םיכפשב םיינוריע לופיט ינקתיממ תוצוב קוליס
גניסמ הירא :תאמ
.23-19 םידומע ,(2000 ילוי) 405 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

םיכפשב םיינוריע לופיט ינקתיממ תוצוב קוליס
יללכ .1
,"היקשהו םימ"ב בתכנש רמאמב ידי-לע ורקסנ םיכפש תוצובב לופיטל תונושה תוטישה
תוצובה רואיתב ןדו ויפואב יטרואת היה ל"נה רמאמה .1997 ראוני - 363 'סמ ןויליגב
םירזת ךרואל ןהב לופיטה יכרד ןווגמבו םיכפשב לופיט ינקתימב תורצונה ,תונושה
:הצובב לופיטה
הצוב תכמסה *
הצובה (לוכיע) בוציי *
הצובה (תטיחס) שוביי *
םהב ,שמש תיבו הלופע ,הפיח לש םיכפשב לופיטה ינוכמב דקמתי יחכונה רמאמה
:םיאבה םירטמרפה תא ,רתיה ןיב ,ןחביו ,הצובב לופיט לש םינוש םיכילהת םימייקתמ
תורצונה הצובה תויומכ *
הצובב לופיטה יכרד *
תלפוטמה הצובה קוליס יכרד *
,תובייחמ תונקת שוביגב הביבסה תוכיאל דרשמה קסוע תונורחאה שולש - םייתנשב
- קוליסה דעי לש אצוי לעופכו ,םיכפש תצוב קוליסל םיירשפאה םידעיה תא ורידגי רשא
.םיירשפאהו םישרדנה םילופיטה גוסו תמר תא
תויושרה יצחו הנשכ הזמ תוגהונ ,בייחמ ףקות ולביקש תונקת תומייק אל ןיידעש תורמל
תטויטל סחיתהל ,םיכפשב לופיט ינקתימ לש תוינכת תורשאמו תונדה ,תוירוטוטטסה
.רבד לכל תובייחמ תונקת לאכ (1999 ץרממ ןהבש הנורחאה) תונקתה
תוסחיתה ךות םג ןכל השעית ,ל"נה לופיטה ינוכמב םיעצבתמה םיכילהתה תריקס
.ל"נה תונקתה תטויטל

הפיח רוזאב םירע דוגיא יכפשב לופיטה ןוכמ .2

יללכ .2.1
.םיפסונ םיבושיו תוירקה ,הפיח יכפשב לפטמ הז לופיט ןוכמ
לש לוביקל ותבחרהל תיבלש-בר תינכתל םאתהב היינב לש המוציעב התע אצמנ ןוכמה
לחוה העוציבב רשא ,וב תקפומה םיחלוקה תוכיא רופישלו הממיל םיכפש ק"מ 120,000
.1996 תנשב
ךותב םייתסהל דמוע ףסונ קלח .יצחו הנשכ ינפל םייתסה תודובעהמ רכינ קלח
תמייתסמ ןתיינבש תודיחיה .יצחו הנשכ דועב ומייתסי תודובעה תרתיו ,םיישדוחכ
.הלועפל דיימ תוסנכומ
םבורב םילצונמה ,םיחלוק קיפמו הממיל םיכפש ק"מ 100,000 -כ םויכ טלוק ןוכמה
.לאערזי קמעבש ןושיקה תבולשת לעפמב ,תואלקחל

ןוכמה ןונכתל םירטמרפ .2.2
.1 'סמ הלבטב םיאבומ ןוכמה לש םיירקיעה ןונכתה ירטמרפ

לזונב לופיטה .2.3
םדק לופיט .2.3.1
:ללוכ םדקה לופיט
.ךומנ דמועל תויגרוב תובאשמ שולש *
.מ"מ 15 לש ןוניס חוורמב םיינכמ םיבוגמ העברא *
.תסורגו לוח קוליס תודיחי עברא *
ינושאר לופיט .2.3.2
.ר"מ 3,000 לש ללוכ םינפ חטשב םיינבלמ םינגא השיש *
האר) תולכעתהה ינגא לא תורישי וז הצוב תבאושה ,תינושאר הצובל הביאש תנחת *
.(ןלהל


יגולויבה לופיטה .2.3.3
.ןקנח תקחרה ללוכ ,תלעפושמ הצוב ךילהתב עצבתמ יגולויבה לופיטה
ןשי דחאו ,הממיל 47,500 לש לוביקב םישדח םיינש :םילודומ השולש ללוכ הז ךרעמ
.הממיל ק"מ 25,000 לש לוביקב
.ק"מ 57,000 - רוויאה ינגא חפנ כ"הס
.ר"מ 10,200 - יפוס עוקיש ינגא ינפ חטש כ"הס
.ט"ווק 3,360 - ןקתומ םיררוואמ קפסה כ"הס
לופיטה ךרעמב הכמסהל תבאשנ תלעפושמה הצובה ךילהתמ תפדועה תיגולויבה הצובה
.הצובב

 
םיירקיע ןונכת ירטמרפ - הפיח ש"טמ .1 'סמ הלבט
ךרע
תודיחי
רטמרפ
850,000
שפנ
תתרושמ היסולכוא
120,000
הממיל ק"מ
תיברמ תימוי הקיפס
150,000
הממיל ק"מ
תבירמ תימוי הקיפס
70
הממיל תונוט
ב"חצ סמוע
72
הממיל תונוט
םיפחרמ םיקצומ סמוע
10
הממיל תונוט
ןקנח סמוע
44
הנשל ק"מלמ
םיחלוק תומכ

20 -מ תוחפ
30 -מ תוחפ
15 -מ תוחפ

ל"גמ
ל"גמל"גמ
:םיחלוק תוכיא
ב"חצ
םיפחרמ םיקצומ
ןקנח

45

הממיל תונוט
:ךילהתה ףוסב הצוב תומכ
(שבי רמוח) םיקצומ לקשמ
220
הממיל ק"מ
הצוב חפנ

םיחלוקה .2.3.4
לעפמל תבאשנ םשמו "תורוקמ" תרבח לש ךומס ןקתימל תרבעומ םיחלוקה תומכ בור
.רוגי ץוביק י"ע םילצונמ םיחלוקהמ קלח .לאערזי קמעבש ןושיקה תבולשת

הצובב לופיטה .2.4
תפדוע הצוב תכמסה .2.4.1
תועצמאב תינכמ הכמסה תרבוע ,1% -מ תוחפ הזוכירש ,תפדועה תיגולויבה הצובה
תונוכת רופיש םשל ,טילורטקלאילופ תפסותב ,(G.B.T) םיינויצטיוורג טרס יכימסמ
.זוקינה
.העשל ק"מ 300-250 לש ללוכ לוביק ילעב טרס יכימסמ העברא םימייק םויכ
.תושדח הכמסה תודיחי תפסות י"ע הצובה תכמסה רשוכ לפכוי בורקב
.שש דע שמח יפ לש חפנ תנטקה רמולכ ,5% -כ לש םיקצומ זוכיר ידכל תכמסומ הצובה

הצוב בוציי .2.4.2
לש תיליפוזמ הרוטרפמטב םילעופה ,םייבוריאנא תולכעתה ינגאב עצבתמ הצובה בוציי
.זגב לובריע םע תולעמ 35
תבאשנה ,תינושארה הצובה תאו תפדועה תיגולויבה הצובה תא םיטלוק תולכעתהה ינגא
ופוסב לולכיו ,גורדישו היינב תודובע לש ןמוציעב םויכ אצמנ הז ךרעמ .תורישי םהילא
.םוי 20 -ל בורק לש הייהש ןמז רשפאמה ,ק"מ 30,000 לש ללוכ חפנב םינגא הנומש
.(ןלהל האר) היגרנאו םוח תקפהל לצונמה ,ןתמ זג רצונ הצובה לוכיע ךלהמב
הצובה שוביי .2.4.3
ץחל טרס ישביימ תועצמאב ינכמ שוביי תרבוע ,4% -מ תוחפ הזוכירש ,תלכועמה הצובה
.זוקינה תונוכת רופיש םשל ,טילורטקלאילופ תפסותבו (B.F.P)
.העשל ק"מ 80-60 לש ללוכ לוביק ילעב טרס ישביימ העברא םימייק םויכ
.תושדח שוביי תודיחי תפסות י"ע ,50% -כב הצובה שוביי רשוכ לדגוי בורקב
שמח יפ לש חפנ תנטקה רמולכ ,25% דע 20% -כ לש םיקצומ זוכיר ידכל תשבוימ הצובה
.שש דע
היצרנג-וק ךרעמ .2.4.4
.הצובה לוכיע ךילהתב רצונש ,ןאתמה זגב שומיש השוע ןוכמב היגרנאה רוציי ךרעמ
50% -כ לש ימצע רוציי תורשפאמ ,ןוכמב תונקתומה ,םירוטרנגו םיעונמ תודיחי
ינגאב הצובה םומיחל השורדה םוחה תומכ אולמ תקפסאו ,ןוכמב למשחה תכורצתמ
.תולכעתהה
השביה הצובה יונפ .2.4.5
ןוכמה םוחתב ליעפהו הצובה תא הניפ רשא ,ןלבק ןוכמה םוחתב לעפ םייתנשכ ינפל דע
לחהש ,רחא ןלבק יוניפה זרכמב הכז ,הנורחאל .וז הצובמ טסופמוק רוצייל לעפמ
.המ ןמז ינפל ותלועפב
ולא םירתאב .ותושרבש ןוכמל ץוחמ םירדוסמ םירתא לא הצובה תא הנפמ הז ןלבק
.טסופמוק הנממ רוציל תנמ לע ינוריע םזג םע הצובה בברועת
תיפוסה הצובה תוכיא 2.4.6
תטויטל םאתהב ,"'ב גוס הצוב"ל המיאתמ ,רוהיטה ןוכמב תקפומה ,הצובה תוכיא
.הביבסה תוכיאל דרשמה לש תונקתה
ךכ ,יפוסה רצומה תוכיא תא רפשל היושע ,יוניפה ןלבק י"ע עצבתתש ,היצטסופמוקה
.םייתיב םישומישל םג תרתומה ,"'א גוס הצוב"ל םיאתיש

הלופע יכפשב לופיטה ןוכמ .3
יללכ .3.1
.הרומה תעבגו תיליע הלופע ,הלופע יכפשב לפטמ הז לופיט ןוכמ
םיחלוק קיפמו הממיל םיכפש ק"מ 8,000 -כ םויכ טלוק ,יצחו םייתנשכ הזמ לעופ ןוכמה
י"עו לאערזי קמעבש ןושיקה תבולשת לעפמב תואלקחל םילצונמה ,הלועמ תוכיאב
.הלופע יאלקח
ןוכמה ןונכתל םירטמרפ .3.2
:2 'סמ הלבטב םיאבומ ןוכמה לש םיירקיעה ןונכתה ירטמרפ

םיירקיע ןונכת ירטמרפ - הלופע ש"טמ .2 'סמ הלבט
ךרע
תודיחי
רטמרפ
50,000
שפנ
תתרושמ היסולכוא
9,000
הממיל ק"מ
תעצוממ תימוי הקיפס
13,000
הממיל ק"מ
תיברמ תימוי הקיפס
3
הממיל תונוט
ב"חצ סמוע
3
הממיל תונוט
םיפחרמ םיקצומ סמוע
0.65
הממיל תונוט
ןקנח סמוע
3.3
הנשל ק"מלמ
םיחלוק תומכ

20 -מ תוחפ
30 -מ תוחפ
15 -מ תוחפ

ל"גמ
ל"גמ
ל"גמ
:םיחלוק תוכיא
ב"חצ
םיפחרמ םיקצומ
ןקנח

2
הממיל תונוט
:ךילהתה ףוסב הצוב תומכ
(שבי רמוח) םיקצומ לקשמ
10
הממיל ק"מ
הצוב חפנ

לזונב לופיטה .3.3
םדק לופיט .3.3.1
:ללוכ םדקה לופיט
.מ"מ 15 לש ןוניס חוורמב ינכמ בוגמ
.תסורגו לוח קוליס תדיחי
ינושאר לופיט .3.3.2
םירבוע םיכפשהו ינושאר לופיט ללוכ ונניא הלופע ןוכמ ,הפיח רוהיט ןוכממ הנושב
.תפדוע תיגולויב הצוב קר הז ןוכמ קיפמ ךכיפל .יגולויבה לופיטל תורישי
יגולויבה לופיטה .3.3.3
,ךשמנ רוויא תרוצתב ,ןוצמיח תולעתב תלעפושמ הצוב ךילהתב עצבתמ יגולויבה לופיטה
.ןקנח תקחרה ללוכ
.הממיל ק"מ 4,500 לש לוביקב דחא לכ ,םילודומ ינש ללוכ הז ךרעמ
.ק"מ 10,000 - רוויאה ינגא חפנ כ"הס
.ר"מ 760 - יפוס עוקיש ינגא ינפ חטש כ"הס
.ט"ווק 330 - ןקתומ םיררואמ קפסה כ"הס
.הצובב לופיטה ךרעמל תבאשנ תלעפושמה הצובה ךילהתמ תפדועה תיגולויבה הצובה
םיחלוקה .3.3.4
םיחלוקהמ קלח .לאערזי קמעבש ןושיקה תבולשת לעפמל תבאשנ םיחלוקה תומכ בור
.הלופע יאלקח י"ע םילצונמ
הצובב לופיטה .3.4
יללכ .3.4.1
.ךשמנ רוויאב תלעפושמ הצוב ךילהת לע ,רומאכ ,ססובמ לזונב יגולויבה לופיטה
לש הובג הצוב ליגבו (תועש 24 לעמ) םיכפשה לש ךורא הייהש ןמזב ןייפואמ הז ךילהת
.(םוי 20 לעמ) םיקצומ
יבוריא בוציי וב תרבוע איה יגולויבה רוטקאירה ךותב הובגה הצובה ליגמ האצותכ
.קוליסו שובייל טרפ ,םיפסונ םילופיטל תשרדנ הנניאו
הצובה שוביי .3.4.2
טרס שביימ תועצמאב ינכמ שוביי תרבוע ,רוויאה ןגאב יבוריא ןפואב תבצוימה ,הצובה
.זוקינה תונוכת רופיש םשל ,טילורטקלאילופ תפסותבו (B.F.P) ץחל
.העשל ק"מ 15 לש ללוכ לוביק לעב דחא טרס שביימ םייק םויכ
.ההז תיברזר הדיחי בורקה דיתעב ףיסוהל ןנכותמ
םירש עיפ לש חפנ תנטקה רמולכ ,20%-17% -כ לש םיקצומ זוכיר ידכל תשבוימ הצובה
.רתויו
השביה הצובה יונפ .3.4.3
.הביבסב יאלקח שומישל םניה םיירקיעה םידעיה .םידעי רפסמל םויכ תינופמ הצובה
תירטינס הרובקל תרבעומ איה ,הצובל יאלקח שוקיב ןיא ןהב תונועבו תופוקתב
.תונמטמב
תיפוסה הצובה תוכיא .3.4.4
הצובל סחייתהל ןתינ ,תוחפל ,םוי 15 לש הצוב ליג םייקתהב יכ ,לבוקמ איה הנורחאל דע
.הביציכ
ךורא יבוריא הצוב בוציי תבייחמ הביבסה תוכיאל דרשמה לש השדחה תונקתה תטויט
.רתוי
ךרעיהל הלופע רוהיט ןוכמ ךרטצי ,ףקותל וסנכיי ולא תונקתש רחאל יכ ,חינהל שי
.הצובב לופיטה ךרעמ לש םיאתמ גורדישל

הביבסהו שמש-תיב יכפשב לופיטה ןוכמ .4
יללכ 4.1
.םיפסונ םיבושיו הדוהי הטמ ז"אומ יבושי ,שמש תיב יכפשב לפטמ הז לופיט ןוכמ
תילולימה תוסחיתהה .ותלעפהו ותצרה תליחתו ותמקה םויס תארקל התע אצמנ ןוכמה
.הלעפהה רחאל רורשיש ,בצמל הניה ןלהל רואיתב
םבורב ולצוניש ,םיחלוק קיפהלו הממיל םיכפש ק"מ 22,500 -כ טולקל ןנכותמ ןוכמה
.ךומסה הערצ ץוביק יחטשב תואלקחל

םיירקיע ןונכת ירטמרפ - שמש-תיב ש"טמ .3 'סמ הלבט
ךרע
תודיחי
רטמרפ
125,000
שפנ
תתרושמ היסולכוא
22,500
הממיל ק"מ
תעצוממ תימוי הקיפס
33,000
הממיל ק"מ
תיברמ תימוי הקיפס
11.5
הממיל תונוט
ב"חצ סמוע
9.5
הממיל תונוט
םיפחרמ םיקצומ סמוע
1.6
הממיל תונוט
ןקנח סמוע
8.2
הנשל ק"מלמ
םיחלוק תומכ

20 -מ תוחפ
30 -מ תוחפ
15 -מ תוחפ

ל"גמ
ל"גמ
ל"גמ
:םיחלוק תוכיא
ב"חצ
םיפחרמ םיקצומ
ןקנח
20*
הממיל תונוט
:ךילהתה ףוסב הצוב תומכ
(שבי רמוח) םיקצומ לקשמ
70*
הממיל ק"מ
הצוב חפנ

.ךשמהב טרופי - N-VIRO יפסומ ללוכ *

ןוכמה ןונכתל םירטמרפ .4.2
:האבה הלבטב םיאבומ ןוכמה לש םיירקעה ןונכתה ירטמרפ
לזונב לופיטה .4.3
םדק-לופיט .4.3.1
:ללוכ םדקה לופיט
.מ"מ 15 לש ןוניס חוורמב םיינכמ םיבוגמ ינש
.תסורגו לוח קוליס תודיחי יתש
ינושאר לופיט .4.3.2
.ר"מ 630 לש ללוכ םינפ חטשב םילוגע םינגא ינש
הצובב לופיטה ךרעמ לא תורישי וז הצוב תבאושה ,תינושאר הצובל הביאש תנחת
.(ןלהל האר)


יגולויבה לופיטה .4.3.3
.ןקנח תקחרה ללוכ ,תלעפושמ הצוב ךילהתב עצבתמ יגולויבה לופיטה
.הממיל ק"מ 11,250 לש לוביקב דחא לכ ,םילודומ ינש ללוכ הז ךרעמ
.ק"מ 10,400 - רוויאה ינגא חפנ כ"הס
.ר"מ .1,920 - יפוס עוקיש ינגא ינפ חטש כ"הס
.ט"ווק 620 - ןקתומ םיררוואמ קפסה כ"הס
לופיטה ךרעמב הכמסהל תבאשנ תלעפושמה הצובה ךילהתמ תפדועה תיגולויבה הצובה
.הצובב
םיחלוקה .4.3.4
.ויתודשב םבורב םילצונמו הערצ ץוביק לש ךומס רגאמל םיבאשנ םיחלוקה
הצובב לופיטה .4.4
תפדוע הצוב תכמסה .4.4.1
תועצמאב תינכמ הכמסה תרבוע ,1% -מ תוחפ הזוכירש ,תפדועה תיגולויבה הצובה
תונוכת רופיש םשל ,טילורטקלאילופ תפסותבו (G.B.T) םיינויצטיוורג טרס יכימסמ
.זוקינה
.העשל ק"מ 70-60 לש ללוכ לוביק ילעב טרס יכימסמ ינש םינקתומ
.שש דע שמח יפ לש חפנ תנטקה רמולכ ,5% -כ לש םיקצומ זוכיר ידכל תכמסומ הצובה
הצובה שוביי .4.4.2
-כ לש זוכירב ,הכמסה רחאל תיגולויב הצובו תבצוימ יתלב תינושאר הצוב לש תבורעת
,טילורטקלאילופ תפסותבו (B.F.P) ץחל טרס ישביימ תועצמאב ינכמ שוביי תרבוע ,5%
.זוקינה תונוכת רופיש םשל
.ןלהל טרופיש יפכ ,N-VIRO ךילהתב הצובה בוציי ינפל ימדקמ בלש וניה הז בלש
.העשל ק"מ 50-40 לש ללוכ לוביק ילעב טרס ישביימ ינש םינקתומ
דע עברא יפ לש חפנ תנטקה רמולכ ,25%-20% -כ לש םיקצומ זוכיר ידכל תשבוימ הצובה
.שמח
הצוב בוציי .4.4.3
תרבח םע ףותישב ,רוהיטה ןוכמב עצובש ,N-VIRO ךילהת תועצמאב השענ הצובה בוציי
."הביבסה תוכיא רשנ"
.רשנ לעפמבש טלמה רוציי ינשבכמ קבא תלוספ הטוחסה הצובל םיפיסומ הז ךילהתב
,תימרתוסקא היצקאיר תרצוי ,םידחוימ םינקתימב תבברועמו תיהשומ רשא ,תבורעתה
.הלש (pH) הבגהה תמרו תבורעתה לש הרוטרפמטה תאלעהב הוולמה
.הצובבש םיקדייחה לש הדמשה תשחרתמ ןכו הצובה בוציי לח ךכמ האצותכ
."N-VIRO SOIL" יורקה חיר לוטנו ,ותרוצב ירלונרג רמוח וניה יפוסה רצומה
היצרנג - וק ךרעמ .4.4.4
ןוכמה ןכלו ןאתמ זג רוצייב ,ןבומכ ,הוולמ ונניא N-VIRO תועצמאב הצובה בוציי ךילהת
.היצרנג-וק ךרעמ ללוכ ונניא
השביה הצובה יונפ .4.4.5
רצומ תא תונפל תיארחא הנורחאה ,"הביבסה תוכיא רשנ" תרבח םע םכסהה יפ-לע
.ןוכמהמ "N-VIRO SOIL" -ה ונייהד ,הצובה
תיפוסה הצובה תוכיא .4.4.6
."'א גוס הצוב"ל תושירדב דמוע "N-VIRO-SOIL"ש לבוקמ םלועב
הז בלשב ריכמ ,תבצוימ יתלב הצוב לע השענ הטישה לש םושייהו רחאמו ,תאז םע דחי
הנווכ ךותמ ,"'ב גוס הצוב"ל תושירדה לע הנועכ הז רצומב הביבסה תוכיאל דרשמה
.ןוכמה תלעפה רחאל ,דיתעב "'א גוס הצוב"ל רצומה תמאתה תא ןוחבל

םוכיס .5
השולשב הצובה קוליס יכרדו הצובב לופיטה ,לזונב לופיטה יכילהת וראות הז רמאמב
.שמש תיבו הלופע ,הפיח :םיכפשב לופיט ינוכמ
.הצובה לש קוליסה יכרדבו לופיטה יכרדבו תוטישב הזמ הז םינוש ולא םינוכמ
תועצמאב אלמ לופיט תרבוע רשא ,תינוינש הצובו תינושאר הצוב תרצונ הפיח ןוכמב
.םוחו למשח תקפהל לצונמה ,רצונה זגה - יאוולה רצות .שובייו יבוריאנא בוציי ,הכמסה
דרשמה תושירד לע הנועה ,רצומ תקפהו טסופמוק תריצי ידכ ךות תקלוסמ הצובה
."'א גוס הצוב"ל הביבסה תוכיאל
ןפואב רוויאה ןגא ךותב יבוריא בוציי תרבועה ,דבלב תינוינש הצוב תרצונ הלופע ןוכמב
תקלוסמ כ"חאו דבלב שוביי לש ךילהת תרבוע הצובה .לזונב לופיטה ךילהתב בלושמ
.תונומטמל וא יאלקח שומישל
בוציי תורבוע ןניא ולא תוצוב .תינוינש הצובו תינושאר הצוב תרצונ שמש תיב ןוכמב
- יסיסב רמוח תפסוה תועצמאב ימיכ-וקיסיפ ךילהת תורבועו תושבוימ אלא ,יגולויב
.הבגההו הרוטרפמטה תא הלעמה ,תימרתוסקא היצקאיר רצויה ,טלמה תיישעתמ תלוספ
."'א גוס הצוב"ל הביבסה תוכיאל דרשמה תושירד לע תונעל ידיתע לאיצנטופ הז רצומל
תורדגה לע (בוטה הרקמב) הנועה ,הצוב םיקיפמ ,םויכ םילעופהו םימייקה םינוכמה בור
וליטי רשא ,תוידיתעה תונקתהש ,קפס לכ ןיא ."'ב גוס הצוב"ל הביבסה תוכיאל דרשמה
בורקה דיתעב רבכ ובייחי ,ךדיאמ ,תורחא תויביטקייבוא תולבגמו ,דחמ ,תונוש תולבגמ
בחר יקוויש חווט ילעב םירצומ רוציל תנמ-לע ,הצובב לופיטה ינקתימ תא גרדשלו רפשל
תונועב םייאלקחה םישוקיבה ילדבה לע הנעיש ,דואמ ךורא "ףדמ ןמז" ילעב ,רתוי
.(רתוי הברה םישבי) רתוי ןטק חפנ ילעבו ,תונושה


.הפיח ,מ"עב תיתשת תוכרעמ ,ןולי-השלב - גניסמ הירא :רמאמה רבחמ תודוא


2000 ילוי * 405 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ