ריפס רתא - "תורנכ דשא" הביאשה תנחת
הפי ןורהא :תאמ
.44-41 םידומע ,(2001 יאמ) ,415 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תחנת השאיבה "אשד כנרות" - אתר ספיר
:רמאמה יקלח
אובמ
הנחתל םימה תסינכ :ימי-תתה רוניצה
הנחתה הנבמ
הנחתל למשחה תקפסא
יצראה ליבומל הנחתהמ םימה תאיצי
םוכיס


אובמ
זאמ לארשי תנידמ לש םילודגה חותיפה ילעפממ דחא אוה יצראה ליבומה
םילעפמ םע דחי ,ליבומה .לארשיב םימה ילעפמ לודג קפס אללו ,התמקה
תנידמ תפמ תא וניש ,ןולייא יביתנ תלילס וא הלוחה שוביי ומכ ,םיירוזיא
התנהנ םיירפמו ,הכורא ןמז תפוקת ךרואל יתכלממ ץמאמ וכירצהו לארשי
תנחת איה יצראה ליבומה לעפמ לש "סדמיכרא תדוקנ" .הלוכ הנידמה
םכרדל ליבומה ימ םיאצוי וז הנחתמ .ריפס-רתא וא ,"תורנכ דשא"
תרטמ רקיע .םורדב ןומר הפצמ דע מ"ק תואמ המכ ךרואל המורד הכוראה
יברמ םור) תרנכה ימ הבוגמ תרנכה ימ תא תולעהל איה וז הביאש תנחת
לא תרנכה ימ םיכפשנ םש ,(םיה ינפ לעמ 'מ + 44 לש הבוגל דעו 'מ - 208.90
.םינכרצה לא ,החותפה ןדריה תלעת

רגאמכ תשמשמה ,תרנכה ימ לש רוגישה ןקתימ תא הווהמ תורנכ דשא
םימ רגאמ לש ירקיעה ונורסח .לארשי תנידמ לש ידיחיה יגטרטסאה םימה
הדבוע - םיה ינפל תחתמ 'מ -210 -כ לש קמועב עוקש ותויהב אוה הז
םורזל ולכוי ונממ הבוגה לא םימה תאלעהב הבר היגרנא תעקשה תשרודה
ליבומה לעפמ תא ליחתהל ותעשב התצר לארשי תנידמ .המורד היצטיברגב
הצלאנ ךא ,רתוי הובגו רתוי הנופצ אלא ,תרנכה יפוחמ אלש יצראה
ולחהשמ ,םירוסה םע םימדה תוירקת בקע וז הרקי הפולחב שמתשהל
.50-ה תונשב בקעי תונב רשג דיל ןדריה תייטה תודובע

.10.6.64 םויב ומייתסהו 1960 ראוניב ולחה ריפס תנחת תמקה תודובע
,1956 תנשב לארשיל רבעוה רלוד ןוילימ 150 ךסב הנחתה תמקה ביצקת
רואהנזייא אישנה ידי לע חלשנש ,ןוטסנו'ג ינקירמאה חילשה ח"וד תובקעב
-ב) ןכל םדוק דוע יכ ,ןיוצי .ןדריו הירוס ,לארשי ןיב םימה תקולח םשל
ינשה בלשה ןהש ,ןובליע תרהנמ תמקהל הביצחה תודובע ולחה (1953
.הפוטנ-תיב םגא לא ליבומה ימ תפיחדב

דומעה שארל הרזח


הנחתל םימה תסינכ :ימי-תתה רוניצה
ךרואל ,תרנכה עקרק ךרואל חנומה ,רוניצ ךילומ הביאשה תנחתל םימה תא
דימת אצמיהל ןנכותמ הז רוניצ ."ימיה רוניצה" ארקנו ,םירטמ תואמ המכ
םינתשמ ,ילועפת םגאכ ,תרנכב םימה ינפ - תאז םעו ,םימה ינפל תחתמ
ירה (הינגד רכס הבוגכ) האלמ תרנכה רשאכ .הנועל הנועמו הנשל הנשמ
תרוצבה תונשל דע ,ילמינימה סלפמה הבוג .-208.9 -ל עיגמ םהבוגש
ךא ,-212 -ל םימה תוביצנ ידי לע עבקנ ,(90 -ה תונש ףוס לש) תונורחאה
רשאל םימה תוביצנ תא איבה היקשהו הייתש ימ קפסלו ךישמהל ךרוצה
.'מ -213.80 -ל תחתמ תדרל אלש הבייחתה תרנכה .'מ 2 דוע לש הדרוה

ךירצ ילמינימה ןותחתה סלפמהש ,םינועטה שי םיחמומ/םיגולורידהה ןיב
דומע ץחל תדירי ןכש ,עגפיהל הלולעה ,םימה תוכיאב רקיעב בשחתהל
םילולעה ,םיחולמ תונייעמ תצירפ םורגל הלוכי (יטטסורדיהה ץחלה) םימה
תפסונ הביס .לארשי תנידמ לש ידיחיה םיקותמה םימה רגאמ תא חילמהל
הכומנ הבכשמ ימיה רוניצה תחיתפל איבת ןותחתה סלפמה תדירי יכ ,איה
תויעב תרנכה ימל ומרגיו (תיעקרקב העוקשה תפוחס םיליכמה ,םימ)
ראשו שמשה רואל תוקוקזה ,תוצא תוברתה ומכ ,ורקחנ םרטש תויגולוקא
.םיפצ םירמוח

,םיסנכנה םימה ביט לע תרוקיב תכרענ ריפס ןקתימל הסינכה ןקתימב
הבכשמ ועיגי םימה יכ ,חיטבהל ןקתימה לע .םיבושח םירטמרפ המכב
תוקוקזה ,תוצאו םיפצ םירמוח וליכי אלש ידכ - ידימ ההובג אל - היוצר
,תפוחס וליכי אל םיבאשנה םימהש ,םג חיטבהל ןקתימה לע .שמשה רואל
םייד םיבחר תויהל םיבייח ןקתימה לש ויחתפ .תיעקרקל ךומס העוקשה
יכ ,היוצר הניא הריהמ הסינכ .תיטיא היהת םימה תסינכש ,חיטבהל ידכ
.םימה רוהיט תא רקייל ךכבו תפוחס םמיע ףורגל םילולע םימה זא

,ןוטב יושע אוה .בוריקב ,3 -כ לש רטוק לעב אוה ימי-תתה רוניצה
רוניצה טשוה ותקיצי םוקממ .ותחנה םוקמל ךומסב ףוחה לע קצונש
ינש תמיסח ידי לע התשענ הטשהה .םיעטק םיעטק רבוחו החנהה םוקמל
.םימב ףוצל ול רשפאמ וכותב ריוואהשכ ,רוניצה יחתפ

םללח ךותלו הדלפ תורוניצ ןוטבה ךותל וסנכוה רוניצה תנקתה תעשב
הז םידדוב תורוניצ 12 ףרצל היה םדיקפתש ,הדלפ ילבכ ןכמ רחאל ולחשוה
טשוהו תונוט 300 ולקשמ הזכ עטק לכ .60 לש ךרואב חישק עטקל הזל
םימב אלומ החנהה םוקמל עיגהש רחאל .תררוג ידי לע החנהה םוקמל
.תרנכה תיעקרקב ורובע הרפחנש ,הלעתה לא עקשוהו

לש הביצחהו הריפחה רקיעבו ,ימיה רוניצה לש החנהה תודובעמ רכינ קלח
רוניצה יונב ,לכה ךס .םיאדומא ידיב ועצוב ,רוניצה חנוה הבש ,הלעתה
.דחא לכ ןוטב תורוניצ 12 ינב םיקינקנ העשתמ ימיה

לע תמקוממה ,"תימדקה הכירבה" לא תרנכה ימ םימרוז "ימיה רוניצה"מ
וז הכירבמ .14 -כ אוה הכירבה קמוע .דרפנ הריגא ילכ הווהמהו ,ףוחה
,הרהנמ לא (תיכנא הבאשמ תדרוי ןהילא) הביאש תוחוש 3 םימה םירבוע
רה) תורנכ רה ןטבב תנקתומה ,הביאשה תנחת לא םתוא הכילומה
ןיב דירפמ ומצע תורנכ רה .תורנכ המודקה ריעה הבשי הז רה לע .(המיירוע
.םהיניב רבעמה תא עטוק ךכבו ,םורדמ תורנכ תעקבו ןופצב החבט תעקב
,םיזרוכ תמר לא יחרזמה ףוחהמ הלועה ךרדה ילותיפ םיליחתמ םג ןאכמ
ינפ לעמ 'מ 85 -כ לש הבוגל אשנתמו לות הז רה .לילגה עבצאו הניפ שאר
רבעב והושעש ,הלא תולוגס .םימה ינפל ךומס דע עיגמ ונורדמו ,תרנכה
.יצראה ליבומה לש ריפס תנחת תא ןסחאל יואר ונימיב והושע ,רצבמ ריעל

דומעה שארל הרזח


הנחתה הנבמ
תנמ לע ןויסינ יחודיק רפסמ וב וכרענ רהב היירכה תודובע תליחת ינפל
ךותב ורצי תויטסראק תועפות יכ ,רבדה עיתפמ אל .עלסה יפוא תא דומלל
קר .ןוטבב םותסל ךרוצ היה ותוא ,ק"מ יפלא ןב לולח חפנ הנחתה ללח
תורהנמה תא תורכל םיבצוחה ולחה ןוטבב התסוכ גגה תרוקש רחאל
.לאמשמו ןימימ ,םיידיתעה תוריקה ךרואל

ןטבבש הנחתל הכילומה ,הרהנמה לא "תימדקה הכירבה"מ רבעמ ךות
םימה םירבוע ךכ .םינוש םינקתימב םילופיט תרדס םימה םירבוע ,רהה
,רבד לש ופוסב .ןוניס םירבוע םה ינש ןקתימבו ,דחא ןקתימב היצנירולכ
בוצחה ,הז הנבמב .םוצעה יעקרק-תתה הנבמה תיתחת לא םימה םיעיגמ
דצמ ק"מ יפלא תורשע לש חפנ ילעב םירדח םנשי ,ןוטבב הפוחמ עלסב
הלא םירדחב .ינש דצמ ,דבלב ק"מ רפסמ לש חפנב םינטק םיאתו ,דחא
הז ןקתימב .תוילעמ ירדחו תוגרדמ ירדח ,םידרשמו תואנדס םימקוממ
ןניא תובאשמה .ןקתימה בל ןהש ,תוילגופירטנצ תובאשמ 3 תומקוממ
חוכ 30,000 -כ לש המצוע לעב למשח עונמב תוענומ ךא ,ןהיתודימב תולודג
םירהל ,תחא לכ ,תלגוסמו ש"טוק 22,000 תב איה הביאש תדיחי לכ .סוס
.250 לש הבוגל היינשב ק"מ 6.7

הליחת .תוישארה תובאשמה לא תורישי םיאב םניא הנחתל םיסנכנה םימה
הלא תובאשמ ."ךומנ ץחל תובאשמ" - רזעה תובאשמ תרזעב םימרומ םה
- "הובגה ץחלה תובאשמ" - תוישארה תובאשמה לא םימה תא תומירזמ
תלעופ ךומנה ץחלה תובאשממ תחא לכ .הביאשה תיברמ תא תועצבמה
.תחא הדיחי תווהמ ןהיתשו ,הובגה ץחלה תבאשמ םע בלושמב

תלעפה תשרוד הניא ,תרנכהמ יצראה ליבומה ידי לע תשרדנה ,םימה תקינס
סלפימ תיילע לש תומיוסמ תופוקתב ,תאז םע .תינמז וב תובאשמה שולש לכ
שולש תלעפה תשרדנ ,המגודל ,םימ לש תרבגומ הכירצ וא ,תרנכה ימ
.ליבומל תרנכהמ היינשל ק"מ 20 תחא תבב קינסהל ידכ ,תינמז וב תודיחיה
היהו ,םינש 36 -מ רתוי רבכ תולעופה ,הביאשה תודיחי ונקדזה ,תאז םע
תא תיבשי ןתקזחאב ףטושה לופיטהש וא ,הלועפ ללכמ ואצי ןהש ששח
הביאש תדיחי םיקהל 1989 -ב רבכ טלחוה ןכל .ליבומה לש הביאשה רשוכ
הביאשה תודיחי תלועפב הרומח הלקת לש הרקמל הנעמ ןתיתש ,תיעיבר
הרבחה ידי לע המקוהש רחאל ,1991-ב הכנחנ וז הדיחי .תוקיתווה
,תוקיתווה תודיחיה שולש תא המיקהש ,(סייו רשא רצלוז) תירציוושה
."תורוקמ" לש תב תרבח - .מ.ח.ש ידי לע הנקתוהו

התנתשה ,םימיה תשש תמחלמ ינפלש םימיב ריפס רתא םקוהש זאמ
,יליע הנבמב המקוה תיעיברה הדיחיהו ,לארשי תנידמ לש ןוחטיבה תשיפת
תמקה .הנקתהה תא דואמ תרקיימ התיה וב הביצחהש ,רהה ןטבב אלו
רתא לש הביאשה רשוכ תא ריבגהל האב אל ,רומאכ ,תיעיברה הדיחיה
תודיחי תונימא תא ריבגהל אלא ,היינשב ק"מ 20 -כ םויכ םג ראשנש ,ריפס
הברה ורבעש ,תומייקה תודיחיה לש הבורמה יאלבה רואל ,הביאשה
.הממיב תועש 12-10 ךשמב תולעופהו תוענתה

דומעה שארל הרזח


הנחתל למשחה תקפסא
ךסל תשרדנה למשחה תקפסא העיגמ הביאשה תודיחי שולש תלעפה ןמזב
תא םג הנחתה תכורצתל ףיסונ םאו ,הנידמה םוק תעב ץראב קפסהה
(הקיפס התואב 'מ 115 דועל םימה תא הקינסמה) ןומלצ תנחת תכורצת
תכורצתש ירה - הפוטנ תיב רגאמ םורל דע תרנכה ימ תמרה תא המילשמהו
.1950 תנשב הלוכ לארשי תנידמ תכורצתל העיגמ תונחתה יתש לש למשחה
הדיחי לכ .טווגמ 60 = תודיחי 3 X טווגמ 20 תכרוצ ריפס תנחתב הדיחי לכ
תנחתב הדיחיה .טווגמ 30 = תודיחי 3 X טווגמ 10-9 תכרוצ ןומלצ תנחתב
לש הביאשה תודיחי לש למשחה תכירצ כ"הס .טווגמ 10 תכרוצ השנמ
היה הז קפסה .רבוחמ קפסהב טווגמ 100 -כל דע העיגמ יצראה ליבומה
אוה םויכ וליאו ,לארשי תנידמ לש למשחה תכירצ ךסמ 10% 1964 תנשב
תובאשמל רבוע ילמשחה םרזה .לארשי תנידמ לש למשחה תכירצמ 1.2%
ךות לא םילבכ תלהנמ ךרד םרזה תא הריבעמה ,תדחוימ גותימ רצחמ
.הנחתה

דומעה שארל הרזח


יצראה ליבומל הנחתהמ םימה תאיצי
,הדלפ קיצי ץחל רוניצ לא םימה תא תוקינסמ ריפס תנחתב תובאשמה
ורטוקו ,2,200 וכרואש ,("ץחל רוניצ" יורק ןכ לעו) ץחל ינפב דימעה
+44 הבוגל דע וב םיקנסומ םימה .2.80 -ב םייתסמו 'מ 2.2 -ב ליחתמ
,הרהנמ ךרד הלעתהמ אצוי רוניצה .ןדריה תלעת שאר לא םיכפשנ ונממו
םיבוצחה עלסה תוריק ןיבל וניב םיללחהו ,ןוטב תפטעמב ףוטע אוהשכ
,ןדריה תלעת שארמ .םיעוזעז רוניצה ןמ עונמל ידכב ןוטב םה םג ואלומ
,החותפ הלעתב םימה םימרוז ,הפוטנ תיב רגאמל דעו ץחלה רוניצ אצומב
רתי-תולקב םהדזהל םילוכיה ,םימה תוכיאב רתוי בר לופיט תשרודה
םידאתמ םימהמ קלחו ,םיינוחטיב םיעוגיפמ עגפיהל ,םיפחרמ םיקיקלחמ
תויהל הכירצ התיה יעקרק-תתה רוניצה תולע ,תאז םע .חותפה ריוואב
עירכה יפסכה לוקישהו ,החותפ הלעת ןוטיבו הביצח תולעמ 50% -כב הלודג
.ףכה תא

ריפס רתאל םיירפסמ םינותנ - 1 הלבט

ןותנה
הדובעה גוס
ד"סמ
ק"מ 128,000
רהה ןטבב הביצח
1
ק"מ 21,000
העקשוהש ןוטבה תומכ
2
ק"מלמ 320-340
תעצוממה תיתנשה םימה תקפסא
ליבומה לש
3


דומעה שארל הרזח


םוכיס
רצואה רש םש לע הארקנש ,"ריפס תנחת" תיינב הכרא םינש יצחו עברא
חותיפה לעפמ היה יצראה ליבומה .םינושארה הנידמה ימי לש יגולותימה
חתפל תלוכי הנידמל ןתנו ,הסוסיבו הנידמה תמקה ימי לש רתויב בושחה
תא ונישש ,םילוע ינוילימ טולקל הל רשפיאו הייתשה ימו היתועקרק תא
לע תוססבתה) היפוא יוניש ,90-ה תונשב הייסולכואה לודיג ,תאז םע .הינפ
90 -ה תונש ףוס לש תופוצרה תורוצבה תונשו (היישעתהו ינוריעה רזגמה
,הייתש ימב רבוגה רוסחמל תונורתפ אוצמל תוטלחהה ילבקמ תא םיבייחמ
ףילחת שמשל םתמרזהו ןיכפוש ימ תבשהו רוהיט ,תונופטש ימ תסיפת ומכ
רושימ לש תינוריעה הייסולכואה שומישל םי ימ תלפתהו ,הייתשה ימל
.ףוחה

תורפס
.1971 ,לארשי ,"הנומקש" ,לארשיב םימה - .מ ,ץיבובוקעי .1

.1973 ,לארשי ,"הדסמ" ,שעמו הבירמ ימ - החמש ,סאלב .2

קלח ,םימה תוביצנ ,תואלקחה דרשמ ,םירמאמ ץבוק - לארשיב םימה
.1973 סרמ ,'ב-'א
.3


תרנכהמ תוביאשה לש ישדוח היצזימיטפוא לדומ - תרנכה לועפת תוינידמ
.ל"הת ,(26 'סמ תומדקתה ח"וד)
.4


,בגנ יתאפ דעו תרנכה ןמ יצראה ליבומה - (תוכרוע) הרפע גירש ,לעי םהש
.1995 ,"תורוקמ" תאצוה
.5


תרבח תוכרעיהו לארשיב םיירקיעה םימה תורוקמ בצמ לע הריקס
.(האצוה ךיראת אלל) הרבסהו תורבוד "תורוקמ" ,םימ תקפסהל "תורוקמ"
.6:רמאמה רבחמ תודוא
.םילשורי תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל 'חמב טנרוטקוד ,הפי ןורהא

44-41 * 2000 יאמ * 415 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ