לע המו - הפוריאב םיינוריע םיכפשב לופיטה
?הצובה
ויטלמפפ סנתסומד , הגו לאוגימ , וטנוב ןרול :תאמ
.18,12-7 םידומע ,(2000 ילוי) 405 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

?הצובה לע המו - הפוריאב םיינוריע םיכפשב לופיטה
ןוידה אשונ
לודיג ררוג (19/271/EEC) םיינוריע םיכפש רוהיט רבדב תיפוריאה היחנהה לש המושיי
תולדג תויומכ םיקיפמה ,םינוכמ - הפוריא יבחרב םימה רוהיט ינוכמ רפסמב ריהמ
קוליס ךרוצל םויה דע תוגוהנה ,תוירקיעה םיכרדה ביבס ,העשב הב .הצוב לש תוכלוהו
תלוספ תרובק ירתא רבדב היחנהה ,םיל הצובה יוניפ רסאנ :םיישק םימרענ ,הצוב
הביבסה תוכיאל םיעגונה תוששחו ,הלא םירתאל ינגרוא רמוח לש ויוניפ תא הליבגמ
לע הצוב רוזיפ ינפמ רתויו רתוי גייתסהל תואלקחב םיקסועל םימרוג תואירבלו
.הז בצממ אצומ-ךרד תאיצמ תשקבתמ ךכיפל .םהיתועקרק

םינוש הביבס ימוחתב תיפוריאה תוינידמה לש םושייה :ןוידה אשונ לש תויטנוולרה
תניחבמ ישוק וידחי םורגל םילולע רוביצהו הביבסה םולשל תוששחהו ,ינטלומיס ןפואב
םידבכנ םינוכיסב ךורכה ,אשונב רבודמ .םיכפש רוהיטמ תלבקתמה ,הצובה אשונ לוהינ
ינרדוח ימיכ םוהיז ינפמ רבוגה ששחה רואל - עגונהו ,הביבסלו רוביצה תואירבל
תיפוריא-ללכ המרבו םדקהב בלשל ךרוצ ררועתמ ,ךכ םושמ .תושיגר םימינב - רבטצמו
.םיידועיי םיינכט םיעצמא םע המיאתמ תוינידמ

אובמ .2
הצובה ךילהת איה ,םיינוריע םיכפש רוהיט םשל ,הפוריאב רתויב תלבוקמה היגולונכטה
תויומכ תוקפומ ובשו ,היגרנא לש תולודג תויומכ ךרוצה יגולויב ךילהתה והז .תלעפושמה
ךילהת לש ןורחאה ובלשב םימה ןמ תדרפומה ,וז הצוב .תינגרוא הצוב לש תולודג
לע לקהל תנמ לע .ההובג תיגולויבה התוקירפו ,םימ 90% -מ הלעמל הליכמ ,רוהיטה
תוירקיעה םיכרדה .שוביי יכילהת ,ללכ-ךרדב ,םיטקננ הקוליס לעו הצובב לופיטה
םיל קוליס ,עקרק לע רוזיפ ,תלוספ יוניפ ירתאל הקחרה ,התע דע ,ויה הצובה קוליסל
קוליסה יכרדמ תחא לכ יבגלו ,םינתשמ םינמזה ,םלוא .הפירשו (הינטירבב רקיעב)
םינוכיסה ינפמ תוששחו הפשא קוליס ןיינעב הליבגמ הקיקח .תולבגה תועיפומ
תא םיכפוה ,םייאלקח םיחטשב הצוב רוזיפבש םיילאיצנטופה םייתביבסהו םייתואירבה
הצובה תטישב םיכפש רוהיט ינוכמ ,העשב הב .רתוי הפירחל הצובה קוליס תייעב
וכישמי הארנה לככו ,םיכפשל תעגונה היחנהל המאתהב ,הדמתהב םימקומ תלעפושמה
ינויח ,ךכ םושמ .הריצעל תנתינ יתלב םתקופתש ,"הצוב ילעפמ"כ ךוראה חווטב דקפתל
.םיכפשה תצובל תילכלכ תוריבס תולעבו אמייק-תורב ,תוחוטב אצומ יכרד לש ןרותיא
תרובק ירתאל קוליסל רשא .םיל םיכפשה תצוב קוליס לע רוסיא לח 1999 תנש תישארמ
יהשלכ תינגרוא תלוספ לש היוניפ תא רשפאל אל תועצומה תולבגהה תנווכב ,תלוספ
ךרדה .הצובה ןמ קיחרהל שיש םימה תומכ לשב הרקי הניה ,הדיצמ ,הפירש .וז ךרדב
המדא ינפ-לע הצובה רוזיפ תויהל ,ילאיצנטופ ןפואב ,הלוכי רתויב תיביטקרטאה
,םלוא .ישומיש יאלקח ךרע תלעב תויהלו הנזה ירמוח רזחמל היושעה ךרד - תיאלקח
הצובה ךרדב םיכפשב לופיטה ךורכ םהבש ,םיימיכ-םייסיפה םיכילהתה לשב
קוריפ-תושק תוינגרוא תובוכרת ידירשו תודבכ תוכתמ ליכהל הצובה הטונ ,תלעפושמה
תתל שי וז הדבוע לעו - םיכפשב תויוצמה ,(יתיב שומישל םילקימיכו םיקרח ילטוק ומכ)
התונימז תדימ איה תרחא הלאש .הביבסה תוכיאו רוביצה תואירב תוניחבמ תעדה תא
טביהה .הלבוה תויולע תעינמל ,הצובה תקפה יזכרמ תברקב תיאלקח עקרק לש
ןוזמ ,תואירב ןוזמ ומכ) תוירחסמ "תושינ" רתויו רתויבש ,ךכל םרוג יתואירבה
תצובב שמתשהל אלש שרופמב םיקפסה םישרדנ (תוקרי ירומיש תיישעתו תוקוניתל
הצוב רוזיפ ינפמ םיאלקח ברקב תרבוג תוגייתסה תמייק הלא לכמ האצותכ .םיכפש
.םהיתודשב
הצובה תויומכב לופיטה תולע םניה ,םהמ םימלעתמ תובר םימעפ רשא ,םיטביהה
ןפואב הצובה לוהינל תויורשפאה םיכרדהו ,םילודגה רוהיטה ינוכמב תורצונה ,תומוצעה
ידכל הקוליסבו הצובב לופיטה תולע העיגמ םימיוסמ םירקמב .אמייק-רבו ישעמ ,חוטב
.םיכפשה רוהיט לש תללוכה תולעה ןמ תיצחמ
הצובה רובע תוכיא ינקת רוציל שי .יניצרו שדוחמ טבמב הז אשונב ןנובתהל ונילע
רובע רוזיפו לופיט לש תויפולח תוקינכט ןוחבלו ,תיאלקח עקרק לע רוזיפל תדעוימה
םימוחתה ןיב םואית לש ותובישח תא םיטילבמ הלא םידעי .הצוב לש םירחא םיגוס
.הביבס יניינעב תיפוריאה תוינידמה לש םינושה

רצותהו ךילהתה :תלעפושמ הצוב .3
רמוח .תלעפושמה הצובה ךילהת לע ססובמ ,םיכפשל "ינוינש לופיט" יורקה לופיטה
תשק תועצמאב תילאיבורקימ הסמויבל ךפוהו הז ךילהתב ןצמחתמ םיכפשה ןמ ינגרוא
ובש ,לודג ררוואמ ןגאב ,ללכ ךרדב ,עצבתמ הז רבד .םימזינגרואורקימ לש הבחר
תשלוג ןכמ רחאל .תודחא תועש ךשמב עגמב םימזינגרואורקימהו םיכפשה םיאצמנ
םיכפשהו תיעקרקל םיילאיבורקימה םידיכלתה םיחנוצ ובש ,עוקיש ןגאל תבורעתה
םיאיצומ ,ןגאה תיעקרקב םירבטצמה ,םידיכלתה תא ;ץייחל לעמ םימרוז םירהוטמה
תא םייקל ךישמהל תנמ-לע רורוואה ןגאל רזחומ הצובה ןמ קלח .הצובכ זא ונממ
.קיחרהל שי ,ילאיבורקימ לודיג ידי-לע תרצונה ,תפדועה הצובה תא וליאו ,ךילהתה
,תינגרוא הצוב תקפומ וב םגש ,ינושאר עוקיש לופיט הז ךילהתל םדוק ,םירקמה בורב
הצובה םע דחי תקחרומ תויהל וז תינושאר הצוב לע .טעמ הנוש העבטש ,וזכ םג םא
הנתשמ איה .העובק הנניא הצובה תוכיאש ,ןייצל בושח ןכ-ומכ .תפדועה תינוינשה
,הנועה ,תוברועמה תוישעתה ,םיכפשה גוס ,רוהיטה ןוכמ לש ןונכתה ינייפאמל םאתהב
.הז רמאמ קסוע תפדועה הצובה תקחרהב .המודכו ןוכמה םוקימ ,ריוואה גזמ
,הליהק לכ יכ ,תשרוד (91/271/EEC) םיינוריע םיכפש ןיינעב יפוריאה דוחיאה תייחנה
לכו ;םיקותמ םימ יפוגל םימרזומ היכפש רשאו ,שפנ 2,000 -ל ךרע-הווש הפקיהש
,םיפוח ימל םימרזומ היכפש רשאו ,רתוי וא ,שפנ 10,000 -ל ךרע-הווש הפקיהש ,הליהק
תנמ-לע .םקוליס ינפל םיכפשב תוחפל ינוינש לופיט ,רחואמה לכל ,2005 ףוס דע םשיית
לש ,בטיה תרכומה ,היגולונכטב תוינוריעה תויושרה תיברמ תורחוב וז השירדב דומעל
הרקמב) תוליעיו תונימא ,םצמוצמ חפנ :תוירקיע תוביס שולשמ תאזו ,תלעפושמ הצוב
.הצוב לש תולודג תויומכ תוקפומ וז היגולונכטב ,תאז םע .(םינוכנ הקוזחתו לועפת לש
2005 דעש יופצו ,הנשל תונוט ןוילימ 6.5 לע דמוע יפוריאה דוחיאה יבגל יחכונה ןדמואה
יפוריאה דוחיאה תונידממ תחא לכב תויומכב לודיגה .ןוילימ 20-15 ידכל תומכה עיגת
.םיזוחא (!)300 ידכ דעו 40 -מ וניה
םידרטמ תעינמלו הב לופיטה ךשמה לע הלקה םשל תאזו ,דבעל שי םיכפשה תצוב תא
ךפוהו הצובה תונוכת תא ןתממ דוביעה .תולחמ יללוחמ לשו תוחיר לש םיילאיצנטופ
,יוטיח ,יוביע םינמנ דוביעה יכילהת םע .קוליסל וא רזוח שומישל רתוי המיאתמ התוא
םירצותה םילבקתמ דוביעה תובקעב .דועו היצטסופמוק ,ימרת שוביי ,הטיחס ,בוציי
הצוב ,(תימלוג וא תבצוימ) הקצומ הצוב ,(תימלוג וא תבצוימ) תילזונ הצוב :םיאבה
רוהיט לש ותולע ללכמ תיצחמ ידכל תועיגמ הצובה דוביע תויולע .טסופמוקו תשבוימ
הקיחתב תרבוגה הרמחהה בקע רתוי תוהובג ,הארנה לככ ,ויהי ףא ןהו ,םיכפשה
.תיפוריאה
תוכתמ הצובב תורבצנ תלעפושמה הצובה ךילהת לש םיימיכ-םיילקיסיפ םינייפאמ לשב
איה ךא - ןורתי וז הנוכת הווהמ םירהוטמה םימה תוכיא תניחבמ .תוינגרוא תובוכרתו
:םימהזמ לש תוירקיע תוצובק עבראב היולתל הצובה תוכיא תא תכפוה
ןתורבטצה .םורכו תיפסכ ,תרפוע ,םוימדק ,לקינ ,תשוחנ ,ץבא רקיעב - תוכתמ
התרשרשב רבעמה םע תיגולויבה ןתומצעתהו ישונאה אתה תומקרב תילאיצנטופה
םיכומנ םיזוכירב תוכתמ .הביבסה תוכיאו תואירבה תוניחבמ ןוכיס תורצוי ןוזמ
םיכפשב רקיעב םרוקמ ןוכיס םהב שיש םיזוכיר ךא ,םייתיב םיכפשב דימת תוחכונ
.םייתיישעת
ןוכיס םרוג םיווהמ הלא .ןחרזלו ןקנחל הנווכה - םיחמצ תנזהל םישמשמה תודוסי
הנזה תודוסיב רישעל םימ ףוג ךפוה ובש ךילהת) היצקיפורטואאה לאיצנטופ לשב
ךרדב ,תמרוג רשא ,םימ תייחמצ תייסולכוא לש התוחתפתה תא םידדועמה ,םיסמומ
,תאז םע .םייליע םימ יפוגלו עקרקל םהלש (םימב סמומה ןצמחה תולדלדתה ,ללכ
ךרע לעב ןשדמכ בשחיהל םילוכי םה ינגרוא רמוח לש םהב ההובגה הלוכתה לשב
לש עוציב יפוריאה דוחיאה תייחנה תשרוד םישיגרכ והוזש םירוזאב .בר ימונורגא
הרישעה הצוב תקפומ הז לופיטב םג .(הנזה תודוסי תקחרה) םיכפשב ינושילש לופיט
.ךילהתה גוסל םאתהב הנתשמ היפואו ,הנזה תודוסיב דימת
יללוחמ םירמוח ,םיעבצ ,םייתיישעת םיסיממ ,םיקרח ילטוק - םיינגרוא םימהזמ
,הלא לכ .תורחא תובר תובכרומ תוינגרוא תולוקלומו םיחטשמ ,תויטסלפ
.הצובב רבטצהל םיטונ ,הובג םתגיפס רשוכו ,ללכ ךרדב ,הכומנ םימב םתוסיסמש
לש הפירשב ורוקמש (PAH) יניערג-בר יטמורא ינמימ ןמחפ ףא חכונ םיכפשה תצובב
לע תירשפאה םתעפשה לשב הגאדל רוקמ םיווהמ םיינגרואה םימהזמה .יליסופ קלד
תמועל ,וז הצובקמ םימהזמ דחיימה ןייפאמ .םדאה תואירב לע דחוימבו הביבסה
םיברב רשא ,תיגולויב תוקרפתהל םהלש (הנתשמה) לאיצנטופה אוה ,תומדוקה יתש
הייהש ןמז תולעב יגולויב םיכפש רוהיט לש תוכרעמל .דידמ ךא ,יטיא אוה םהמ
.הלא תויוצר יתלב תובוכרת קוריפל רתוי ההובג תלוכי ןכ לע תעדונ ,רתוי ךשוממ
ךלהמב וא עקרקה לע רוזיפה רחאל םג שחרתהל היושע תיגולויב תוקרפתה
.היצטסופמוק
עקרק לע תרזופמה הצובמ תואירבל םינוכיסב קסועה ,ימלועה תואירבה ןוגרא תווצ
ידי-לע םיינגרואה םימהזמה תטילק ללכ"ש ,הנקסמל עיגה ,םילקימיכ הליכמהו
תלעב היהתש ריבס הז ןיאו ,תירעזמ איה ,עקרק לע הצוב רוזיפמ האצותכ ,םדאה
,הנורחאל הלועה הריקחה תמר ףא לעו ,תאז םע ."תואירבה לע תוילילש תוכלשה
תרשרשבו םימ-חמצ-עקרק תכרעמב םיינגרוא םימהזמ לש ינלער-יגולוקאה םדיקפת
.רורב וניא ןיידע ןוזמה
,(םיסוריוורטנא דחוימבו) םיסוריו ,(הלנומלס ןוגכ) םיקדייח - םיינגותפ םימרוג
,םימ ידי-לע םיאשינה ,תולחמה יללוחמבש םיטלובה םה תונוש םיעלותו םייאת-דח
לש הקחרה ךירצמ הצוב לש חוטב קוליס לכ ,ךכמ האצותכ .הצובב םייוצמ רשא
הצובה לע ליעפהל רשפא וז הרטמל .םיליעפ יתלבל םתכיפה תוחפל וא ,הלא םינגותפ
בוציי ,היצטסופמוק ,רוואמ יתלב וא רוואמ לוכיע ,רוטסיפ םהיניבו ,םינוש םילופיט
.שבי ןוסחאו ,הטיחסו ילזונ ןוסחא ,ריגב

הצובה קוליסל םיכרד .4
תונידמ לכ ,הנתשמ הדימב ,תוכמסנ ןהילעש ,םיכפש תצוב קוליסל תויתרוסמה םיכרדה
:הלא ןה ,(1 הלבט) הפוריא
תלוספ תרובק ירתאל קוליס
תעצומה הנקתה ,םלוא .בחרנ שומישב םויכ הנדועו ,םינורחאה םירושעב התיהש ךרד
הגרדהב םצמצל וז הנקת תנווכב .תאז תונשל הדיתע תלוספ תרובק ירתא ןיינעב השדחה
ךכ ,הלא םירתאל יוניפב תרתומה תינגרוא-תקרפתמ תלוספ לש תללוכה תומכה תא
,תינגרוא-תקרפתמה תינוריעה תלוספה ללכמ 25% לע הלקשמב הלעת אל 2010 תנשבש
המרה יכו ,ףירח הכ םוצמצה היהי אל רבד לש ופוסב יכ ,ןכתיי .1995 תנשב הקפוהש
לש ןחותיפ תא םדקי הז שדח בצמ .הרורב תיללכה המגמה ,םלוא ;35% היהת עבקיתש
.הצובה קוליסל תויפולח םיכרד
תיאלקח עקרק יבג לע רוזיפ
לש יתרוסמה בויטל התוושהל רשפא ;הצוב קוליסל רתויב הלוזה ךרדה ,םיתיעל ,יהוז
לשו הנזה תודוסי לש רוזחימ תרשפאמ וז ךרד .תפרה ןמ וא הוורואה ןמ לבזב עקרק
תא םיבר םירקמב רפשמ הצובה רוזיפ :דועו תאז .םילודיגל םיליעומה ,ינגרוא רמוח
שי ,תאז םע .רתוי ההובג רוציי תוליעיל איבמה רבד - עקרקה לש תוילקיסיפה תונוכתה
לש םיזוכיר .הצובב םייוצמה םיינגותפ וא םיימיכ םימהזמ לש תוילילש תועפשה עונמל
הלא תודוסיו ,עקרקב רשאמ הצובב םיהובג ללכ ךרדב םה ,המגודל ,תודבכ תוכתמ
הלעי ךכ םושמ .לבגומ יתלב ןמז ךשמל תודבועמה עקרקה תובכשב ראשיהל םילולע
םושייה בצק יפ-לע .עקרקב טרוקה תודוסי תלוכת תא הצובה לש רזוחה המושיי הגרדהב
,(הנש 80 דע 70 ,ללכ ךרדב) ןמזה ךשמ תא בשחל ןתינ תוכתמה יזוכיר יפ לעו הצובה לש
דוע ןתינ אל הז ןמז קרפ רחאל ;רתומה םומיסקמל םינודינה תודוסיה יזוכיר ועיגי ובש
הרוזחימ תא םיליבגמה םיירקיעה תודוסיה םה תיפסכו תשוחנ ,ץבא .החטבב הצוב רזפל
תויתעונתבו ותוליערב תורושקה תולאש ררועמ םוימדקש דועב ,הצובה לש יאלקחה
.ולש הנתשמה
תאו תוכתמה תזיחאת תא תעבוקה תירקיעה עקרקה תנוכת אוה םינויטקה ףוליח רשוכ
לש יאלקחה הרוזחימל תוסחייתמה תונקתב .הצוב הילע הרזופש עקרקב ןתוליער
םינויטקה ףוליח רשוכ .תוליער תוכתמ רובע תודרפנ תולבגהל ןכ-לע גואדל שי ,הצובה
לש הטיקלה תלוכי .הלש םקרמבו הבש ינגרואה רמוחה תלוכתב ,עקרקה לש pH -ב יולת
,ירלס ,דרתש הארנ .םיינכטורגאה םיגהנבו עקרקה תונוכתב היולת ,םדצמ ,םיחמצה
.תורבטצהמ האצותכ יברמ ןוכיסב ואצמייש םילודיגה םה רזגו הסח
הפירש
תא תמצמצמ איהש רחאמ ,תובורק םיתעל תטקננ איה רתויב הרקיה ךרדה יהוזש תורמל
רמוח >5%) ובורב ילרנימ אוהש ,רפא תרציימ העשב הבו ,90% -מ הלעמלב הצובה חפנ
תוכיאל םיעגונה ,םייפיצפס תוששח ףא-לע .תלוספ תרובק רתאל ותונפל ןתינשו (ינגרוא
הלוכתה לע הלבגהה לשב רבגי הפירשב שומישה יכ ,איה תטלשה הכרעהה ,הביבסה
.יוניפל דעוימה רמוחה לש תינגרואה
םיל קוליס
רשאב ,רוסיא הילע לח 1999 תליחת זאמ ךא ,דרפסבו הינטירבב תירלופופ התיה וז ךרד
ינב תואמ ועגפנ ובש ,"הטמנימ הרקמ" ןוגכ ,תויעב לש ןתונשיה תנכס רוסיאל הליבוה
קרפה לע דמעש אשונה .ימיה ןוזמה תרשרשב יתיפסכ-ליתמ לש םיפדוע םיזוכירמ םדא
.הצובב םייוצמה םימיוסמ תודוסי לש תיגולויבה םתומצעתה לאיצנטופ היה
.חותיפב תויוצמ וא התע רבכ תומייק הצובה קוליסל תויפולח םיכרד
:תוירוגטק עבראל תוקלחנ ןה
עקרק לע רוזיפ
הניה (תולדלדתה לשב םאו עקרקה לש העבט תמחמ םא) ינגרוא רמוח לש הטעומ הלוכת
שמשל םילוכי הצוב יקצומ .עקרקה לש הבוט םימ תזיחאת תחטבה ינפב ירקיע לושכמ
תומדאב םיאתמ עקרק הנבמ לשו עקרק תוירופ לש הריציל וא םוקישל ,רומישל
תולולע ,ועבקנש תולובגה לע הלועה ,תודבכ תוכתמ לש תורבטצהל ,תאז םע .תולדלודמ
םינוכיסה .םדאה תואירב לעו םילודיג לע תוקיזמ תועפשה ,ליעל רכזוהש יפכ ,תויהל
בורל ןתויהב ,הלאבש רחאמ ,םיחיחצ םירוזאב תועקרקב רתוי םינטק םיילאיצנטופה
איה םילודיגה ידי-לע - םכותב תודבכ תוכתמו - תודוסיה ןמ םיבר לש הטילקה ,תויסיסב
תועקשהה קנב ןומימב ,הצוב רוזחימ ןיינעב ףיקמ רקחמב לחוה 1995 -ב .תירעזמ
ןוגרא דודיעבו ,(METAP) ינוכית-םיה יתביבס-ינכטה עויסה תינכות תרגסמב ,יפוריאה
.ריהק לש בויבה
ךרד לש ירקיעה הנורתי .תונרעיה םוחתל רומש דיתעב הצוב תטילקל םוצע לאיצנטופ
םיסחייתמה הלאמ תוחפ םירימחמ םיטרדנטסב קפתסהל תורשפאה וניה וז קוליס
הרדסה ידי-לע הב הכימתב הבר הדימב היולת התלעפה ,תאז םע ;יאלקח םושייל
.תונקתב

 
1992 תנשב יפוריאה דוחיאה תונידמב הפשא קוליס .1 'סמ הלבט
רתא
,המגודל)
(רועיי
(%)
םיל קוליס
(%)
הפירש
(%)
ירתאל יוניפ
תרובק
(%) תלוספ
לע רוזיפ
עקרק
תיאלקח
(%)
תומכ
תונוט יפלא)
תושבי
(הנשל
ץרא
13
0
34
35
18
170
הירטסוא
1
0
15
55
29
59
היגלב
2
0
24
20
54
170
קרמנד
0
0
0
75
25
150
דנלניפ
0
0
15
27
58
865
תפרצ
5
0
14
54
27
2,680
הינמרג
0
0
0
90
10
48
ןווי
8
35
0
45
12
37
דנלריא
10
0
2
55
33
816
הילטיא
0
0
0
8
12
8
גרובמסקול
20
0
3
51
26
335
דנלוה
0
0
0
43
57
95
היגוורונ
58*
2
0
29
11
25
לגוטרופ
0
10
5
35
50
350
דרפס
0
0
0
60
40
200
הידווש
0
0
25
30
35
270
ץיווש
11
30
7
8
44
1,107
הינטירב
םייליע םימ יפוגל קוליס *

היגרנא רוציי
תנשב הילרטסואב הלחה הצובמ קלד רוצייל ירחסמ הדימ-הנקב ןושאר לעפמ לש ותיינב
זגל ,תפזל ,ןמשל הצובה לש ימיכומרת ךופיה ידי-לע עבטה תא הקחמ ךילהתה .1997
קולדתל שמשל לוכי אוהו ,הצחמל-קקוזמ קלדל ועבטב המוד לבקתמה ןמשה .םימלו
שוביי םשל הפירשל םישמשמ םירצונה זגהו תפזה .תחאכ ,םיינוציחו םיימינפ םיעונמ
.ךופיהה רוטקאירב הדוביעל םדוק הצובה
ןאתמ זג קיפהל ותלוכיל תודוה בחרנ שומישב רבכ יוצמ הצוב לש רוואמ-יתלב לוכיע
רוואמ-יתלבה לוכיעב תובושח תומגמ .הטיחסל הלקו רתוי הביצי הצובו (חוכ רוצייל)
הגופירטנצב דחוימ יוביעו ילוק-לע לופיט ןה לוכיעה ךילהת לש תרזוח הלעפה תארקל
.לוכיעה םרט

םילרנימ רוזחש
תודבכ תוכתמ ליכמה ,רפא לש ותרובק תא ,הנורחאל הלבקתנש ,הקיקח הליבגמ ןפיב
גוגיז :"הצוב תכתה" לש היגולונכט חותיפל ליבוה הז רבד (םינשבכ לש הז ,לשמל ,ומכ)
תא בציימ הז ךילהת .סויסלצ תולעמ 1,400 לש הרוטרפמטב הפירש רדחב הצובה לש
הצובב רזוח שומישל לאיצנטופ םג רצויו ,תספות איהש חפנה תא םצמצמו הצובה
רבכ תומייק הפוריאב .(המודכו תישיבג תגוסגס ,גגוזמ ימרק רמוח ,טלמ) ןיינב רמוחבכ
היינב ינבל רוציי :שדח םושיי םג עיפומו ,טלמ ינשבכב הצובב שומיש לש תואמגוד
םינבל תונוט 200 קיפמ אוהו ,אלמ לדוגב הזכש יתיישעת טקיורפב לחוה דרפסב .הצובמ
.הצוב יקצומ תונוט 18 -כמ

היצטסופמוק
.ינוריע ןוניגב שומישל עקרק תובורעתב תדבועמה הצובה תללכה תא רשפאל הדעונ וז
וא יתיב שומישל םירתומ םניא םירצותה ,םוקמ לכמ .הצובה קוליסל בושח לולסמ והז
תועצמאב היצטסופמוקה איה תפסונ החיטבמ היגולונכט .בחרה רוביצל םיקשב הריכמל
עקרק יעלות לש ןתוליעי תא התארה ןילופב םידחא םילעפמב חותיפ תדובע .םיעלות
.הובג יאלקח הנזה ךרע לעבו סומוח יומד ,חיר רסח רמוחל תדבועמה הצובה תכיפהב

םיכפש רוהיטל םייפולח םיכילהת .5
ירשפא םתועצמאבש ,םירחא םייגולויב םיכילהת םימייק ,תלעפושמה הצובל ףסונב
םלוכ .המודכו ,ןוצמחל םינגאו תורוב ,רורחס ,ףוטפט יננסמ :םיכפשב ינוינש לופיט
םהמ דחא לכל .תלעפושמה הצובה ךילהת רשאמ תונטק תויומכב ךא ,הצוב םיקיפמ
ךילהת תא תומלשב ףילחהל לוכי וניא םהמ דחא ףאו ,ול םידחוימה עוציבה ינייפאמ
יואר ,ישוק םורגל לולע הצובה קוליס םהבש ,תומוקמב ,תאז םע .תלעפושמה הצובה
הרקמב ,ןכ ומכ .שדח רוהיט ןקתימ לע הטלחהה תעב בל תמושת רתי םהל שידקהל
.הובג ינגרוא סמוע רשאמ הצוב תוחפ תקפה ךומנ ינגרוא סמוע םורגי תלעפושמה הצובה
סופיטבא החלצהב םישדוח העשת הז לעופ ,לשמל ,ןפיב .םירחא תונורתפ םג ועצוה
תועצמאב גשומ הז רבד .תפדוע הצוב רציימ ונניאש ,תלעפושמ הצוב ןוכמ לש אלמ לדוגב
לופיט - תרזחומה תלעפושמה הצובה ןמ קלחל רוהיטה ןוכמב ןתינש ,ןוזואב לופיט
.רורוואה ןגאב יגולויבה ןוצמחה תא דדועמהו תיגולויב קרפתהל התלוכי תא ריבגמה

הצוב תוכיאל םינקת .6
דע ,םלוא .תמיוסמ קוליס ךרדל םיאתהל ךירצ הצוב תוכיאל םינקת לש ךרעמ לכש ןבומ
יהשלכ הניקת תוליעפ הכרענ היבגלש ,הדיחיה ךרדה תיאלקח עקרק לע רוזיפה היה התע
לע הרימשה ןיינעב" ,86/278/EEC תיפוריאה היחנהב ועבקנ םינקתה .תיפוריאה המרב
הליבגמ וז היחנה ."תואלקחב םיכפש תצובב שומיש תעב ,עקרקה לע דוחייבו ,הביבסה
הנתמו ,(2 הלבט) עקרקב ןהו םיכפשה תצובב ןה תודבכ תוכתמ לש םיזוכירה יכרע תא
ןיא ,תאז םע .עקרקה לש pH -ב תומיוסמ תודבכ תוכתמ לש תרתומה תללוכה תומכה תא
.רתוי תושקונ תוימואל תונקתל םוקמ הריתוהב ,םומינימ תושירד אלא הליכמ איה
לולכמ תא ןובשחב איבהל הכירצ עקרק לע רוזיפב קוליסה ךרד לש תללוכ הכרעה
םימה תוכיא ,םוהתה ימ תוכיא ,יחה תואירב ,םילודיגה ילובי ,םדאה תואירב :םיטביהה
,ןכ-לע ,הצוחנ .תויעבטה תומטסיסוקאהו עקרקה תוירופ ,ריוואה תוכיא ,םייליעה
,קינסרא ,םוינלס ,םורכ ןוגכ םיפסונ םימהזמ יבגל דחוימב ,היחנהה לש הבחרה
םיסיממ ,יטמורא ינמימ ןמחפ ,AOX ,PCBs ,ןיסקואיד ,טלבוק ,םונדבילומ ,דירואולפ
םילהנ ץבוק" םוסרפב וז היחנה םילשהל ןתינ .םירחא םיינגרוא םילקימיכו םירלכומ
שרדנש יפכו הינטירב תלשממ ידי-לע השענ רבכש יפכ ,"םיכפש תצובב יאלקח שומישל
.(91/676/EEC) תוקנח ןיינעב תיפוריאה היחנהה ידי-לע
ועבקנש ,(AOXPCB ,םיניסקואיד ומכ) םיינגרוא םירמוח לע תומיוסמ תולבגה ףא לע
םימהזמ ידירשל םיליבגמ םיכרע תיפוריאה הקיחתב ועבקנ אל ,קרמנדבו הינמרגב
םג תסחייתמה ,השדח הקיחת תפרצ העיצה 1997 רבמצדב) עקרקב וא הצובב םיינגרוא
םינקתב - הביבסה תנגה תוביצנ רבכ הרחב תירבה תוצראב .(םיינגרוא םימהזמ המכל
ידי-לע תפסונ הניחבל ודמעויש ,םיינגרוא םימהזמ 18 -ב - הקוליסלו הצובב שומישל
,םתוחיכש :ויה םימהזמה תריחבל םידדמה .םהל תיתביבס הפישחבש ,ןוכיסה חותינ
הביבסה לע םתעפשה ,םדאה תואירב לע םתעפשה ,חמצל םתוליער ,םימל םתוליער
.םיחמצב םתטילק תדימו ,רבה לעו תיתיבה
האצותכ ,םדאה תואירב לע תוקיזמ תועפשהש ,הנקסמב ךמות םייקה יעדמה עדימה
ןה תוגיאדמה הלא ,תודבכה תוכתמה ןיבמ .תוריבס יתלב ןה ,הצובב יאלקח שומישמ
לככו ,ללכ םילודיג ידי-לע תוטלקנ ןניא תיפסכו תרפוע .תיפסכו תרפוע ,םוימדק רקיעב
,םוימדק .הצובב הביוטש עקרקב ולדוגש תונוזמ תליכאב ןוכיס ןכ-לע ןיא ןהב רבודמש
ידכ דע םילודיגב רבטצהל לוכי אוהו ,חמצ-עקרק םוסחמה ידי-לע רצענ וניא ,ןתמועל
.ילאיצנטופ ןפואב קיזהל םילולע רשא ,םיזוכיר

 
דוחיאה תנקת יפ-לע ,תוליער לאיצנטופ ילעב תודוסי רובע םיילובג םיכרע .2 'סמ הלבט
86/278/EEC יפוריאה
תצובב םיילובג םיכרע
םיכפש
(םישבי םיקצומ ג"ק/ג"מ)
תועקרקב םיילובג םיכרע
(השבי עקרק ג"ק/ג"מ)
דוסיה
40-20
-
םוימדק
1,750-1,000
140-50
תשוחנ
400-300
75-30
לקינ
1,200-750
300-50
תרפוע
4,000-2,500
300-150
ץבא
25-16
1.5-1
תיפסכ

גופסל עקרקה לש הרשוכמ יברמ ןורתי קיפהל איה עקרק לע הצובה רוזיפ לש הרטמה
להונמ םאש ,ןימאמ ימלועה תואירבה ןוגרא .םתוליער תא לטבלו םימהזמ שילחהלו
.הקיזמ המרל עיגת אלש ךכ ,םימהזמה תורבטצהב טולשל ןתינ עקרק לע םושייה תואיכ
הקנח תחדה תוקעב םוהת ימ לש םמוהיז ,תיחכונה תיתביבסה הקיחתה לש רשקהב
יאלקחה שומישה לש רתויב הבושחה הכלשהה ילוא אוה ,הצוב הילע הרזופש עקרקמ
תרתונ (םירחא תורוקממו הצובה ןמ) תללוכה הקנחה תומכש ,החנהב ,תאז םע .הצובב
םוהת ימ לש םמוהיז ,יפיצפסה יאלקחה לודיגה לש ןקנחה יכרוצל המאתהה םוחתב
ביצהל ןיאש ,הנקסמל עיגה ימלועה תואירבה ןוגרא .ילמינימ ראשיהל רומא הקנחב
.םיכפש תצוב לש ןקנחה תלוכת לע תירפסמ הלבגה
הצובב םיינשקע םיינגרוא םימהזמ לש םתוחכונ אוה ,הגאד התע ררועמה ,דבכנ םרוג
תואירבל ןוכיסהש ,חינהל ןתינ םויכ עודיה יפ-לע .חמצ-עקרק תכרעמב םתוגהנתהו
ןוויכ ,תאזו ,ךומנ וניה ,הצובב וסוכש תועקרקב םרוקמש ,םייאלקח םירצותמ םדאה
אלו ,תמייק יתלב וא הטעמ ,הארנה לככ ,איה חמצב םיינגרואה םימהזמה תטילקש
.קשמה תויחב םהלש תיגולויב תורבטצה ףא תמייק

םוכיס .7
הלבגההו ,הפוריאב םיכפשה רוהיט יכילהתב תרצונה ,הצובה תויומכב לודיגה רואל
ןמזה חווטל תופדעומה יוניפה יכרדש הארנ - הקוליס יכרד לע ליבקמב הלחה ,תרבוגה
יתש ןיב תישעמה הריחבה .הפירשו (תרחא וא תיאלקח) עקרק לע רוזיפ ןה ינוניבה
.םיבר םייעדמו םיילכלכ ,םייתוברת םידדמ יפ-לע ,ימוקמ חרואב עצבתת הלא םיכרד
החוטב ךרד תויהל יושע הצובב יאלקח שומישש ,ךכ-לע תיללכ המכסה תמייק ,העש יפל
תוצראב יכ םא ,תוריבסה אצומה יכרדמ תחא ,קפס אלל ,יהוז .הקוליסל אמייק-תבו
.המושיי תא םילודיגו תועקרק לע העפשהה ינפמ תוששח םיענומ דנלוהו הינמרג ,תפרצכ
,תאז תמועל .הצוב תפירשל תושדח תויגולונכט תוחתפמ ,הינמרג דחוימבו ,הלא תונידמ
הידוושב .עקרק לע רוזיפל הצובב שומישה תא ,הינטירבכ ,תורחא תוצרא תודדועמ
,הניה תואלקחב הצוב תבשהש ,ךכ-לע רוהיט ינקתימ המכב םיכשוממ םירקחמ םיעיבצמ
םשוה ,הינטירב ןוגכ ,תורבח תונידמ המכב .רתויב הבוטה היצפואה ,םימיוסמ םירקמב
תוחיטבה תרימש םשל םיגהנו הרקב לש הקצומ תוינידמ חותיפ לע דחוימב בר שגד
הרדסה לש הרדעיה שגרומ יפוריאה דוחיאה תמרב ,םלוא ;עקרקה לע רוזיפה תייצפואב
תעיבק ,רמאמה תביתכ תעב .תיאלקח עקרקב הצוב רוזיפ ןיינעב רתוי תמאותמ
תורבחה תונידמה ןמ תחא לכ לש הניינע איה הצוב קוליסל תיאדכו החוטב היגטרטסא
חרואב עקרק לע רוזיפה םושיי לש החטבהב ךרוצה תא טילבמ הז םירבד בצמ .דרפנב
תגשה םשל .דיתעב הב שמתשהל םייושעה וא וז ךרדב םישמתשמה לש םתעגרהבו ,תואנ
תכרעמל םיכפשה תטילפ בלשב לחה הצובה לש התוכיא לע הדפקהה הבושח וז הרטמ
דדועל יוארש ןכתיי .הפיכא תועצמאב וז תוכיא לש הליעי הרקב תשקבתמו ,בויבה
םירקמב ,םייתיב םיכפש ןיבל םימיוסמ םייתיישעת םיכפש ןיב הדרפה הז ךרוצל
םתטילפ ינפל הלא םייתיישעת םיכפשב לופיט-םדק עצבל וא - השענ םרט רבדהש
תוכתמכ םייוצר יתלב םיטנמלא לש םיפדוע םיזוכיר קיחרהל תנמ-לע ,בויבה תכרעמל
.תודבכ
,הביבסה לע הפירשה לשו יאלקחה םושייה לש םהיתועפשה ןיינעב ףסונ רקחמב ךרוצ שי
ןימזה ומויקב ךרוצה ינויח .םייחכונה םירקחמה תא גיהניש ,ןתיא יעדמ םואיתב םג ומכ
םיקוושהו הירצות ,הקוליס יכרד ,הב לופיטה ,הצובה תקפה רבדב קפסמ עדימ לש
םג ומכ ,הצובב שומישל םיריבס םינקת תרדגהל ,ןכ-לע ,ןמזה עיגה .םירצותל םיירשפאה
לכ תא םימלוהה ,בטיה םירדגומ תוכיא יגוסל הצובה גוויס .םיכפשב רזוחה שומישל
קוליסלו שומישל הבורע תווהל ךירצ ,רזוח שומישל וא קוליסל תויצפואה ןמ תחא
סיסבהש םידדמ - םיקצומ םייתביבס םידדמ תוותהל שי היצפוא לכ רובע .םיחוטב
.םינוכיס תכרעה לולכל ךירצ םנוניכל

הדות תעבה
םהיתורעה לע A. PiavauxL. Marmo, P. Magoarou, D. Burgess -ל םידומ םירבחמה
.תוליעומה

IPTS Report No. ,23 April 1998 :ךותמ
IPTS - JRC - Seville, 1998 Environment P. 5-14

ילגה באז י"ע תכרעמל שגוה רמאמה
רפיק הילט :המגרת

הגו לאוגימ ,(Dr .Laurent Bontoux) וטנוב ןרול ר"ד :רמאמה ירבחמ תודוא
(Dr .Demosthenes Papameletiu) ויטלמפפ סנתסומד ר"דו (Miguel Vega)
ןוכמה ,(Institute for Prospective Technological Studies) IPTS ישנא םה
.יפוריאה דוחיאה לש םיידיתע םייגולונכט םידומילל


2000 ילוי * 405 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ