תואלקחל םימ תוסכמ תאצקה לע חוקיפ
הנידמה רקבמ :תאמ
.767-761 םידומע ,(2001 תנש) ,`ב51 יתנש ח"וד הנידמה רקבמ  :רוקמ
     

פיקוח על הקצאת מכסות מים לחקלאות
ימ ירגאממ םימ תביאש לע הרקיעב תססובמ לארשיב םימה תקפסה .1
םתלבוהו ,םיפסונ םייליע םימ תורוקממו תרניכהמ ,(םירפיווקא) םוהתה
.םינכרצה לא

הנידמב םימה תורוקמש ,עבוק ,(קוחה - ןלהל) 1959 - ט"ישתה ,םימה קוח
היבשות יכרוצל םידעוימו הנידמה לש התטילשל םינותנ ,רוביצה ןיינק םה
,תונייעמה :רתיה ןיב ,םה קוחה ןיינעל םימה תורוקמ .ץראה חותיפלו
ימו זוקינ ימ ןכו ,םייתחתה םימה יווקמ ,םימגאה ,תורהנה ,םילחנה
עגונה לכב תונקת ןיקתהל יאשר קוחה עוציב לע הנוממה רשה .ןיכפוש
רבדב תונקתב רבודמ רשאכ םימה תצעומ םע תוצעייתהבו ,ועוציבל
ביצנ ,קוחב עבקנש יפכ ,דקפומ הנידמה לש םימה קשמ לוהינ לע .תורגא
לע םילטומה םידיקפתה עוציב ךרוצל .הלשממה ידיב הנמתמה ,םימה
זאמ תלעופה ךמס תדיחיכ ,םימה תוביצנ המקוה ,קוחה יפ לע םימה ביצנ
הנוממ היה הנש התוא דע .תוימואלה תויתשתה דרשמ תרגסמב 1996 תנש
תרגסמב ,הנש התואב .קוחה עוציב לע רפכה חותיפו תואלקחה רש
ורבעוה ,תוימואלה תויתשתה דרשמ תמקה לע הלשממה תוטלחה
יאצמ תקולח טעמל ,קוחה יפל ,רפכה חותיפו תואלקחה רש לש תויוכמסה
תויתשתל רשה ידיל ,תואלקחל םימה יפירעתו יאלקחה רזגמב םימה
.תוימואל

קפסי אלו םימ רוקממ םימ םדא קיפי אל יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ קוחב .2
ןוישירה יאנתל םאתהבו םימה ביצנ תאמ ןוישיר יפ לע אלא םימ םדא
םימה תומכ ןיוצת הקפהה ןוישירב .(ןוישירה וא הקפהה ןוישיר - ןלהל)
.תונקתב ועבקנש םירחא םיטרפ ןכו ,קפסלו קיפהל יאשר וילעבש
,קסועה (ףגאה - ןלהל) הכירצה לוהינ ףגא לעופ םימה תוביצנ תרגסמב
הקפסהה ,הקפהה יושיר אשונב םימה ביצנ תויוכמס םושייב ,רתיה ןיב
לע םינותנה תא זכרמו בקעמ םג םייקמ ףגאה .םימה לש האצקההו
.הקפהה תונוישיר יפ לע םימב שומישה

,תואלקח :הלאה תורטמהמ תחאל הדומצ םימל תוכז לכש ,עבקנ קוחב
ןכ .םיירוביצ םיתורישו ,םיתורישו רחסמ ,הכאלמ ,היישעת ,תיב יכרוצ
םאש ,קוחב עבקנ דוע ."םימל תוכזה העקפ - הרטמה הלטב" יכ ,עבקנ
םימה תכירצל םיקיפסמ םניא ינולפ רוזאב םימה תורוקמ יכ ,רשה חכונ
,קוחב םיעובקה םימרוגה םע תוצעייתה רחאל ,אוה יאשר ,תמייקה
םג רשה .הבוצק היהת וב םימה תכירצש רוזא לעכ רוזאה לע זירכהל
רוזאב הכירצה תקפסה תא רידסהל ,קוחב םיעובקה םירקמב יאשר
הכירצה תויומכ תא ,רתיה ןיב ,תועבוקה תונקת תועצמאב בוציקה
- ןלהל) רפכה חותיפו תואלקחה רש .ןהב שומישה תורטמ תאו תויברמה
.בוציק ירוזאכ ץראה ירוזאמ םירכינ םיקלח לע זירכה (רשה

- ןלהל) 1976 - ו"לשתה ,(בוציק רוזאב םימב שומיש) םימה תונקתב
תא .םינושה םישומישל םימה תבצקהל תויופידעה ירדס ועבקנ ,(תונקתה
,תחא הנש ךשמל ,הנשל תחא םימה ביצנ עבוק תיצקומה םימה תומכ
תנשמ תונקתל ןוקיתב .הקפהה ןוישירב וא תונקתב תרחא רמאנ םא אלא
הקפהה ןוישירב עבקית אל ,1995 יושירה תנשב לחה" יכ ,עבקנ ה"נשתה
ןוניג ,יונ תוניג תוברל ,תיב יכרוצל תימוקמ תושרל תיצקומה םימה תומכ
אלש םירחא םישומיש ןכו רחסמ ,הכאלמ ,םייללכ םיתוריש ,ירוביצ
- ןלהל) היישעתו תואלקח טעמל ךא ,הלא תונקתב רחא םוקמב ורכזנ
תיתיב הכירצל םימ ךורצל תיאשר היהת תימוקמ תושר ;(תיתיב הכירצ
."היכרצ יפ לע

תוביצנב הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2000 רבוטקוא-לירפא םישדוחב
- ןלהל) יאלקחה רזגמב רקיעב ,םלוצינו םימה תאצקה אשונ תא םימה
חותיפו תואלקחה דרשמב םג וכרענ אשונב םירוריב .(םימה תאצקה
םירושקה םיאשונ .רצואה דרשמבו (תואלקחה דרשמ - ןלהל) רפכה
,לארשיב םימה קשמ לוהינ לע חודב ורקסנ ולוהינו םימה קשמל
.(756 'מע) 48 יתנש חודבו 1990 רבמצדב םסרופש


עקר - םימה תאצקה תטיש
הביסה .תואלקחה תבחרהב ונייפאתה הנידמה לש תונושארה היתונש .1
םילוע בשייל ךרוצהמ העבנ תואלקחה חותיפב הלשממה תודקמתהל
ללכל ןוזמ תקפסה חיטבהל םג ךכו ,םישדח םייאלקח םיבושייב םישדח
.םיינוחטיבה םילוקישה לע ףסונ תאז ;הייסולכואה

םה םימהש ךכב בשחתהבו תיאלקחה תובשייתהה תבחרה עקר לע
לע חוקיפבו םימה קשמ תרדסהב ךרוצ שי ןכ לעו ,רוסחמבש באשמ
ךות ,תואלקחל םימב בוציק לש תוינידמ הלעפוהו השבוג ,םהב שומישה
.יאלקח שומישל םימה יריחמב הכימת ידי לע תואלקחל הידיסבוס ןתמ
םימייק יכ ,ורבס םימה קשמ לוהינל זאד םיארחאה יכ ,ןייצל יואר
תוליעפה תא דקמל שיו ,ולגתנ םרטש םילצונמ יתלב םיבר םימ תורוקמ
תומכש יפ לע ףא ,תואלקחה תבחרהמ העינמ ןיא ,וז הביסמ ;םיוליגב
60 -הו 50 -ה תונשבש ,ןיוצי .תופירח תודונתל הנותנ םינימזה םימה
םיקשמ לש םיסופדה תא תואלקחה דרשמבש ןונכתל תושרה העבק
.וילעב תא סנרפי רשא יאלקח קשמ לש ירעזמה ולדוג תאו םייאלקח
תא ,יאלקח בושיי לכל קשמה תודיחי רפסמ תא העבק םג ןונכתל תושרה
תא - ךכמ אצוי לעופכו ,קשמ לכב רוצייה םויקל תשרדנה םימה תומכ
.בושייל םימה תומכ

באשמ לאכ םימל תוסחייתה רתוי שרתשהל הלחה 60 -ה תונש ףוסב .2
םימב שומיש) םימה תונקת לוטיבב היוטיב תא האצמ הסיפתה .רוסחמב
שומיש) םימה תונקת ונקתוה ןמוקמבו ,1969 - ט"כשת ,(בוציק רוזאב
ועבקנ ולא תונקת תועצמאב .1976 - ו"לשתה ,(בוציק רוזאב םימב
תויומכל םאתהב ,היישעתל םג םימ וצקוה ןהיפ לעש ,תומרונ הנושארל
יפנע לכ תא וללכ אל הלא תומרונ .רוצייה םויקל תושרדנה םימה
- רקיעב ,םימ לש הכירצ יריתעכ ובשחנ רשא םיפנע קר אלא היישעתה
,םויה דע תומייקתמ םייתוהמ םייוניש אלל ולא תומרונ .ןוזמה תיישעתב
םיפנע ופסונו םיגילפמ םייגולונכט םייוניש ולח םינשה ךלהמבש ףא תאז
.םירחא םימ יריתע

תואצקה לוטיב לע הלשממה הטילחה 1999 תנשל ביצקתה ינויד תרגסמב
.המיוק םרט וז הטלחה ,םילזומ םיפירעתב היישעתל םימה

טעמל ,תואלקחל תיצקומה םימה תומכ יכ ,עבקנ תונקתל 17 הנקתב
תיברמה הכירצה דוסי לע עבקית ,ןנכותמ בושייל תיצקומה םימה תומכ
.הנושארה תפסותב טרופמכ ,םידחוימה םיאנתהו תואלקחב שומישל
תויומכ תא תעבוקה ,תונקתל הנושארה תפסותה הנקות 1992 תנשב
םימה תויומכ תא ועבק תומרונה .(תומרונה - ןלהל) תואלקחל םימה
גוסל וסחייתה אלו ,םירוזא יפל םילודיגה יגוסמ דחא לכל תושרדנה
תמדא ןיבל לעב תמדא ןיב הנחבה תוברל ,לודיגה דבועמ הילעש עקרקה
רחאמ ,דבלב םייטרפ םיאלקח ובייח וללה תומרונה ,רומאכ .ןיחלש
.ןנכותמ בושיי לע הלח הניא הנקתהש

םימה קשמ תועלקיה לש ששחו םימה קשמב וערא רבכש םירבשמ .3
םימה תקפסה לש לוהינה תניחבל הדעו יונימל ליבוה םיפסונ םירבשמל
רבעשל םימה ביצנ ןגס ,בורזולרא לואש ר"ד לש ותושארב לארשיב
רש ידיב 1994 רבמבונב םתחנ יונימה בתכ .(בורזולרא תדעו - ןלהל)
ךותב חוד שיגהל לטוה הדעווה לע .םימה ביצנו רצואה רש ,תואלקחה
חוד השיגהו 1995 סראמב התדובע תא הדעווה הלחה לעופב .הנש
.1996 רבמצדב

,רצואה רשכ תעה התואב ונהיכש ימל חודה תא השיגה בורזולרא תדעו
שגוהש חודה .םימה ביצנו תוימואלה תויתשתה רש ,תואלקחה רש
טסוגואמ םימה תוביצנ תבושתב .םימה ביצנ לש וחתפל לגלוג םירשל
םושמ ומשוי אל הדעווה תוצלמה"ש ,רמאנ הנידמה רקבמ דרשמל 2000
לע אל ףאו הדעווה תא ונימש םירשה לש םתעד לע ללכ ולבקתה אלש
."םימה ביצנ לש ותעד


םתכירצו םימה תובצקה לע הרקבו חוקיפ
םימ תרבח תורוקמ :םיירקיע םימרוג ינש ידיב תעצבתמ םימה תקפה
תורוקמ .םימ תודוגא ןוגכ ,םייטרפ םימרוגו (תורוקמ - ןלהל) מ"עב
.ץראב םימהמ םישילש ינשכ תקפסמו הקיפמ

העבטמ תבייחמ ,םילזומ םיריחמב םימ תוסכמ לש תגהונה הטישה
תובטה ןתמל וא התפיקעל תובר תויורשפא שי תעב הב ,הרקבו חוקיפ
.םירחאב העיגפלו םינכרצהמ קלחל רתי

תנש לכב תואלקחל םימה תוסכמ תעיבקל סיסבה ,םימה תונקת יפ לע .1
תא וחיצנה הלאו ,1989 יושירה תנשל ועבקנש םימה תוסכמ אוה יושיר
םעפל םעפמ ושענ םה ךא ,תוסכמב םייוניש ושענ םנמא .םייקה בצמה
תנש זאמ .תוסכמה סיסב לש תללוכ הניחבכ אלו ,םימיוסמ םיבושייל
תויתוהמ תורומת ףא ולחו היגולונכטבו הקינכטורגאב םייוניש ולח 1989
רבכ .תובצקהב םיוטיב תא ואצמ אל הלא םייוניש .יאלקחה רזגמב
קיפסמ ץירמת הב ןיאש םושמ ,תוסכמה תטישב םגפ שי תאז הניחבמ
.ךוסחלו לעייתהל

,תוסכמה ץוציק לע תוביצנה הטילחמ (תרוצב תנש) הקוצמ תעב .2
אוה ץוציקה ךילהת ךא .םיזוחא תורשע לש רכינ ץוציקב רבודמ םימעפו
עבק 1999 ראוניב ,לשמל ,ךכ .םיבר םיילהנימ םיכילהב הוולמו יטיא
הבצקההמ 75% לש רועישב הנשה התואל םימה תובצקה תא ביצנה
ףרוחה חכונל יכ ,םינכרצל םימה ביצנ עידוה 1999 ראורבפב .1989 תנשל
קר .רומאכ הבצקוהש תומכה לע תיצקומה םימה תומכ הלעת אל ,ןוחשה
םתקפסה ,םימ תקפה) םוריח תעשל תונקת ומסרופ הנש התוא לירפאב
ץוציק ועבקש ,(םוריח תעש תונקת - ןלהל) 1999 - ט"נשתה ,(םתכירצו
םימה תוסכממ 80% דע 30% ןיבש רועישל םיריפשה םימה תובצקהב
דרשמ עבקש יפכ םילודיגה לש תופידעה ירדסל םאתהבו ,1989 תנשב
.תואלקחה

1999 תנשל תויפוסה םימה תובצקה לע םינכרצל תועדוהה ,ןכ ומכ
עוציב תא ףוכאל םיתעל ןתינ היה אל הז דעומב ;יאמב קר וחלשנ
דעומה דעש םילדגמ ויה ,םימה קשמב םימרוג תנעטלש רחאמ ,ץוציקה
התבושתב .םימה תובצקה בור תא ,תויתנוע תוביסמ ,וכרצ רבכ רומאה
יטפשמה ךילהתה יכ ,םימה תוביצנ העידוה הנידמה רקבמ דרשמל
.רוחיאב ןתינ ןכלו ,ךראתה ץוציקה רושיאל ילהנימהו

תובצקהמ תילהנימ העירג לש ךרדב םימה ביצנ ידיב השענ ץוציקה
תנש לש תובצקהה היה העירגה סיסב ;1999 תנשל יאלקח שומישל םימה
לש תעצוממ העירג .םימ ק"מ ןוילימ 1,300 -כב ומכתסה הלאו ,1989
-כ 1999 תנשב יאלקח שומישל ריתוהל הרומא התיה וז הבצקהמ 40%
,ק"מלמ 824 -כב המכתסה הנש התואב לעופב הכירצה .ק"מלמ 800
.(1989 תובצקה) העירגה סיסבל האוושהב 40% -כ לש הדירי ונייהד
לעופב הכירצל 1999 תנשב לעופב הכירצה ינותנ תא םיוושמ םא םלוא
הכומנ התיה הדיריהש ירה - (ק"מלמ 918 -כ) 1998 תנשב - תמדוק הנשב
.דבלב 10% -כב המכתסהו ,הברהב

השענ ץוציקה יכ ,םימה תוביצנ הנייצ הנידמה רקבמ דרשמל התבושתב
ןיב עצבתהל הכירצ האוושהה יכו ,לעופב הכירצהמ אלו האצקההמ
ןיבו ,הנש התוא לש לעופב הכירצל 1999 תנש לש תצצוקמה האצקהה
,םימה תוביצנ תכרעהל ."1989 תומכ" תאצקהל תצצוקמה האצקהה
ץוציקהמ רכינ קלח ,רצואה דרשמ תעדל וליאו ,וקלחב חילצה ץוציקה
."דבלב ריינה" לע היה

םיצצקמ רשאכ םיאלקחל םלוה יוציפ ןתניי אל םא םימה ביצנ ןגס תעדל
היהי ןכלו ,םיאלקחה תסנרפב םיעגופ ,םימה תובצקהב תרכינ הדימב
.ץוציקה תא ףוכאל השק

ןיבל תואצקהה ןיב לודגה רעפה חכונ ,הנידמה רקבמ דרשמ תעדל
רידגהל ידכו ,ץוציקה תחלצה לע תועדה יקוליח חכונ ,לעופב הכירצה
התחפה - הרטמה תא גישהלו ,םייעמשמ-דחו םירורב םידעי דיתעל
סיסב יונישל לועפל היה יואר ,יאלקח שומישל םימה תכירצב תרכינ
יוניש ךות "תוירוטסיה" תובצקהמ אלו ,לעופב הכירצהמ ץוציקה
.םאתהב תונקתה

תורטמל םימ םיבושייל הצקמה ,תיחכונה םימה תאצקה תטיש .3
םיריחמב םימה תוסכמ ןכאש הרקב תבייחמ ,םילזומ םיריחמב תויאלקח
אל הרקבה לעופבש ,הלעוה תרוקיבב .דבלב הלא תורטמל תוכלוה םילזומ
ךשמב םצמטצה תואלקחב םקוסיעש םיבושייה רפסמו ,המייקתה דימת
,תאז תורמל .הב םקוסיע ומצמצ תואלקחב םיקסועש םיבושייהו ,םינשה
םימעפו) תואלקחל םימ תוסכמ ןתוא תובר םינש לבקל םיבושייה וכישמה
התצקהו הכישמה םימה תוביצנ ,המגודל .םילזומ םיפירעתב (רתוי ףא
םתייסולכואש םיבושיי םהבו ,םיבושיי המכל יאלקח שומישל םימ
ךכ .ונשי םא ,חינז אוה םהב יאלקחה קוסיעהשו תילכלכ הניחבמ תססובמ
תמרו רמוע ,ןויבס ,והירמש רפכ :תוימוקמה תוצעומבש םיבושייב אוה
הלא םיבושייל םימה תוביצנ הכרעש ריווא ימולצת יכ ,הלעוה .ןורשה
ומאת אל דבועמה חטשה לע תוביצנה ידיב ויהש םינותנה יכ ,וארה
םיחוויד תואלקחה דרשמב ואצמנ אל 1999-1990 םינשב ,ןכ ומכ .תואיצמל
תמרל טרפ ,הלא םיבושיימ תירחסמ תומכב תיאלקח תרצות קוויש לע
תורטמל דבועמה יאלקח חטש ןיטולחל תללושמ ןויבס ,םויכ ,ךכ .ןורשה
םיבושייל םימה תוביצנ התצקה 2000-1991 םינשב ,תאז תורמל .תויאלקח
תובקעב .ק"מ ןוילימ 23.2 -כ לש תומכב יאלקח שומישל םימ םירומאה
םיבושייב םימה תכירצ תא קודבל םימה תוביצנ הלחה ,תרוקיבה תורעה
,ןויבס תימוקמה הצעומה םע רורב רחאלו ,םייאלקח םיבושיי דוע םניאש
.םאתהב תואלקחל םימה תאצקה הלטוב

וא תואלקחל םימ תאצקהל םיאכז םניאש םירחא םיבושייב םג ערא ךכו
,תרוקיבב הלעוה תוימוקמ תוצעומ יתשב .הטעומ האצקהל םיאכז םהש
םימ 1998 דע 1995 םינשב וצקוה עיפי תימוקמ הצעומל :ןמקלדכ
םיאכזה םייאלקח םיקשמ ויה אל המוחתבש יפ לע ףא ,תיאלקח הכירצל
תימוקמה הצעומל םג .תיאלקח הכירצל םימ שוכרל תונקתה יפ לע
חוויד יפ לע ,יאלקח שומישל םימ 2000 - 1997 םינשב וצקוה סילו'ג
ילעב םה ןיא ,לעופב םלוא ;םיאלקח לוכיבכ םהש םינכרצ לע הצעומה
.םייאלקח םיקשמ

םימה תומכש ,םימה תונקת תועבוק תואלקחל םימ תאצקה ןיינעב .4
םאתהב עבקית ,תמיוסמ הנשל ,ןנכותמ בושייל תואלקחל תיצקומה
םימ תאצקה .תמדוקה הנשל הקפהה ןוישירב ול העבקנש םימה תומכל
תויומכ דוסי לע עבקית םיננכותמה םיבושייה תמישרב וניאש בושייל
טרופמכ םידחוימה םיאנתהו תואלקחב שומישל תויברמה הכירצה
תיצקומה םימה תומכ תא תונשל יאשר םימה ביצנ .תונקתל תפסותב
תורומ דוע .וחותיפלו ומויקל ,בושייה יכרוצל םאתהב ןנכותמ בושייל
תיצקומה םימה תומכ עבקית יושיר תנש לכ לש ראוניב 1-בש ,תונקתה
תנשל תואלקחל תיצקומה םימה תומכמ 75% לש רועישב תואלקחל
רחואי אל יכו ;זאמ ןידכ הב ושענש םייונישה לכ תוברל ,1989 יושירה
םימה תומכ תרתי תא םימה ביצנ עבקי ,יושיר תנש לכ לש לירפאב 1
םייגולורדיהה םיאנתל םאתהב ,יושיר תנש התואל תואלקחל תיצקומה
הקפהה תויורשפאו םייתנש-ברה םימה ירגאמ לש בצמה ,םיימילקאהו
םימה תומכ ךותמ יכ ,םימה תונקת תועבוק דוע .דעומ ותואב הקפסההו
בושייב שפנ לכל ק"מ 75 וגווסי ,ןנכותמ בושייל תואלקחל תיצקומה
.ירוביצ ןוניגו יונ תוניג ,תיב יכרוצל םימכ רומאה

תואלקחל םימה לש םתבצקה ירדס תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
,הבצקהה הלדגוה םהמ השולשב יכ ,אצמנ .םיננכותמ םיבושיי העבראל
.ךכל הקדצהה הרהבוהש ילב

תואלקחל םימה תבצקה התלע 1998-1990 םינשה ןיב :(בשומ) םענקי
-ל (ק"מלא) ק"מ יפלא 1,461 -מ (ןיחלוק ימו םיריפש םימ) הז בשומל
םיחטשב והשלכ יוניש לע תודיעמה תותכמסא ואצמנ אל .ק"מלא 1,686.3
.םימ תבצקה תפסות בייחמה ,םילודיגה יגוסבו םידבועמה

ןפואב ,תולצונמ לעופבש העשב ,יאלקח קשמ תודיחי 60 הז בושייב :לובי
1990-1999 םינשב ולדג בושייל םימה תובצקה .דבלב תודיחי 32 ,יקלח
תבייחתמה םימה תבצקה ,תאז תמועל .ק"מלא 1,480 -ל ק"מלא 775 -מ
תורבעומ לעופבש ,הלעוה ,ןכ .ק"מלא 560 -כ איה קוחה יפל בושייל
לש תובצקהמ ןרוקמש םימ תויומכ ,םימה תוביצנ רושיאב ,הז בושייל
,(ק"מלא 500 -1999 תנשב) םתבצקה תא ולצינ אלש ,םירחא םיבושיי
- 1999 תנשב) ףתושמ דוביע ךרוצל םירחא םיבושיי םע תויפתוש םויקמו
-כ לש תימעפ-דח תפסות םימה תוביצנ הרשיא 1999 תנשב .(ק"מלא 250
.הבצקהל ק"מלא 175

הריבעהל םיאשר ,הלצונ אלש םימ תבצקה םהל שיש םיבושיי םנמא
בושייה לע ;הרושיאבו םימה תוביצנ תויחנה יפל תאז ךא ,רחא בושייל
םימה ףירעת יפ לע םימה קפסל םלשל ,ןלצינו הלא תובצקה לביקש
לש תידימת הרקב תבייחתמ הז בצמב .תונקתב עובקה רתויב הובגה
םיבושייהש ,םיפירעת ישרפה חכונ ,תורשפא תמייק ןכש ,תוביצנה
ןיבש םיריחמה חווטב עבקיי םימה ריחמו ,ןוישיר אלל םימב ורחסי
.הגירחב וכרצנש םימל סחייתמה ףירעתל רתויב הובגה םימה ףירעת

ק"מלא 250 לש תינמז הרבעה םימה תוביצנ הרשיא 1985 תנשב :הגנ
1998 תנשב .סדרפ דוביע ךרוצל מ"עב הרבחל הז בושייל תובצקההמ
הכרע ,הרזחוה הסכמהש רחאל .הרומאה םימה תבצקה בושייל הרזחוה
ךיישל ןתינש דבועמ סדרפ אצמנב ןיא יכ ,התלעהש הקידב םימה תוביצנ
ידכ המילשמ הקידב המזי אל תוביצנה ,םלוא .םימב שומישה תא ול
וז ,הרבחל םימה תבצקה הנתינ ןהב םינשה 13 ךלהמב ןכא םא אדוול
קספ יתמ - ןכ םאו ,ודעוי םה הלש הרטמל הלא םימב השמתשה ןכא
.סדרפה דוביע

-מ בושייל תואלקחל םימה תבצקה הלדג 1999-1992 םינשב :היננח תיב
ךרוצה רבדב תומיאתמ תוחכוה אלל תאז ,ק"מלא 816.6 -ל ק"מלא 755.4
.תואלקחל םימ תפסותל

שי .החראה יתב וא ןולמ יתב םיליעפמ םיבר םיננכותמ םיבושיי .5
אוה תואנולמ רובע םימל תואלקחל םימ ןיב םיריחמה רעפ יכ ,ןייצל
-ב קדב הנידמה רקבמ דרשמ ."חטשה שאר"ב 23% לש רועישב תוחפל
שפנל תיתיב הכירצל וצקוהש םימה לע ףסונ םא ,םיננכותמ םיבושיי 13
םיהובג םיפירעתב המיאתמ םימ תומכ התצקוה ,הייסולכואה לדוג יפל
הקידבה .בושייה םוחתבש החראה תיב וא ןולמ תיב רובע םג רתוי
וא הובגה ףירעתב תואנולמל םימ וצקוה אל םיבושיי השימחלש ,התלעה
,הלע הכירצה ינותנ חותינמ ,תאז תמועל .תיתיב הכירצל ףירעתב
םימ ריחמל םאותה ,לזומ ריחמב םימ ןולמה יתב וכרצ הלא םיבושייבש
.דבלב יאלקח שומישל רוקמב וצקוהש

ןיב תולפהל לולע ,השענש יפכ ,האצקהה תטיש םושיי יכ הלעוה .6
:ןמקלדכ ,םיננכותמ םיבושיי ןיבל םייטרפ םיאלקח
םימה תוביצנל חוודל תגהונ תואלקחה דרשמ לש יאלקח ןונכתל תושרה
םיחטש לש דוביע תקספה לע הז ללכבו ,דוביעה יחטשב םייוניש לע
.עקרקה דועיי יוניש בקע םייאלקח

,יטרפ יאלקח ידיב דבועמה חטשב רבודמ םא ,הלא םיחוויד תובקעב
הלוצינ תא תרשפאמ וא ,הבצקהה תא תלטבמ וא םימה תוביצנ תצצקמ
.יפולח חטש יאלקחל שי ןכאש הקדבש רחאל ,םייפולח םיחטשב שומישל
יוניש הדימ וזיאב תקדוב תוביצנה ןיא ,ץוביקב וא בשומב רבודמ םא ךא
םיאתמ ץוציק הכירצמ ןתעקפה וא תויאלקח תועקרק לש ןדועיי
םייפולח עקרק יחטש שי םיננכותמ םיבושיילש החנהב ,םימה תובצקהב
הכשלה ינותנ יפל ,ךכ .תואלקח יכרוצל םימב שמתשהל ןתינ םהבש
865,000 לש םדוביע קספוה 1988-1999 םינשב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
םיחטש לש םניינעב הקדב אל םימה תוביצנ יכ ,אצמנ ,לכה ךסב םנוד
םהבש םיצוביקל וא םיבשומל םימה תובצקה תא הצציק אלו הלא
.םייאלקחה םיחטשה לש םדוביע קספוה

-כ 2000 רבוטקוא דע ועקפוה לארשי הצוח שיבכ תלילס ךרוצל :המגודל
שי םהבש ,םירתא 16 -ב תועקפה ועצוב יכ ,הלע תרוקיבב .םנוד 14,000
םילדגמה לש םימה תוסכמ וצצוק ךכל םאתהבו ,יטרפ יאלקח דוביע
םייפולח עקרק יחטש לע עיבצהל ולכי אל םהש םירקמב ,םייטרפה
םיבושייב ועצובש תועקפה לש םירקמ 44 -ב ,תאז תמועל .םימב שומישל
שי הלא םיבושיילש החנהב ןאכ םג םימה תוסכמ וצצוק אל ,םיננכותמ
אל .בושייה לש עקרקה תצבשמ תרגסמב יאלקח דוביעל תיעקרק הפולח
.רבדה ךכ ןכאש האצמו הקדב םימה תוביצנש ,אצמנ


םיילוהינו םיילכלכ םיטביה - םימ תאצקה
םימל שוקיבה ףדוע בקע הכירצה לע חקפל הדעונ םימה תוסכמ תאצקה
םימה תוסכמ לש האצקהה תטיש .םימייקה םיריחמב תואלקחל
הטישכ וז הטישל .יאלקחל הידיסבוס איה התועמשמ םילזומ םיריחמב
.םיריחמה תטיש - איהו הפולח שי הכירצה לע חוקיפל

לש התשיטנ לע הצילמה ,םימה תוסכמ ןיינעל השרדנש ,בורזולרא תדעו
םיריחמ ךרעמ לש ןונגנמב שומישה התעדלש תויה ,תוסכמה תטיש
םג .תוסכמ תעיבקו בוציק לש תכרעמ ינפ לע ףידע םימה תכירצ תוסיוול
תוסכמה תטיש לוטיבב תכמות רצואה דרשמו לארשי קנב לש םתדמע
.םימה ךרע תא םיפקשמה םיריחמה תטישב התפלחהו

להנמ לש ותושארב תווצ תואלקחה דרשמ ל"כנמ הנימ 23.5.00
תואלקחל םימה תאצקה ןונגנמ תניחבל תואלקחה חותיפו ןונכתל תושרה
רומאה תווצה .בורזולרא תדעו העיצהש תופולחה תוברל ,ויטביה לכ לע
רבמצד דע .2000 טסוגוא שדוח ףוסל דע ויתוצלמה תא שיגהל שקבתה
.תושקבתמה תוצלמהה ושגוה םרט 2000

ינפב הבצוהש הלאשה יכ ,הנידמה רקבמ דרשמל העידוה םימה תוביצנ
םיימוחת-ןיב םילוקיש הב םיכורכו תכבוסמו תבכרומ הניה תווצה
.ול בצקוהש םינמזה חולב דומעל תווצה היה לוכי אל ךכיפלו ,םינוש

םימה תאצקהש ,ךכ לע םיעיבצמ הז חודב ואבוה רשא םיאצממה לולכמ
הלוע ןכ .תישענ ,דימת אלש ,תפטוש תילהנימ הרקב תבייחמ ,תוסכמ יפל
הלשממהש ,יואר ןכ לע .תואצקהה תטיש לש המויק ךשמה קדצומ םא קפס
עויסה יכרד תא ונחביו ורזחי ,םימה קשמ לוהינ לע םינומאה םימרוגהו
.םהל רישי עויסל תופולח ולקשי הז ללכבו םיאלקחל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ