...הווקת דבאל רוסא לבא - גיאדמ תרנכה בצמ
גרבנטרוא יבצ :תאמ
.6 דומע ,(2000 ילוי) ,405 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מצב הכנרת מדאיג - אבל אסור לאבד תקווה...
…םויל םוימ תנקורתמ התוא םיאורו בוצע טבמ תרנכה לא םיחלוש ונלוכ
רשאכ --212.50 לש םור רבעל םיריהמ םידעצב ברקתמ םימה סלפמ
,טסוגוא שדוחב קר הזה םורל ונעגה הרבעש הנשב .ונינפל ןיידע ולוכ ץיקה
הירטסיה" הרצונ ,רוכזכ .'מ -213.28 דע סלפמה דרי ףרוחה תליחת דעו
היפוח רשא ,הללמואה תרנכה תא םלצל הלדח אל היזיוולטהו "תימואל
.םירטמ תואמב םיגוסנ

ךומנ םימה סלפמ היהי הנשהו ,רתוי עורג תויהל לוכי דימתש ,רבתסמ
.הטעומ הדימב האלמתה תרנכהו ,ידמל שלח היה ןורחאה ףרוחה .הברהב

לכ ךשמב :תילועפת איה יחכונה ץיקב הרוקש המל תירקיעה הביסה ,םלוא
וליאו ;ק"מלמ 100 -מ התוחפ תומכ יצראה ליבומה לא המרזוה '99 תנש
ללגב אל הרוק הז !ק"מלמ 300 לש המרזה (תעצבתמו) תננכותמ - וז הנשב
ימ לש תוברזרב דאמ השק בצמ ללגב אלא ,תרנכה יפלכ "תורזכאתה"
תרתונ אל יצראה םימה קשמל .ן"תקריה רפיווקאב דחוימבו - םוהתה
,רתוי ןטק קזנ היהי ןכיה טילחהלו ,תושק תופולח 2 ןיב רוחבל אלא ,הרירב
הרומא - הכ דע תמכסומה תוינידמה י"פע .תוברזרה תא םינקורמ רשאכ
!'מ -214 -מ רתוי ךומנ סלפמל (ףרוחה תליחת דע) תדרל תרנכה

הנייהת המ תעדל ןיאו ,הזכ סלפמב התיה אל םלועמ תרנכה :עדוי אלש ימל
םג .'וכו םימה תוכיא ,םגאב חמוצהו יחה ,יגולוקאה ןוזיאה לע תולכשהה
דיתעב תויבויח אל תוכלשה תויהל תולולע ,תוידיימ תובוגת הנייהת אל םא
.רתוי קוחרה

תוכרעה תתל רשפאו ,הז םוחתב טעומ אל עדי רבטצהש ,ןבומכ
םרט ובש בצמ יבגל הלאש ינמיס םירתונ ןיידע לבא - "תויטנגילטניא"
.ונייה

ןה - תרנכה סלפמ ."עיגרמה" ןוויכב והשמ םג רמול יוצר ,תאז םע דחי
זאמ הדירי לש תיללכ המגמב תונורחאה םינשב אצמנ - ץיקב ןהו ףרוחב
לפש לא ונעגה הרבעש הנשב ,רומאכ .('93 -ו '92 םינשב) םיעפושה םיפרוחה
.םידקת אלל

,רבגומה רוטינה י"פע .תרנכה ימ לש םתוכיאב הדירי התיה אל ,ןכ י"פעאו
תא םיפקשמה ,םידדמה תיברמב רופיש וליפא היה - '99 תנשב עצובש
,םייעמ יקדייח תויומכ ,םיינגרואה םירמוחה תומכ ,םימה תוריכע :תוכיאה
סלפמהו ,םיבוט םימהש ,םידיעמ (םירחאו) הלא לכ - ליפורולכה תמר
לבא ,תרנכה ימב הלע םנמא חלמה זוכיר ."םיער םירבד" השע אל ךומנה
תאפמ אלו ,םגאה תיעקרקב םיחולמ תונייעמ לש הצירפ בקע הרק אל הז
.תרנכל ץוחמ תונייעמ לש תרבגומ המירז

המרזהמ האצותכ םגאהמ חלמ לש תתחפומ האצוה :הטושפ איה הביסה
העצובש) םגאה ךות לא םיחולמ תונייעמ תייטהו ,יצראה ליבומל הטעומ
.(הנשהמ רכינ קלחב

יתלב איה "תיטמתיראה" האצותה זאו - םגאב םימה חפנ תחפ ,ליבקמב
/'כגמ 260-250 לש המרל זוכירה עיגה ךכ .רתוי הובג חלמ זוכיר :תענמנ
…ארונ אל לבא ,יוצר אל הז .םויכ ונשיש זוכירה םג והזו ,ןורחאה ויתסב
.עפוש היהי אבה ףרוחה םא ונוקית לע אוביו

לבא ,םיצור ונייהש הממ םימ תוחפ הברה תרנכב שי םויכ ,םוכיסב
סלפמה לש תפסונ הדרוהש ,םיטסימיטפוא םיקיסמ ךכמ .המגפנ אל םתוכיא
םורגל קר אלא ,תרנכה תא ןכסל הרומא הניא - םיפסונ מ"ס תורשע המכב -
…תכשומ תוחפו האנ תוחפ תואריהל הל

תוזח ולבקי תרנכה יפוח :םימה תוכיאל ץוחמ םיפסונ םיטביה שי ,ןכאו
.תיתביבס הניחבמ תחפוטמ תוחפו הייקנ תוחפ ףא ילואו - המיענ אל דאמ
המכ םג םנשי .ךכמ חמצת אל הבוט - תיתוריית הניחבמש חינהל רשפא
ביבס םידחא הביאש ינוכמ ןכו ,ךומנה סלפמב וקזניי רשא ,םיחזמו םינגעמ
תרזעב רבגתהל רשפא הלאכ םיישק לע םלוא - ערפוי םדוקפית רשא ,םגאה
.המיאתמ תונגראתהו תיפסכ העקשה

ךכו ,'מ -214 -ל ךומס סלפמב שומישמ ועגפיי םיגד לש הלטה ירוזא םג
.םיישקו "תוערפה" המכ דוע תונמל רשפא

תוחפ היהת תרנכה לש תינוציחה התוזחש ,רמול ןתינ ,תללוכ הרדגהב
…הקעומו תופורטסטק תושפחמ רשא ,תומלצמל תצרוק רתויו ,ןיעל המיענ
ילכ לש "תולפנתה"לו ,תינלוק תירוביצ הקעזל תופצל רשפא ויתסה ישדוחב
,םימרוג םג יאדווב שי .תרנכה לש ללמואה הבצמ לע םיחווידב תרושקתה
- ונעגה וילא בצמל םיארחאה ,הלא לש חוגינ ךרוצל בצמה תא ולצני רשא
…םירחא יפלכ המישאמ עבצא חלשי דחא לכו

סלפמ לש המרהל עייסיו םימדוקהמ הנוש היהי אבה ףרוחהש ,תווקל ךירצ
םגו - …"ימואלה לארומה סלפמ"כ רייטצמ םיבר יניעב רשא ,תרנכב םימה
.יצראה םימה קשמ לש תולדלודמה תוברזרה תא שדחי


6 * 2000 ילוי * 405 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ