תרניכב םימה תוכיאו םיכומנ םיסלפמ
ןפג השמ `פורפ :תאמ
.40-39 םידומע ,(2001 יאמ) ,415 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מפלסים נמוכים ואיכות המים בכינרת
תוכיאב הערה התיה אל םיכומנ םילספמב יכ ,תוארמ םירקחמה תואצות
וילאש םור לכב ,תיגולוקא תכרעמכ ודוקפתב העיגפ התיה אלו םגאב םימה
.הובג ימינפ ןוזיא רשוכ תלעב תיגולוקא תכרעמכ התלגתה תרניכה .ועיגה

הדבעמב תרניכה ירקחמ תלחתה זאמ ,תונורחאה םינשה םישולש ךשמב
ךומנ עצוממ ישדוח סלפמ םע םישדוח 42 ויה ,(2001-1969) ,תרניכה רקחל
ולא תופוקתב .- 212-211 ןיבש םיסלפמ םע םישדוח 145 דועו 'מ -212
םירקחמה תואצות .םיכומנ םיסלפמל םגאה תובוגת תא ריכהל ונדמל
אלו םגאב םימה תוכיאב הערה התיה אל םיכומנ םיסלפמב יכ ,תוארמ
.ועיגה וילאש םור לכב ,תיגולוקא תכרעמכ ודוקפתב העיגפ התיה

םזוכירו (םיטנאירטונ) ןשד ירמוח תעיפש ינותנ לש תיטסיטטס הקידב
,סלפמ הבוגל רשקהב ,םימה תוכיא לש םירחא םירטמרפ םע דחי ,םגאב
שי ,םיהובג םיסלפמה זאו ,םימ רתוי תרניכה לא םיעפוש םא יכ םיארמ
םימ תוכיא ,תרמוא תאז ;ןוטקנלפ רתוי שיו ,םגאה ימב ןשד ירמוח רתוי
םגאה לא םיעפוש (תרוצב) םיעקשמ תולד םינשב :ךפיהלו .רתוי העורג
,רתוי םיכומנ םיסלפמה ,םגאה לא םיעיגמ ןשד ירמוח תוחפו ,םימ תוחפ
.רתוי הבוט םתוכיאש ,םימב רתוי םיכומנ ןוטקנלפהו ןשדה ירמוח זוכירו

תוכיא לש םירטמרפה בורב ,דרפנב הנוע לכב ,ףרוחלו ץיקל ןוכנ רבדה
םיארמ םניאש ,םירטמרפ שי .-212 -ל תחתמש ,םיכומנ םיסלפמב םימה
:המגודל) םיאתמ קשמימ תועצמאב טולשל ןתינ םהילעו ,וזכ המגמ לע
םימגאב .תרניכה ימב תוצא תוחפ שי םיכומנ םיסלפמב .(גייד קשמימ
אל ,תרניכבש ולאל םימוד סלפמ ייוניש םישחרתמ םהבש ,םלועב םירחא
.םימה תוכיאב הערה התיה

םייוניש .הובג ימינפ ןוזיא רשוכ תלעב תיגולוקא תכרעמכ התלגתה תרניכה
,יצראה ליבומה ,הלוחה שוביי) ושחרתהש ,םייעבטו ,םדא ידי השעמ ,םיבר
ייוניש ,תרוצב ,םידבכ תונופטש ,םיחולמ תונייעמ תייטה ,הינגד רכס תמקה
הרזח רצק ןמז ךותו ,חווט ירצק ,םימיוסמ םייוניש ומרג (דועו ,םילקא
.ילמרונה הבצמל תרניכה

רבעב םיכומנ םיסלפמ
ירחא ואבש ולאמ םיכומנ ויה הינגד דיל רכסה תמקה ינפל תרניכה יסלפמ
וענ ,הינגד רכס תמקה ינפל ,הנשה ישדוח בור ךשמב .רכסה תמקה
3-2 ךשמב ולע ףרוחב קרו 'מ - 212.25 דע 'מ - 211.75 ןיב רקיעב ,םיסלפמה
םידרוי ויה תרוצב תופוקתב .-211.00 דע - 210.50 לש המרל םישדוח
-מ הטמל ףאו 'מ -213 -ל דע (םימ ינזאמ יפ לע בשחל ןתינש יפכ) םיסלפמה
תדרוה .םיסלפמ תאלעהל האיבה 1932-33 -ב רכסה תמקה .-214
תרניכה תרזחה תניחבב היהת ,םינש 3-8 לשמל םא םג ,םויכ םיסלפמ
.םימה תוכיא רופישל ,יאדוול בורק ,איבתו הלש ילמרונה יגולוקאה הבצמל

תוחילמ
תנבהב יונישל ואיבה םימדוק םיאצממ לש שדח חותינו םישדח םיאצממ
דומע ץחל אלש ,עודי םויכ .החלמהה תכרעמ לש תיגולורדיהואיגה תכרעמה
תומכ אלא ,תיעקרקהמ תעפושה חלמה תומכ תא עבוק םגאה לש םימה
רוזיא) םייברעמה תודרומה לע םירפיווקאב תשלוגה ,םיקותמה םימה
ולאו ,םירפיווקאב םימ רתוי םשג רתוי ,ליעל רומאכ :(ןומלצ תינלכ
,תוקומע תוחלמתמ חלמ תסמה תועצמאב תרניכה לא חלמ רתוי םיאיבמ
הלא םירפיווקאב םימ תוחפ םיעפוש תרוצב תונשב .ןדיל םימרוז םהשכ
הנניא ,הנורחאל םגאב הנחבואש ,תוחילמה תיילע .םגאל סנכנ חלמ תוחפו
היטה יאו םגאה לש ילילש םימ ןזאמ ללגב אלא ,ךומנה סלפמה ללגב ןכל
חלמה זוכיר הלוע םיסנכנש הממ רתוי םימ םידאתמ םא :"חולמה ליבומ"ב
איבת ,םיכומנ םיסלפמב םג ,םגאהמ תפסונ הביאשו היטהה ךשמה .םגאב
.ימואלה קשמל בושח אוהש רבד תרניכב חלמה רגואב הדיריל

תוילוחכ
סלפמה תדיריב הרושק הנניא (1994-95) תרניכב תוליער תוילוחכ תעפוה
ימ קוליסמ האצותכ) ןקנחב תכשמתמ הדירי .םיטנאירטונה בצמב אלא
ןחרז רתי זאו ,םגאב הז טנמלאב רוסחמ הרצי (תווקיהה ןגאב תלוספ
תנשב .סלפמ ייונישב רושק הז ןיא .תוילוחכה תעפוה םרג (תורחא תוביסמ)
,םלוא .תרניכב תוליער יתלב תוילוחכ תוצא לש יסחיה ןקלח הלע 2000
בכרהב םירחא םילק םייוניש םג ומכ ,רבעב רבכ ויה םימוד םיבצמ
.ןוטקנלפוטיפה

םידודרה םימה בצמו תוריכע
סלפמ ייוניש בקע ,םידודרה םימה ירוזיאב תיתשתה הנבמב םייוניש
ךכב לפטל ןתינו ,םימה תוכיא תא םינכסמ םניא ,םיפוח יחטש לש הפישחו
:ןלהלדכ

יכ ,הארמ תומיאתמ תויטסיטטס תוטיש יפ לע םימה תוריכע תקידב
,(הבוט תוחפ תוכיא=) תוריכעה הלוע 'מ -211 -ל 'מ -209 -מ סלפמ תדיריב
לש תוריכעה ,הזמ הטמלו ,-214 -ל 'מ -211 -מ דרוי סלפמהשכ םלוא
תוכיאב הערה ןיא תרמוא תאז ,הנתשמ הנניא םידודרה םירוזיאב םימה
.הז הרקמב םימה
.1

,הייחמצ תחתפתמ ,סלפמ תדירי ןמזב םיממ םיפשחנה ,ףוחה יחטש לע
,םימה לא ףטשיתו ראשית הלוכ םא םג ,לבא .קלסלו רוצקל ןתינ התואש
רתוי (האישב איה רשאכ וליפא) הווהמ הנניא איה ,בוש הלעי סלפמה רשאכ
תאז םגו ,ןמחפ סיסב לע ,םירחא תורוקממ ,אליממ ,םימב שיש הממ 2%
.םימה תוכיאב תיתועמשמ הערה הנניא
.2

ןזאל ןתינ ,ןונמא יגד לש הלטה יחטשב תעגופ סלפמה תדיריש ,ררבתי םא
.(רסוניגב הגדמה רקחל הנחתב השענ) רבגומ סולכא ידי לע הזה קזנה תא
.3


יובירל איבת ,םיכומנ םיסלפמ רחאל ,הריהמ סלפמ תיילעש ,ררבתי םא
לפטל ןתינ (1994-95 -ב הרקש יפכ) םגאב םינטק (םינונבל) םינידרס לש רתי
םינשב החלצהב השענש יפכ) דסבוסמ גייד ידי לע החלצהב תאזב
.(תונורחאה
.4
ןמזב ,םידודרה םירוזיאב םייחה ילעב תויסולכוא בכרהב םייונישל
,ולוכ םגאב םימה תוכיא לע תיתועמשמ העפשה ןיא ,םיכומנ םיסלפמ
.רופיש ףא יופצ (ץובב םייחה ,םילולבשו םיפדצ ומכ) םימיוסמ םירטמרפבו
.5םוכיס
הערה ינפמ ששח אלל 'מ - 215 דע םג תרניכה סלפמ תא דירוהל רשפא
ךורא חווטל תרניכה לש תיגולוקאה תכרעמל קזנ הפוצ ינניא .םימה תוכיאב
םימיוסמ םירקמבו ,-211 -ל דע 'מ - 213 ןיבש םיסלפמב לעפותת םא
תונופטישב םיוולמ הכרב ימשג ואובי םא .רתוי ךומנ ףא (לשמל הנשה ומכ)
.םתוא רוגאל ידכ תרניכב םוקמ קיפסמ היהי םידבכ


:רמאמה רבחמ תודוא
לע ןוידה לנאפל תשגומ הריקסה .תרנכה רקחל הדבעמהמ ,ןפוג השמ 'פורפ
לת תטיסרבינואב תיגולוקאה הרבחה סנכב םייקתי רשא ,ל"נה אשונה
.2001 יאמ שדוחב ,ביבא


40-39 * 2001 יאמ * 415 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ