתשב םינוש
.ונממ םיעבונה

דומעה שארל הרזח


רוריק ילדגמ
רורחס תכרעמ ,הבאשמ םוח ףילחמ ליכמ (הריפסומטאל) חותפ רוריק לגעמ
.רורחסה ימל םוח ררקתמה םרוזה רסומ םוחה ףילחמב .רוריק לדגמו םימ
(refrigerant) הבעתמ ררק וא יכילהת לזונ תויהל לוכי ררקתמה םרוזה

1 רויא

ידי לע תעצבתמ ,רוריקה לדגמב תשחרתמה ,הריפסומטאל םוחה תקחרה
.םתוררקתהל חקלנ יודיאה םוח רשאכ ,םיררחתסמה םימהמ קלח יודיא

דומעה שארל הרזח


רוריק לדגמב םירשק
:יכ עבונ לדגמה ביבס םוח ןזאממ

E = 0.002 x Q x t
:רשאכ
.ש"קמ ,הדאתמה תומכה E
ש"קמ ,רורחסה תקיפס Q
.ותיתחתבו לדגמה שארב םימה ןיב תורוטרפמטה שרפה t

5oC לכל רורחסה תקיפסמ 1% -כ איה תודאתהה) עודיה "עבצא ללכ"
.וז החסונמ עבונ (הרוטרפמט שרפה

תומכהו E הדאתמה תומכה םוכס אוה הריפסומטאל לדגמהמ םימה דוביא
יסיסרש דועב ,םיחלמ ירסח םירוהט םימ םה םידאתמה םימה .W תחפסנה
בקע .רורחסה ימב םזוכירל הוושה ,זוכירב םיחלמ םיליכמ םיפחסנה םימה
רתי-זוכיר עונמל ידכ .תכרעמב םיזכרתמו םיחלמה םיכלוה תודאתהה
לולכל לבוקמ .ש"קמ ,B הקיפסב (תותיש) בויבל רורחסה יממ קלח םינפמ
:ידי לע הנותנ M הנזהה ימ תקיפס ןכלו ,B תותישב W הפיחסה תא
M = E + B

:תוזכרתהה סחי אוהש ,C "זוכיר ירוזחמ רפסמ" ארקנה ,לדוג רידגהל גוהנ
C = M/B

:ידי לע ןותנ תודאתההו תותישה תקיפס ןיב רשקה
B = E/(C-1)

,םיעקשמ רוציל םתייטנו הנזהה ימ בכרה יפל עבקנ זוכירה ירוזחמ רפסמ
תקיפס רתוי לודג זוכירה ירוזחמ רפסמש לככ .םתוזכרתה ידכ ךות
תומכ םג הנטק םמיעו רתוי הנטק הנזהה ימ תקיפס ,רתוי הנטק תותישה
:ןלהל ןותנה ,הלוברפיה ףרג עבונ ליעלש החסונהמ .םיפסותה

םילקימיכבו הנזה ימב ןוכסיחה זוכיר רוזחמ 3 דע יכ ,רוריבב תוארל ןתינ
.לבוקמה לובגה והזו ,יתועמשמ ןיידע ןוכסיחה זוכיר ירוזחמ 5 דע .בר אוה
.חינז ןוכסיחהו חוטש טעמכ ףרגה הז םירוזחמ רפסמ לעמ

דומעה שארל הרזח


רוריקה לדגמ ימ
תורצוויהמ תועבונ ןהו ,םימב ןרוקמ רוריק ילדגמב תוירקיעה תויעבה
.תוירטקבו תוצא לודיגמו היזורוקמ ,םיעקשמ

םוחה ףילחמבו תכרעמב ךולכלו םיעקשמ תורצוויה .1
תוביסה .םוחה רבעמ תוליעיב הדיריו תכרעמב תומיתס םימרוג וללה
:ןה םיעקשמל

האצותכו ,רורחסה ימב המחפהו ןדיסה זוכיר תיילע בקע תינבא תעיקש .א
.תכרעמה לש םימחה םיקלחב תוהובג תורוטרפמטמ    

לובג לעמ הרפוגהו ןדיסה זוכיר תיילע בקע (יתרפוג ןדיס) סבג תעיקש .ב
דואמ השק ,עוקישל םיאנתה ורצונ םא ךא ,רידנ הז עקשמ .תוסיסמה    
.ונממ רטפיהל    

,רתויב השק ותרסהש השקומ םיתיעלו קיבד עקשמ הקיליס עוקיש .ג
.תוסיסמה לובגמ הלעמל דע תוזכרתהמ האצותכ    

תושרפהב םיוולמ ,הלא םירמוח .הביבסהמ םיעיגמה ,לוחו קבא יעקשמ .ד
יפילחמב םימחה םיחטשה לע עוקשל םיטונו םיגימצו םיקיבד םה ,םיקדייח    
.םוחה    

זוכירה ירוזחמ רפסמ תעיבק ידי לע תישענ רוריק ילדגמב םיעקשמ תעינמ
.עוקיש יענומ םיימיכ םיפסות וא הצמחה ,ךוכיר ,(תותישה תרקב)

היזורוק .2
וד תירפוגב םג םיתיעלו ינצמח וד ןמחפב ,ןצמחב תויוור ,תובוטר תוכרעמ
.תרבגומ היזורוקל תודעומ ,הריפסומטאהמ םיגספנה ,תינצמח

יאנתב רתויב תוינייפואה תויצקארה .ימיכורטקלא ךילהת איה היזורוק
:ןה רוריקה לדגמ

:הדונאה דיל
Me Me++ +2e

:הדותקה דיל
2e + 1/2 O2 + H2O2 OH -

םימרוזה ,םינורטקלא תקפסמו הדונאב תצומחתל תכפוה (Me) תכתמה
.הדותקל תכתמב

ןכו ,הדותקב םינורטקלא רשוקה ,ןצמח תוחכונ ידי לע תרבגומ היזורוקה
םירשוק ןמימה ינוי רשאכ ,ןצמח רדעיהב ףא ,(4.5>) ךומנ pH יאנתב
:הדותקב םינורטקלא
2H+ + 2eH2

H2S תוחכונ םג ןכו ,היזורוק םיריבגמ םידירולכ לש הובג זוכירו תוחילמ
םימרוג םה ףא היזוראו היצטיווק ,םיעקשמ ,תודיחא יא .הינומאו SO2
.תרבגומ תימוקמ היזורוק

םיעקשמ תעינמ ידי לע םיעצבתמ רוריק ילדגמב היזורוק בוכיע וא ,העינמ
.(היזורוק יכרעמ) םירוטיביהניא תפסותו םיקדייח תליטק ,ןצמחל םירידח

םימזינגרואורקימ תוחתפתה .3
תובשומכ תוצא לש לודיג שי ,רואל םיפושחה םירוזיאב ,רוריק ילדגמב
.םוחה יפילחמבו רורחסב תומיתס תומרוג ןה ןקתניהב .תונפדל תוקובד
יחטש לע קיבד עקשמל קבא תורשוק ,תוירטקבה לש הלאו ,ןהיתושרפה
םימרוג ,םוחה תפלחה רשוכב העיגפל טרפ ,הלא םיעקשמ .םוחה רבעמ
.תרבגומ היזורוק םג תובורק םיתיעל

,הרפוג תורזחמה תוירטקבו לזרב תוירטקב לש תובשומ םג םיאצומ םיתיעל
.ןכותל םיאטחמ תרידח לע השקמה ,ןגמ תבכשב ןמצע תא תופיקמה
.תופיצרב וא םלה ןונימב ,םידיצויב םיפיסומ ןתליטקל

דומעה שארל הרזח


רוריקה לדגמ ימב לופיטה
,םיעקשמה ,תויעבה לולכמב לפטל תבייח רוריקה לדגמ ימב לופיטה תינכת
תינכת .וזב וז תויולתו הדרפהל תונתינ ןניא יכ םיקדייחה לודיגו היזורוקה
םוקימ ,זוכירה ירוזחמ רפסמ ,הנזהה ימ תזילנא יפ לע תעבקנ לופיטה
לע תססובמו ,תתשה קוליס תויורשפאו (ותביבסב ריוואה םוהיז) לדגמה
.ןנכתמה ןויסינ

לע ססובמה) היל'גנל יפ לע ןויוורב הבגהה ךרע pHs תא םיעבוק הליחת
ךרע תא םידדומ ,(הרוטרפמטו תוינילקלא ,תוישק ,םיסמומ םיקצומ ללכ
תא רנזייר םדקמו היל'גנל םדקמ תרזעב םיכירעמו םימה לש הבגהה
תא םינוב ןאכמ .תויביזורוקל וא ,יתמחפה ןדיסה עוקישל םימה תייטנ
ידכ ךות םישחרתמה ,םיכילהתה תכרעה לע תססבתמה ,לופיטה תינכת
.רורחסה ימ רוריקו םומיח יכילהת ,םיחלמה זוכיר תיילע

,(תיטסיגול לברוסמו רקי ךילהת) םימה תא ךכרל ןתינ תינבא עוקיש תעינמל
(היזורוקה תנכס תרבגה ךות) הצמחה ,ךומנ זוכיר ירוזחמ רפסמב לועפל וא
.עוקיש יענומ םירמוח תפסותו

םתוליעי .תינבא עוקיש עונמל םידעוימה ,םינוש םירישכמ םיעצומ קושב
.הביבסל םיקיזמ םה ןיא ךא ,קפסב תלטומ הלאה םינקתה בור לש

ךרע .היזורוק תעינמ ילוקישמ ,םיצימחמ ןיא תוינרדומ לופיט תוינכתב
םוחת 9-7.5 םוחתב בצייתמו ללכ ךרדב הובג אוה רורחסה ימ לש הבגהה
,הלא םיאנתב .יתמחפ ןדיס לש עקשמ תריציל הייטנ שיו הנטק היזורוקה וב
שיו תכרעמה לע ןגהל ידכ הקיפסמ היזורוק יענומ םירמוח לש הנטק תפסות
תעינמ .עוקיש יבכעמ םירמוח תפסות ידי לע תינבא עוקיש תעינמל גואדל
יקפס .םימיאתמ (םידיצויב) יוטיח ירמוח ידי לע תגשומ םיקדייח לודיג
םירמוח תבורעת ללכ ךרדב םיקפסמ רוריק ילדגמ ימב לופיטל םילקימיכה
רתוי וא דחא דיצויב הליכמה הסימתו ,םיעקשמ תעינמלו היזורוק תעינמל
.יתנמ ללכ ךרדב יוטיחל

דומעה שארל הרזח


רוריק ילדגמ ימל םיפסות
תוגוהנה םידיצויב תוסימתו ,עוקיש יבכעמו היזורוק יענומ םירמוח תוסימת
וא ,הפוריאבו ב"הראב ןיטינומ תולעב תורבחמ תואבוימ תוסימת ןה ץראב
תובורעת תוליכמ הלא תוסימת .הלאכ תורבח לש תויצלומרופ לש םייוקיח
תיביטקפא תבורעתה תלועפש ךכ ,(תויטגרניס) ןילמוג תלועפ ילעב םירמוח
.היביכרממ דחא לכמ ,רתוי םיכומנ םיזוכירבו ,הברהב

היזורוקו עוקיש יענומ תובורעת .א
לילכ ואצי ,םיטמורכ וא םורכ ינוי תוליכמה ,היזורוק יענומ תובוכרת
ץבא תוליכמ תובוכרתב בחרנ שומיש ןיידע שי .הביבסל ןקזנ בקע שומישהמ
םירוטיביהניאכ םיטפסופילופבו ,היזורוקל (םידותק) םירוטיביהניאכ
ליבגהל איה םלועב המגמהש ,ףא לע ,עוקיש יענומכו ,(םיידונא/םיידותק)
טאפסופ-הטמ-הסכה-םוידוס .םייתביבס םילוקישמ םהב שומישה תא
ירלופופה יתמחפה ןדיסה יעקשמ ענומ ףסותכ ץראב ןיידע שמשמ (סופיליס)
הרוטרפמטב טפסופ-וטרוא ןדיס תצוב תורצוויהל הייטנה ףא לע ,רתויב
.7.5 -מ הובג pH-בו ההובג

לש הזמ תוחפל בשחנ הביבסל םקזנש ,םיטאדבילומ תוליכמ תובוכרת
םיידונא םירוטיביהניאכ תולבוקמ ,ץבאו םורככ ,תורחא תודבכ תוכתמ
תא םיליבגמה םה הביבס ילוקיש אלו ,תיסחי ,רקי לופיטה ריחמ .םיליעי
הנגה תבכש ,לזרב לש היזורוק ירצות םע דחי ,םירצימ םה .םהב שומישה
,תוכומנ תומרב שומישה .תוכתמ יליכמ םירוטיביהניאל תינייפואה ,הדימע
.םיינגרוא םיטנופסופ םע ןילמוג תלועפב קר רשפאתמ ,ריחמה בקע ,תיסחי
,לודג חטש לע) תידונא ןגמ תבכש תוריהמב רציל םיטדבילומה לש םתייטנ
הסימתל ףיסוהל גוהנ .תתשה ימב םתוחכונ תא הניטקמ (תיסחי
,םיינגרוא םירמילופו םילוזאירתכ ,םיפסונ םיינגרוא םירוטיביהניא
םיווהמ םיטנופסופה םע דחי רשא ,(םיטנסרפסיד) םירזפמכ םישמשמה
.םיליעי עוקיש יענומ

,ריבס ןריחמו הביבסל תוקיזמ ןניאש ,"תוינגרוא-לכ" םיפסות תובורעת
וב ,םוחת (9-8) הובג הבגה ךרעב לדגמה ימ תלועפ לע תוססובמ
תובורעתה .דחוימב םיליעי םירוטיביהניאב ךרוצ ןיאו הכומנ תויביזורוקה
HEDP וא/ו ,(טנופסופ-ןליתמ-ונימא) A M P ,םיטנופסופ לע תוססובמ וללה
ךרדבו ,םיינגרוא םיטנסרפסיד םע (טנופסופיד 1 ,1 ןדיליתא-יסכורדיה)
םיענומ םיטנופסופ .םילוזאירטכ ,םיינגרוא םירוטיביהניא םע םג ללכ
ינוי יחלמ תעיקש ןכו ,ןגנמו ץבא ,תשוחנ ,לזרבכ תודבכ תוכתמ יחלמ עוקיש
ילעב םה ףסונב .הבגהה ךרע תלבגמ אללו ,םיטפסופילופמ רתוי בוט ,תוישק
.דחי םג םיידותקו םיידונא היזורוק יענומ לש תונוכת

םידיצויב - יוטיח ירמוח .ב
רוציל םיטונה ,םירמשו תוצא ,תוירטקב ףוקתל שי רוריק לדגמ ימ יוטיחב
הלוע יוטיחה ירמוח לש םתלועפ תוליעי .תרנצלו תונפדל קבדיהלו תובשומ
דע תחא ,(םיטנסרפסיד) רוזיפ ירמוח םג הליכמה ,תזכורמ הנמ תנזה ידי לע
םידיצויב תוחכונ עונמל בושח .רורחסה תכרעמ לא ,עובשל םימעפ שולש
יכילהתב העיגפ עונמל ידכ ,ינוריעה בויבל םרוזה ,תתשב םיקרפתמ יתלב
שומישה רסאנ תאז הביסמ .םיכפשב לופיטה רתאב יגולויבה קוריפה
.יוטיח ירמוחבכ ןהיחלמבו תודבכ תוכתמב

יתלב םידיצויבו םינצמחמ םידיצויב :תוצובק יתשל םיקלחנ יוטיח ירמוח
.םינצמחמ

הרלכה .םהיתובוכרתו םורבו רולכ ,םינגולהה םה םינצמחמה ןיב םיצופנה
לעמ הכומנ התוליעיש ףא לע ,רתויב הצופנה איה טירולכופיה ןרתנ ידי לע
,הובג הבגה ךרע יאנתב םג ,םיליעיו םיישומיש םירמוח .7.5 לש הבגה ךרע
ןמז .תומוד תורזגנו (ןיאוטנדיה ליתמיד-ורולכ-ומורב) B C D M H םה
הלא םירמוח .בויבל קוליסה יאנתל םיאתמ ריהמ קוריפו רצק םייח תיצחמ
.םיטנסרפסיד םע הנזהב דחוימב םיליעיו בחרנ תוליעפ רכ ילעב םה

,םיינועביר םינימא תובוכרת םה םינצמחמ-יתלבה םידיצויבה ןיב םיצופנה
.םיהובג הבגה יכרעב תוירטקבו ,תוצא דגנ םיליעיה ,חטש יליעפ םינויטק
בויבה תכרעמל םקוליס ןכלו ןמש תובקעו ךולכל תוחכונב תתחופ םתוליעי
.היעב הווהמ הניא

דומעה שארל הרזח


הביבסה תוכיא לע םתעפשהו רוריק ילדגמ
םיחלוקהמ לודג קלח רזחמל תצלאנ ,םימ תורוקמב היינעה ,לארשי תנידמ
,תשרה ימב םזוכירמ םיהובג םיחלוקב םיחלמה יזוכיר .תואלקחב היקשהל
םלוחלח םע תורוקמה לש תפסונ החלמהל םימרותו תואלקחל םיקיזמ םהו
וב םיחלמה זוכירו םינוש םיפסות ליכמה רוריקה ילדגמ תתש .םירפיווקאל
תוחילמה תיילע םרוג תשרה ימב םזוכירמ העברא יפ דע םינש יפ הובג
ןיב ךוותל אוה םדיקפת לכש ,רוריקה ילדגמש ,איה הנקסמה .םיחלוקב
םתויהל טרפ הביבסה ריווא ןיבל ,קלסל שורד ומוח תאש ,םוח רוקמ
.הביבסל רכינ קזנ םימרוג םימב םיינזבזב

,םייתיישעתה רוריקה ינקתיממ קלחבו םישידח ריווא גוזימ ינקתימב
ילדגמ ךוויתב ךרוצ ןיא ,םיליעי גרוב וא הנכוב יסחדמ לע םיססובמה
לש הרישי המרזה ידי לע םיבעמב הביבסל םוחה תא קלסל ןתינו רוריקה
ןגזמה תלעפה רשפאמ ריווא ררוקמ הבעמ ,ךכל ףסונ .הביבסה ריווא
גזוממה רוזיאה םומיחל הביבסה ריוואמ היגרנא תבאושה ,םוח תבאשמכ
ידודב העקשהבו היגרנאב ןוכסיח ךות ,רתויב הליעיה הטישב ףרוחב
.םומיח

ימ ידי לע הבעמה רוריקמ ענמיהל שי ריווא גוזימ תוכרעמ תנקתהב ,ןכל
תוכסוח ףאו הביבסל תוקיזמ ןניאש ,ריווא תוררוקמ תוכרעמ ףידעהלו ,לדגמ
.ףרוחב םומיחל היגרנא


:רמאמה רבחמ תודוא
,םיכפשב לופיט תוכרעמ ,םימ תחבשהל תוכרעמ ןנכתמו ץעוי סדנהמ
.הביבסה תוכיא תרימשו היגרנא


33-29 * 2001 לירפא * 414 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ