םירגאמ יחלוק רופישל םיילנרבממ םיכילהת
םייתביבס םיעגפמ תנטקהלו היקשהל
רונמ יסוי , ןירגנ ונימ , ןגד םחנמ , ןורוא ןועדג , ץכ יחצו ןמרליג דינואיל , קיב סומע :תאמ
.14-8 םידומע ,(2001 יאמ) ,415 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תהליכים ממברנליים לשיפור קולחי מאגרים להשקיה ולהקטנת מפגעים סביבתיים

:רמאמה יקלח
יללכ
ןיחלוקמ םיסמומ תקחרהל תונרבממ
םיינוינש ןיחלוקב ילנרבממ לופיטל ץולח ןקתימ
תואצות
יאלקחה חטשה לע העפשהה
םוכיס

יללכ
תורוקמ חותיפלו שופיחל תוליעפה תא וצירמה םיריפש םימ תונימז תולבגמ
רגנ םיללוכ ,תכרעמל הפסוהל םינתינ רשא ,םייפולחה םימה .םייפולח םימ
יעקרק-לעה רגנה ימ תוכיא .םיבשומ םיכפשו םיחילמ םימ ,יעקרק-לע
.היעב הווהמ ,תויומכבו יותיעב ,םוקמב תונימזה תויארקא ךא ,דואמ הבוט
היגרנא תעקשה םיבייחמו הנידמה םורדב ,רקיעב ,םייוצמ םיחילמ םימ
רסיא) יאלקח שומישל תמיוסמ הלבגמ הווהמה ,םתוחילמ דבלמ ,םתקפהב
.(1992 ,רדאו

םיקזנ תעינמלו םימב רוסחמ תויעבל תואנ ןורתפ הווהמ םיכפש תבשה
תרשעהל םג םלוא ,היקשהל רקיעב םיינוינש ןיחלוק לצנל ןתינ .םייתביבס
וארוב ;1995 ,בוזאו ףלש ;1992 ,וירבוחו ונסא) היישעתבו םוהת ימ
.(1996 ,לאכימו קרנק ;1987 ,וירבוחו

תולבגמל תופיפכב - וללה ךא ,ןיחלוקה לוצינל תונוש תופולח תומייק
בשחתהב .(2000 ,וירבוחו ןורוא ;1987 ,ראואב) תויתאורבתו תויתביבס
םימ .היקשהל םיינוינשה ןיחלוקב בחרנ שומיש םויכ השענ - ל"נה תולבגמב
.הבשהה תונקתל תופיפכב םילודיג לש בחר ןווגמ תייקשהל םישמשמ הלא
יעקרק לע ףוטפט ,הזתה ,הרטמה ןה ןיחלוקל תולבוקמה היקשהה תוטיש
.(1991 ,וירבוחו ןורוא ;1999 ,וירבוחו דרוו) ןומט ףוטפטו

םיטביהל ,רקיעב ,תוסחייתמ היקשהל ןיחלוק תבשהל תונקתה תיברמ
תונקתה .(1999 ,תואירבה דרשמ ;1973 ,WHO ; 1981,ISWQ) םייתאורבת
סמומ ןצמחל ,םיקצומל ,ינגרוא רמוח לש תיתיראשה הלוכתל תוסחייתמ
םיסוריו תלוכתל תוסחייתה ןיא תונקתה תיברמב .םייתאוצ םימרופילוקלו
םירושק םיפסונה םיטביהה .םייתביבסו םייאלקח םיטביהל ךא ,םיטיזרפו
,ןורוב תלוכת ,םיסמומ םיחלמ ,םיטנירטונ לש (תפדוע רקיעב) הלוכתל
ןיחלוקב םינושה םיביכרמה תלוכת תופסות .םירחאו םימהזמ-ורקימ
וירבוחו ןורי לש ח"ודב בר שגד הלביק ,יאלקחה רוצייה רשוכל סחייתהב
רבעמ םג ןיחלוקה תונקת תא ביחרהל ךרוצה שגדוה וז הדובעב .(1999)
.םילבוקמה םייאורבתה םיטביהל

יתלב הבשהל ןיחלוקה תוכיא תא רפשל ךרוצ שי ,הלא םילוקישל ךשמהב
םיביכרמה תקחרהל םיכרד אוצמל שי יכ ,איה תועמשמה .תלבגומ
.םיסמומה

דומעה שארל הרזח


ןיחלוקמ םיסמומ תקחרהל תונרבממ
.ןיחלוקהמ םיסמומ םיביכרמ תקחרהל תויזכרמ םיכרד יתש לעופב תומייק
תובוגת םימרוג רשא ,םינוש םיימיכ םיביכרמ תפסוה איה הנושארה ךרדה
וז השיג םא קפס ךא ,םינוש יאוול ירצות קוריפ לש תויגולויבו תוימיכ
םתעפשה רשא ,יאוול ירצות םילבקתמש םג המ ,הביבסל קיפסמ תיתודידי
.הרורב הניא ךורא חווטל

קצומהו לזונה ןיב םיילקיסיפ הדרפה יכילהת לע תססובמ היינשה השיגה
םיביכרמה לדוגל םאתהב ,הבוט הדרפה תוכיאל עיגהל ןתינ .סמומה
תומייק הלא םיכילהתב םג .םיילנרבממ םיכילהת ידי לע ,םיסמומה
לע תילקיזיפה הדרפהה אוה סיסבה םלוא ,תוימיכו תויגולויב תויצקארטניא
.(1 םישרת) םינושה םילדגב תונרבממ ידי

דומעה שארל הרזח


םיינוינש ןיחלוקב ילנרבממ לופיטל ץולח ןקתימ
ילנרבממ לופיטל דיינ ץולח ןקתימ ןיגוריסל לעפוה תונורחאה םינשה שולשב
.(2 םישרת) םיינוינש ןיחלוקב

:הדרפה יבלש רפסמ לע ססובמ ןקתימה
.בוריקב MESH 100 -ל יטנלוויווקא - תעבט ןוניס .א
10-8 לדומ תונרבממ - (UF) היצרטליפרטלוא הנרבממ ידי לע לופיט .ב
הקיפסהו ,20k Dalton לש MWCO-כ תרדגומ תונרבממה לש הייחדה .RM
העשל ק"מ 1 -כ איה סויסלצ תולעמ 20 -ו תורפסומטא 3 -ב תילנימונה
.טנמלאל
לדומ תוילריפס תונרבממ - (RO) הכופה-הזומסוא הנרבממ ידי לע לופיט .ג
98 איה תונרבממה ידי לע םיחלמ לש תעצוממה הייחדה .BW30 - 4040
25 -ו תוריפסומטא 15 -כ לש הסינכ ץחלל סחיב תילנימונה הקיפסהו ,זוחא
.טנמלאל הממיל ק"מ 6.8 -כ איה סויסלצ תולעמ
,הכופה הזומסוא תונרבממב לופיט רחאל ןיחלוקה רוזיפל תכרעמ .ד
םייח ץפח ץוביק לש םיירחסמה םיחטשב םיאלקח םילודיג תייקשהל
.(ירחסמה חטשה ךותב ורדגוה םייוסינ תוקלח)

בלשב ולבקתה הכופה הזומסוא לשו היצרטליפרטלוא לש רצומ ימל ףסונ
דיתעב םלוא ,וקלוס רקחמה לש יחכונה בלשב רשא ,זכר ימ (דרפנב) םג הז
.ףסונ שומיש םהל אצמיי

ןוגכ ,שארמ ופצנש תויעב וררועתה לעופבו ,יפוד אלל לעפ ץולחה ןקתימ
תונרבממה לש תיקלח המיתסו ,הובג הבשה סחיב לועפת בקע ףטשב הדירי
"ןהירוענ תא תונרבממל ריזחה" ענומ יתפוקת לופיט .ןמזה ריצ ךרואל
.תרדוסמו הניקת ,תכשמתמ הלועפ רשפיאו

דומעה שארל הרזח


תואצות

יללכ
תייקשהל ףוצר ןפואב ץולחה ןקתימ לעפוה 2000 תנש לש ץיקה תנוע ךלהמב
ןויפיא .םייח ץפח ץוביק חטשב (ירחסמ חטש ךותב ייוסינ חטש) לפלפ תקלח
ןתמ תעפשה (ב ;תכרעמה לועפת (א :םייזכרמ םיריצ ינשב דקמתה לועפתה
.עקרקה לעו לפלפה לובי לע רצומה ימ

ץולחה ןקתימ לועפת
תונרבממ יעוציבב םייוניש .תרדוסמ הרוצב לעפ ץולחה ןקתימ
.5-ו 4 ,3 םימישרתב םיראותמ הכופהה הזומסואהו היצרטליפרטלואה

- םייונישהו ,ביצי UF תכרעמ לש ףטשה 3 םישרת תואצותל םאתהב
םוי ףוסב ימיכ יוקינו העש יצחל תחא העצובש ,תיטמוטוא הפיטשב םרוקמ
יסחיב יוסינ גיצמ ,5-ו 4 םימישרתב גצומה ,RO תכרעמ לועפת .הדובעה
אלל) הז יוסינמ האצותכ .הדובע תועש 55 -כ רחאל עצובש ,םיהובג הבשה
יוקינ רחאל .םיטנוברקב תונרבממה תמיתס לש ךילהת לח (pH ןוקית
.ינושארה םבצמל תונרבממה לש םיעוציבה ורזח חלמ תצמוחב תכרעמה
,הצמוח תקרזהב םייוסינ ועצוב הובג הבשה סחיב הדובע לש הז בלש רחאל
ןמז ךרואל הצמוחה תקרזה תעפשה .םיטנוברקה לש העיקשה תבכעמכ
.הדובע תועש 85 -כ רחאל תונרבממה יעוציבב היוטיב תא תאצומ

אל הדירי הב הלחו ןמז ךרואל הביצי RO תונרבממ לש חלמה תייחד
.יוסינה ןמז ךשמב יצחו זוחאכ לש תיתועמשמ

דומעה שארל הרזח


יאלקחה חטשה לע העפשהה
םע בלושמב הכופהה הזומסואה רצומ לש יעקרק-לע ףוטפטב היקשה העצוב
םיימלוגה ןיחלוקה תוכיא .(םייח ץפח ץוביק לש 'ב רגאמ) רגאמה יחלוק
םיטרופמ ץולחה ןקתימ לש םינושה םירצומהו (ץולחה ןקתימל הסינכ)
הייחדה םדקמ ידי לע הכרעהל תנתינ תונרבממה לועפת תוליעי .1 הלבטב
.(%)

ידי לע תרדגומ ,ימלוג ןיחלוקל סחיב RO רצומ ,הייחד זוחא כ"הס
:החסונה
(1)
         

רשאכ

םיזוחא ,i ביכרמ לש הייחד - i
מ.ל.ח ,הנזהב i ביכרמ לש זוכיר - Cfri
מ.ל.ח ,האיציב הכופה הזומסוא תכרעמב i ביכרמ לש זוכיר - Cpoi

םיסמומה םיחלמה לש תיתועמשמ הקחרה לע עיבצהל ןתינ תואצותה יפ לע
תלוכתב יוטיב ידיל האב ןיחלוקה תוכיא .ילנרבממה ךילהתה תוכזב
.םילוביבו (7 םישרתו 6 םישרת) עקרקב םיחלמה

עקרקה תוכילומ :םינוש םיקמועב עקרקה תוכילומ תוקידב ועצוב
ידי לע תוכילומ ;ןומט ףוטפטב ןיחלוקב היקשה ידי לע תוכילומ ;תינושארה
ןיחלוקב היקשה ידי לע תוכילומ ;יעקרק-לע ףוטפטב ןיחלוקב היקשה
,אצמנ תואצותל םאתהב .יעקרק-לע ףוטפטב תונרבממ לש רצומ םע ברועמב
תנטקה תמרוג ,תונרבממ לש רצומ םע ברועמב ,ןיחלוקב היקשהש
האר) הפיטש לש ךילהתל יוטיב הב שיו עקרקה לש תילמשחה תוכילומה
לש תוכילומ ליפורפ תמועל ינושארה תילמשחה תוכילומה ליפורפ םוקימ
.(2000 ילויב 27 -בו 4 -ב ילנרבממ לופיט רחאל םיחלוקב היקשה

ץולחה ןקתימב ןיחלוקה תוכיא .1 הלבט

mg/l רטמרפ
ןיחלוק
ימלוג
UF רצומ
UF זכר
RO רצומ
RO זכר
הייחד %
RO רצומ
סחיב
ןיחלוקל
םיימלוג
pH(-)
8.48
8.2
8.3
7.3
8.2
-
EC, dS/m
2.3
2.3
2.3
0.001
3.4
99
TSS
22
0
63
0
0
100
BOD
27
15
42
4
12
85
COD
180
24
220
0
100
100
Cl
370
370
370
8.5
910
98
SO4=
99.4
87
99
7.1
168
93
3HCO
378
357
382
15
710
96
NH4+
5.6
5.6
5.6
0.3
12.7
95
PO4=
20.2
20.2
20.6
0.4
41.3
98
Na+
275
275
350
12
605
96
K+
32
32
39
1.4
58
96
Ca++
35.3
28.9
35
1.2
63
97
Mg++
42
42
42
0.7
75
98
Fecal Coliform
cfu/100ml
10*23
0
10*34
0
330
100


חטשב תחא לכ ,לודיגה ןמז ריצ ךרואל תוקידב שולשב םגדנ לפלפה לובי
לע .(לפלפ תוגורע לש תוכומס ףוטפט תוחולש 3 ללכ לופיט לכ) ר"מ -1כ לש
ימ םע יעקרק לע ףוטפט :םיאבה םילוביה ולבקתה יוסינה תואצות יפ
ףוטפט ;םנודל 'ט 1.4 - ןיחלוק ימ םע ןומט ףוטפט ;םנודל 'ט 0.96 - ןיחלוק
שי ;םנודל 'ט 1.9 - תונרבממ לש רצימ ימ םע ברועמ ןיחלוק םע יעקרק לע
אלש רחאמ ,תויללכ תומגמל ןויצכ ,רקיעב ,הלא תוינושאר תואצות תוארל
.יארקא רוזיפב תורזוח תוקידב לש יגוציי רפסמב רדוסמ יוסינ הכ דע ךרענ

ביגה ןכא ,םירפושמה ןיחלוקב הקשוה רשא ,(לפלפ לודיגל) יאלקחה חטשה
הלא םיאצממ .הנטקוה עקרקה תוחילמו רתוי לודג לובי לבקתה :הפוצמכ
,היקשהה ימ תומכמ רישי ןפואב עפשומ לוביהש ,תוחנהל םימיאתמ
:(1998 ,וירבוחו התד) תינושאר היקשה תוחילממו םתוכיאמ

Y = f (QR, QL, S, So / X)      (2)

רשאכ

.הנועל חטש תדיחיל 'ט ,חטש תדיחיל לוביה - Y
.חטש תדיחיל הנועל ק"מ ,היקשהה ימ תומכ - QR
.חטש תדיחיל הנועל ק"מ ,הפיטשה ימ תומכ - QL
.(dS/m) ,תילמשח תוכילומכ תאטובמ היקשהה ימ לש תוחילמ - S
,תילמשח תוכילומכ תאטובמ הטיבנה תעב תינושאר היקשה תוחילמ - So
.(dS/m)       
.לוביה לע םיעיפשמה םירחא םיעובק םימרוג - X

לודיג לש ןושארה בלשב היקשהה ימ תוכיאב לוביה תולת תא שיגדמ לדומה
תובישח תא השיגדמה ,תילוהינהו תילועפתה השיגל זמר ןאכ שי .חמצה
הז בלש רחאל םג .הטיבנה בלשב (הלועמ תוכיא תשרדנ) היקשה ימ תקפסה
,הנועה ךלהמב םירבטצמה ,םיחלמה תקיחדל עקרקה תפיטשב ךרוצ שי
.םיידיתע םיקזנ תעינמלו

תויאלקחה תואצותל רקיעב סחייתהל שי ,תוחיטבמה תואצותה תורמל
ךרוצ היהי ךשמהב .תוידיתע תומגמל ןויצכ קר הז בלשבו ,תוינושארכ
חטשב הבוגתל םאתהב לוביל היקשהה ימ תוכילומ ןיב רשקה לע עיבצהל
.םיילוהינ םייטמתמ םילדומל תוסחייתה ךותו

דומעה שארל הרזח


םוכיס
לע םירגאמ יחלוק תוכיא רופישל יאלקח חטשב וכרענ םיינושאר םייוסינ
ידי לעו ,הפוצמכ איה תונרבממה תוגהנתה .םיילנרבממ םילופיט ידי
.ףוצרו ןימא לועפתל עיגהל ןתינ םימיאתמ םיענומ םילופיט

ביגה ןכא ,םירפושמה ןיחלוקב הקשוה רשא ,(לפלפ לודיג) יאלקחה חטשה
תורמל .עקרקה לש תנטקומ תוחילמו םירפושמ םילובי ולבקתה .הפוצמכ
תויאלקחה תואצותל ,רקיעב ,סחייתהל שי תוחיטבמה תואצותה
.תוידיתע תומגמל ןויצכ קר הז בלשבו ,תוינושארכ


הדות תעבה
רקחל ןוכמה ,"הכרב ןרק" ךרד הלבקתה רקחמה עוציבל תיקלח הכימת
INCO - תיפוריאה הליהקה לש רקחמה ןרקו ןוינכטב םימה
רפסמ טקיורפ) תרוצב תותיעב םימ לש יבטימ לוצינל MED/WAM-ME
.(ICA-3CT-1999-00014


םוקמ יארמ

1. Asano, T., Richard, D., Crites, R. W. and Tchobanoglous, G. (1992) - Evolution
    of tertiary treatment requirement in California. Water Environment and
    Technology, 3(2), 37-41.

2. Bouwer, H. (1991) - Ground water recharge with sewage effluent. Water Science
    Technology, 23(10-12), 2099-2108.

3. Burau, R. G., Sheik, B., Cort, R. P., Cooper, R.C. and Ririe, D. (1987) - Reclaimed
    water for irrigation of vegetables eaten raw. California Agriculture, July/August,
    4-7.

4. Datta, K.K., Sharma, V.P. and Sharma, D.V. (1998) - Estimation of a Production
    Function for Wheat Under Saline Conditions. Agricultural Work Management 36,
    85-94.

5. ISQW - Israel standards for quality of wastewater effluent to be reused for
    irrigation of agricultural crops. State of Israel, Israel Public Health Law No. 4263,
    paragraph 65 Aug. 1981.

6. Issar, A., Adar, E. (1992) - Integrated use of marginal water resources in arid
    and semi-arid zones. MATO ARW, Kluwer Scientific Publishers. In: H.J.W.
    Verplancke et al., (ED), Water Saving. Techniques for Plant Growth, 229-239.

7. Kanarek, A., and Michail, M. (1996) - Groundwater recharge with municipal
    effluent, Dan-Region Reclamation Project, Israel. Paper presented at the 18th
    biennial IAWQ international conference on Water Quality, 23-26. June 1996,
    Singapore 228-234.

8. Ministry of Health, State of Israel (MOHSOI). (1999) - The principals of
    allowing effluent reuse (in Hebrew). Maim VeHashkaya, 397, Nov. 36-42.

9. Oron, G., Armin, R. Mandelbaum, R., Manor, Y., Campos, C., Gillerman, L.,
    Salgot, M., Gerba, C., Klein, I., and Enriquez, C. (2000) - Secondary wastewater
    disposal for crop irrigation with minimal risk. Paper presented at the first
    conference of the International Water Association (IWA), 3-7 July ,2000 Paris,
    France.

10. Oron, G., Demalach, Y., Hoffman, Z., and Cibotaru, R. (1991) - Subsurface
      microirrigation with effluent. Journal of Irrigation and Drainage Engineering,
      ASCE, 117(1), 25-36.

11. Shelef, G., and Azov, Y. (1995) - The coming era of intensive wastewater reuse
      in the Mediterranean Region. In: Angelakis, A., Asato, T., Diamadopoulos, E., and
      Tchobanoglous, G., (Editors), Wastewater Reclamation and Reuse, proceedings of
      the 2ed IAWQ reuse conference, Iraklio, Crete, Greece, 17-20 October, 1995,
      137-146.

12. Ward, R.L., Knowlton, D.R., Stober, J., Jakubowski, W., Mills, T., Grahame, P.,
      and Camann, D.E. (1989) - Effect of wastewater spray irrigation on rotavirus
      infection rates in an exposed population. Water Research 23(12), 1503-1509.

13. WHO (1973) - World Health Organization - Reuse of effluents: methods of
      wastewater treatment and health safeguards. Report of a WHO meeting of experts,
      WHO technical report, series ,517 Geneva, 1973.

14. Yaron, D., Ravina, I., Efrat, R., Oron, G., DeMalach, Y., Hadas, A., Hamberg,
      D., Haruvi, N., Mishaeli, D., and Frenke, Ch. (1999) - The final report of the
      committee on Irrigation with effluent in Agriculture (in Hebrew). A reprto
      submitted to the Water Commissioner, The Ministry of National Infrastructure,
      The State of Israel, May 1999, p-197.


:רמאמה ירבחמ תודוא
.בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,לוהינו היישעת תסדנהל הקלחמה - קיב סומע
תיירק ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,רבדמה רקחל ןוכמה - ןמרליג דינואיל
.רקוב הדש
.םייח ץפח ץוביק - ןגד םחנמו ץכ יחצ
.לאימרכ ,םרלג היישעתה ןג ,"טפוסורינ" תרבח - ןירגנ ונימ
.רמושה לת אביש יאופר זכרמ ,םיפיגנל תיזכרמה הדבעמה - רונמ יסוי
.הפיח ןוינכטה ,םימה רקחל ןוכמה - ןורוא ןועדג


14-8 * 2001 יאמ * 415 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ