קלד תונחתמ םימו עקרק םוהיז
רירפצ לט , ןוסניול יבצ :תאמ
.38-35 םידומע ,(2001 יאמ) ,415 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

זיהום קרקע ומים מתחנות דלק
תונקתה
,עקרקה ינפל תחתמ םינקתומה ,קלד ילכימ לשו תורוניצ לש םתומיטא
.םמהזלו עקרקה-תתב םימ תורוקמ לא לחלחל לולע קלדו םינשה םע תמגפנ
םימה תונקת 1997 תנשב לארשיב ונקתוה ,וז היעב םע דדומתהל ןויסינב
.(תונקתה - ןלהל) (קלד תונחת) (םימ םוהיז תעינמ)

םינקת תועבוק ,התמקה םרט קלדה תנחת לש הנונכתב תוקסוע תונקתה
.קלד תפילד לש הרקמב הלועפה להונ לע תורומו הב םינקתימ לש םתיינבל
לש הפילד בקע ,עקרק םהיזש ימ תא בייחל תונקתה תורשפאמ ,ראשה ןיב
.םוהת-ימל ,טרפב - הנממ םרגנש רחא םוהיז תוקנל ןכו ,הב לפטל ,קלד

לע הדימע לש תוינידמ לע הביבסה תוכיאל דרשמה זירכה הנורחאל
,תונקתה לש ןניינעב ןיד יקספ לארשיב ונתינ אל םויה דעו ליאוה .ןתפיכא
יטפשמה בצמל האוושה ךות ,ןהילא םיעגונה ,םייטפשמ םיטביה רפסמ ןחבנ
.ב"הראב

ינש לש םפקותב הביבסה תוכיאל רשה ידי לע ונקתוה תונקתה
,םיקסע יושיר קוחו ,1959-ט"ישתה ,םימה קוח :הקיקח-ירבד
טוקנל תושרה תא ךימסמ הלא הקיקח-ירבדמ דחא לכ .1968-ח"כשתה
הארוה לש הרפה ןיגב - םיילהנימ םיעצמא תוברל - םינוש םיישנוע םידעצב
וסנוקל וא ,קסעב תוליעפ קיספהל ןתינ ,ראשה ןיב .תונקתה תוארוהמ
.הובג םוכסב

,הרומ ,"ןישנוע" איה הלש םיילושה תרתוכש 17 הנקת יכ ,ריענ תאז דצב
אכ20 ףיעסב רומאכ - וניד ,הלא תונקת תוארוהמ הארוה לע רבועה" :יכ
תא הליבגמ 17 הנקתש איה תירשפא תונשרפ ,ןאכמ .םימה "קוחל
םיעצמאל תונקתה לש הרפה ןיגב טוקנל ןתינ םהב ,םיישנועה םיעצמאה
הדיצב עבוק ,ריכזנ ,הז ףיעס .םימה קוחל רומאה ,אכ20 ףיעסב םייונמה
.דבלב סנק וא רסאמ הריבע לש

?תונקתה יפל יארחאה אוה ימ
ותרדגהכ ,"ליעפמ"ה ."ליעפמ"ל תוסחייתמ תונקתה לש ןהיתוארוה רקיע
,ותחגשהבש םדאה" וא ,קלדה תנחת לש קסעה ןוישר לעב אוה ,תונקתב
ינשל סחייתהל לוכי הז יוטיב ."קלדה תנחת תלעופ ותלהנהב וא וחוקיפב
,םיריכב הרשמ-יאשונ ,םידבוע אוה ןושארה גוסה :םדא ינב לש םיגוס
,תרמשמ להנמ ,המגודל ,תונמל שי הלא לע .הילעב םניאש ,קלדה תנחתב
תנחתש ימ אוה ינשה גוסה .לעופב קלדה תנחת תא להנמו חקפמ ,חיגשמה
הלא לע .הילעב וניאש ףא ,ותוינידמל וא ויתויחנהל םאתהב תלעפומ קלדה
,החיגשמה ,קלדה תנחת לש םילעבה לש םא-הרבח ,המגודל ,תונמל שי
.הלעמלמ קלדה תנחת תא תלהנמו תחקפמ

לש הביטב ,ןבומכ ,יולת תונקתה יפל םיארחאה לש קיודמה םוחיתה
ןיינעל .תונקתבש םיניינעל םתעיגנו קלדה תנחת לש התוליעפב םתוברועמ
לש ולוהינב תוברעתה וא ,ןוגראב דיקפתה תרדגה ,ראשה ןיב ,ושמשי הז
.םוחתה

םיקסוע ,תירבה תוצראב ונתינש ,ןיד יקספ ינש :ב"הראמ תואמגוד
לש םמוהיזל (ליעל ,ינשה גוסמ איה ןתוברועמש) קלד תורבח לש ןתוירחאב
,ריענ .ןתולעבב ויה אלש ,קלד תונחתב םילכיממ ףלד רשא ,קלדב םוהת ימ
הנידמל הנידממ הנוש ,םייעקרק-תת םילכימב תקסועה ,הקיקחהש ףא יכ
תקסועה ,תילרדפה הקיקחה םג ומכ ,תובר תונידמ וצמיא ,תירבה-תוצראב
:"ליעפמ"ל האבה הרדגהה תא ,הביבסה םוקישו םוהיזב

          An operator - a person in control of, or having responsibility for the daily
          operation of an underground storage tank.

,קלדב ומהוז םהיתוראבש ,םיבשות ועבת Bahrle v. Exxon ןיינעב
הנממש ,תימוקמה קלדה תנחתב ורכמנ הירצומש ,קלד תרבחמ םייוציפ
לש קלד ירצומ הרכמו תיטרפ תולעבב התיה קלדה תנחת .םוהיזה םרגנ
ריכשהש ,םג אוה הז יאמצע ץיפמ .יאמצע ץיפממ השכר םתוא ,קלד תרבח
יכ ,עבק ןיינע ותואב טפשמה תיב .ףסונ דויצו קלדה ילכימ תא קלדה תנחתל
יכו ,יזוח רשק לכ םייקתה אל קלדה תרבח ןיבל קלדה תנחת לש הילעב ןיב
ותוא ,קלדהש ,הדבועב ודוסי הפילדה ןיבל קלדה תרבח ןיב ידיחיה רשקה
תיב קספ תאז רואל .הנממ הנקנ ,קלדה תנחתל יאמצעה ץיפמה רכמ
,קלדה תנחת לש התלעפה לע הטילש התיה אל קלדה תרבחל יכ ,טפשמה
תיב ,תאז םע דחי .הפילדל תוירחא הילע ליטהל איהש הקדצה לכ ןיאו
קלד תרבח לע תוירחא ליטהל תינורקעה תורשפאה תא ללש אל טפשמה
.קלדה תנחתב השענה לע הלש ,העפשה וא ,הטילש תחכומ התיה וב הרקמב

יוטיבה לש ותונשרפל טפשמה תיב קקזנ - Shell v. Meyer - המוד ןיינעב
,עבק טפשמה תיב .ותלוחת ףקיהלו ,"ליעפמ" תרדגהבש ,"daily operation"
,ןיינע ותואב - ומצע עגפמה םרוגל תסחייתמ תשרדנה הטילשה יכ ,תישאר
.הלוהינב וא ,קלדה תנחתב תויוליעפה לולכמל אלו - יעקרק-תתה לכימה
לש המויק םג יכ ,עבקו טפשמה תיב ףיסוה וז תינורקע העיבק רחאל
,ומצעלשכ ,קיפסמ וניא קלדה תנחת לש התלעפה לע עיפשהל תורשפא
רפסמ עבק טפשמה תיב ,אלא ;השעמל "ליעפמ"כ תוירחא לש התלטהל
:"ליעפמ"כ םדאב הרכהל הדימ-תומא
?םילכימה לש ימוימויה לועפתה תרגסמב תושרדנ תולועפ וליא *
?ולא תולועפ עצבמ ימ *
?הז םדא לש ודיקפת אוה המ *
?הז ודיקפת תרגסמב הז םדא לש וישעמל יארחאה והימ *

יוטיבה יכ ,טפשמה תיב עבק ,ביצהש הנושארה הלאשל הנעמכו ,תישילש
,יעקרק-תתה לכימל סחיב תויתרגיש תולועפל סחייתמ "daily operation"
תולועפ תמועל ,תאז .ותלוכת לש הדידמ וא ותקרוה ,לכימ לש ויולימ :ןוגכ
.ונוקית וא ותרסה ,לכימ לש הנקתה :ןוגכ ,וב תורחא

רשא ,ליבומה לש וידיקפתמ דחא יכ ,טפשמה תיב אצמ ןיינע ותוא תוביסנב
המכ עובקל הרטמב ,קלדה לכימ תא קודבל היה ,קלדה תנחתל קלד קפיס
לש "ליעפמ" םושמ םדא ותואב טפשמה תיב האר ,ןכל .וב אלמל וילע קלד
דמעמב קלדה ליבומ היה הז ודיקפת תרגסמב יכ ,אצמנ דוע .קלדה לכימ
הלודג הפילד ,הפוקת התואב םילבוקמה םינחבמב ,תוהזל םיאתמ
.היתואצותל יארחא אוה ירה ,וז הפילד הליג אל רשאכ ,ןכל .םילכימהמ
איהו ,קלדה ליבומ תא ןיינע ותואב הקיסעהש איה קלדה תרבחו ליאוה
ףא "הליעפמ"כ התוארל היה ןתינ ,וילדחמלו וישעמל תיארחא התיה רשא
.םוהיזל תיארחאכ םג ןכלו ,איה

,חינהל ןתינ תאז לכב ,לארשיב בייחמ ףקות תלעב הניא וז הקיספש ףא
םימוד םיניינע ועיגי רשאכ ,תוחפל ינשרפ ,והשלכ לקשמ הל ןתנייש
.ןאכ הערכהל

םייעקרק-תת קלד ילכימ
הפילד לש התעינמל סחייתמה ,לארשיב ןושארה הקיקחה רבד ןה תונקתה
:תונקתל 4 הנקתל םאתהב .יעקרק-תת לכיממ

לכימל םילהנל וא םיטרפימל ,םינקתל םאתהב לעפותיו הנביי ןקתימ (א)
;תפסותב טרופמכ ,ןיינעה יפל ,קלד דירפמל וא ,יעקרק-תת וא יליע קלד
ןוכמ תיירפסב רוביצה ןויעל ודקפוי ,רומאכ ,םילהנהו םיטרפימה ,םינקתה
תוכיאל דרשמה לש תויזוחמה תוכשלבו ,ביבא תמרבש ילארשיה םינקתה
.הביבסה

םילהנ וא םיטרפימ ,םינקת יפל ןקתימ לעפתלו ןיקתהל יאשר םדא (ב)
,שארמו בתכב ,רושיא ךכל לביקש דבלבו ,תפסותב םירומאה ןמ םירחא
".הנוממה תאמ

םייאקירמא ,םיילארשי - םיכמסמ לש ןווגמל תפסותה הנפמ ,הרותב
םינקת םקלח - דיחא יטפשמ ףקות ילעב םניא הלא םיכמסמ .םיינמרגו
דבלב םיטרפמ םקלח ,(םיבייחמ אל) םיצלמומ םינקת םקלח ,םיימשר
.תוילהנימ תויחנה רדגב םקלחו

תושירדה ןה המ תעדל השקש איהו ,הטושפ תישעמ העפשה ךכל *
םירזה טפשמה יתב םינתונש תונשרפה ,הז ןיינעלו) רזה ןידה לש תובייחמה   
.(ותעידימ דרפנ יתלב קלח איה ,וב חתפמ-ייוטיבלו ותלעפהל ,ןידה ותואל   

ילארשיה הנשמה-קקוחמ ןיא רז ןיד לא היינפהב םא לואשל םג םוקמ שי *
לש וידיל ,ןידכ אלש ,התוא ליצאמו ,ומצעב רדסה עובקל ותוכמסמ קרפתמ   
,ומצע לע לבקמ ילארשיה הנשמה-קקוחמש ,ךכ לשב ,תאז .רזה קקוחמה   
םילחה ,םייונישו םינוקית ,ולשמ תעד לוקיש לכ אללו יטמוטוא ןפואב ,ךכב   
.רזה ןידב   

לכב תויועמשמ םג שי ךכל .הדוסימ היוגש הקיקח לש וז ךרדש ,העדב ונא
רושקה לכב דחוימב ,ולא תונקת ףוכאל תויושרה לש ןתלוכיל רושקה
.םיילילפה ןהיטביהל

רבכ םימייק ויהש ,םינקתימ םה ,תאז םע ,םייעקרק-תתה םילכימה רקיע
ןניא ,ןבומכ ,תונקתהו ,(םימייק םינקתימ) תונקתה לש ףקותל ןתסינכ תעב
.ןאולמב םהילע תולח

?םייק יעקרק-תת לכימ לש וניינע לע תולח ןכ תויובייחתה וליא
תא (ג)8 הנקת תבייחמ ,ינשמ לוכמ אלל הנבנש ,יעקרק-תת לכימל סחיב *
.םילכימה תנמטה רתא לש תווצקב ,תוחפל ,םירטמוזאיפ 2 לש םתנקתה   

,םוטא אל אצמנש ,יעקרק-תת לכימ איצוהל שי (ב)10 הנקתל םאתהב *
,תאז םע דחי .ןיד לכל םאתהב ותוא קלסלו ונכותמ ותוא ןקורל ,עקרקהמ   
לש ותואצמיה ךשמהמ םימ תורוקמ םוהיזל הנכס תפקשנ אל וב ,הרקמב   
תא ןקוריש רחאל קר ךא ,עקרקב וריאשהל ליעפמה יאשר ,עקרקב לכימה   
ותוא אלמיו ,וילא הרושקה קלד תרנצמ ותוא קתני ,םוטא לכימ ךותל ונכות   
.יטרניא רמוחב   

קלד תפילד לש הרקמל סחיה תושירדה
,הפילד לכ לע" תונקתה ןיינעל "הנוממ"ל דיימ חוודל ליעפמ לע הבוח
לש הרקמ לכ לע וא ,דחא בקועמ רטמ לע הלוע הב ףלדש קלדה תומכש
אל אצמנ לכימש הרקמ לכ לעו ,רתויו הממי ךלהמב תכשמתמה הפילד
.(12 הנקת) היטרפו הפילדה לע בתכב ןובשחו ןיד ול רוסמלו ,"םוטא

עקרק םוהיז
המהוזש ,עקרקב לפטל ליעפמ לע הבוח תלטומ ,הפילד לש היוליגל ךשמהב
רתאל המהוזש ,עקרקה תבכש לש קוליס ידי לע ,תאז .(13 הנקת) היתובקעב
,םיקדייח :ןוגכ) עקרקב יגולויב לופיט וא ,"הנוממ"ה רשיאש ,תלוספ
תרחא ךרדב טוקנל ליעפמה תא תוחנהל ךמסומ "הנוממ"ה .(קלד םיקרפמה
יכ ,רוכזל שי .ולא תוירקיע םיכרד יתשמ תחאב לועפל ןתינ אל וב הרקמב
רוקמ ןהב תוארל ןיאו ,המוהיזב וא ,וזככ ,עקרקב תוניינעתמ ןניא תונקתה
לע םיעיבצמ ןיא רשאכ ,תמהוזמ עקרק לש הרוהיט לע תורוהל תוכמסל
.םימ תורוקמ םוהיזל ןוכיס

תעבוק תסנכה .לארשי תנידמ לש םיקקוחמה תיב איה תסנכה :דועו תאז
תושרה תא הכימסמו ,תונוש תויביטמרונ תויגוסב םיינושאר םירדסה
לש תוכמס תעצבמה תושרה ידיב קקוחמה ןתונ ,םיתיעל .םמשייל תעצבמה
הנתנ םרט תסנכה ,ונניינעל .עבקש םירדסהב ןכות תואלמל ,הנשמ-תקיקח
קקוחמה ,ראשה ןיב .עקרק םוהיז לש תיתביבסה היגוסה לע התעד תא
תוירחא ירדסה ;עקרק לש "המוהיז"כ ללכב בשחיי המ עבק םרט ישארה
קקוחמה לש תועיבק רדעיהב .הלאב אצויכו ;תמהוזמ עקרקב לופיטל
,תעצבמה תושרה הלוכי דציכ םיאור ונניא הלא םייתוהמ םיניינעב ישארה
,(תעצבמה תושרה ידי לע ךמסומה "הנוממ"ה ,ךכמ רתויו) הנשמ-קקוחמכ
.הלא םיניינעב תוארוה עובקלו ישארה קקוחמה לש ומוקמב לועפל

םינכוסמ םירמוחו קלד
םירמוחה קוחב ותועמשמכ ,"לער" םג אוה ,תונקתב ותרדגהכ ,קלד
דקפוה םינכוסמה םירמוחה קוח לש ותלעפה לע .1993-ג"נשתה ,םינכוסמה
"הנוממ"ה לש ויתויוכמסל ,ןקלחב ,תוליבקמ ויתויוכמסש ,"הנוממ"
יתלב תוארוהל רוקמ תויהל הלולע ףאו ,תרתוימ וז תוליפכ .תונקתב
.םינוממה ינש לש םדיצמ ,תורתוס ,תומאותמ

םוכיס
קלד תופילד לש ןתעינמלו ,קלד תנחת לש הניקתה התלעפהל תוירחאה
תנחת לש קסעה ןוישר לעבל תלבגומ הניא ,הב םייעקרק-תת םילכיממ
לע םג לוחל ,םימיוסמ םירקמב ,היושעו ,רתוי הבחר וז תוירחא .קלדה
תונקתה .הנחתל קלד תקפסמה ,קלד תרבח :ןוגכ ,"םיינוציח" םיברועמ
תונחת לש ןתלעפהב םיברועמה םימרוגה לש םתוגהנתה לע עיפשהל תונווכמ
לש ךרדב תידיתע תובחמ ענמיהל קלדה תורבח תולוכי ,המגודל ,ךכ .קלדה
םילוקיש לולכל ,קלדה תונחת יליעפמ ןיבל ןניבש תיזוחה תרגסמה יוניש
.תונקתהמ םילועה םייתביבס


:רמאמה ירבחמ תודוא
.ןיד יכרוע דרשמ ןוסניול תא רוימ ןב ,ד"וע רירפצ לט ,ד"וע ,ןוסניול יבצ
(www.environment.co.il - רתאב םג עיפומ אלמה וחסונב הז רמאמ)

38-35 * 2001 יאמ * 415 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ