עבטה ךרדב םיכפשב ללכושמ לופיט
Constructed Wetlands
בקעי הליל , ןונבא יתמא :תאמ
.34-27 םידומע ,(2001 יאמ) ,415 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

טיפול משוכלל בשפכים בדרך הטבע (Constructed Wetlands)
(Constructed Wetlands) "םיקורי רוהיט ינג" תועצמאב םיכפשב לופיטה
לופיט וניה לופיטה .םייאלקחו םייתיישעת ,םיירטינס םיכפשל םיאתמ
דויצב שומיש אלל ,םייעבט םיכילהת לע ססובמו ללכושמ יביסנטסקא
ףונב בטיה תובלתשמ Constructed Wetlands תוכרעמ .םילקימיכבו
תולבקתמה םיחלוקה תויוכיא ."ףונב קורי םתכ" השעמל תווהמו ,ירפכה
תוהובג ןניה

:רמאמה יקלח
אובמ
םימהזמה תקחרה ינונגנמו Constructed Wetland-ב לופיטה ןורקיע
םימהזמה קוליס
תכרעמה הנבמ
תוצובב לופיט
םיעוציב
תויולע
םוכיס


אובמ
ומוקמ תא הנפמו ךלוה תוטושפ תויביסנטסקא תוטישב םיכפשב לופיט
םיחלוק תוכיאל תושירדמ האצותכ ,תאז .רתוי תוללכושמ לופיט תוכרעמל
.תרפושמ

םע םיכפשה ינרצי םידדומתמ תוקפומה םיחלוקה תויוכיאב גורדשה דצב
ןיפולחל וא ,םיכשמנ לועפתו הקוזחת תובייחמה ,תוללכושמ רוהיט תוכרעמ
.םיירוזיא לופיט ינקתימ יליעפמ ידי לע תובגנה ,תוהובג לופיט תורגא םע

,Construced Wetlands "םיקורי רוהיט ינג" תועצמאב םיכפשב לופיט
.ולא תונורסחמ תוענמיה ךות ,םיאתמ הנעמ תתל ,םיבר םירקמב ,יושע
הניא ,הביבסל דואמ תיתודידי ,תיעבט תכרעמ הניה תעצומה לופיטה תטיש
םג תרכומ הטישה .הרגא אלל תיספא לועפת תולעו ,הקוזחת לכ תשרוד
עצמ תועצמאב םיכפשל יגולויב ןנסמ איה ןכ המשכו Reedbed Filter םשב
.םינק

םיבושיל דחוימב םיאתמ "םיקורי רוהיט ינג" תועצמאב םיכפשב לופיט
תורוקממ םיכפשב לופיטל ,(םייתליהק םיבושי ,םיבשומ ,םיצוביק) םינטק
ינותנב תולתכ ,היישעת ילעפמל ןכו ,(םיפיטשתו םייח ילעב) םייאלקח
.םימקוממ םה הב ,הביבסה

דומעה שארל הרזח


תקחרה ינונגנמו Constructed Wetland-ב לופיטה ןורקיע
םימהזמה

םיכפשה תמירז ךות ,יעבט ילאיבורקימ קוריפ לע ססובמ םיכפשב לופיטה
."םיינכט-וקא" םיחמצ לש םישרושה תיב רוזיאב

עצמ הרע תילאיבורקימ תוליעפ הנשי םישרושה תיבב ,םירבדה עבטמ
דואמ םירישע ,םישרושה תיב רוזיאב עקרקה וא ,לודיגה
.םינוש םיגוסמ םימזינגרואורקימב

רוקמ השעמל םיווהמ םוהיזה יביכרמ םיכפשבש םינגרואה םירמוחה
יגוסל םמצע םימיאתמ רשא ,ולא םימזינגרואורקימל םיטנאירטונ
.תוביצי תובוכרתל םימהזמה תא םיקרפמו םהמ םינוזינ ,םימהזמה

לופיט ךילהת םירבוע םיכפשה וליאו ,םיחתפתמו םינוזינ םיחמצה ,ךכ
:דוסי יביכרמ השולש ,ןכ םא ,בלשמ ךילהתה .תשרדנה רוהיטה תמרל
.לופיטל םידעוימה םיכפש .א
תוכילומ לעב תימוקמ עקרקו לוח לש תבורעת ללכ ךרדב לודיג עצמ
.עצמה ךרד םיכפשה תמירז תרשפאמה ,תילוארדיה
רשא ,םימהוזמ םיכפש תביבסב לודגל םילגוסמה "םיינכטוקא" םיחמצ
םיחמצ יגוס דוע םנשי ךא .םייעבט הנק יחמצ ךילהתב םישמשמ ללכ ךרדב
,לודיגה עצמב תולעת םיחתופ םיחמצה ישרוש .ךילהתל םימיאתמה םיבר
.עצמה ךותב המירז יביתנ םיחתפנ ןכו ,םיכפשה ףוג לא ןצמח רדוח ןכרד
םישרושה תולעתש ךות ,יקפוא ןוויכב חתפתהל םיטונ הנקה ישרוש
.הנשל הנשמ תושדחתמ

.ךילהתה ןורקע ראותמ 1 'סמ רויאב

.ליבקמב םינונגנמ רפסמ ידי לע תעצבתמ םיכפשהמ םימהזמה תקחרה
:ןלהלכ הקחרהה ינונגנמ תא ראתל ןתינ ,ינטשפ ןפואב
.ףודינו החיפס ,ןוניס ,עוקיש :תועצמאב תילקיזיפ הקחרה .א
תובוגת ,ןוצמח ,הזילורדיה ,החיפס ,ימיכ עוקיש :תימיכ הקחרה .ב
.תוילקימיכוטופ
םימזינגרואורקימ תועצמאב יגולויב קוריפ :םייגולויב םיכילהת .ג
ידי לע םירמוח ףוליח ,ילאירטקב םירמוח ףוליח ,םייבוריאנאו םייבוריא
.תיעבט הליבנ ,םיחמצ ידי לע החיפס ,םיחמצ

דומעה שארל הרזח


םימהזמה קוליס
.היצקיפירטינ-הדו היצקיפירטינ יכילהתב הריפסומטאל ררחתשמ ןקנח
.הנימזה ןצמחה תומכ ןוגכ ,םיינונכת םירטמרפב היולת הקחרהה תוליעי
תוכתמהמ קלח .לודיגה עצמ עקרקה יקיקלח לא ובורב רשקנ ןחרזה
םירקחמ .םיחמצה ידי לע טלקנ ןקלחו ,עצמה יקיקלח לא רשקנ תודבכה
םיחמצה ידי לע תוטלקנה ,תודבכה תוכתמה תומכו בכרהש ,וארה
.חמצה גוסב יולת ,םיינכטוקאה

(Evapotranspiration) היצריפסנרטופווא יכילהתב םינייפואמ הנק יחמצ
תכרעמב םילזונה תומכ ,ךכ .הלודג םימ תומכ הדאמ חמצה םירבגומ
.רוהיטה יכילהת תא הציאמ םיכפשב םימהזמה יזוכיר תיילע .תתחפומ

דומעה שארל הרזח


תכרעמה הנבמ
תיעקרק-תת המירזו חטשה ינפ לע המירז .1
תוכרעמ ןיב םילידבמ Consructed Wetlands תועצמאב םיכפשב לופיטב
ןיבו ,הייחמצה הלותש וב חטשה ינפ לעמ ,(Surface Flow) תיליע המירזב
הב ,תכרעמב .(Sub-Surface Flow) חטשה ינפל תחתמ המירזב תוכרעמ
ןורתיה .םישבי דימת םינוילעה חטשה ינפ ,חטשה ינפל תחתמ המירזה
.ריוואל םיטלפנה ,םיחוד תוחיר רדעיהו םישותי תריגד תעינמ טלובה
.חטשה ינפל תחתמ המירז תוכרעמל קר סחייתמ הז רמאמ

ינפל תחתמ המירזב תכרעמ לש ינורקע הנבמ ראתמ ,ןלהל ,2 רפסמ רויא
.חטשה

:םינייפאמ רפסמל בל םישל שי
תעינמל תוינכטואיג תועיריב ללכ ךרדחב תומוטא תונפדהו תיעקרקה .א
.םימ תורוקמ םוהיז
.המירזה ןוויכב תולק תעפושמ תיעקרקה .ב
.תינויצטיברג המירזב תכרעמהמ םילפוטמ םיחלוק תאיצי .ג
ינפ ל םיסג םיקצומ קוליס בייחתמו ,םילזונב לפטל תדעוימ תכרעמה .ד
.תכרעמל םיכפשה תסינכ

תיקפוא וא תיכנא הנזה .2
המירזב ,תיכנא המירזב יגולויבה ןנסמה ךרד םיכפשה תא ןיזהל ןתינ
.ל"נה לש בולישב וא ,תיקפוא

ינפ לע םיימלוגה םיכפשה םירזופמ (3 'סמ רויא ןלהל האר) תיכנא הנזהב
,תרנצב םיזקנתמ םיכפשה .לודיגה עצמ ךות לא תיכנא םילחלחמו חטשה
תונייפאתמ ולאכ תוכרעמ .Wetland-ל ץוחמ לא ,תיתחתה ינפ לע תחנומה
תורשפאמ ךכיפלו ,(ןצמחב םירישע) םרקיעב םייבוריא קוריפ יכילהתב
.םיפחרמ םיקצומ לש הקחרה ידכ ךות ,BOD לש תרכינ הדרוה

םימרוזו Wetland-ה לש דחאה הצקב םיכפשה םינזומ תיקפוא הנזהב
לא םימרוז םיכפשה .תיתחתה עופיש ךרואל חטשה ינפל תחתמ תיקפוא
תונייפאתמ ולא תוכרעמ .יבוריאנא ורקיעש ,ךילהת רחאל תכרעמה אצומ
(3 'סמ רויא) .םיכפשהמ COD תקחרה לש הבוט תלוכיב

דומעה שארל הרזח


תוצובב לופיט
םג ,ליעל תראותמה ,תיכנאה תכרעמב םישמתשמ ,םיכפשב לופיטל ףסונ
.Sludge (Mineralization) תוצובב לופיט יכרוצל

שביה רמוחה תא ןכותמ תננסמ ,תוצובה תא תטלוקה ,תכרעמב רבודמ
היצדרגד ויב ךילהתב .םיכפשב לופיטה ךרעמל םילזונה תא הריזחמו
ולא .םילרנימה קר םירתונ עצמה ינפ לעו ,ינגרואה רמוחה קרפתמ
-ל תחא שרדנה ,םייוניפל דע םישבייתמו Wetland-ה ינפ לע םירבטצמ
.יתלחתהה חפנהמ 5%-2% ידכל תחפומ הצובה חפנ .םינש 20-10

וא םיילנויצנבנוק רוהיט ינקתימל דומצב שמשל תולוכי הצוב בוציי תוכרעמ
.יאמצע םוקימב

ןוגכ ,םיכפשב לופיט ינקתיממ תפדוע הצובב לפטל תומיאתמ תוכרעמה
,ההובג שבי רמוח תלוכת ילעב םיכפשב לופיטל וא ,תלעפושמ הצוב תוכרעמ
.תפר יכפש לשמל

דומעה שארל הרזח


םיעוציב
תטישב ,רקיעב םייולת Constructed Wetlands תוכרעמ לש רוהיטה יעוציב
םירטמרפב היולת שרדנה עצמה חטש תעיבק .עצמה חטשבו המרזהה
לבוקמ .םילקא יאנת ,םיכפשה תומכ ,האיציו הסינכ תויוכיא :םייסיסבה
החסונה לע תססובמה ,ןושאר רדסמ היצקארכ רוהיטה ךילהתל סחייתהל
:ןלהלכ

A = k * Q * In(Ci/Co)

:רשאכ
.שרדנה Wetland-ה חטש - [ר"מ] A
הנוש ,(תיקפוא/תיכנא) תכרעמה גוסבו הביבסה יאנתב יולתה םדקמ - K
.COD-לו BOD
.תימויה םיכפשה תקיפס - [םוי/ק"מ] Q
.BOD ,COD הסינכב םימהזמ יזוכיר - [ל"גמ] Ci
.BOD ,COD האיציב םימהזמ יזוכיר - [ל"גמ] Co

120 לעמ לש םיעוציב עצוממכ ,תמא תואצות תואבומ ,ןלהלש ,4 'סמ רויאב
םירויאב .1999-1985 םינשה ןיב הינמרגב ומקוהש ,תונטק לופיט תוכרעמ
,המאתהב הניבג ימבו ,ץימחת יפיטשתב COD יזוכיר םיאבומ 6 -ו 5 'סמ
.תכרעמהמ האיציבו הסינכב

דומעה שארל הרזח


תויולע
הניה תולעהש ,ןובשחב תחקל שי ,הז גוסמ לופיט תכרעמ תולע בושיחב
.הקוזחתו לועפת תויולע ןיא .דבלב המקה תולע

,תרנצ ,רפע תודובע :ןלהלכ םיביכרמה ירקיע תא לולכת המקה תולע
.חוקיפו ןונכת ,םיחמצ תליתשו הקפסא ,לודיגה עצמ יולימו תנכה ,םוטיא

םיירטינס םיכפשב לופיט לש תיטרואת המגוד ןלהל תגצומ השחמה ךרוצל
:םינותנה סיסב לע ,בושי לש
שפנ 500 - םיבשות 'סמ
י"קמ 100 - תימוי םיכפש תומכ
(םויל שפנל םיכפש רטיל 200 יפל)
ל"גמ 400-300 - הסינכב ב"חצ זוכיר
.ל"גמ 20 - האיציב ב"חצ זוכיר תשירד

1,400 - 1,200 אוה לארשי יאנתב Constructed Wetland-ל שרדנה חטשה
.ר"מ

.ח"ש 400,000 :תרעושמה תללוכה תולעה

דומעה שארל הרזח


םוכיס
(Constructed Wetlands) "םיקורי רוהיט ינג" תועצמאב םיכפשב לופיטה
לופיט וניה לופיטה .םייאלקחו םייתיישעת ,םיירטינס םיכפשל םיאתמ
דויצב שומיש אלל ,םייעבט םיכילהת לע ססובמו ללכושמ יביסנטסקא
,ירפכה ףונב בטיה תובלתשמ Constructed Wetlands תוכרעמ .םילקימיכבו
ןניה תולבקתמה םיחלוקה תויוכיא ."ףונב קורי םתכ" השעמל תווהמו
םייתפוקת םייוניש ןוגכ ,םינתשמ םיאנתל השיגר הניא תכרעמהו ,תוהובג
.המודכו םינתשמ םילקא יאנת ,תוקיפסב

םיכפש :םישומיש לש דואמ בחר ןווגמב ולא תוכרעמ תושמשמ ,הפוריאב
םיפיטשת ,ינוריעו יאלקח רגנ ,תוינוכמ תציחר ,הדלפ תוישעת ,םיירטינס
.הלאב אצויכו תוצובב לופיט ,תלוספ ירתאמ

.ההובגה םתוכיא תוכזב ,םילחנל ללכ ךרדב ,םימרזומ םילפוטמה םיחלוקה

:רשאכ ולא תוכרעמ םושייל םוקמ שי ,ץראב
.הקוזחתמ תישפוח תכרעמב ןיינע שי .א
.בויבב לופיט תורגאב ךוסחל ןיינע שי .ב
.םימיאתמ היפרגופוטו חטש םייתביבס םיאנת םימייק .ג

ןמז ךותבו ,ונדרשמב ,םימדקתמ ןונכת יבלשב םיטקיורפ 'סמ םנשי ,םויכ
.חטשב םיעוציבה תמרמ םשרתהל היהי ןתינ רדגומ


:רמאמה ירבחמ תודוא
תיתביבס הסדנה םיסדנהמ .א.א דרשמ - בקעי הליל ,ןונבא יתמא
.תיאלקחו


34-27 * 2001 יאמ * 415 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ