יסדנה-יתביבסה טביהה - בלחה תפר
בוקידצ ןליא :תאמ
.21-15 םידומע ,(2001 יאמ) ,415 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

רפת החלב - ההיבט הסביבתי-הנדסי
:רמאמה יקלח
תותפרמ יתביבסה םוהיזה תייעב
םוהיזה תעינמ
הפיכא
עויס


תותפרמ יתביבסה םוהיזה תייעב
.(רשבל רקב) םוטיפה ףנעו בלחה רוציי ףנע :םיפנע ינשל קלחתמ ץראב רקבה לודיג

תותפר 1211 ,(םייפותיש םיבשומו םיצוביק) תויפותיש תותפר 218 בלחה ףנעב
תותפרב .'וכו רקחמ ינוכמ ,םייאלקח רפס יתבב תותפר 20 -כ דועו (םיבשומ) תויתחפשמ
תורפו םילגע ,תולגע ,םיקנוי 100,000 -כ דועו תובלוח תורפ 120,000 -כ תוקזחומ ולא
.תוריכבמ

.הנשב רקב שאר 150,000 -כ םילדוגמ םוטיפה ףנעב

םייתביבסה םיעגפמל ילאיצנטופ רוקמ ,רשבהו בלחה רוצייל רבעמ ,הווהמ תפרה
:םיאבה
;םינגותפו ינגרוא רמוח ,םיחלמ ,תוקנח (N ,P) םיטנאירטונב םימ תורוקמ םוהיז *
;םינגותפו ינגרוא רמוח ,םיחלמב עקרק םוהיז *
;חיר יעגפמ *
;םיבובז יעגפמ *
.םיילאוזיו םיעגפמ *

רישי ןפואב ןה - םימה תורוקמ לע רקבה תושרפה לש םויאה ,ןבומכ ,אוה ירקיעה עגפמה
ןניאש תותפרמ הריגנו םיתואנ אל םיאנתב ןוסחא ,רקובמ יתלב רוזיפמ האצותכ -
ךילהתב םירצונה ,םיפיטשתמו םיכפשמ האצותכ - ףיקע ןפואב ןהו ;תיתביבס תורדסומ
הכרעהב .ןתש רטיל 32-23 -ו האוצ ג"ק 57-34 םויב השירפמ תרגוב הרפ .תפרב רוצייה
:תואבה לבזה תויומכ תא םינושה רקבה ינב םירצימ ,תיתנש
;הנש/ק"מ 18 - תבלוח הרפ
;הנש/ק"מ 16 - השבי הרפ
;הנש/ק"מ 8 - םישדוח 24-16 ליגב םילגע/תולגע
;הנש/ק"מ 6 - םישדוח 16-6 ליגב םילגע/תולגע
;הנש/שק"מ 3 - םישדוח 6-3 ליגב םילגע/תולגע
.הנש/ק"מ 2 - םישדוח 3 דע םיקנוי

לש זוכירב ,הנשב תונוט ןוילימ השימחמ הלעמלב תדמאנ תושרפהה תומכ ,לכה ךסב
.שבי רמוח 13%-8

-כ ,(3.9% = שביה רמוחב ןקנחה זוכיר) ןקנח תונוט 25,000 -כ תוליכמ ולא תושרפה
.דועו ןורוב ,חלמ ,תוקנח ,(שביה רמוחהמ 0.7% =) ןחרז תונוט 4,500

רמוחב םימ לש םוהיז דדמנ םהבש ,(BOD ,תיגולויב ןצמח תכירצ) ב"חצ לש םיכרעב
םישירפמה ,םדא ינבל האוושהב .םויל ב"חצ ג"ק 1 עצוממב השירפמ הרפ ,ינגרוא
20 -מ ב"חצ תשרפהל הלוקש הרפמ ב"חצ תשרפהש ירה ,םויל ב"חצ םרג 50 עצוממב
.םדא ינב

םייחה ,רקבה ישאר 300,000 ,לארשי תנידמב םייחה םיבשותה ןוילימ 6 דבלמ ,רמולכ
לש תפסות ,םימ תורוקמ לש םוהיזה לאיצנטופ תניחבמ ,םיווהמ ('וכו םילגע ללוכ) הב
.םילחלחמו רבע לכל םירגינ םהלש םיכפשהש ,"םיבשות" ןוילימ 4 דוע

יבגל םג ןכלו ,וב לופיטה יכרד יבגל תויתועמשמ תוכלשה לבזה לש הריבצה בצמל
תויומכו םושייה ,דוביעה ,עונישה ,הריצאה ,תפרהמ יוניפה .ולש תויתביבסה תוכלשהה
:אבה הריבצה בצמב םייולת ,תפרב םירצונה םיכפשה תויוכיאו
.ןיטולחל ימימ הריבצ בצמב לבזה שבי רמוח 2%-1 לש זוכירב *
.ךימס ךא ילזונ ןיידע אוה שבי רמוח 6% לש זוכירב *
ל'ג ןיעמ ,קצומל לזונ ןיב אוה לבזה לש הריבצה בצמ שבי רמוח 10%-8 לש וכירב *
.קצומ רמוח ומכ לפוטמ תויהלו המירעב םוריעל ןתינ וניאש   
דרפוהש לבז) םאתהב גהנתמו קצומל לבז בשחנ הלעמו 20% לש םיקצומ זוכירב *
.(שבייתהש לבז וא ,תורצחהמ דפר ירמוחב ברועמ לבז ,הדרפמב   

.שבי רמוח 13%-12 -כ לש זוכיר תוליכמ ,הרפהמ תושרפומ ןהש יפכ ,תושרפהה ,רומאכ
קשמימל םאתהב 25%-6 ןיב ענ תפרהמ הנופמה לבזב שביה רמוחה זוכיר ,לעופב
תטיש ,םיחפוס דפר ירמוחב שומיש ,הככסה הבוג ,תורוקמ וא תוחותפ תורצח ,תוחפט)
.(רורוויא ,ןוניצ ,םיכרדמהמ לבזה יוניפ

לבזה םע עגמב .לבזל םייקנ םימ ןיב שגפימהמ האצותכ ,רקיעב ,םירצונ תפרה יכפש
האלה םימרוזו לבז םתיא םיפרוג ,םיסיסמ םימהזמ םתוא תא םימה ונממ םיצממ
.םוהתה ימ רבעל םילחלחמ וא ,םייליע םימ תורוקמל - הביבסל

:םה תפר יכפש לש תורוקמה

םירצונ םיכפשה - וילא הדומצה ,הנתמהה רצחמו הבילחה ןוכממ םיכפש
ןמזב ושרפוהש ,תושרפהמ הפצרה תפיטשל ,תורפה יניטע תפיטשל םימב שומישמ
הזתהל םימב שומישמו ,הבילחה דויצ תפיטשל ;הבילחל הנתמהה ןמזבו הבילחה
300-250 -כ) תיסחי הלודג תומכב םינייפאתמ ולא םיכפש .ףוגה ןוניצל תורפה לע
םיכפש תוכיאל הבורקה תוכיאו (תיפותיש תפרב ,םויל ,תבלוח הרפל רטיל
.(ב"חצ 'ל/ג"מ 800-500 -כ) םיירטינס
.1


ומהדזהש םשג יממ ורצונש וא ,יעבט ןפואב לבזהמ ועבנש ,םילזונ =) םיפיטשת
לע ןסחואמה ,לבזה תומירעמו םיכרדימהמ ,הציברה תורצחמ (לבזה םע םעגמב
םניא רקבה ינב לש ןוכישה חטשב םיבחרנ םירוזיא תובר תותפרב - תפרה ידי
םשגל תופושח תונסחואמ לבז תומירע ;לבזב םהדזמו רדוח םשגהש ךכ ,םירוקמ
תפרה חטש תא ףטושה ,יליע רגנ ינפב הנגה יעצמא םימייק אל הפושח עקרק לעו
.םימיוסמ םייפרגופוט םיאנתב
.2


,סובאל הודמצה ,ןוטב תעוצר) ךרדימהמ לבזה יוניפ תובר תותפרב ,ךכל ףסונ
,(flushing) םימב הפיטש תועצמאב עצבתמ (תושרפהה תומכ בור תשרפומ הילע
ףרוג וא ,רוטקרט תועצמאב השבי הפירגב עצבתמ יוניפה ןהב ,תותפר תמועל
תוביטר םימרותו םיכרדימ םתוא לעמ ללכ ךרדב םינקתומ ןוניצה יזתמ .ינכמ
.םהילע תומרענה ,תושרפהל

םיכפש תמועל ,לדוג רדסב ההובגה ,םימהזמ תלוכתב םינייפאתמ ולא םיפיטשת
םימהוזמה ,םירוזיאה לש הפישחה תדימל םאתהב הנתשמ תומכה .םיירטינס
.(םיכרדימהמ לבז יוניפ ,ןוניצ) קשמימה תוטישל םאתהבו ,םשג ימל ,לבזב

דומעה שארל הרזח


םוהיזה תעינמ
הביבסה תוכיאל דרשמב ושבוג ,תותפר יכפשב םימה תורוקמ לש םוהיז עונמל ידכ
ןורקיע תא תפרב םייקל אוה תושירדה לש החנמה וקה .תפרהמ תויתביבס תושירד
םיכפש לש הריגנו לוחלח תעינמ ,לבזל םייקנ םשג ימ ןיב עגמ תעינמ ,רמולכ ,"העוב"ה
.הב םירצונה םיפיטשתהו םיכפשה לכב לופיטו הטילקו תפרהמ

:תושירדה רקיע

תועצמאב ונפוי תוגגהמ םשגה ימ ;רשפאה לככ ,בחרנ ןפואב תורוקמ הנייהת תורצחה .1
ואוביש אלב תיעבטה זוקינה תכרעמ לא תפרה חטשל ץוחמ לא םיבזרמו תולחזמ
.לבזה םע עגמב

.ןוטבמ הקוצי היהת ,םירוקמ םניאש ,רצח יקלח םתוא לש הפצרה .2

וא ,הללוס תפרה חטש הלעמב הנבית ,תורצחה תא םיפטוש יליע רגנ ימ ןהב ,תותפרב .3
םע עגמב ומהדזהש ינפל ,תיעבטה זוקינה תכרעמ לא יליעה רגנה ימ תייטהל הלעת
.לבזה

ןוכמ ללוכ ,הילא םיוולנה םינקתימהמו היתורצחמ ,תפרהמ םיפיטשתהו םיכפשה לכ .4
ךרד וזקוני - דויצ תפיטשל םיחטשמהו ןוזמה זכרמ ,לבזה תריצא יחטשמ ,הבילחה
תא ךרטצתש) תרחא קוליס/לופיט תכרעמ לא וא ,בויבה תכרעמ לא םירקובמ םיאצומ
.(הביבסה תוכיאל דרשמה רושיא

תוכיאל םיכפשה תא איביש ,לופיט םדק ןקתימ ךרד היהי בויבה תכרעמל רוביחה .5
.בויבה תכרעמ ליעפמ ידי לע תשרדנה

לוחלח ינפב םימוטא וא ,םירוקמ םיחטשמ יבג לע ועצבתי ודוביעו רקבה לבז תריצא .6
.בויבה תכרעמ לא םיפיטשתה זוקינל םירודיס םיללוכה ,עקרקל

ידכ .יאוולה ירצות תא התואנ ךרדב קלסל ,רחא ינרצי קסע לכ ומכ ,תשרדנ תפרה
ףנעב המרופרה תרגסמב עויסל תואכז ,קסע ןוישר ,היינב רתיה) רשואת תפר תינכתש
וא/ו םיכפשה םיקלוסמ וילא ,יפוס דעי :רמולכ ,תואנ "הצק ןורתפ" גיצהל הילע ,(בלחה
.םייתביבסה םיקזנה תא רעזממו קוחה תושירדב דמועה ,תפרב םירצונה ,לבזה

:םיכפשל םיירשפא הצק תונורתפ

ומצע קשמב םיכפשה רוהיט .1
המרזה תרשפאמה ,רוהיט תמר תמייק .תורדגומ תומרל דע רוהיט ןקתימ תועצמאב
ןחבמב דמוע וניא ללכ ךרדבש ,דואמ רקי ןורתפ) זוקינה יצורע לא םיחלוקה לש תישפוח
.יתחפשמ קשמל רקי) היקשהל םהב שומיש תרשפאמה ,רוהיט תמר וא ,(תוילכלכה
.(תואירבה דרשמ חוקיפבו רושיאב םיחלוקב היקשהה

בויב תכרעמל םיכפשה תמרזה .2
תוכירב) םמצע תוחוכב םהלש םיכפשה תא ללכ ךרדב םירהטמ םייפותיש םיבושי
םיחלוקב שומיש םישוע ףאו (םייפותיש םיבשומ/םיצוביק לש םירגאמו ןוצמיח
.קשמה לש רוהיטה ןקתימ לש גורדיש בייחי תפרה רוביח ,םירקמה בורב .םירהוטמה

.תירוזיאה תכרעמה אוה ןורתפה ,תירוזיא בויב תכרעמ תמייק םהב ,םידבועה יבשומב
רובב רבעמ ךרד ללכ ךרדב ,בויבה תכרעמב טלקיהל םילוכי הבילחה ןוכמ יכפש
לע ןתעפשהש ,תויוכיאו תויומכ) תכרעמה ליעפמ תושירדל םאתהב ,בקר רוב/עוקיש
.(תיסחי ,הנטק תירוזיא בויב תכרעמ

לא לבזה תומירעמו םיכרדמהמ ,תורצחהמ םיעבונה - םיזכורמה םיפיטשתה קוליס
רוהיטה ינקתימ לע ידמ הובג סמוע ללכ ךרדב הווהמ תוירוזיאה בויבה תוכרעמ
לע רוהיטה ןקתמ ססבתמ ןהב ,תוירוזיא תוצעומ לש בויב תוכרעמב רקיעב ,הצקבש
תפרה הלוכי בויבה תכרעמל םיכפשה קוליס תא רשפאל ידכ .תויביסנטסקא תוטיש
לע םשג תדרפה) םיפיטשת לש הריצי תעינמ תועצמאב ךרעיהל (םיבשומב) תיתחפשמה
.(דועו ,ןוניצבו הבילחב םימב לכשומ שומיש ,ןוכישה יחטש לש םלשומ יוריק ידי

יליעפמ לש השירדה איה בויבה תכרעמ ךרד תפר יכפשב לופיטב תטלובה היעבה
תדרפה :םיללוכ ולא םיאנת .תכרעמל רבחתהל תנמ לע ףס יאנתב הדימעל תוכרעמה
תפרה יכפש ,םימיוסמ םירקמב .םימהזמה יזוכיר תדרוהו םיכפשה םרזמ םיקצומה
תא דירוהל לופיט םדקה ינקתימ לע .ידועיי ןקתימ תועצמאב לופיט םדק רובעל םישרדנ
תויגולונכטה .תואמ לש לדוג רדסל םיפלא לש לדוג רדסמ תפרה יכפשב ב"חצה תמר
.חותיפ יבלשב ןיידע ןקלחו תורקי המישמה עוציבל

בויבה תכרעמ ךרד אלש םיכפש רוהיטל ןוכמל קוליס .3
הצק ןורתפ .רוהיטה ןוכמל תילכימ תועצמאב םייוניפו הריגא תכירבב םיכפשה תריגא
ןוכמ ןיבל תפרה ןיב תורשקתה םכסה שרוד ;ףטושה לועפיתה תניחבמ דיבכמ הז
.ותוא ןגראמ תירוזיאה הצעומה ומכ ףוג םהב ,תומוקמב רקיעב םושייל ןתינ ;רוהיטה

רקובמ רוזיפ .4
תויומכ .םייאלקח םיחטשב רוזיפ תועצמאב ץראב תותפרה לכ יכפש תא קלסל ןתינ אל
רוזיפה .םיחטשה לש האישנה רשוכמ תולודג ,תורציימ תותפרה ללכש ,לבזהו םיכפשה
ךירצ רוזיפה .בויב תכרעמ תמייק אל םהב ,תומוקמ םתואב קר הצק ןורתפכ רכומ
תיגולורדיהה תושיגרה ,םיכפשה תויוכיאו תויומכ יפ לע ,תרקובמ הרוצב עצבתהל
.לודיגה גוסו עקרקה ינותנ ,רוזיאב

דומעה שארל הרזח


הפיכא
קוח .ץראב םימה תורוקמ לע הנגהב קסוע (םימ םוהיז תעינמ) 1959 -א"ישתה םימה קוח
ןוישירה תקנעהו ,יושיר ןועט קסע איה תפר יכ ,עבוק 1968 -ח"כשתה םיקסע יושיר
תא ףכוא הביבסה תוכיאל דרשמה .(קסע ןוישירל םיאנת) תושירדב הדימעב תינתומ
השיש דרשמה תושרל .ולא םיקוח ינש תפיכא תועצמאב תפרמ תויתביבסה תושירדה
חטש יבכרב םידיוצמה ,םיחקפ 24 לש תרייסו ,תוזוחמב אשונה לע םינוממה ,םידיקפ
.תויוכמסבו

ןיד ירזג ועבקנ ,תולודג תומהזמ תותפר דגנ הביבסה תוכיאל דרשמה שיגהש ,תועיבתב
םוהיזב ועשרוה דוחיא םייח תעבגו ןחב ,דחואמ םייח תעבג םיצוביקה :תיסחי ,םירומח
לע ("יאנת לע שנוע") תויובייחתה דועו ,ח"ש 70,000 לש תוסנק םהילע ורזגנו םימ תורוקמ
.םימה קוח לע תוריבע עוציבמ ענמיהל םילקש יפלא תואמ ךס

םג הנורחאל תלעפומ הפיכאה .ח"ש 150,000 -ב סנקנו ל"נכ עשרוה השימחה הלעמ ץוביק
.יבשומה רזגמב

דומעה שארל הרזח


עויס
בלחה ינרצי תא ץרמתל התרטמש ,המרופר תפרה ףנע רבוע 2004-1999 םינשה ךלהמב
בלח ינרצי םע תורחתב דומעל ידכ תולעייתהה תא דדועלו ,לדוגל תונורתי םינפהל
.ימלועה בלחה קוש תחיתפל המגמה תובקעב ,םלועב

תוסכמ דוינו דוחיא תועצמאב ,(תותפרה) רוצייה תודיחי תלדגהב אטבתת תולעייתהה
עונמל ודעונש ,תויתשתב תועקשה לש דודיע איה המרופרה לש תפסונ הרטמ .בלח רוצייל
תרשואמה העקשהה הבוגמ 50% לש קנעמב אטבתמ דודיעה .תותפרמ הביבסה םוהיז תא
םירומאה םינקתימה .תפר לש םיפיטשתו םיכפשמ הביבסה לע ןגהל ודעונש ,םינקתימב
םינוש םינקתימו "לופיט םדק" ינקתימ ,תודרפמ ,םיבזרמ ,ןוטב תופצר ,תוככס םיללוכ
.םיכפשב לופיטל

,תופתושמ תודעווב טופישל תושגומה ,תיזיפ הרדסה תוינכת ךמס לע תותפרל ןתינ קנעמה
יאנתמ דחא .הביבסה תוכיאל דרשמהו תואלקחה דרשמ תוזוחמב ןיינעה ךרוצל ומקוהש
לא הנממ םיכפשו םיפיטשת ,לוחלחו הריגנ תיפוס ענמת תפרהש ,אוה עויסה תלבקל ףסה
.םיכפשה קוליסל לבוקמ הצק ןורתפ ,רמולכ ,הביבסה

ןורתי ןתונ הז חתפמ .תפרב תורפה רפסמ אוה ,עויסה קנעמ הבוג עבקנ ויפ לע ,חתפמה
לופיטל םינקתימה םוחתב .תפרה ףנעב המרופרה לש המגמל םאתהב ,תולודג תותפרל
תולעהו ,ההובג לופיטה ינקתימ לש לועפתהו המקהה תולע .לדוגל טלוב ןורתי שי םיכפשב
.תורפ רתוי תרשי ןקתימהש לככ תדרוי םיכפש ק"מל וא הרפל

ונחביי ,הביבסה תוכיאל דרשמהו תואלקחה דרשמ לש ףתושמ טקייורפב
ץולח ינקתימ ומקוי וז תרגסמב .םינוש תפר יקשמב םיכפש קוליסל תויגולונכט/םינקתימ
ירחא בקעמ ךרעייו תונוש תויגולונכט לע םיססבתמה ,אלמ הדימ הנקב (טוליפ)
לש המקהה תולע יפ לע ןתניי ץולחה ינקתימ תמקהל עויסה .הנש ךשמב םהיעוציב
תולע ,ןורקיעכ .בלחה ףנעב המרופרה תרגסמבש עויסה חתפמב תולת אלב ,ןקתימה
.קשמהמ 20% -ו ןקתימה קוושמ 20% ,הכימת 60% :ןלהלדכ קלחתת ןקתימ לכ תמקה
ןקתימל הסינכב םיכפש תוכיא) םיעוציבה תא לולכי םינקתימה יעוציב ירחא בקעמה
.(תולקת) תונימאו ףטוש לועפת תויולע .(ונממ האיציב תוכיאה תמועל

לופיטל םינקתימ תעצהל ,םיכפש רוהיטב תוקסועה ,תונוש תורבחל וחלשנ תושקב 70
.יעוצקמ תווצ ידי לע ונחבנ ולבקתהש תועצהה .תפר יכפשב

:תינורקע ורשואש תוישעמה תועצהה ןלהל

ןידע ןוניס .1
.מ"עב ויליגיד :קווישו ןונכת    
.ןידע ינכמ ןוניסו היצלוקולפ :הלועפ ןורקיע    
תלעב ,ןורקימ 120 לש ןוניס יחוורמ םע רניירטס-וקסיד גוסמ הדרפמ :ךילהתה רואית    
ירצוי םילקימיכ) םיטנלוקולפ תקרזהל תכרעמ תפסותב ,העש/ק"מ 20 לש הקיפס    
.םיקצומ 90% ,כ"חצ 90% ,ב"חצמ 75% תקחרה :היוזח תוליעי .(םידיכלת    

.ןורוח אובמ תפרב ןקתוי ןקתימה    

יטקפמוק תלעפושמ הצוב ןקתימ .2
.הילגנא CARIER :ןונכת    
.(מ"עב תויגולונכט ןגמ .ח.ש) "שדחמה" :קוויש    
.יגולויב ןוצמיח :הלועפ ןורקיע    
רבעמ .(Carier תאצות) תינכמ הדרפמ תועצמאב םיקצומ תדרפה :ךילהתה רואית    
דמ ידי לע דקופמ ררוואמ םע ,(ק"מ 1,500) רורוויא תכירבל ןוזיא לכימ ךרד םיכפשה    
.ךילהתה תליחתל םילפוטמה םיכפשה תומכמ יצח רורחיס .סמומ ןצמח    

.קחצי תואושמ תפרב ןקתוי    

יבוריאנא-יבוריא יגולויב רוטקאיר .3
.תויגולונכט ףילא :ןונכת     
.קידוקא :קוויש     
.יבוריאנא-יבוריא יגולויב קוריפ :הלועפ ןורקיע    
,רוטקאירויבל רבעמ .רבוה תרצותמ הדרפמ תועצמאב םיקצומ תדרפה :ךילהתה רואית    
תויולתה ,דחוימ דב תועירי לע תחתפתמ הסמויבה .םיאתל תקלוחמ ןוטב תכירבמ יונבה    
.םירזויפידו רוסרפמוק תועצמאב רורוויאה .םיאתה ךותב    

.הערצ תפרב ןקתוי    

יודיא תכירב .4
.הסדנה ידעלג רפכ :קווישו ןונכת    
.יעבט יודיא :הלועפ ןורקיע    
לבזה תפיטש .עוקיש תכירב ךרד בויבה תכרעמל בולחמה יכפש תיינפה :ךילהתה רואית    
5,000 חפנב יודיא/הריגא תכירבל ילזונה עטקמה תיינפה .גרוב תטחסמל םיכרדמהמ    
תפיטשל הכירבה ימ םיררחוסמ הב ,הרוגס תכרעמ םיווהמ הכירבהו םיכרדמה .ק"מ    
.תודאתהל םיעקשמה ןיב ןזאמ לע ססבתמ הכירבה חפנ בושיח .םיכרדמה    

יבוריאנא-יגולויב רוטקאיר .5
.היגולוקא ץח :קווישו ןונכת    
עטקמה .תינכמ הדרפמ ךרד םירבוע םיכרדמהו תורצחה ,בולחמה יכפש :ךילהתה רואית     ךרד טלפיהל לוכיה ,זאגויב םג רציימה) יטקפמוק יבוריאנא רוטקאירל רבוע ילזונה    
הצובה .(ללצמ) עקשמ ךרד בויבה תכרעמל רוטקאירהמ ,(היגרנאל לצונמ תויהל וא ,דיפל    
.הדרפמה לש לובריעה רובל תרזחומ עקשמהמ    

.הטישה תיב תפרב ןקתוי    

CONSTRUCTED WETLAND .6
.םיסדנהמ .א.א :קווישו ןונכת    
.םיחמצ תועצמאב יבוריאנא-יבוריא יגולויב קוריפ :הלועפ ןורקיע    
עוקישל ,תינכמ הדרפמב םיקצומ תדרפה ירחא םיכפשה תרבעה :ךילהתה רואית   
האלמ ,לוחליח ינפב המוטאה ,םנוד 2.5 חטשב הרופח הכירבל םשמו ,ןוטב תכירבב    
.םישרושה תיבב עצבתמ ןוצמיחהו קוריפה ךילהת .הנק יחמצ םילותש וב ,ץצחב    
.בויבה תכרעמל םיאצוי םיחלוקה   

.לאכימ-ןגעמ תפרב ןקתוי    


:רמאמה רבחמ תודוא
.הביבסה תוכיאל דרשמה ,בוקידצ ןליא ר"ד

21-15 * 2001 יאמ * 415 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ