לש יפוס קוליס תוינידמ תעיבקל םילוקיש
םיינוריע םיכפשב לופיט יכילהתמ תוצוב
חאלס ימולח :תאמ
.18-13 םידומע ,(2000 ילוי) 405 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

םיינוריע םיכפשב לופיט יכילהתמ תוצוב לש יפוס קוליס תוינידמ תעיבקל םילוקיש
תבצינ ,טרפב לארשיבו ללכב םלועב ,םיכפשב לופיטה ינוכמו הביבסה תויושר ינפב
חכונ תבחרתמו תכלוהה ,תויזכרמה תויעבה תחאכ תוצוב לש יפוסה קוליסה תלאש
,אסיג דחמ ,םיכפשב לופיט ינקתימב תורצוימה ,הצובה תויומכב דימתמה לודיגה
הצובה יכ ,רמאנ ףא .אסיג ךדיאמ ,תונוש קוליס תורוצ לע תולטומה ,קוח תולבגהו
באכמ 90% -ו לופיטה תולעמ 50% ,םיימלוגה םיכפשה חפנמ 2% דע 1% -כ הווהמ
.םיליעפמה לש שארה
:תוירקיע םוהיז תוצובק שולש םייוצמ םיינוריע םיכפשב לופיטמ תוצובב
;םיינגותפ םימזינגרואורקימ .1
;תודבכ תונכתמ .2
.םיביצי םיינגרוא םימהזמ-ורקימ לש תויראש .3
לש רקובמ אל קוליסמ ףקשנה יתביבסה ןוכיסה רקיע תא תווהמ ל"נה םוהיזה תוצובק
.רחבנה קוליסה דעיל ןחובה ןבאו תוצוב

ינקתימ 20 -מ (שבי רמוח סיסב לע) הצוב תונוט 100,000 -ל בורק םויכ םירציימ לארשיב
םינקתימ לש םרפסמ .תלעפושמה הצובה תחפשממ םיכילהתה תטישב םילעופה ,לופיט
הצובה תומכ 2010 תנשב לפכות תיזחתה יפלו ,2005 תנשל דע 32 -ל עיגי הז גוסמ
תורדסה תארקל ,הז בלשב ,ןוצר תועיבשמ תוכרעה ןיא ,ןמזב וב .ץראב תרצוימה
.יסדנה-ינכטה רושימב אלו ,יתקיקחה רושימב אל הקוליס

ןפוא תא תורידסמה ,תויקוח תורגסמ הצובה קוליס ידעי םילבקמ תונקותמ תונידמב
םינשה ןיב ב"הראב תוצובה תויומכב לולתה לודיגה בקע ,המגודל .ןקוליס תרוצו לופיטה
תוכיא תושירד תאלעהו םיכפשב לופיט ינוכמ תמקה תצאהמ האצותכ - 1990-1970
תורשפאל תורישי םיסחייתמה ,םיילרדפ םיקוח ינש הפוקת התואב וקקוח - םיחלוקה
1992 תנשב ןוקית רבעש ,1979 תנשב דחאה :םיכפשב לופיטה יכילהתמ תוצובה קוליס
לכב םיל תוצוב קוליס לע רסואה ,1981 תנשב ינשהו ;יאלקח שומיש י"ע קוליסה תרקבל
.איהש הרוצ

םיינוריע םיכפשב לופיטמ תוצוב לש יפוסה קוליסה ידעי תא תמכסמ ןלהל הלבטה
.יפוריאה דוחיאה תונידמבו ב"הראב ,לארשיב
הפוריא תונידמ ירחא תרגפמ לארשיש הניה ,ל"נה הלבטהמ הלועה ,תידיימה הנקסמה
לש יפוס קוליסל ריבס ןורתפ םייתניב ןיא לארשיבש יכו ,תוצובה קוליס תלאשב ב"הראו
!תוצוב

תירטינס הנמטה
רדגומה דעי םיתיעל םיווהמה ,תוקצומ תולוספ קוליסל יתרוסמ דעי םה תלוספ ירתא
.םיכפש תוצוב קוליסל "ספא תפולח"-כ
ןפוא לע תולבגמ וליטה ,תלוספ ירתאל תוצוב קוליס תוריתמה ,םלועה תונידמ תיברמ
בוציי תמרל ,רקיעב ,תוסחייתמה ,הנמטה י"ע קוליסל תודעוימה תוצובה תוכיאו קוליסה
.םיקצומה זוחאו הצובה
תוצוב קוליס לע קוח תולבגה תומייק ,ב"הרא לש תונידמה 50 ךותמ ,תונידמ 43
תלבק תלוספה ירתא לש הלעפהה תונוישרב תונתהל םיליחתמ לארשיב םג .תלוספ ירתאל
.םידחוימ םירושיאב תוצוב
ברה ינכטה ישוקהמ תעבונ תלוספ ירתאל תוצוב קוליס ,עונמל וליפאו ,ליבגהל המגמה
תדמתמ היילעב יוטיב ידיל אבה ,ןימז הנמטה חפנ רסוחמו םירתאב תוצוב םע דדומתהל
.(2 'סמ הלבט האר) הנמטהה יריחמב
תירחסמ ,תינוריע הפשא) הקצומ תלוספ תונוט ןוילימ 4 -ל בורק םירצוימ לארשיב
תוצובו תומהוזמ תועקרק ,תיאלקח תלוספ תונוט ןוילימ 1.5 -ל בורקו (תיתיישעתו
תונוט ןוילימ 2.0 -ב לודג היה תלוספ לש 1999 תנשל יתנשה רוצייה - לכה ךסבו ,םיכפש
.ןימזה הנמטהה חפנמ

הפירש
תסירהו קוריפ י"ע הצובה חפנב יתועמשמ םוצמצל ליעי ןורתפ איה הצוב תפירש
.(1 רויא האר) היגרנא תכירצ ריתעו דואמ רקי ךילהתה .הצובבש םיינגרואה םיביכרמה
הטילפ ינקתב הדימעל םתאבהו הטילפה יזגב לופיטל הנפומ ךילהתה תולעמ רכינ קלח
.םירימחמ
.לבוקמ ךילהת וניה ןיסולכוא תופופצ םירעבו תונידמב תוצוב תפירש
קוליסל הקדצה ןיא ןיידע ,םלועב תופופצה תונידמה ןיב תויהל תברקתמ לארשיש תורמל
קוליסה תולעמ רתוי דחא לדוג רדסל העיגמה ,ההובגה התולע בקע הפירשב תוצוב
.תורחא תוטישב

 
דוחיאה תונידמבו ב"הראב ,לארשיב תוצוב לש םייפוס קוליס ידעי .1 'סמ הלבט
יפוריאה
דעיל
רחא
%
םיל
%
הפירשל
%
הנמטהל
תירטינס
%
תואלקחל
%
הצובה תומכ
הנשל תונוט יפלאב
(שבי לקשמ סיסב לע)

0
57
0
8
35
100
לארשיב
0.5
0
20
18.5
61
8000
ב"הראב
1
4
20
40
35
9500
EU

םיל קוליס
סחייתהל ןיא ,העש יפל לארשיב הליבומה קוליסה תטיש אוה םיל תוצוב קוליסש תורמל
ןגאל ביבסמש תונידמבו לארשיב תוברל ,תילאיצנטופו תירשפא קוליס ךרד לאכ הילא
.ןוכיתה םיה

יאלקח שומיש
תפדעומכ תנמתסמה ,תוינידמ אוה ןוזמה תרשרשל הצובה רוזחימ י"ע יאלקח שומיש
,הכומנה ןורתפה תולע לשב ,תאז .לארשיבו ב"הראב תוברל ,םלועה תונידמ תיברמב
.ךדיאמ ,עקרקלו תואלקחל הצובה תמורתו ,דחמ ,תורחא קוליס תוטישל סחיב
:תואבה תורוצה שולשמ תחאב תרשפאתמ יאלקחה רוטקסל הצוב תבשה
.תולכועמ תוצוב לש רישי רוזיפ
.N-Viro תמדא
.טסופמוק
וניאש (pH>11) יסיסב רצות תקפסמה ,תילמינימ-ויב בוציי תטיש איה N-Viro -ה תטיש
לש יסיסבה תועקרקה יפוא בקע ,לארשי תנידמ יאנתב םייאלקח םישומישל םיאתמ
ירתאב יוסיכ רמוחכ שומישל תנתינ N-Viro תומדא .לארשיב עקרקה תורובח תיברמ
.תלוספ

תולכועמ תוצוב לש רישי רוזיפ
םיקלסמ םהבש ,ץראב לופיטה ינוכמ לכב תגהנומה ,רתויב הטושפה קוליסה תטיש יהוז
לש הריבצ יבצמ ינשב עצובמ תויהל לוכי רקובמ רישי רוזיפ .יאלקח שומישל תוצובה תא
.(הצוב תגועו תילזונ הצוב) הצוב
סחיב הברהב הנטק (הנש/תונוט ףלא 35) יאלקח רוזיפל הנימזה הצובה תומכש תורמל
םהיתונויסינ תורמלו ,(םנוד ןוילימ 4 -מ רתוי) םידבועמה םייאלקחה םיחטשה תומכל
ןיא ,םהיתומדאב תוצוב רוזיפל םיכסהל םיאלקחה תא ץירמהל לופיטה ינוכמ יליעפמ לש
רוציי ףדוע םייקש ,איה תואיצמה .הצובה תומר לכ קוליסל םלוה הנעמ הווהמ הטישה
.רבמטפס - יאמ םישדוחה ןיב ,רוזיפה תפוקת אישב וליפא שוקיב רסוח תמועל - הצוב

 
םינוש םירוזאב ,הנוטל רלודב ,תינוריע תלוספ לש םיעצוממ הנמטה יריחמ .2 'סמ הלבט
ב"הראב
Region
1985
86
87
88
90
92
North
12.66
17.11
52.41
61.11
64.67
65.83
Mid-Atlantic
16.99
22.08
26.32
33.84
40.75
47.94
South
3.24
5.76
13.13
16.46
16.92
22.48
Mid-West
7.23
11.75
16.42
17.7
23.15
27.10
West-Central
5.36
6.21
7.23
8.5
11.06
12.62
South-Central
7.24
7.61
10.17
11.28
12.5
12.53
West
10.96
11.10
13.92
19.46
25.63
27.92

,םילוקיש רפסממ עבונ ןמז ךרואל לארשיב תוצובה קוליסל ןוכתמ שמשל הטישה ןולשיכ
:םהב םיבושחהש
לבגומ םושיי .1
,'ב גוס תוצובכ (US EPA - 503) תויאקירמאה קוחה תונקת י"פע תורדגומ תולכועמ תוצוב
םישדוח 32 תוחפל אוה ןושידל לוביה תפיטק ןיב ןמזהש ,םילודיגל שומישל תורתומה
קלחהש ,םילודיגל םישדוח 12 ;('וכו רזג המדא יזוגא ,א"פת ומכ ,שרוש ילודיג ילובי)
,םיחיטבא ומכ) עקרקו הצוב תבורעת וא/ו תרזופמה הצובה םע עגמב אב םהלש לכאנה
שומישה לבגומ לארשיב .אופסמלו היישעתל םילודיגל םוי 30 -ו ('וכו תוינבגע ,םינופפלמ
.םדא לכאמל אלש םילודיגל ןהב

תכמות אל להק תעד .2
רוביצב .םיכפשב לופיטמ לבקתמה "יאוולה רצות" לע תילילש העד תררוש רוביצה ברקב
החוד השיג ולצא תלבקתמ ןכלו ,"הצוב" גשומה תועמשמ לע היצמרופניאה הרסח
.הז רצותב אוהש-לכ שומישל

םייטתניס םינשדב שומיש י"ע רקובמ ןושידל םיאלקח לצא הייטנ .3
,דחמ ,חומיצה תמרו לודיגה גוסל םאתומ ןונימ י"ע רקובמ ןושידל םיאלקחה תייטנ
םיאלקחה דצמ ןיינע רסוח םרוג ,ךדיאמ ,תיסחי םיכומנה ,יטתניסה ןשדה יריחמו
.תוצוב רוזיפ י"ע ןושידב שמתשהל

עקרקה תוירופב העיגפ ינפמ ששח .4
לוכיע) םייתרגשה םילופיטה ךלהמב םיקחרומ םניאש ,םיביצי םימהזמ תואצמיה
ריאשמ ,םיטנגרטדו םילער ,םיינגרוא םימהזמורקימ ,תודבכ תוכתמ ומכ ,(יבוריאנא
עוגפל לולע ןושיד תורטמל תוצובב שומיש יכ ,םייאלקחה םיכירדמה לצא וליפא ,םשור
.קוחרה חווטל עקרקה תוירופב

רוזיפה תפוקת .5
ירחא הנשב ,תיסחי ,רצק ןמז קרפב עצבתמ תולכועמ תוצוב לש רישי רוזיפל שוקיבה
תודשה ויהי ףרוחה תארקל .רבמטפסל יאמ םישדוחה ןיב ,העירזה ינפלו ריצקה תפוקת
רוב יחטשל םג השיג היהת אל ףרוחה בקע .תוצוב םהילע רזפל תורשפא ןיאו םיעורז
.םיעורז םניאש
ךרוצ םייקו תוצובה תא רזפל תורשפא ןיא יאמל רבוטקוא ןיב הפוקתה לכבש ,ןאכמ
.טושפ וניאש רבד - ןתוא ןסחאל
,תוצובב שמתשהל םיאלקחה תטלחה לע תורישי םיעיפשמה ,ל"נה םילוקישה דצל
:םה הלאו ,הצובה םושיי לע הלילשב םיעיפשמה ,םייתביבס םילוקיש דוע םימייק
תודבכ תוכתמ לש האילכ רסוחו הסמה .1
,הובג םיטנגרטד זוכירו ,דחמ ,תולכועמ תוצובב סיסמ ינגרוא רמוח לש הובג זוכיר ללגב
לא תודבכ תוכתמ תחדהל יוכיסה רבוג ,ךדיאמ ,יבוריאנא לוכיעב םיקרופמ םניאש
.עקרקה-תת

ןקנח תובוכרת לש תמדקומ היצזילרנימ .2
הקיפסמ - ינושארה םשגל דעו םושייה ןמזמ - עקרקב תוצוב לש הרגדהה תפוקת
תא תואצומו הטבנהה ינפל תוררחתשמה ,ןקנחה תובוכרת לש תמלושמ היצזילרנימל
םימ תורוקמ תומהדזה תעפות העודי) חמצה י"ע וטלקייש םוקמב - עקרקה-תת לא ןכרד
.(תוקנחב םייעקרק תת

ןיחלוקב היקשהמ ןקנח ףדוע .3
.םיחלוקב םיקשומ הצובב ןושידל םידעוימה םילודיגה תיברמ ,לארשי תנידמ יאנתב
,היהת האצותהו ידמ ההובג היהת ,ל"נה םירקמב תשרדנה ,ןקנחה תנמש ,יוכיס םייק
.םייעקרק-תתה םימה ירגאמ לא ףולדי ןקנח ףדועש

תלכועמה הצובה תוכיא .4
ותושיגר בקע ןידע לקשמ יווישב לעופה ,תוצוב בוצייל ליעי ךילהת אוה יבוריאנא לוכיע
תולולעה ,תוכומנ בוציי תומרב תוצוב תולבקתמ תובורק םיתיעלו ,םיילועפת םייונישל
.רוזיפה ירחא םיבובז לש תומיר ריגדהלו תוחיר ידרטמ ריתוהל
חפנב רוסחמו ,הפירשב תוהובגה קוליסה תויולעו רישיה רוזיפה לש תוערגמה לכ ףרח
רבעמו ,תוצוב לש היצטסופמוקה ןדיע לש ותליחתל לארשיב םוקמ שי ,ןימז הנמטה
.טסופמוק ירק ,תוצוב ירצותל תוצובמ

 
1998-1970 םינשה ןיב ,ב"הראב תוצוב לש היצטסופמוק ינקתימ 'סמ .3 'סמ הלבט
Year
Operation
facilities
Total
Projects
1970
0
0
1983
61
90
1985
79
173
1986
81
178
1987
107
197
1988
115
219
1989
119
227
1990
133
255
1991
149
275
1992
159
290
1993
186
321
1994
201
318
1995
228
330
1996
250
338
1997
262
332
1998
274
321

לש יללכה וסחיבו ,ותוהמב ןיטולחל הנוש רצותל הצובה תא ךפוה היצטסופמוקל רבעמ
.ויפלכ ,םיאלקחה רוביצו ,בחרה רוביצה
לעב ,שקובמ רמוחל יוצר אל רמוחמ הצובה תא ךפוה היצטסופמוק י"ע םילשמ לופיט
.םילבגומ יתלבו םיבחר םייאלקח םישומישל תוזיראב רחסנה ,יללכ ךרע
רוזיפ י"ע הצובה קוליס תא תוליבגמה ,תויגוסה תיברמ ןורתפל ליעי בשחנ ךילהתה
,רצותל התכיפהבו ההובג םיקצומ תמרל השובייב ,הצובה רוטסיפב ליעי אוה ;רישי
.ירמגל הנוש יאלקחה רוטקסב ויבגל תוסחייתההש
םינקתימה רפסמו ,תדמתמ היילעב תאצמנ ב"הראב היצטסופמוקה ךילהת םושיי תמגמ
.3 'סמ הלבטב ראותמש יפכ ,ןמזה לכ הלוע תוצוב לש היצטסופמוקל
לוכי וניא ,לארשי תנידמ יאנתב םויכ ןותנ אוהש יפכ ,הצובה קוליס בצמ ,יתכרעהל
היאנתב ,היצטספמוקל רבעמ י"ע תוצובה תוכיא גורדיש .רתוי הכורא הפוקתל ךשמיהל
לש יאלקחה היפוא רואל ,רתויב הבוטה הפולחה תיארנ ,לארשי תנידמ לש םייחכונה
.ךדיאמ ,תורחא קוליס תוטיש יפל - תומייקה קוליסה תולבגמו ,דחמ ,לארשי תנידמ


.הפיח ,הביבסה תוכיאל דרשמה - חאלס ימולח :רמאמה רבחמ תודוא


2000 ילוי * 405 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ